Twijfelbrigade dient klacht in tegen NOS vanwege evenwichtige en goede berichtgeving over klimaatverandering

galileo

Een gastbijdrage van .

Ja, u leest het goed. Climategate en de Groene Rekenkamer proberen geregeld om de media zo scheef mogelijk te laten berichten over klimaatverandering. Een klacht van hun valt derhalve op te vatten als een compliment. De hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Gelauff, schreef al snel een zeer logisch antwoord terug:

De NOS neemt geen stelling. Over geen enkel onderwerp. Wij kiezen die onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen die we vanuit onze wettelijke taak relevant vinden voor ons grote publiek.

Labohm cum suis hebben daar wederom op gereageerd en schrijven o.a. dat “de oorspronkelijke steen des aanstoots de reis van een aantal Nederlandse CEO’s [was], begeleid door de klimaatactiviste Bernice Notenboom, naar Spitsbergen.” Laatstgenoemde wordt aangeduid als “klimaatactiviste en niet-wetenschapper”; niet onterecht misschien, maar Hans Labohm c.s. zijn natuurlijk ook zeer activistisch (maar dan met een tegengesteld doel voor ogen) en niet alleen “niet-wetenschappers”, maar zelfs ronduit anti-wetenschappelijk (zie bijv hier, hier en hier). Dat maakt de karakterisering die zij geven van Bernice Notenboom licht ironisch.

We bespreken hier de belangrijkste misvattingen in de klacht-brief aan de NOS.

De snelle afname van Arctisch zee-ijs

Om te beginnen hebben ze het over het “historisch perspectief” van het verlies aan Arctisch zee-ijs. Vervolgens komen ze met een paar zorgvuldig geselecteerde observaties aanzetten, die op een bepaald moment in het verleden en op een specifieke plaats even een relatief lage zee-ijs bedekking lieten zien. Echter, ook op Spitsbergen is het nu warmer dan het volgens metingen gedurende de laatste 250 jaar is geweest. Jos Hagelaars schreef een aantal jaren geleden een goed overzichtsblog over het Arctische zee-ijs, inclusief het “historisch perspectief”. De rode lijn daarvan is vrij eenduidig (zie figuur hieronder): De hoeveelheid Arctisch zee-ijs neemt in een zeer rap tempo af en is waarschijnlijk in vele honderden jaren niet zo laag geweest.

Kinnard Sea Ice Reconstruction

Arctisch zee-ijs (rood) en oppervlaktetemperatuur (blauw) over de afgelopen ~1400 jaar. Bron: Kinnard et al.

Labohm c.s. citeren een recente studie van Stein et al, die wijzen op een relatief klein oppervlak aan drijfijs tijdens het zogenaamde Holoceen Optimum, ongeveer 8000 jaar geleden. Dat is niet verwonderlijk, want in die tijd was juist het Arctische gebied relatief warm vanwege de Milankovitch forcering, de langzame verandering in de baan van de aarde om de zon, die verantwoordelijk is voor het komen en gaan van ijstijden. Dat proces vindt plaats op tijdschalen van tienduizenden jaren – een heel andere tijdschaal dan de huidige, veel snellere veranderingen die we waarnemen. Als diezelfde Milankovitch forcing nog steeds de dominante factor zou zijn in het beïnvloeden van de hoeveelheid drijfijs, zou het juist verder moeten toenemen (in een tergend langzaam tempo weliswaar). Dat is overduidelijk niet het geval. Er is dus wel degelijk iets nieuws onder de zon. De snelle recente afname van Arctisch zee-ijs is niet onderzocht door Stein et al, die zich vooral op het paleo-klimaat richten. De grafiek die Labohm et al uit die studie reproduceren gaat maar tot 1950.

Andere wetenschappers

De brief vervolgt:

Waarom wordt er zo ruim podium gegeven aan aan activisten die geen wetenschappelijke kwalificaties hebben op klimaatgebied, zoals Bernice Notenboom, Marjan Minnesma en CEO’s? En waarom horen we niet of nauwelijks iets van vooraanstaande wetenschappers die wèl competent zijn?

