De wereld ondersteboven – van anti-wetenschap en hypermoralisme

Michael Polanyi,

Door Jaap Hanekamp.

Het leven is een drukte van belang op het ogenblik. Een geliefd familielid begraven; een ander lief (nieuw) familielid gedoopt. Daarnaast veel stikstof onderzoek dat gepubliceerd moet worden. En PFAS natuurlijk. Het wordt allemaal steeds interessanter!

Hoe dan ook, het is tijd, vind ik, om weer eens een paar spades dieper te graven. Constateren van quatsch is één; het duiden en begrijpen daarvan is van een heel andere orde.

De Nederlandse overheid gaat bijvoorbeeld vele belastingmiljarden uitgeven (vernietigen) aan ‘klimaatbeleid’ (hilarisch woord trouwens, als het niet zo triest is).

En: het roemloze stikstofbeleid, met een niet veel kleiner financieel vernietigingspotentieel, is nog steeds niet van de baan!

De link tussen deze en andere vergelijkbare zaken kan worden gekarakteriseerd met de term ‘morele omkering’. Deze omkering is de voertaal geworden van menig intellectueel (meestal een academicus) op zoek naar publiek (liefst met macht) die eindelijk naar haar of hem luistert en doet wat zij/hij zegt.

Deze term, die zijn oorsprong kent in het werk van niemand minder dan Michael Polanyi (11 maart 1891 – 22 februari 1976) is meer dan de moeite van het bespreken waard.

Want juist nu belooft morele omkering – de wereld van ondersteboven met als moderne fundamenten ‘anti-wetenschap’ en ‘hypermoralisme’ – weinig goeds voor onze samenleving.

De wereld ondersteboven

Morele omkering dus. Wat is dat eigenlijk en hoe wordt die omkering zichtbaar in onze samenleving? En: wat heeft die omkering te maken met ‘anti-wetenschap’? Belangrijke vragen die we maar eens rustig moeten onderzoeken.

De term ‘omkering’ (Polanyi gebruikt het woord ‘inversie’) wijst, zoveel lijkt duidelijk, naar de wereld op z’n kop: normaal is abnormaal; goed is fout. En andersom. Hoe gaat dat in z’n werk, volgens Polanyi?

Polanyi beschouwt morele omkering het resultaat van de versmelting van (rationele) scepsis met (moreel) perfectionisme. Deze versmelting brengt de dystopie van moreel en politiek nihilisme tot leven die uiteindelijk leidt tot de totalitaire Staat waarin staatsdwang het primaire sociale ordeningsprincipe is.

Deze twee zinnen gewoon een paar keer lezen. Er staat nogal wat.

Okay. Complex verhaal, zo lijkt het, nog afgezien van de onverenigbare combinatie van beiden. Want: hoe kun je tegelijkertijd sceptisch over bepaalde zaken zijn én moreel perfectionisme willen nastreven? Klinkt als een zeer wankele constructie. Polanyi legt het uit:

 • Sinds de Verlichting wordt de Christelijke (kerkelijke) autoriteit, die in Europa zo’n 10 eeuwen (min of meer) onbetwist was, in toenemende mate niet meer geduld. Het proefondervindelijke van de wetenschap wint steeds meer terrein in plaats van het geloof in God. Wetenschap lijkt antwoorden te geven op ‘al’ onze vragen; het geloof heeft afgedaan.Wetenschap staat gelijk met vooruitgang en succes: de betere wereld komt eraan! Minister Dijkgraaf zegt het zo: “[De wetenschap] is de meest beproefde weg naar de waarheid. En dat is eigenlijk de enige en allerbeste reden om haar boodschap te accepteren.”
 • Met deze ontwikkelingen verdwijnen, schijnbaar(!) op rationele gronden, de mogelijkheden tot objectieve morele waardeoordelen, zeker van het Christelijke soort, laat staan dat de idee van ‘zonde’ nog acceptabel is. Die kunnen namelijk niet wetenschappelijk geduidt worden, en dus zijn ze niet relevant of zelfs illusoir, is de gedachte. Hier duikt het rationele scepticisme op.
 • Met deze rationele scepsis verdwijnt de moraliteit niet. Integendeel! De idee van ‘de betere wereld’ is namelijk een blijvertje van formaat en is, of we het nu willen of niet, een referentie naar het nieuwtestamentische Koninkrijk der Hemelen (zie The Pursuit of the Millennium van Norman Cohn). Het Christelijke gedachtegoed is verankerd in ons denken en doen – Pierre Manent noemt dat het ‘Christelijke merkteken’ van onze samenleving.De betere wereld blijft dus nastrevenswaardig, nu zonder morele rem (zonde; ik kom hier straks op terug) van het Christendom en met wetenschap en haar ‘onweerspreekbare feitenkennis’ in de hand. Hier duikt het morele perfectionisme op.

Kortom: met de morele omkering zijn we beland in het tijdperk van de hypermoraliteit waarin alles en iedereen onder de intense blik van het perfectionisme liggen. Het moet allemaal anders én heel veel beter, want dat zegt ‘de wetenschap’.

Overigens, hypermoraliteit is niet alleen het resultaat van de contradictie van ‘morele omkering’. Hypermoraliteit creëert ook een contradictie.

De intense morele afkeuring van de huidige samenleving, door met name de intellectueel/academicus, gaat namelijk hand in hand met de geëiste introductie van de eigen schlemielige maatschappij-verbeterende voorstellen die geen enkele kritische analyse krijgt of zelfs maar kan verdragen.

Men gelooft gewoon blind dat de beter-gedachte wereld gewoon beter is. Punt uit.

Een pijnlijk voorbeeld daarvan is de Verklaring van in Nederland gevestigde wetenschappers ter ondersteuning van Extinction Rebellion waarin onder andere dit wordt gezegd:

“Stop het verlies aan biodiversiteit en zorg dat de netto-CO2 uitstoot in 2025 tot nul wordt gereduceerd.”

