Kooldioxide en gematigde klimaatopwarming zijn geen problemen!

Door Andy May en Marcel Crok,

Voorafgaande opmerking van EIKE: De auteurs hebben een studie geschreven onder de bovenstaande titel [vertaald] die veel respons heeft gekregen. Hier volgt eerst de samenvatting van deze studie, vervolgens een e-mail van de auteurs en daarna een reactie op talrijke kritiekpunten. 

Samenvatting

Vóór het midden van de 19e eeuw was de aarde in de greep van de Kleine IJstijd. Sindsdien zijn de temperaturen gemiddeld gestegen. Tegelijkertijd is de menselijke uitstoot van kooldioxide (CO₂) toegenomen en is de belangstelling van wetenschappers gericht op de omvang van de relatieve bijdrage van antropogeen CO₂ en natuurlijke krachten aan de opwarming.

Het Zesde Beoordelingsrapport (AR6) van de Werkgroep II (WGII) van het IPCC stelt dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, oftewel de opwarming van de aarde, gevaarlijk is. Het rapport stelt:

“Door de mens veroorzaakte klimaatverandering… heeft wijdverspreide negatieve gevolgen en daarmee gepaard gaande verliezen en schade aan de natuur en mensen veroorzaakt die verder gaan dan de natuurlijke klimaatvariabiliteit. … De toename van weers- en klimaatextremen heeft geresulteerd in een aantal onomkeerbare gevolgen, omdat natuurlijke en menselijke systemen onder hun aanpassingsvermogen worden belast (hoog vertrouwen)” (IPCC, 2022a, p. 9).

In de AR6 WGI- en WGII-rapporten wordt de klimaatverandering gemeten als de opwarming van de aarde sinds 1750 of 1850. De periode voorafgaand aan deze data wordt gewoonlijk de ‘pre-industriële periode’ genoemd. De Kleine IJstijd, een term die zelden in AR6 wordt gebruikt, strekt zich uit van ongeveer 1300 tot 1850. Het was een zeer koude en moeilijke tijd voor de mensheid, met veel goed gedocumenteerde weersextremen in de historische gegevens van over het hele noordelijk halfrond. Het was ook een tijd van frequente hongersnoden en pandemieën. Het klimaat van vandaag is waarschijnlijk beter dan toen, niet slechter.

Het IPCC beweert echter dat extreme weersomstandigheden tegenwoordig erger zijn dan in het verleden, maar waarnemingen ondersteunen dit niet. Sommige extreme weersomstandigheden, zoals B. het landoppervlak dat lijdt onder extreme droogte (Lomborg, 2020) neemt af en niet toe. De frequentie van cyclonen vertoont wereldwijd geen significante trend (IPCC, 2013, p. 216; Lomborg, 2020).

Waarnemingen laten geen toename zien van de schade of het gevaar voor de mensheid als gevolg van extreem weer of de opwarming van de aarde (Crok & May, 2023, pp. 140-161; Scafetta, 2024). Het verzachten van de klimaatverandering betekent volgens AR6 het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, ook al zijn ze nog steeds overvloedig en goedkoop. Omdat het huidige klimaat aantoonbaar beter is dan het pre-industriële klimaat en we geen toename van extreme weersomstandigheden of klimaatgerelateerde sterfte hebben waargenomen, concluderen we dat we plannen kunnen maken om ons aan toekomstige veranderingen aan te passen. Zolang er geen gevaar is geïdentificeerd, is het niet nodig om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajes.12579

***

Andy May geeft hierop commentaar in een privé-e-mail. 

Ons artikel dat zojuist online is gepubliceerd, ‘Koolstofdioxide en een opwarmend klimaat zijn geen problemen’, was zeer succesvol en belandde in de top 2% (98%) van de 26 miljoen artikelen die door Wiley werden gevolgd. Maar wellicht omdat het zo succesvol is, wordt het onder hevige aanvallen van zowel de leiders van Wiley en AJES als van AJES-financiers (de Robert Schalkenbach Foundation en het Francis Neilson Fund) aangevallen. Zowel Wiley als AJES hebben deze week en volgende week bijeenkomsten gepland over het onderzoek. Ik vraag daarom dringend steun voor het onderzoek op sociale media, blogs en vooral in de reguliere media, indien mogelijk. Dat kan een groot verschil maken.