Deze ‘activisten’ (waaronder blijkbaar CEO’s?) hebben het in de media doorgaans niet over de klimaatwetenschap, maar over de maatschappelijke respons die zij nodig achten. Als anti-klimaatactivisten zonder klimaatwetenschappelijke kwalificaties in de media optreden hebben zij het meestal juist wel over de klimaatwetenschap, waarvan ze dan een nogal karikaturaal beeld schetsen. In tegenstelling tot wat Labohm c.s. impliceren komen “skeptici” juist relatief vaak in de media.

En waarom bevat de lijst van namen die volgt geen enkele Nederlandse wetenschapper? Het antwoord laat zich raden: er zijn geen of nauwelijks Nederlandse klimaatwetenschappers wiens visie op de wetenschap overeenkomt met die van Labohm en de Groene Rekenkamer. En ook de namen die ze wel noemen bestaan voor het grootste deel uit niet-klimaatwetenschappers. Zelfs Monckton wordt genoemd als voorbeeld van “vooraanstaande wetenschappers die wèl competent zijn”. Dan zou je Trump ook in het lijstje kunnen opnemen.

Mythe-bingo

Dan volgt een litanie aan gerecyclede  mythes, die als zodanig allang bekend en al vele malen ontkracht zijn. Daar gaan we:

Mythe: Gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen

Wetenschap: CO2 en temperatuur correleren in hoge mate

Grappig genoeg verwijzen ze dan naar een google image search op de woorden “CO2 temperature” (hier), waarvan de meeste resultaten toch echt een verbluffend hoge correlatie laten zien tussen die twee. Zie ook hier, hier en hier. De grafiek hieronder laat bijv. de correlatie tussen CO2 en de temperatuur zien van de laatste 800,000 jaar. Ondanks het feit dat Labohm heel goed op de hoogte is van soortgelijke grafieken ontkent al sinds jaar en dag die correlatie, bijvoorbeeld door in te zoomen op een specifieke korte tijdschaal, of door een verouderde handgetekende schets te laten zien i.p.v. al lang beschikbare data.

 

Temperature and CO2 last 800 000 years - NRC report 2010

De temperatuur en de CO2 concentratie tijdens de afwisseling van glacialen en korter durende interglacialen over de laatste 800.000 jaar gebaseerd op ijskerndata. Naar fig. 6.11 uit het NRC rapport “Advancing the Science of Climate Change” 2010.

Mythe: Hoge correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur

Wetenschap: Nauwelijks correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur

De werkelijkheid is precies andersom dan Labohm c.s. ons wil doen geloven: Er is juist een hoge correlatie tussen CO2 en temperatuur en een lage correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur. Zie ook FAQ 5.1 in de uitstekende IPCC FAQ brochure.

 

Temperature CO2 Sun since 1950 - via Rahmstorf

De mondiaal gemiddelde oppervlaktetemperatuur (grijs), CO2 concentratie (blauw en groen, minus de seizoenvariatie), en zonnesterkte (geel), waarbij de relatie met de temperatuurschaal zo is gekozen dat het overeenkomt met een klimaatgevoeligheid van ~3 graden per verdubbeling van CO2, midden in de “waarschijnlijke range”. Grafiek gemaakt via de website van Stefan Rahmstorf.

Mythe: Recente klimaatverandering valt binnen de marges van de natuurlijke variabiliteit

Wetenschap: Recente opwarming valt ver buiten de natuurlijke variabiliteit

Natuurlijke factoren zoals de zon veranderen in veel te geringe mate en recent ook nog eens in de afkoelende richting, dus zijn niet verantwoordelijk voor de opwarming. Natuurlijke variabiliteit kan verder veroorzaakt worden door veranderingen in de verdeling van energie tussen bijvoorbeeld de oceaan en de atmosfeer; over korte tijdschalen is dat een belangrijke oorzaak van de ups en down in het verloop van de wereldgemiddelde temperatuur.  Over meerdere decennia bekeken warmen de oceaan en atmosfeer echter beiden sterk op, hetgeen duidt op een verandering in de energiebalans van de aarde. Die neemt niet ‘zo maar’ toe; daar moet een fysische oorzaak voor zijn. De wet van behoud van energie laat zich niet zo eenvoudig buiten spel zetten.