Of, kent u deze nog (nog, nog; ik vermoed van niet, trouwens)?: “We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker maken: vijf voorstellen voor Nederland na Corona”. Zie mijn blogpost QED – je hebt alleen maar last van (sommige) academici voor een ‘enigzins’ kritische analyse.

En ‘de wetenschap’ geeft ons ‘de kale feiten’ die we alleen maar hoeven op te lepelen uit de werkelijkheid om ze vervolgens, zonder kritische reflectie (want het zijn ‘de feiten’?), te volgen.

De rebellerende wetenschappers winden er dan ook geen doekjes om (vertaald door uw waarde blogger; met nadruk):

“Academici zijn perfect gepositioneerd om in opstand te komen: we leven en werken ​​in brandpunten van kennis en expertise; we hebben veel connecties in de hele wereld, ook met besluitvormers; wij hebben omvangrijke platforms van waaruit we anderen kunnen informeren, opleiden en bijeenbrengen in de wereld, en wij hebben impliciet gezag en legitimiteit, de basis van politieke macht. Wij kunnen het verschil maken. We moeten doen wat we kunnen om de grootste vernietiging in de menselijke geschiedenis een halt toe te roepen.”

Morele omkering – anti-wetenschap (met voorbeelden)

Over morele omkering heeft Polanyi veel geschreven. Nazisme en communisme zijn door hem met enige regelmaat onder deze loep genomen.

Beide ideologieën lijken (gelukkig) ver van ons bed (houden zo), maar in eigen land wordt morele omkering in toenemende mate zichtbaar en dat gaat gepaard met onverbloemde anti-wetenschap, dat wil zeggen als wetenschap verpakte politiek of ideologie (zie The historical roots of precautionary thinking).

Voorbeelden te over, helaas.

Voordat ik voorbeelden geef, eerst nog even dit: goede wetenschap geeft ons nooit ‘kale feiten’ waarop we zonder verdere reflectie kunnen handelen. Dat is volstrekte kletspraat; kletspraat die helaas te veel door sommige van mijn collega’s wordt uitgevent.

In de herhaling (‘verplichte’ leeskost): feiten spreken nooit voor zich! Feiten zijn altijd het resultaat van onze onvermijdelijke vooringenomenheid. Sterker, volgens Polanyi is wetenschappelijke kennis ten diepste persoonlijke kennis!

Dat maakt wetenschap juist objectief, want de vaardige onderzoeker zet zich in om zich rationeel te verbinden aan de verborgen werkelijkheid om die te leren kennen, niet door het (uiteindelijk) gekende los te koppelen van de kenner, als dat al zou kunnen!

Onderzoekers zijn en blijven dus verantwoordelijk voor datgene wat zij te berde brengen.

Neemt niet weg dat we veelvuldig gebombardeerd worden met schijnbaar onpersoonlijke feitelijkheden waarnaar wij ons leven, verplicht, moeten inrichten, op straffe van hogere belastingen, boetes, onteigeningen, enzovoort.

Om nog maar te zwijgen van de vele ‘wetenschappelijke’ ondergangsvisoenen die we alleen kunnen ontlopen als we de expertocratische systeemveranderingen invoeren. Een anti-wetenschappelijke bloemlezing:

Van de NOS-site: “Het kabinetsplan voor een nieuwe verbruiksgrens bij mogelijk 800 kuub aardgas, waaronder mensen minder belasting gaan betalen en erboven meer, kan rekenen op steun én kritiek. De klimaatmaatregel leidt ertoe dat mensen minder gas gaan gebruiken, zo wordt verwacht. Maar Milieu Centraal, de Vereniging Eigen Huis en organisaties voor energieloketten bij gemeenten vrezen dat mensen met de laagste inkomens in de problemen kunnen komen.”

Of en hoe het verstoken van gas in Nederland meetbaar bijdraagt aan klimaatverandering is allang geen vraag meer. De burger wordt rechtstreeks gestraft voor zijn onmeetbare ‘aandeel’ in klimaatverandering als er meer gas wordt verstookt dan verordonneert.

Hier tekent zich dus Staatsdwang af als maatschappelijk ordeningsprincipe: aardgas wordt primair voorzien van de negatieve klimaatveranderende connotatie die bij consumptie boven een bepaalde gefabuleerde drempel financieel ‘gestraft’ moet worden.

Van de NRC-website: “Dan de feiten. Daarin kiest Jaspers erg selectief. Zo benadrukt hij de sociaal-economische kosten van de stikstofcrisis. Maar nergens noemt hij de kosten die de hoge stikstofuitstoot nu met zich meebrengt. De twee bronnen, de stikstofoxiden uit met name verkeer en industrie, en ammoniak uit met name de landbouw, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van fijnstof in de lucht. En fijnstof zorgt in de EU jaarlijks voor circa 300.000 vroegtijdige sterfgevallen (door onder meer astma, hart- en vaatziekten en longkanker). Alleen al daarvan worden de sociaal-economische kosten op ten minste 230 miljard euro per jaar geschat.”

Arnout Jaspers krijgt het voor de kiezen (hij zal er waarschijnlijk niet mee zitten) in een NRC bespreking van zijn boek De stikstoffuik – Politici in de ban van de ecolobby door Marcel aan de Brugh. (Trouwens, het is heel erg grappig dat er zo’n lange boekbespreking nodig is om tot een negatief oordeel te komen.)

“Feiten”, waarde aan de Brugh? De sterfgevallen als gevolg van fijnstof waaraan u refereert zijn niets anders dan getallen geproduceerd met één of ander computermodel. Die sterfgevallen bestaan helemaal niet in de werkelijkheid. U slijt hier de reïficatie drogreden (met nadruk):

“… we maken de abstracte, berekende, getallen concreet. Dat heet met een duur woord reïficatie. Plotseling beginnen we te geloven dat getallen, geproduceerd door een model, werkelijkheid zijn geworden. … Reïficatie is niets anders dan moderne magie: we geloven echt in modellen. En de p-waarde is de toverstaf.”