De studie is een literatuuronderzoek of misschien een opiniestuk, beide zijn waar, maar technisch gezien is het zeer gedegen. Daarom komt het niet in aanmerking voor intrekking, aangezien er ernstige fouten in zouden moeten zitten om het in te trekken, en dat is niet het geval. Nu lijkt er een poging te worden ondernomen om de publicatie van de gehele speciale uitgave van AJES over klimaatverandering uit te stellen of te annuleren – alle zeven onderzoeken die het volledige spectrum van meningen over de gevaren van klimaatverandering bestrijken. Dit zegt de redacteur (Marty Rowland) van het speciale nummer, die mijn studie en het speciale nummer zelf volledig ondersteunt.

Daarom zoek ik ondersteuning voor het onderzoek in reguliere media, sociale media en blogs die linken naar de AJES-publicatie. Noem ze ‘pocket reviews’ of korte steunbetuigingen. De enige officiële oproep tot intrekking van het artikel dat bij mijn weten enige inhoud heeft, komt van Tinus Pulles. Je kunt de link naar zijn slecht geschreven en over het algemeen contrafeitelijke klachten en mijn weerwoord hier vinden [zie hieronder]. Hij gaat maar door, maar de kern van zijn klacht is dat we nu misschien geen negatieve gevolgen van de klimaatverandering zien, maar in de toekomst wel.

Ons onderzoek betoogt daarentegen dat we nu geen negatieve gevolgen van de klimaatverandering zien en dat de modellen die worden gebruikt om de toekomst te voorspellen ernstig in gebreke blijven.

Marty vraagt ​​dat in alle steunbetuigingen AJES of Wiley niet bij naam worden vermeld, aangezien dit onze zaak zou kunnen schaden. Hij vraagt ​​u ook rechtstreeks naar Wiley te schrijven om het onderzoek te steunen, als u daar een contactpersoon heeft. Misschien gewoon zeggen dat het wordt aangevallen door het klimaat-establishment, enz. Uit de telefoontjes die hij heeft ontvangen, weet hij dat de vijandigheid tegenover het onderzoek niets te maken heeft met de inhoud van het onderzoek, maar eerder met vooroordelen en druk gebaseerd op het censureren van een geldig punt van kritiek. Met andere woorden: zijn onderwerp klimaatverandering dient slechts om één kant van het debat te presenteren vanuit het perspectief van Wiley en AJES.

Dus als je het onderzoek online en in blogs kunt promoten, kan dat helpen. Ik hoop dat je ons hier kunt helpen.

Andy
Meer informatie vindt u hieronder:

Mijn aankondiging van het artikel en de reden ervoor [in Duitse vertaling hier]

Is CO₂ een klimaatknop? [in Duitse vertaling hier]

De anonieme ‘Bonus’-kritiek

***

May plaatst vervolgens het officiële antwoord op zijn blog:

Tinus Pulles’ kritiek op May en Crok, 2024

Andy May

De kritiek van Tinus Pulles op ons onderzoek begint met de erkenning dat er momenteel geen nadelige effecten van klimaatverandering zijn, maar dat we mogelijke toekomstige effecten van klimaatverandering hebben genegeerd. Dit was opzettelijk omdat we ons alleen met gevestigde en waargenomen feiten en gegevens wilden bezighouden. Klimaatmodelprojecties van de gevolgen van klimaatverandering zijn zeer speculatief omdat de klimaatmodellen die zij gebruiken onjuist zijn en te veel opwarming voorspellen, zoals in de studie en AR6 (McKitrick & Christy, 2018), (McKitrick & Christy, 2020) en (IPCC , 2021) gedocumenteerd. Ik denk niet dat het nodig is om op de projecties van de kritiek te reageren.

Pulles lijkt bezorgd dat ik ‘gevaarlijk’ gelijkstel met ‘schade die ons aanpassingsvermogen te boven gaat’. Maar ze lijken voor ons hetzelfde te betekenen.

Hij lijkt zich zorgen te maken over het feit dat de Kleine IJstijd niet overal op hetzelfde tijdstip plaatsvond en zelden wordt waargenomen op Antarctica (zie figuur 1).

Geen enkele klimaatverandering vindt overal ter wereld synchroon plaats, en dit geldt ook voor de moderne opwarming. De afgelopen eeuw zijn de temperaturen op Antarctica weinig veranderd, zoals weergegeven in Figuur 1 en Figuur 13, hier ook weergegeven als Figuur 2. Klimaatverandering vindt voornamelijk plaats als functie van de breedtegraad, hoewel veranderingen in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan ook verschillend zijn, wat erop wijst dat de mondiale CO₂ niet erg significant is.

Figuur 1. Proxytemperaturen in het Holoceen in Groenland, de Straat van Makassar in Indonesië en Antarctica. De kleine ijstijd is nauwelijks zichtbaar op Antarctica, en de maximale afkoeling in de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan vindt op verschillende tijdstippen plaats.