Mythe: De opwarmings’pauze’ of hiatus die nu al zo’n 20 jaar duurt

Wetenschap: De opwarmingstrend gaat onverminderd door, natuurlijk met ups en downs

Zelf na 3 recordwarme jaren op een rij blijven ze dit fabeltje herhalen. Credit where credit’s due: vasthoudend zijn ze! Maar diezelfde natuurlijke variabiliteit waar ze net zo hoog over opgaven is over korte tijdschalen juist relatief belangrijk en kan de onderliggende trend een tijdje maskeren. Een goed en leesbaar artikel is recent verschenen waarin de discussie over de zogenaamde ‘hiatus’ in context wordt geplaatst. Modellen en observaties blijken goed met elkaar overeen te stemmen als je rekening houdt met de tijdelijk verminderde klimaatforcering, de warmte opname van de oceanen, natuurlijke variabiliteit zoals El Nino/La Nina, en een incomplete dekkingsgraad van de metingen. Overigens was er van een verandering in de lange termijn trend geen sprake, laat een statistische analyse zien:

R Graphics Output

Mondiaal gemiddelde oppervlaktetemperatuur volgens verschillende datasets met trendlijnen op basis van een stuksgewijze regressie-analyse, waarbij naar breekpunten in de trend wordt gezocht. Er is geen aanwijzing dat de trend sinds begin jaren ’80 is veranderd.

Te kort door de bocht: Gebrek aan trends in weersextremen alsmede gebrek aan correlatie tussen CO2/temperatuur en weersextremen

Wetenschap: Sommige extremen lijken toe te nemen, en zijn in toenemende mate toe te schrijven aan klimaatverandering

Extremen zijn per definitie schaars. Daarom kan het lang duren voordat een (statistisch significante) trend zichtbaar is. Dat neemt niet weg dat het in meer en meer gevallen mogelijk is om een menselijke invloed vast te stellen voor specifieke extreme weersituaties; dat geldt in hogere mate voor hittegolven en neerslag dan voor droogte en tornado’s. Dit is een complex onderzoeksgebied waarin recent veel nieuw werk is gedaan. Labohm c.s. refereren hier overigens naar een uitstekend, zij het ietwat gedateerd Special Report van het IPCC.

Te kort door de bocht: Het uitblijven van een versnelling van de zeespiegelstijging

Wetenschap: De zeespiegel stijgt nu sneller dan over de afgelopen honderden jaren

De gemiddelde zeespiegelstijging sinds 1991 is ongeveer 3,4 mm/jaar, terwijl het gedurende de 20ste eeuw gemiddeld 1,6 mm/jaar was. In de eeuwen daarvoor steeg de zeespiegel slechts mondjesmaat. Een recent artikel van Kopp et al concludeerde:

Significant GSL [Global Sea Level] acceleration began in the 19th century and yielded a 20th century rise that is extremely likely (probability P=0.95) faster than during any of the previous 27 centuries.

De aap uit de mouw: De ineffectiviteit van het klimaatbeleid

Echter: Onderscheid wetenschap en maatschappelijke respons

Labohm c.s. schrijven hierover: “Wij hebben er al vaak op gewezen, maar het blijft een olifant in de zaal. En deze valt onder de omerta van de mainstream klimatologen. ”

Hier blijkt eens te meer dat zogenaamde “skeptici” geen onderscheid maken tussen de wetenschap over menselijke invloed op het klimaat en de maatschappelijke consequenties die we eraan verbinden. Als zij vinden dat het huidige beleid ineffectief is, staat het ze vanzelfsprekend vrij om voor ander beleid te pleiten. Of voor helemaal geen beleid, omdat ze er op willen gokken dat het allemaal reuze mee valt. Maar deze passage is een nauwelijks verhuld pleidooi voor het bagatelliseren van wetenschap, omdat men het niet eens is met de beleidsconsequenties. Een dergelijke houding komt de discussie niet ten goede; integendeel.