Genoemde 300.000 vroegtijdige sterfgevallen, die de Europese samenleving ten minste 230 miljard euro per jaar zou kosten, zijn uit de virtuele duim gezogen. Waar liggen de fijnstofdoden? Nergens!

Van de FD-website: “Stapje voor stapje een klein beetje veranderen, is niet meer genoeg. De wetenschap, bij monde van bijvoorbeeld de vooraanstaande panels IPCC en IPBES, geeft aan dat er systeemtransities nodig zijn rond landgebruik, voedsel, energie, steden en infrastructuur om de klimaat- en biodiversiteitsdoelen te kunnen halen en om het welbevinden van de mens en de biosfeer in de toekomst te kunnen garanderen. Veel onderzoek laat zien dat de mensheid er bij systeemveranderingen op vooruitgaat qua gezondheid, brede welvaart en economie. …

…Als ik een debat in de Tweede Kamer zie, denk ik regelmatig: wat zou het efficiënt zijn als er nu naast de voorzitter een wetenschapper zat die op verzoek de feiten checkt. Daarnaast kunnen wetenschappers ook met een andere werkwijze een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de transities die zo hard nodig zijn.”

Ook waarde Jan Willem Erisman kan de verleiding niet weerstaan de wereld als geheel te versimpelen tot onverbiddelijke “wetenschappelijke feiten” gekoppeld aan de simplistische misvatting dat “systeemtransities” goed zijn voor de “mensheid … qua gezondheid, brede welvaart en economie”.

Want ‘wetenschap’! Nee, het is anti-wetenschap.

Dit alles overziend ontkom ik niet aan de volgende kwalificatie, ooit gemaakt door de filosoof Paul Feyerabend, van de jonge academische garde van zijn tijd, die in nog veel sterkere mate geldt voor academici van deze tijd (te vinden in het boek For and Against Method (1999); met nadruk):

“… The younger generation of physicists, the Feynmans, the Schwingers, etc., may be very bright; they may be more intelligent than their predecessors, than Bohr, Einstein, Schrodinger, Boltzmann, Mach and so on. But they are uncivilised savages, they lack in philosophical depth ….”

Nee, dit is geen scheldpartij van mij via Feyerabend. Barbarij is letterlijk het resultaat van de flagrante filosofische onkunde in huidig academieland. De kaalslag van de samenleving is nog maar net begonnen.

De zonde van politiek en moreel nihilisme

Hopelijk is het duidelijk dat al die zogenaamde wetenschappelijke feiten nooit op zich staan. Ze voeden het hypermoralisme van de eis van massieve maatschappelijke transities. Omgekeerd leidt het hypermoralisme tot schaamteloze wetenschappelijke vooringenomenheid die leidt tot botte anti-wetenschap (vertaling van uw waarde blogger; met nadruk):

“… Zogenaamde wetenschappelijke uitspraken, die omarmd worden juist omdat ze de morele geestdrift faciliteren, zal diezelfde geestdrift verder aanwakkeren en daarmee nog meer overtuigingskracht toekennen aan voornoemde wetenschappelijke beweringen – en zo verder. … Elke kritiek op het wetenschappelijke deel van deze tandem wordt weerlegd middels de achterliggende morele geestdrift; alle morele bezwaren worden koeltjes terzijde geschoven door een beroep op het onverbiddelijke oordeel van de wetenschappelijke bevindingen. Elk van de twee componenten … trekt op zijn beurt de aandacht weg van de ander wanneer het wordt aangevallen.”

[“… Alleged scientific assertions, which are accepted as such because they satisfy moral passions, will excite these passions further, and thus lend increased convincing power to the scientific affirmations in question—and so on, indefinitely. … Any criticism of its scientific part is rebutted by the moral passions behind it, while any moral objections to it are coldly brushed aside by invoking the inexorable verdict of its scientific findings. Each of the two components … takes it in turn to draw attention away from the other when it is under attack.”]

Dit heeft, ongelooflijk, Michael Polanyi al zo’n kleine 70 jaar geleden geschreven in zijn magnus opus Personal Knowledge.

In de wereld van ondersteboven heiligt het doel dus alle middelen, desnoods ten koste van mensen; omdat ‘het moet’! Daarmee raken we heel snel verdwaald in de wereld van politiek en moreel nihilisme.

Immers, de (hyper)morele roep om tal van massale maatschappelijke transities, want (anti-) wetenschap, maakt dat de politiek koste wat kost daarop denkt te moeten inzetten, of we willen/kunnen of niet – zie de Urgenda zaak (met nadruk):

“Nederland is de speelbal geworden, met dank aan de Hoge Raad, van een kleine minderheid die de meerderheid van de Nederlandse bevolking politiek, bestuurlijk en gerechtelijk dwingt alles op alles te zetten om broeikasgassen-reductie te realiseren.

Dat is een overwinning voor Urgenda en haar geloofsgenoten. Echter, die overwinning is niets anders dan imaginair. Het is een openingszet tot een langdurig politiek en maatschappelijk conflict over middelen en doelen.

De winnaars in het klimaatdiscours spelen nu, als het ware, ‘dictatoriaal’ met Nederland. …”

Niet voor niets duidt de filosoof Harry Prosch de versmelting van rationele scepsis met moreel perfectionisme – morele omkering dus – als demonisch:

“… de demon tweeling van het kennisideaal als afstandelijke objectiviteit en het handelingsideaal als moreel perfectionisme.”

[“…the twin devils of the ideal of knowledge as detached objectivity and the ideal of action as moral perfectionism.”]

Dat brengt mij afsluitend, hoe kan het ook anders, bij het begrip zonde. Ja, daar moeten we het toch maar even over hebben. Want zonde – letterlijk en niet-godsdienstig(!): ons doel missen – relativeert de eigenwaan!

