Door Martien de Wit.

Iedereen die kan rekenen, ziet het nu met eigen ogen gebeuren: de dwangmatige focus op vermindering van CO2-uitstoot en de daarmee verbonden energietransitie leiden tot een desastreuze ontwrichting van onze maatschappij. Nieuwe woningen en bedrijven kunnen steeds vaker niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De Nederlandse bevolking dreigt op niet al te lange termijn voor een groot deel onder het bestaansminimum komen, als gevolg van energiearmoede. De enige zinvolle oplossing: kernenergie, wordt om ideologische redenen zoveel mogelijk vertraagd. Energiearmoede wordt de belangrijkste
oorzaak van het snel krimpen van handel, transport en industrie, terwijl de landbouw en visserij intussen de nek wordt omgedraaid.

De werkeloosheid zal derhalve stijgen en voedsel wordt onbetaalbaar voor mensen die niet tot de kleine heersende elite behoren. De gevolgen zijn voorspelbaar: honger, ziekte en toenemend geweld.

Zelfs als je gelooft dat het verminderen van de mondiale CO2 uitstoot de opwarming van de aarde zou kunnen stoppen, dan is wat rekenwerk voldoende om in te zien dat het er werkelijk helemaal niet toe doet wat wij hier in Europa aan CO2 verminderen. De industriële groei van de wereld buiten het vroeger zo dominante westen gaat onbelemmerd door, inclusief de CO2-uitstoot. De Europese uitstoot van CO2 gaat het verschil niet maken, ook niet als we die zouden verdubbelen.

Onze minister voor Klimaat en Energie durfde zelfs zonder blozen te verklaren dat we de aarde 0,000036 °C minder gaan opwarmen voor de somma van € 28.000.000.000,- . Zo’n uitspraak maakt duidelijk dat deze man niet goed begrijpt wat hij zegt en wat zijn getalletjes precies betekenen.

Martien de Wit,

Wie bereid is zoveel geld uit te geven voor iets dat praktisch geen enkel meetbaar effect heeft, geeft blijk van een zorgwekkende mentale toestand met een totaal verlies aan realiteitszin. Je gunt zo iemand een liefdevolle verpleging. Nederland is niet het het enige land dat dit soort onverantwoordelijke mensen in het landsbestuur tolereert. In Duitsland heeft de Energiewende-gekte natuurlijk dramatisch toegeslagen, met -zoals voorspeld-  een forse krimp van de Duitse economie tot gevolg.

Door exploderende energieprijzen kan Duitsland de concurrentie met de rest van de wereld op den duur niet meer aan. Onderstaande grafiek toont weliswaar de kWh-prijzen voor huishoudens, maar voor de industrie zullen de onderlinge verhoudingen vergelijkbaar zijn.

Ook het Verenigd Koninkrijk zucht onder een Net Zero doelstelling, waarvan iedereen met een normaal verstand allang heeft ingezien dat dat doel de komende eeuw volstrekt onhaalbaar is. John Fernley schreef er een artikel over op The Daily Sceptic dat ik met plezier voor u heb vertaald.

***

Net Zero laat het VK vijf keer meer betalen voor elektriciteit dan China

Door dr. John Fernley.

Vertaling: Martien de Wit.

De Verenigde Naties richtten in 1988 het Intergovernmental Panel on Climate Change op en in 1995 werd in Berlijn de eerste Conferentie van Partijen over klimaatverandering (COP1) gehouden. Sindsdien is er elk jaar een COP-bijeenkomst geweest, behalve in 2020 toen covid ingreep. Vorig jaar werd COP28 gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten en werd bijgewoond door 84.000 afgevaardigden die vanuit de hele wereld kwamen om de rest van ons de les te lezen over het belang van het verminderen van onze CO2-voetafdruk.

In de bijna 30 jaar sinds het begin van de COP-conferenties heeft het Verenigd Koninkrijk zijn CO2-uitstoot gehalveerd, zodat we nu verantwoordelijk zijn voor slechts 1% van het mondiale totaal. Maar in hetzelfde tijdsinterval is de CO2-uitstoot van de
ontwikkelingslanden enorm toegenomen. De CO2-uitstoot van China is bijvoorbeeld verviervoudigd en is nu goed voor 29% van het mondiale totaal. De uitstoot van India is verdrievoudigd en bedraagt nu 7% van het mondiale totaal. Beide landen blijven hun CO2-uitstoot verhogen.