En dan is er nog een “ad hominem” aanval op een weerman van de NOS

Hij (Gerrit Hiemstra) doet nochtans forse uitspraken over de de AGW-hypothese

Hier wordt verwezen naar enkele uitzendingen van het NOS Journaal. In de eerste geeft Gerrit Hiemstra een samenvatting van de verwachtingen die het KNMI heeft gemaakt voor Nederland voor de komende eeuw: gemiddeld zal het warmer worden, de zeespiegel zal stijgen en we krijgen meer extreem weer; de mate van de toekomstige klimaatverandering in Nederland wordt voornamelijk bepaald door de grootte van de menselijke broeikasgasemissies.

In de tweede uitzending waar men naar linkt schetst Gerrit Hiemstra een beeld van de toename van het gemiddelde aantal zomerse dagen, nu 26 tegen 16 over de periode 1951-1980. De opwarming sinds 1950, voornamelijk veroorzaakt door de mens, speelt hierbij natuurlijk een rol. Het KNMI verwacht deze zomerse dagen in de toekomst toe zullen nemen en ook dit wordt mede bepaald door de onze broeikasgasemissies. Jazeker zijn wij mensen dus verantwoordelijk voor de toename van het aantal zomerse dagen.

Dit zijn geen ‘forse uitspraken’ of de persoonlijke mening van Gerrit Hiemstra; dit zijn de conclusies van het Nederlandse kennisinstituut op het gebied van weer en klimaat, die helemaal in lijn zijn met de conclusies van de bredere wetenschappelijke wereld. Het is ronduit bizar om te ageren tegen het communiceren van die wetenschappelijk zeer robuuste conclusies.

Epiloog

Labohm c.s. pleiten voor berichtgeving die naast wetenschappelijke feiten en inzichten ook ‘alternatieve feiten’ en een misleidende weergave van de wetenschap ruim baan geeft. Met als reden dat ze het grondig oneens zijn met de beleidsconsequenties die op basis van de wetenschappelijke inzichten worden voorgesteld. Het is vergelijkbaar met het propageren van berichtgeving dat roken helemaal niet zo schadelijk is voor de gezondheid, omdat je tegen overheidsregulering bent. Dat station zijn we uiteindelijk gepasseerd. Wordt het niet eens tijd dat we ook bij het thema klimaat dit achterhoedegevecht achter ons laten? Laat de berichtgeving over klimaatverandering alsjeblieft recht doen aan de wetenschappelijke kennis erover.

Aldus Bart Verheggen.

Deze ‘posting’ werd eerder hier geplaatst. Er kwamen reeds vele reacties op, maar die waren nogal eenzijdig pro-AGW. Ten einde de discussie te verbreden heb ik Bart Verheggen verzocht het stuk hier op Climategate.nl te mogen plaatsen. Hij heeft daarin toegestemd. Dank Bart!

 

Door | 2017-06-05T21:26:51+00:00 4 juni 2017|79 Reacties

79 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 4 juni 2017 om 08:24- Antwoorden

  zeespiegelstijging:
  Wereldwijd is de zeespiegel tussen 1901 en 2010 gestegen met 17 tot 21 centimeter. Het gemiddelde tempo van zeespiegelstijging over die periode bedroeg 1.5 tot 1.9 millimeter per jaar [bron: IPCC 5e Assessment Rapport, 2013].