Het maakt óns gebrek – aan kennis, wijsheid, zorg, liefde – pijnlijk zichtbaar, juist voor onszelf.

Daar zit de relativerende crux. Wij zijn veel te vol van onszelf en ‘onze betere wereld’ die we oh zo graag willen opleggen aan anderen, uiteraard met wetenschap als onpersoonlijk gereedschap, omdat we daarmee onze verantwoordelijkheid kunnen ontlopen.

Als ik dan toch theologisch afsluit, want we leven in diep-religieuze tijden, biedt juist het verhaal van Jezus die in het zand schrijft (Johannes 8) uitkomst.

In het kort, de religieuze leiders willen een vrouw ter dood brengen want zij heeft de wet overtreden: “De schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?”

De samenleving van toen moest zuiver zijn en blijven. Klinkt vertrouwt modern, niet waar?

Wat is Jezus’ antwoord op hun en onze hang naar andermans zuiverheid? Het tot spreekwoord verheven “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen (naar haar).” Dat is het sein dat iedereen in dit verhaal de stenen laat vallen en vertrekt.

Dat zouden wij ook moeten doen. De stenen van onze hoogmoedige eigenwaan en superioriteitsgevoel waarmee wij anderen bekogelen laten vallen en het goede op het oog hebben voor anderen. Dat maakt nederig, datgene wat vooral academici heel hard nodig hebben.

***

Bron hier.

***

Door |15 mei 2023|37 Reacties

Deel deze pagina!

37 reacties

 1. Yvonne 15 mei 2023 om 08:32- Antwoorden

  Ik baseer me hierop: als al die wetenschappers en politici die zo zeker weten dat CO2 de oorzaak is van de opwarming, niet roepen om kernenergie als vervanger , klopt er iets niet. Daar baseer ik mij op: kennelijk geloven ze hun eigen wetenschap niet want anders zouden ze er wel alles, dus ook transitie naar kernenergie, aan dien.

  23
  3
  • Modelleur 15 mei 2023 om 08:45- Antwoorden

   Met zonnepanelen op je dak en van het gas af verminder je je CO2 uitstoot en ben je goedkoper uit dan met het bouwen van kerncentrales.

   9
   55
   • Theo 15 mei 2023 om 09:01

    Amen.

    11
    10
   • eric 15 mei 2023 om 09:18

    De Belgische minister van energie heeft zojuist Elia, de transporteur van hoogspanning toegelaten dat ze de heffing mogen verdubbelen nadat het de vorige jaren de heffingen ook al ferm opgetrokken werd, en waarom is dat? om de enorme kosten van de verdrievoudiging van het hoogspanningsnet vanwege de groene energie te betalen.
    Zonnepanelen die u aanprijst spelen daar een heel grote rol in vanwege de scherpe piekproductie die op korte tijd over grote afstanden moeten verplaatst worden wil men negatieve prijzen vermijden..

    19
    2
   • Henk van der Veen 15 mei 2023 om 09:42

    Er zijn op de wereld 3 soorten mensen, zij die kunnen rekenen en zij die dat niet kunnen (zoal deze anonieme religieuze zeloot dus).

    13
    2
   • Ronnie 15 mei 2023 om 10:22

    Nee Modelleur, theoretisch wel, maar parkatisch niet uitvoerbaar. Vervang 3200 PJ maar eens door windmolens en een H2 economie, uitgaande van 5MW windmolens, capaciteitsfactor 0.25 van een windmolen en 0.25% rendement op H2.

    5
    2
   • Paul Bouwmeester 15 mei 2023 om 10:26

    Ja, Theo, lachen hè. Die modelleur toch!

    9
    1
   • Peter van Beurden 15 mei 2023 om 10:55

    Modelleur
    Behalve in de winter. Maar jij rekent met een tropisch opwarming zodat we hier ook in de winter voldoende zon hebben. Nu, gemiddeld in de winter (nov, dec, jan,) op een gunstig gelegen dak 0,3 kWh per paneel per dag. Tel uit je winst. Dank zij de saldering, grotendeels door andere niet zonnepaneelbezitters betaald, kun je een koud voorjaar en najaar doorkomen. Rekenen is kennelijk niet je sterkste punt.

    Of woon je net als Diogenes in een geïsoleerde ton, maar moderner ook in een zonnepanelen-akker?

    9
    3
   • R 15 mei 2023 om 11:46

    Het probleem met zonnepanelen in de winter is niet dat het koud is (bij kou doen ze het zelfs beter), maar dat de zon veel korter boven de horizon is en bovendien lager staat. De hoeveelheid instraling is dus veel lager.
    Het zou opzich al handig zijn om ze meer naar de horizon te richten. Ze legeren ‘s zomers dan minder op (maar dan is er nu al vaak te veel dat ze niet kwijt kunnen) en ‘s winters meer. Maar ook dat is niet heel veel
    Zonnepanelen om een warmtepomp te voeden is onzin maar zonnepanelen om een airco te voeden is zeker zinvol..

    6
    0
   • F.J. Mosch 15 mei 2023 om 12:59

    Zonder zonnepanelen en gas heb je nog minder CO2 uitstoot.
    Maar mijn plantjes zijn gek op CO2; dus niet doen.

    7
    1
   • R 15 mei 2023 om 13:48

    Goed isoleren levert het meest op. Veel huizen, met name coorporatiewoningen hebben nog enkel glas of verouderd dubbel glas. Bovendien is oude isolatie vaak helemaal vergaan. Ik zag het zelf toen mijn kozijnen werden vervangen. Ik kon in de spouw kikken en als ik de isolatie aanraakte viel het in poeder uiteen. Bovendien was het nog maar een heel dun laagje.
    Door gewoon wijkgebonden te isoleren kan dat veel goedkoper en sneller dan als je het individueel doet.
    Met goede isolatie kan je zo de helft van het gas voor huisverwarming besparen. Landeljjk tikt dat behoorlijk aan.

