In de meeste reguliere media worden we dagelijks overvoerd met berichten die de klimaatangst aanwakkeren. Deze angst wordt gevoed door het dominante, officiële klimaatnarratief dat inhoudt dat we over niet al te lange tijd te maken zullen krijgen met een catastrofale opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer), als we niet de menselijke uitstoot van CO2, door het verstoken van fossiele brandstoffen, drastisch verminderen.

In een recente reactie schreef Kees le Pair:

Einstein wees op een haast overal en haast door iedereen gemaakte logische fout, die uitspraken waardeloos maakt. Talrijke bevestigende experimenten en metingen bewijzen niet de “waarheid” van een theorie. Maar één meting of experiment, dat met de conclusies van een theorie in strijd is, bewijst wel dat de theorie fout is.

Ten aanzien van klimaat zijn er vele waarnemingen die in strijd zijn met de AGW-hypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming). Ze zijn allemaal op Internet te vinden, maar niet in de Nederlandse reguliere media en al helemaal niet in de ‘officiële’ klimaatvoorlichting.

Gemiddelde wereldtemperatuur

We  beginnen met de gemiddelde wereldtemperatuur op basis van (NASA) satellietmetingen. Afhankelijk van de perioden die men in beschouwing neemt, vertonen deze een stijging, stabiliteit of daling.

Christopher Monckton trok een trendlijn door de temperaturen van de laatste 91 maanden. Hij kreeg een horizontale lijn. (Maar aan het einde van dit jaar wordt een El Niño verwacht, die de Pacific opwarmt. Daardoor zal de curve wel weer wat oplopen.)

Wereldwijde schade door natuurrampen

Hoe staat het nu met de schade van wereldwijde weersrampen gerelateerd aan het BNP? Roger Pieke jr. heeft deze berekend. Dit was het resultaat.

Aantallen doden door klimaatgerelateerde rampen

En hoe staat het nu met de slachtoffers door klimaatgerelateerde rampen (die overigens niets met CO2 te maken hebben). Bjørn Lomborg heeft deze gepubliceerd.

Zeespiegelstijging

En hoe staat het met die ‘alarmerende’ zeespiegelstijging. Die blijkt niet alarmerend te zijn, maar al eeuwen héél beperkt. En er is geen CO2-‘signaal’. De navolgende grafieken beperken zich tot de Nederlandse kust. Maar wereldwijd laten zij een vergelijkbaar beeld zien.

Klimaatgevoeligheid

De klimaatgevoeligheid, gedefinieerd als het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer, is een belangrijke variabele in het klimaatdebat. Als die hoog is, zou moeten worden gevreesd voor belangrijke negatieve effecten voor de mensheid. Als die laag is, zal het allemaal wel meevallen – ja zelfs positieve effecten hebben voor de natuur en de mensheid.

François Gervais heeft daarover gepubliceerd. Onderstaande grafiek is aan hem ontleend. Deze laat zien dat er de laatste jaren een voortdurende neerwaartse bijstelling heeft plaatsgevonden van de berekeningen/schattingen van de klimaatgevoeligheid. Voortschrijdend inzicht.

(Wijlen) Arthur Rörsch heeft in het verleden ooit eens een waarde van 0,2 graden gesuggereerd. Maar vele klimaatsceptici houden het op iets meer dan één graad Celsius. De discussie daarover gaat nog voort. Maar één graad Celsius zou – volgens de modellen van milieueconomen – per saldo gunstig zijn voor de natuur en de mensheid.

Klimaatmodellen

En hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen? De Amerikaanse klimatoloog John Christy heeft de uitkomsten van klimaatmodellen vergeleken met de werkelijk gemeten temperaturen en kwam tot de volgende – verrassende – conclusie.

De overgrote meerderheid van de klimaatmodellen geven veel te veel opwarming aan. En die worden gebruikt ter legitimering van het huidige klimaatbeleid, dat gericht is op reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, hetgeen heeft geleid tot een ongekende stijging van de prijs daarvan, inflatie, welvaartsverlies en een dramatische stijging van de zogenoemde energiearmoede voor grote delen van de bevolking.

Ook de klimatoloog en voormalige Australische vertegenwoordiger in het IPCC, William Kininmonth, heeft daarover gepubliceerd Zie hier.

Koraaleilanden

De Australische klimatoloog Peter Ridd heeft het alarmisme over de ondergang van het Great Barrier Reef en koraaleilanden grondig onderuit gehaald. De James Cook Universiteit waaraan hij was verbonden was daar niet blij mee en heeft hem ontslagen. O tempora o mores.

Zie ook hier.

IJsberen

We horen ook vaak dat het slecht gaat met de ijsberen. Maar één beeld zegt meer dan duizend woorden.De Canadese zoöloge Susan Crockford heeft het allemaal grondig bestudeerd en daarover gepubliceerd. De universiteit waaraan zij was verbonden (Universiteit van Victoria) was daar niet blij mee en heeft haar contract niet verlengd (zonder opgaaf van redenen).

Klimaatbeleid, COP’s en CO2

De Klimaatconferenties van de Verenigde Naties zijn jaarlijkse conferenties die worden gehouden in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Ze dienen als de formele bijeenkomst van de UNFCCC-partijen (Conferentie van de Partijen, COP) om de vooruitgang bij het omgaan met klimaatverandering te beoordelen, en vanaf het midden van de jaren negentig te onderhandelen over het Protocol van Kyoto om wettelijk bindende verplichtingen vast te stellen voor ontwikkelde landen om de klimaatverandering te verminderen door reductie van hun uitstoot van broeikasgassen.

Van 2011 tot 2015 werden de vergaderingen gebruikt om te onderhandelen over de Overeenkomst van Parijs, eveneens gericht op een beperking van de uitstoot van broeikasgassen, zodat de opwarming van de atmosfeer beperkt zou blijven tot 2 graden Celsius en liefst 1,5 graad Celsius.

Inmiddels hebben er 29 COP’s plaatsgevonden – de laatste in Sharm El Sheikh.

Welk effect hebben de aldaar afgesproken doelstellingen gehad op de CO2-concentratie in de atmosfeer?

***