  Hoeveel steeg de zeespiegel de afgelopen jaren?
  De zeespiegel stijgt de laatste jaren sneller: satellietmetingen laten een wereldgemiddelde zeespiegelstijging van 2.8 tot 3.6 millimeter per jaar zien tussen 1993 en 2010. ruim 3 millimeter per jaar zien voor de periode 1993-2003. Omdat de reeks van satellietmetingen nog relatief kort is kan niet worden uitgesloten dat deze versnelling (deels) veroorzaakt wordt door natuurlijke schommelingen in het zeeniveau door variaties in zeestromingen.
  Bron:
  https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/zeespiegelveranderingen-gemeten
  Dat betekent dat we op 2 manieren de zeespiegel hebben gemeten de eerste periode een lichte stijging van 17 tot 21 cm per eeuw op basis van peilschalen aan de kust.
  En de recente metingen met satellieten die heel anders meten en dat ook midden op zee doen. daar zijn veel meer andere variabelen zoals het gravitatieaffect, grote golven die bij iedere omloop op een andere plaats kunnen liggen en effecten van oceaan oceaan oscillaties om er een paar te noemen.
  Maar zoals het KNMI aangeeft de meetperiode is nog te kort om daar nu al conclusies aan te verbinden.
  Als we kijken naar de peilschalen de laatste jaren in onze omgeven dan is er nog steeds geen enkele versnelling te zien.

  • Frans Dijkstra 5 juni 2017 om 10:42- Antwoorden

   Volgens mij is alleen het zeespiegelniveau aan de kusten van belang. Hoe hoog het midden op zee is doet er niet toe. Aan de kusten kan het alleen gemeten worden met peilschalen, omdat satellietmetingen daar gestoord worden. Dus we kunnen die satellietmetingen gevoegelijk vergeten, en ook die 3 mm per jaar, zolang dat niet door peilschalen bevestigd wordt.

  • Guus Derksen 7 juni 2017 om 22:04- Antwoorden

   Zeespiegelstijging.
   In de versnelling zoals door Bart Verheggen aangegeven worden appels met peren vergeleken, enerzijds de ouderwetse peilschalen (waarmee uiteraard nog steeds wordt gemeten), anderzijds met satellieten. Deze laatste geven, zoals ook door Hugo opgemerkt, een grotere stijging te zien. Een beperkt ‘rondje internet’ leert dat de deskundigen dat tè toevallig vinden om zonder meer voor zoete koek te slikken.
   In de link naar Kopp et al wordt daarom een (gewenste?) versnelling bepaald met een ‘semiempirical model’.
   Volgens andere bronnen blijven de peilschalen echter nog steeds de oude toename van rond de 1,7 mm per jaar geven. Zie bijv.:
   https://www.eike-klima-energie.eu/2015/08/28/globale-ueberschwemmung-vor-paris-oder-eben-200-jahre-spaeter-oder-eben-nie/
   waarin fragment:

   Die erhebliche Diskrepanz zwischen Sat-Altimeter-Daten und Pegeln ist bis heute u.E. nicht geklärt [20] :

   “Trotz der neuen Satellitenmessungen wurden die Pegelmessungen natürlich weitergeführt. Und die ließen sich nicht beirren und blieben stur bei ihrem alten Kurs von deutlich unter 2 mm/Jahr. Anstatt die Satellitendaten nun an die real am Boden gemessenen Daten anzupassen und nach unten zu korrigieren, besteht die Diskrepanz zwischen Pegel- und Satellitenmessungen aber leider bis heute weiter. Und es scheint irgendwie auch niemanden zu stören. Ein mysteriöser Fall.”