    3
    0
   • Hetzler 15 mei 2023 om 19:46

    @Modelleur 15 mei 2023 om 08:45- Quatsch

    3
    2
   • Modelleur 15 mei 2023 om 20:30

    Verreweg het grootste deel van mijn zonnepanelen heb ik zelf betaald en niet de niet-panelen bezitters.

    3
    2
   • Theo 15 mei 2023 om 20:43

    Ja dat is altijd zo, het grootste deel zelf betalen en de rest subsidie, en van wie komt die subsidie zoal?

    En de saldereringsregeling? Juist die hoesten mensen zonder panelen ook nog een keer op.

    Word hoogste tijd dat al die onzin subsidies afgeschaft worden dan is het gelijk gedaan met die oneerlijke vieze regelgevingen over de ruggen van minder bedeelden.

    Maar die viezerikken houden zich allemaal zelf de handen boven het hoofd.

    5
    2
   • R 15 mei 2023 om 21:12

    Energiebedrijven klagen dat ze verlies lijden op in de zomer opgewekte zonneenergie omdat er dan een negatieve stroomprijs is en dat ze in de winter dure energie moeten leveren en dat daardoor de saldering onvoordelig is.
    Lijkt plausibel, maar ze vertellen niet dat de stroom die door een particulier zonnepaneel opgewekt wordt, meteen geleverd wordt aan de buurman die geen zonnepaneel heeft en dat daarvoor gewoon de dure stroomprijs wordt gerekend aan die buurman. Waarschijnlijk komt de particuliere zonnestroom niet eens de woonwijk uit. Ze hoeven voor die stroom aan de buurman geen gas te gebruiken. Het probleem voor de energiebedrijven zijn hun eigen zonneparken. Die leveren op het hoofdnet en zijn wel onderhavig aan die negatieve prijs. Als er geen particuliere zonnepanelen waren geweest hadden ze de stroom van die parken aan de buurman kunnen leveren en daar duur geld voor kunnen vragen. Nu leveren die parken overbodige energie.
    Gewoon een kwestie van verkeerde lange termijnplanning door de enetgiebedrijven. Als je weet dat particulieren massaal zonnepanelen op daken gaan leggen moet je geen grote parken op dure grond leggen. Er zijn blijkbaar in nl daken genoeg om daarvoor te gebruiken.
    Die zonneparken hebben alleen zin als ze de opgewekte stroom kunnen opslaan, maar tot dusver zijn ze daartoe niet in staat. Ze melden het alleen maar bij de talkshows, maar die verhalen zin al vijf jaar hetzelfde en er zit geen ontwikkeling in.

    3
    0
   • Peter van Beurden 17 mei 2023 om 00:19

    R
    De kou in de winter is juist het probleem, niet voor het paneel maar voor mij want ik wil warm zitten in de winter. En het paneel levert veel minder of dat nu door de daglengte komt of door de lage zonnestand of door meer bewolking zal me wordt wezen. Het feit ligt er.
    Dan dat overschot in de zomer. in het begin van wat nu een aangejaagde hausse is geworden was er dat niet, Maar nu velen zonnepanelen aanschaffen juist wel. Daarom lijkt het me een nogal vreemde redenering.

    Als de zon in de zomer volop schijnt en het aanbod groter is dan de vraag, daalt gewoon de prijs van die stroom. Bovendien is er de uitbreiding van het netwerk dat niet of nauwelijks nodig zou zijn zonder de toegenomen vraag naar elektriciteit.

    0
    0
 2. Theo 15 mei 2023 om 09:03- Antwoorden

  Goed artikel trouwen.

  Dit zouden meer mensen moeten lezen.

  12
  5
 3. Bert Pijnse van der Aa 15 mei 2023 om 09:17- Antwoorden

  Jaap Hanekamp schrijft :

  “Sinds de Verlichting wordt de Christelijke (kerkelijke) autoriteit, die in Europa zo’n 10 eeuwen (min of meer) onbetwist was, in toenemende mate niet meer geduld. ”

  ik schrijf aan het hoofdstuk ” deconstructie van het kapitalisme ” dat begint bij Adam Smith . Adam Smith, die wel de uitvinder van het kapitalisme wordt genoemd, was moraalfilosoof en leefde in de periode van de uitvinding van de stoommachine door Thomas Newcomen 1710, in wat een ongelofelijk opwindende tijd moet zijn geweest. 50 jaar later zou de industriële revolutie van start gaan: de meest ingrijpende omwenteling in de geschiedenis van de mens. ( hoewel door velen afgedaan als een gebeurtenis van geen importantie )

  Het is voorstelbaar dat men toen worstelde met de vraag hoe om te gaan met het geloof en Adam Smith en vele anderen in die tijd probeerden duivelse technologie met de moraal van het geloof in God te verbinden.

  Dat is nu nog steeds zo. De economie van de energietransitie gaat in tegen alle bekende wetten van goed koopmanschap, compleet met onversneden – geïnstitutionaliseerde en gelegaliseerde – oplichting en diefstal. ( waaraan zelfs het ACM actief meewerkt )
  Aan de universiteit van Nyenrode worden cursussen moderne moraalfilosofie gegeven nu. Die mensen – bestuurders – wijzen met hun vingertje naar u als u durft te beweren dat de aarde niet opwarmt door menselijk toedoen. http://bureaulesswatts.nl/ethiek-en-energietransitie/

  De omkering wordt volop toegepast in de communicatie, maar vrijwel niemand die dat nog door heeft, omdat de betekenis van woorden semantisch werd veranderd. Dus: de betekenis van ‘verspilling ‘ werd ‘duurzaam’ genoemd en ( ultieme ) ”lineaire productie” werd ”circulair” genoemd ( wieken van windmolens ) . samengevat ‘immoreel ‘ werd moreel gemaakt door de moderne moraalfilosofen.

  De betekenis van die begrippen werd tot normaal taalgebruik gebruik gemaakt, zodat we hier dagelijks de hersens kunnen inslaan in de moderne Babylonische spraakverwarring .