Figuur 2. Huidige temperaturen op Antarctica (bron)

Pulles erkent dat de AR6 aantoont dat de huidige niveaus van opwarming van de aarde gematigd zijn, maar beweert dat experts denken dat dit in de toekomst niet het geval zal zijn. De AR6 van het IPCC geeft toe dat zijn modellen te heet worden en dat de AR6-modellen slechter zijn in vergelijking met waarnemingen dan de AR5-modellen (2013). Hun modellen worden in de loop van de tijd slechter, dus je moet hun voorspellingen niet geloven. Wanneer nieuwe versies van een model slechter worden, is dit een duidelijk teken dat de uitgangspunten waarop de modellen zijn gebaseerd onjuist zijn (zie hier en hier).

“We schatten met gematigd vertrouwen dat de CMIP5- en CMIP6-modellen de waargenomen hogere tropische opwarming blijven ondersteunen. “Overschat de troposfeer met minstens 0,1°C per decennium over de periode 1979-2014, deels als gevolg van een overschatting van de tropische SST ( zeetemperatuur) trendpatroon over deze periode.” AR6, p

“…ondanks decennia van modelontwikkeling, hogere modelresolutie en vooruitgang in parametrisering is er geen systematische convergentie geweest in de schattingen van het ECS-model. In feite is de totale spreiding tussen modellen in ECS groter voor CMIP6 dan voor CMIP5; …” AR6, WGI, pagina 1008 .

Pulles beweert dat de abnormale afkoeling tussen 1944 en 1978, toen de CO₂ toenam, te wijten was aan de toenemende industriële vervuiling. Dit is zeer speculatief en hij verstrekt geen referenties of gegevens om deze veronderstelling te ondersteunen. Ik heb deze theorie eerder gehoord, maar ik heb alleen maar speculatieve modellen gezien die deze ondersteunen.

Hij betwist onze bewering dat het meeste bewijs dat mensen het klimaat veranderen uit modellen komt, door bewijs aan te halen dat uit modellen komt! Vervolgens beweert hij, tegen alle bewijzen in, dat de modellen accuraat zijn. Grappig.

De volgende opmerkingen zijn duidelijk verkeerd of irrelevant en niet de moeite waard om je druk over te maken.

En dan schrijft Pulles:

“Zelfs als deze effecten de natuurlijke variabiliteit niet overschrijden, [is dit geen bewijs dat ze dit in de toekomst niet zullen doen].”

Het gedeelte tussen vierkante haken is geparafraseerd om het leesbaarder te maken. Pulles erkent dus de mogelijkheid dat niets verder gaat dan natuurlijke variabiliteit, wat mogelijk is volgens klimaatmodellen waarvan is aangetoond dat ze gebrekkig zijn. Dit ondersteunt het centrale punt van ons onderzoek.

Andy May.

Pulles beweert dat het uitzetten van log(CO₂) versus temperatuur een acceptabele correlatie laat zien, en probeert R² te gebruiken om aan te tonen dat slechts 10% van de temperatuurschommelingen onverklaard blijft. Zowel het CO₂-record als het temperatuurrecord zijn echter autogecorreleerd en de R²-statistiek tussen twee autogecorreleerde reeksen is ongeldig .

Zijn volgende opmerking is een vraag en hij lijkt niet te begrijpen wat de AMO-index is. Dit wordt in detail beschreven in (Kerr, 2000) en (Gray, 2004), evenals in de bibliografie van het onderzoek. Hij moet zijn huiswerk doen voordat hij een recensie schrijft. De volgende twee opmerkingen onthullen alleen zijn onwetendheid over AMO en statistieken, ik zal ze negeren.

Marcel Crok.

De volgende opmerking heeft betrekking op extreme weertrends, maar is uiteraard onzinnig. Veranderingen over een jaar zijn niet significant en we weigeren in de toekomst te projecteren. Op dit moment nemen extreme weersomstandigheden wereldwijd niet toe. Natuurlijk zal het altijd plaatselijk toenemen en afnemen. Sommige gebieden profiteren, andere lijden, zo werkt het weer.

De overige opmerkingen zijn niet relevant voor het onderzoek, uiteraard onjuist, of zijn hierboven al besproken. Ik zie niets in deze kritiek dat iets in onze studie ontkracht, maar voel je vrij om de opmerkingen van Pulles te lezen en zelf te beslissen.

Link: https://andymaypetrofysicist.com/2024/06/04/tinus-pulles-critique-of-may-and-crok-2004/

***

Bron hier.

***