 2. RoodLichtVoorGroen 4 juni 2017 om 08:55- Antwoorden

  Verheggens betoog struikelt al bij de eerste horde: Als voorbeeld van de zogenaamde ‘hoge correlatie tussen CO2 en temperatuur’ toont hij een grafiek van de laatste 800, 000 jaar, gebaseerd op data uit ijskernen. En toegegeven, de correlatie tussen temperatuur en CO2 is in deze grafiek inderdaad sterk, op het eerste oog. Maar bij nader inzien blijkt dat de temperatuurfluctuaties vóórlopen op de CO2-fluctuaties: m.a.w. de temperatuur stuurt de CO2 aan. En dat ondersteunt de AGW-hypothese niet maar spreekt hem tegen. Net zoals de reconstructies op grotere schalen (die door Verheggen voor het gemak weggemoffeld worden): We zien periodes waarin CO2 stijgt terwijl de temperatuur keldert, we zien CO2 dalen terwijl de temperatuur stijgt, en we zien CO2 en temperatuur geen enkele correlatie met elkaar hebben. Wat we NOOIT en NERGENS zien, is temperatuurfluctuaties die zo correleren met CO2 dat aannemelijk lijkt dat CO2 de oorzaak is van die fluctuaties.
  Het veronderstelde verband tussen CO2 en temperatuur dat het fundament van de AGW-hypothese is wordt niet bevestigd (of zelfs weersproken) door alles wat we weten over CO2 en klimaat van het verleden. En een stelling die niet door bewijs wordt ondersteund dient verworpen te worden.
  De enige “litanie aan gerecyclede  mythes, die als zodanig allang bekend en al vele malen ontkracht zijn” in dit artikel komt van de schrijver zelf.

  • Boels 4 juni 2017 om 09:08- Antwoorden

   De correlatie(datset1, dataset2) is gelijk aan correlatie(datset2, dataset1).
   Daarnaast heeft correlatie strikt genomen niets met zekerheden over de oorzakelijkheid te maken.

   • ErikN 6 juni 2017 om 11:13- Antwoorden

    Boels, is dat wel zo? je krijgt toch verschillende antwoorden wanneer je de volgorde van datareeksen verandert?

    • Boels 6 juni 2017 om 14:43- Antwoorden

     Als ik de T-dataset correleer met de t-dataset dan krijg ik hetzelfde correlatiegetal als bij t-dataset correleren met de T-dataset.

 3. André Bijkerk 4 juni 2017 om 09:14- Antwoorden

  Mythe: Gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen
  Wetenschap: CO2 en temperatuur correleren in hoge mate

  Des poedels kern. Nee, die correlatie mag wel zo geleken hebben maar er klopt niets van. De beroemde grafiek van “An inconvenient truth” van de ‘zogenaamde’ temperaturen en de CO2 is onjuist. Het zijn geen temperaturen maar isotopen verhoudingen, waarvan men aanneemt dat het de wereldtemperatuur vertegenwoordigt. Maar dat is onjuist en eindelijk begint de “wetenschap” daar ook achter te komen. Steiger et al 2017 bijvoorbeeld. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JD026011/abstract

  Although δ18O has been primarily interpreted as a proxy for local air temperature, isotope-enabled climate models have established that there are many nonlocal and nontemperature-related climatic influences on isotopic signals at coring locations. Moreover, recent observational studies have linked ice core isotopes to nonlocal patterns of climate variability, particularly to midlatitude atmospheric circulation patterns and to variations in tropical climate.

  Maar wat al die jaren vergeten is, de proof in the pudding is in the eating. Waarom vinden we nooit vergelijkingen van lokale temperatuurrecords tegen de ice core isotopen? Dan gebeuren er ineens heel vreemde dingen:
  http://climategate.nl/2015/12/09/hoe-twee-leeuwenwelpjes-de-ijstijdideeen-onderuit-halen/

  Nee de temperaturen correleren helemaal niet met de CO2 en voorts is het groepsdenk niveau in dat artikel ver boven het landelijk gemiddelde.

  • Boels 4 juni 2017 om 16:32- Antwoorden

   Bij de buren:
   “Gelijktijdig is vastgesteld dat de toename van indirect zonlicht eveneens in de VS 4,5 W/m2 per decade bedroeg.”

   In De Bilt is dat 6,5 W/m2 gemiddeld over de laatste 10 jaar.

   • André Bijkerk 4 juni 2017 om 16:41- Antwoorden

    Niet verwonderlijk, zijn de data beschikbaar?