  Vertegenwoordiger hier van de immoraliteit hier –‘Modelleur’ – zegt een woord en de gehele meute springt er bovenop. Of in groter verband de media als spreekbuis van de geïnstitutionaliseerde slechtheid.

  10
  1
  • AntiSoof 15 mei 2023 om 13:17- Antwoorden

   “media als spreekbuis van de geïnstitutionaliseerde slechtheid.”.

   Mooie zin, Bert. Media is wel meervoud, dus het is:
   media zijn spreekbuizen enz. Maar het is een goede waarneming.

   Maar inderdaad, dat heb jij goed waargenomen. De televisie bederft de moraal en dat is niet voor niets. Het lijkt gemene listige opzet te zijn. Immers, een moreel gecorrumpeerde samenleving kan zich niet meer verdedigen. Men is immers medeschuldig geworden. O.a. En men doet vrolijk mee met het spel van overleven.

   Ik noem het maar ‘betoveren’; de mensen worden betoverd door de MSM (main stream media), school, universiteit, enzovoorts. En ze geloven mij blijkbaar niet, gezien de verwijzingen ook hier af en toe naar de pulp. Daar begint het dus mee. Ongeloof in de medemens. Ik kan schrijven tot ik een ons weeg, het helpt niet. Men is betoverd, maar men weet het niet en wil het ook niet weten. Stel je voor je wereldbeeld valt in duigen!

   Maar ja. De beste betoverde is hij die overtuigd is dat hij niet betoverd is. Daarom verwijs ik dan maar naar zelfverlichting/realisatie. Iets dat zelfs in het Christendom zit, als je het weet te lezen in de Bijbel. Zonder zelfbewustzijn (maar dan wel een reëel/waarlijk zelf…) is er geen beginnen aan een verbetering zonder geweld van ‘macht’.
   Een duivels dilemma.

   Tja.

   1
   1
   • Bert Pijnse van der Aa 15 mei 2023 om 14:38

    @ antisoof .

    De msm media kan je ook als één entiteit- enkelvoud – beschouwen .

    Ik begrijp dat u nooit het artikel ”de media” hebt gelezen met in de eerste alinea een verwijzing naar de BBC serie ‘ how art made the world ‘ of ‘ How the media made the world ‘.

    En de vele malen dat ik schreef over de media als achilleshiel als men de ‘ vijand wil verslaan’ . ( waarbij men eerst de vijand zou moeten identificeren en als zodanig benoemen . ( Er blijken veel mensen te zijn voor wie de vijand ook vriend is. )

    De media dragen dus de moraal uit die hoort bij de economie van de energietransitie waarin oplichting en diefstal gelegaliseerd en geïnstitutionaliseerd zijn .

    1
    0
 4. David Dirkse 15 mei 2023 om 09:44- Antwoorden

  Soapseries kenmerken zich door weinig concrete actie maar des te meer psychologische oorlogvoering.
  Angstzaaierij en morele superioriteit zijn de moderne wapens. Dat laatste is pas in te zetten nadat anderen tot zondaars zijn bestempeld.
  Dreiging wordt geleverd door een ontspoord klimaat, reductie van biodiversiteit, vergiftiging door stikstofverbindingen. Vroeger legitimeerde God de ideologie, nu de natuur en de wetenschap. Die laatste prostitueert zich , verkoopt de eer voor subsidie.
  Samengevat zien we totalitarisme opkomen: niets ontziend uitrollen van een ideologie. Leugens achter de facades van voorheen achtenswaardige instituten.
  Wetenschap levert uiteindelijk structuren en getallen. Die zijn amoreel. Mensen moeten daaraan duiding geven, een morele verpakking leveren.
  Godsdienst en wetenschap zie ik eerder als complementair. Bij wetenschappelijke ontdekkingen schuift de grens ertussen iets op, maar tegelijk dienen zich veel nieuwe vragen aan. Het universum blijft onbegrijpelijk.
  Waarom vindt dit plaats? Zie het verleden waar elites zich verrijkten met de verkoop van vergunningen en belastingheffing. Waar de geestelijkheid de welvaartsverschillen legitimeerde als wil van God. Wat we zien is een nieuwe klassenstrijd. De financiële sector als nieuwe adel, milieuclubs de nieuwe geestelijkheid. Macht is de controle over energie en grondstoffen.

  10
  0
  • Bert Pijnse van der Aa 15 mei 2023 om 09:57- Antwoorden

   Op TV elke dag een aflevering uit een moderne soapserie met daarin een waanzinnig populaire acteur.

   Gaat eigenlijk over ‘controle over energie en grondstoffen ‘, maar het volk heeft enkel oog voor de acteur .

   10
   0
  • AntiSoof 15 mei 2023 om 13:37- Antwoorden

   Nou, David, maak er maar van: criminelen ten opzichte van lieve mensen.
   En inderdaad, soapseries zijn van de duivel en maken mensen mede-slecht. En geven het foute voorbeeld. Opzettelijk.

   En zo verandert men het denken van de gewone mens die zich dan van het kwaad niet meer bewust is: het is immers normaal om soms te liegen, te bedriegen, over de rug van anderen rijk te worden, de baas te spelen, enzovoorts?

   Alles dat indruist tegen de Christelijke waardes die de mens behoedde voor deze smerigheid van welhaast duivelse macht. Jezus zei simpel wat goed was. Niet zo moeilijk te volgen.

   Probleem is (was) dat deze moraal de machtigen in de weg stond en staat. Immers moorden en stelen, ook al noem je het ‘veroveren’ of welke mooie eufemismen er ook voor bedenkt, is gewoon slecht en dat doe je niet. Ook niet als je soldaat heet.

   Moest daarom het Christendom weg? Om de criminelen de weg vrij te maken? En worden daarom o.a. de scholen vies en smerig met hun gendergedoe, o.a. ontstaan uit de uit de hand gelopen IVF?
   (Genderproblemen kunnen ontstaan door twee eicellen te laten fuseren, er kan een man én een vrouw in één lichaam zijn.)