Het probleem is dat ‘groene’ technologieën niet erg goed zijn. Elektrische auto’s en hernieuwbare energie zijn duurder en presteren slechter dan hun tegenhangers op fossiele brandstoffen. Dus terwijl de ontwikkelingslanden industrialiseren, gebruiken ze technologie op basis van fossiele brandstoffen om hun kosten laag te houden. Is het juist dat de bevoorrechte mensen van de eerste wereld de armste mensen in de derde wereld vertellen dat ze nu moeten stoppen met het gebruik van gas- en kolencentrales en met het rijden in benzineauto’s vanwege de zorgen dat de planeet over 50 jaar warmer zal zijn?

Klimaatmodellen zijn zo complex en onzeker dat we niet weten hoeveel warmer en we weten niet wat de gevolgen van die opwarming zullen zijn. Het is heel begrijpelijk dat de prioriteit van de leiders van de ontwikkelingslanden ligt bij het verbeteren van het leven van mensen nu in plaats van zich zorgen te maken over wat er wel of niet kan gebeuren over 50 jaar.

Ondanks het feit dat we slechts 1% van de wereldwijde CO2-uitstoot produceren, heeft onze regering besloten dat we door moeten gaan als wereldleiders in Net Zero. Omdat onze ‘koolstofvoetafdruk’ al zo klein is, zal een verdere verlaging geen meetbare invloed hebben op de temperatuur op aarde, maar wel de Britse bevolking verder verarmen. We krijgen bijvoorbeeld herhaaldelijk te horen van de groene lobby (die tegenwoordig invloedrijke posities inneemt in de politiek, de media, universiteiten en het bedrijfsleven) dat hernieuwbare energie nu de goedkoopste vorm van energieopwekking is en dat we steeds meer wind- en zonneparken moeten bouwen. Aangezien het Verenigd Koninkrijk al wereldleider is op het gebied van offshore windenergie, betekent dit dat we een van de laagste elektriciteitsprijzen ter wereld zouden moeten hebben. In feite is het tegenovergestelde waar, het Verenigd Koninkrijk heeft enkele van de hoogste elektriciteitsprijzen ter wereld. Over het algemeen betalen mensen in dit land meer dan twee keer zoveel voor elektriciteit als in de VS, waar schaliegas de energiemarkt heeft veranderd, en meer dan vijf keer zoveel als in China, waar ze nog steeds kolencentrales bouwen. De reden dat de elektriciteitsprijzen in het Verenigd Koninkrijk zo hoog zijn, is dat er een enorme verborgen kostenpost zit in hernieuwbare energie die de voorstanders verdoezelen of nooit noemen, namelijk de noodzaak om een back-up energieopwekking te hebben voor als de wind niet waait en de zon niet schijnt.

De groei van de verkoop van elektrische auto’s in dit land is tot stilstand gekomen omdat mensen zich realiseren hoe slecht ze zijn. Ze zijn te duur om te kopen en onhandig om mee te rijden vanwege de lange oplaadtijd en de schaarste aan openbare oplaadpunten. Dan is er nog de vraag hoe groen elektrische voertuigen eigenlijk zijn als je rekening houdt met de milieu-impact van het delven van de zeldzame aardmetalen en het maken van de batterijen.

Toch gaat onze regering vrolijk door met haar plan om benzineauto’s te verbieden. Als de wereld de uitstoot van kooldioxide wil verminderen, is de beste manier om vooruitgang te boeken het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling, zodat we groene technologieën verbeteren. Stelt u zich eens een moment in de toekomst voor waarop ‘groene’ technologieën goedkoper en beter zijn dan hun equivalenten op fossiele brandstoffen. Als dit zou gebeuren, zouden mensen groene technologie willen kopen en zou de CO2-uitstoot van de wereld snel en op natuurlijke wijze dalen. In de tussentijd hebben we de Conservatieve, Labour en Lib Dem partijen die ons allemaal meer van deze rommelige groene technologie willen opdringen. Alleen Reform biedt enige bescherming voor de Net Zero scepticus.

***

Dr. John Fernley is een gepensioneerd wetenschapper

***

Bron: hier.

***