 4. Boels 4 juni 2017 om 09:25- Antwoorden

  Hiemstra is een zelfstandige ondernemer met het klimaat als verdienmodel.
  Niets mis mee, gewoon gebruik maken van de door de overheid geboden kansen.
  De overheid is “slecht”, niet de ondernemer.

  Wat staat er in het contract tussen de NOS en de weerman?
  Gaat het dan om de verwachtingen omtrent het weer ,is er ook sprake een spreekbuis van de klimaatactivisten of gaat hij zijn boekje te buiten door op indirecte wijze zijn handel te propageren?

  • dwk 4 juni 2017 om 11:33- Antwoorden

   Kortom; een typisch gevalletje van modellenverstrengeling.

   • Boels 4 juni 2017 om 11:54- Antwoorden

    Er is niets lesbisch aan 😉

  • Boels 4 juni 2017 om 12:36- Antwoorden

   Hoe eenvoudig kan het zijn!

   ‘Meer klimaat in het weerbericht’
   “Initiatiefnemer van de bijeenkomst was deltacommissaris Wim Kuijken. Hij is verantwoordelijk voor maatregelen die Nederland moet nemen ter voorbereiding op toekomstige klimaatverandering.”

 5. Jef Reynen 4 juni 2017 om 10:50- Antwoorden

  Het is waarschijnlijk nuttig dat de discussiepunten van “Climate Depot” aan Bart Verheggen worden getoond.
  Ik heb niet alle discussie punten in beide verhalen kunnen ontdekken, ik zie het voornaamste punt betreffende de “hiatus”.
  https://www.cfact.org/wp-content/uploads/2017/04/Climate-Talking-Points.pdf

 6. dwk 4 juni 2017 om 11:25- Antwoorden

  Alleen de keuze van de inleidende cartoon al!

  Bart Verheggen! Je kunt net zo goed aan de dorpspastoor vragen of God bestaat.

  Dat wordt weer een fijn lang weekend modellen schuiven en grafieken snuiven.

  • caw 5 juni 2017 om 13:14- Antwoorden

   En uw inhoudelijke reactie?

 7. Hugo Matthijssen 4 juni 2017 om 11:30- Antwoorden

  Hier een stukje uit metro met een link naar NASA
  https://www.metronieuws.nl/extra/2015/11/zuidpool-krijgt-meer-ijs-erbij-dan-dat-er-smelt

  en deze tekst van het KNMI
  “De oceaantemperatuur is 0,02 graden Celsius minder gestegen dan verwacht. Een fractie van een graad maar omgerekend is dit een grote hoeveelheid warmte. Als hiermee de lucht zou zijn opgewarmd, dan zou het de afgelopen acht jaar 5 graden warmer zijn geworden. Dat is niet gebeurd. Ook een warmere bodem of meer afsmelten van land- en zeeijs dan verwacht, is uitgebleven. Hoe komt het dat de bovenlaag van de oceaan acht jaar lang niet warmer is geworden, ondanks de toename van broeikasgassen? En waar is deze energie gebleven?

  Extra uitstraling naar de ruimte en een toename van de warmteopslag in de diepere lagen van de oceaan blijken allebei een rol te spelen. Het warmteverlies naar de ruimte gebeurt voornamelijk boven de Stille Oceaan waar de onregelmatige afwisseling van El Niño en La Niña invloed hebben. Tijdens en kort na El Niño zorgt het warmere oceaanwater voor extra warmte-uitstraling naar de ruimte. Daarnaast komt uit het KNMI-onderzoek naar voren dat de temperatuur dieper in de oceaan – tussen 1 en 2 kilometer diepte – toeneemt, vooral in de Noord-Atlantische Oceaan ten zuiden van Groenland. Als deze onder- en bovenlaag van de oceaan weinig gemengd worden, warmt de diepe oceaan op terwijl het oceaanwater daarboven juist afkoelt. ”

  2 punten:
  1e Duidelijk is dat er sprake van een hiatus en
  2e buiten het stralingsmodel zijn er ook andere mogelijkheden waardoor veel warmte tot boven de tropopauze wordt getransporteerd.
  https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden
  Kijk dan ook eens naar de temperatuurdaling na de laatste el nino.