   2
   0
   • D.E. Dirkse 15 mei 2023 om 21:49

    Criminelen gaat mij wat ver.
    Ik bespeur een algemene angst voor armoede en gebrek.
    Die zit ons wellicht in de genen gebakken.
    Daarom de aanval op de consumptie van de middenklasse, een historisch nieuw fenomeen immers.
    Eerder was “grenzen aan de groei” van de Club van Rome een poging energie en grondstoffen onder controle van een mondiale elite te stellen. Dat zien we nu weer en nu moet klimaat alarmisme het benodigde onderdrukkende beleid legitimeren. Geen complot vereist, andermans onderdrukking zit ons in het bloed manifesteert zich zodra we het recht kunnen praten.

    0
    0
 5. Henry in Zuid-Afrika 15 mei 2023 om 10:01- Antwoorden

  Alles opgesomd in een zin: De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.
  Je zou de boeren van vandaag kunnen vergelijken met de joden in nazi tijd.
  https://www.climategate.nl/2023/04/boeren-pesten/

  5
  2
  • Peter van Beurden 15 mei 2023 om 11:02- Antwoorden

   Henry Pool
   En dan hoor je In Buitenhof oud-President van de Hoge Raad Geert Corstens, wiens boek, “Onze Rechtstaat: strijdbaarder en weerbaarder” onder de aandacht gebracht moest worden.

   Hij refereert aan de wet die de wensnatuur moet redden of herstellen én aan de klimaatwet én de Parijse afspreken én het bereikte resultaat door Urgenda, omdat de rechtspraak niet anders kan dan de wet (kreupel of niet) volgen.

   Geen kritische noot over de ondeugdelijkheid van de wet die het mogelijk maakt dat ongekozen en door belangengroepen betaalde NGO’s met mijn stem aan de haal gaan. Geen kritisch geluid over de “stikstofwet” of de klimaatwet die uitgaan van volstrekt kreupele modellen.

   De link naar de 200 wetenschappers geeft je niet eens de lijst van deze onvolprezen wijsneuzen met Jan Rotmans aan kop, nee je krijgt een kort prevelarijtje te zien van “wetenschappers” die niet met in kennis gelijkwaardige wetenschappers, maar anders denkenden, in discussie willen. Daarmee tonen deze lieden onvervalste Charlatans te zijn.

   9
   0
 6. leonardo 15 mei 2023 om 11:54- Antwoorden

  jaja, Modelleur, nou hoor je ’t eens van een ander,
  … we leven in diep religieuze tijden …
  Ik weet wel, jij kunt met dit soort tekst niet uit de voeten. Als jij geen trendlijntje richting Apocalyps ziet, dan kun jij een schrijver niet serieus nemen. Dat is ook logisch, want dat wat geprogrammeerd is, is per definitie rechtlijnig. Dat kan niet met tekst omgaan waarin mogelijkheden worden opengelaten.

  Zoals ik gisteren al schreef: de bevindelijken – zij die de orthodoxe wetenschap niet van node hebben (laten we Popper maar als maatstaf voor orthodox nemen: Popper science is proper science) – zou je de lidmaten van de Church of the Educated Guessers kunnen noemen, met Bayes als hun profeet.
  En ik herhaal dat, want het brengt me naar inzicht.

  Gisteren citeerde Jan van Friesland immers Matthew Wielicki, de academicus die de academie niet meer ziet zitten:

  De laatste jaren merk ik dat steeds meer studenten die aan mijn klimaatcolleges beginnen, allerlei incorrecte vooroordelen koesteren over de toekomst die de aarde te wachten staat. Namelijk dat alle mensen en dieren zullen uitsterven ten gevolge van een toename in temperatuur door klimaatverandering. Meerdere vrouwelijke studenten vertelden me dat ze geen gezin zullen stichten, ondanks dat ze altijd kinderen hebben gewild, en ondanks dat ze gelukkig zijn opgegroeid met vader en moeder en broertjes en zusjes. Het op de wereld zetten van een nieuw leven zou voor hen gepaard gaan met een enorm schuldgevoel, omdat ze denken dat de wereld op het punt staat te vergaan

  Geloof en vooroordeel – ze gaan prima hand in hand, het denken dat van zichzelf zeker is dat het goed gedacht is, het denken dat geen twijfel kent.
  En waar kerken die bevindelijken dan? Daar geeft Wielicki met dit citaat antwoord op.

  In Amsterdam had je Ons Lieve Heer op Solder, een schuilkerk.
  En waar hebben de klimaatgelovigen hun schuilkerk gevonden? Precies: op de campus. En als echte hagepredikers schreeuwen hun leidslieden moord en brand, hel en verdoemenis, naar hen die zich niet gelovig betonen, naar hen die over die hel en verdoemenis sceptisch over zijn.

  6
  1
 7. AntiSoof 15 mei 2023 om 12:45- Antwoorden

  Mooi stuk vind ik natuurlijk.
  We leven in een samenleving die vaak geleid wordt door misdadigers. Zelfs sommige universiteiten zijn gebouwd op criminaliteit, al was het alleen al dat er crimineel geld gebruikt is voor de bouw ervan.

  Nu blijkt dat veel instituties zijn gebouwd op misdaad. Nederland bijvoorbeeld is eens bezet geworden door de crimineel Napoleon (áls die al bestaan heeft, maar dat terzijde) en sindsdien verloedert het land. Zelfs de grootste landen zijn met geweld door criminelen ingenomen, meer dan de halve wereld is ‘veroverd’.

  In het Oosten kennen ze het begrip karma. Karma noemen wij zonde. Je kúnt crimineel doen, maar wat je zaait zul je oogsten. Gestolen goed gedijt niet. Dus moord je, dan zal dat afstralen op de omgeving en deze voor eeuwig kunnen bedoezelen met ‘zwarte’ slechtheid.

  We kunnen waarnemen dat onze maatschappij verloedert. Het Karnagiplan wordt voor onze ogen uitgevoerd: Wat blank was moet lichtbruin worden; dociele mensen wil men. De rust verdwijnt uit dit land, overal hoort men de vreselijkste ‘basmuziek’, het gedreun is krankzinnigmakend. Stilte en rust is hier niet meer. Er vliegt altijd ook wel zo’n kreng boven ’t hoofd. Zelfs het eten willen ze kapot maken, de ellendelingen! En de energie. Er komen de meest afzichtelijk vooral hoge gebouwen, ze willen alles wat mooi en goed was stukmaken. Ze denken zeker dat het hier Amerika is. Enzovoorts.

  Tja, en als dan ook nog de hoogste soms onderwijsinstanties berusten op fout geld? Dan is het te begrijpen dat men zulke foute (in de ogen van normale mensen) beslissingen neemt, men liegt en bedriegt, en trots als een pauw met de insignes rondloopt.

  Napoleon (wie dat dan ook was) zou half Europa weer onder de knoet gedouwd hebben. En de kerk kapot gemaakt.

  En het vervelende is, is dat de boeven de Bijbel schijnen te gebruiken als een soort handleiding. Dat schept verwarring bij simpelen van geest, die de zaak dan helemaal omdraaien en denken dat het nog goed is ook wat er gebeurt. Ze herkennen het immers uit de Bijbel?.

  0
  0
 8. Ed Zuiderwijk 15 mei 2023 om 13:21- Antwoorden

  ‘Academici zijn perfekt gepositioneerd om in opstand te komen …’

  Nee, dat zijn ze niet.

  ‘Sommige ideeën zijn zo idioot dat alleen academici en intellectuelen er in geloven’, George Orwell.

  Geen aanbeveling, lijkt me.

  2
  1
  • AntiSoof 15 mei 2023 om 13:53- Antwoorden

   Wel gepositioneerd, maar als de wil voor het goede/het ware/het schone bezoedeld is, dan schiet het niet op. Ze hebben de plaats maar het zijn geen ‘heiligen’.
   Als de ziel van de mens verontreinigd is, dan is de hoge positie juist een groot gevaar.
   Daarom pleit ik voor stopzetting van ‘de wetenschap’. En pas op de plaats. Voordat de ziel weer schoon is, kan zij weinig meer aan goeds doen.

   0
   0
 9. leonardo 15 mei 2023 om 15:20- Antwoorden

  Deze tekst is een verademing in de zin dat er nu eens een keer geen grafiekje tegenover grafiekje wordt gezet, geen model A tegenover model B, geen trendlijntje betwist wordt met een beter trendlijntje. Het blijft tekst en probeert een situatie te schetsen op zodanige manier – okay, op Hanekampse wijze – die duidelijk maakt waar we als gemeenschap in terecht zijn gekomen: twee partijen lijnrecht tegenover elkaar, met de hakken in het zand zonder dat er ook maar enig inzicht is in de materie die onderwerp van strijd is. Als het volgend jaar begin mei gaat vriezen, zoals we in 1979 meemaakten staat iedereen met de mond vol tanden. En, het is niet ondenkbaar – al blijft het hoogst onwaarschijnlijk – dat we dan op moederdag een Elfstedentocht rijden.
  Chaotisch systeem.

  Het probleem is: dit stuk gaat over moraal. En nou ben ik al niet zo van moraal, maar hier wordt de moraal ook nog op zijn kop gezet, hetgeen resulteert in hypermoralisme en anti-wetenschap. Alsof de eindstrijd tussen dark matter en dark energy beschreven wordt.
  Bovendien, evenals over de smaak, valt over moraal niet te twisten. Het is rekbaar als elastiek.
  Je mag de beer niet vermoorden, niet al heb je zijn huid al verkocht, maar ook niet als die een slachtoffer onder niets vermoedende hikers heeft gemaakt. En het is een doodzonde om soldaten van Zelenskyy omver te schieten, maar de Russische soldaten mag je zelfs dood slaan.

  En dat is het gevaar dat in de laatste alinea zichtbaar wordt als Hanekamp de relativerende crux beschrijft. Wij zijn veel te vol van onszelf en ‘onze betere wereld’ die we oh zo graag willen opleggen aan anderen … zegt ie, en eindigt dan met bewuste en onbewuste zondaren als één pot nat Dat is het sein dat iedereen in dit verhaal de stenen laat vallen en vertrekt.
  We zijn allemaal schuldig.

  Nee. Nee! Nee!!!
  Driewerf nee.
  Het zijn de alarmisten die ons in deze situatie hebben gewrongen. Er is geen greintje relativeringsvermogen aan die kant. En ze lopen hier, op deze site bijvoorbeeld, als zendeling rond die de andersdenkende moet bekeren.
  Ze beklagen zich bij Hans over het weren van meningen alsof dat een groot vergrijp is, terwijl ze weten dat Klimaatveranda geen tegengeluid duldt en dat de grote jongens, zoals Hiemstra en Mann, iedereen met een onwelgevallig geluid blocken – en de kleine jongens doen daar dapper aan mee, zoals de adjudanten van Verheggen.
  Ze weten dat dat soort aan de houding van Hans nog een puntje kan zuigen.

  Ferdinand Engelbeen heeft hier ooit eens geschreven dat hij wel wist hoe het jonge alarmistenvolkje aan te pakken, als hij met ze in gesprek ging kwam er wel redelijkheid tevoorschijn.
  Nou, Willem Jan en Modelleur zijn het levende bewijs van het tegendeel.

  4
  2
 10. Jan Smelik 16 mei 2023 om 18:14- Antwoorden

  Er waren meer visionaire schrijvers die een ondersteboven wereld aan zagen komen. Uit 1984: Freedom is Slavery, War is Peace, Ignorance is Strenght. Geschreven in 1948.

  1
  0

Geef een reactie