 8. Ook Boos 4 juni 2017 om 12:37- Antwoorden

  Peter Kuipers Munneke en diens collega Gerrit Hiemstra zijn momenteel op Twitter behoorlijk actief met dit onderwerp, CO2 en ijskernen. Kun je als professional lekker van die korte one-liners neerplempen.
  Op één reactie hebben ze echter nog geen antwoord kunnen geven: Is het niet zo dat rond de polen structureel minder CO2 te vinden is?

 9. Scheffer 4 juni 2017 om 14:03- Antwoorden

  Verheggen als bekend AGW-klimaatalarmist verwaardigt zich tot een opinie over die lastige kritische / sceptische klimaat-analysten, die de NOS in een kwaad en subjectief daglicht stellen. Deze kritische / sceptische klimaat-analysten gebruiken al decennia lang gewoon de wetenschappelijke beschikbare bronnen en kritische analyses, die juist klimaatalarmisten graag selectief terzijde schuiven. Dergelijk doet ook al jarenlang het klimaatarmistische NPO-NOS- KNMI als non-kritische spreekbuis van hun politiek ideologische AGW-alarmistische Rijkssubsidieverstrekkers. Bovendien schrijven sceptici / critici / auteurs van de Groene Rekenkamer en van Climategate.nl consequent al jaren over het feitelijk contraproductieve Kyoto-protocol en even non-productieve en heilloze afgeleide Parijse klimaat akkoord, dat ook geheel niet werkt, want het klimaat bezit geen thermosstaatknop en trekt zich, als onweerleegbaar bewijs, al bijna 2 decennia niks aan van politici met een ideologische bevlogenheid om het klimaat “te redden”, terwijl de CO2 in de atmosfeer met 30% is gestegen. Dat kritische geluid op de AGW-Kyoto-Parijs wordt geweerd door journaille dat zich onafhankelijke pretendeert en ze gebruikt bij voorkeur niet-ingewijden om hun politieke casus te onderstrepen. Daar is dus terechte kritiek op, Verheggen!

 10. Scheffer 4 juni 2017 om 14:06- Antwoorden

  Verheggen als bekend AGW-klimaatalarmist verwaardigt zich tot een opinie over die lastige kritische / sceptische klimaat-analysten. Deze kritische / sceptische klimaat-analysten gebruiken al decennia lang gewoon de wetenschappelijke beschikbare bronnen en kritische analyses, die juist gepolitiseerde klimaatalarmisten graag selectief terzijde schuiven. Dergelijk doet ook al jarenlang het klimaatarmistische NPO-NOS- KNMI als non-kritische spreekbuis van hun politiek ideologische AGW-alarmistische Rijkssubsidieverstrekkers. Dat het klimaat bijna 2 decennia niks aan trekt van politici met een ideologische bevlogenheid om het klimaat “te redden”, terwijl de CO2 in de atmosfeer met 30% is gestegen, dat kritische geluid op de AGW-Kyoto-Parijs wordt geweerd door journaille dat zich onafhankelijke pretendeert en ze gebruikt bij voorkeur niet-ingewijden om hun politieke casus te onderstrepen. Daar is dus terechte kritiek op, Verheggen!

 11. Cornelis van den Berg 4 juni 2017 om 16:31- Antwoorden

  Mensen zijn leugenaars. Niks aan te doen.

 12. Hetzler 4 juni 2017 om 18:55- Antwoorden

  De geringe correlatie met zon en de ogenschijnlijk sterke correlatie tussen CO2 en T wordt verklaard door het effect van o.a. PDO. Deze laatste werkt als een verstorende zij het een wel verklarende factor, een berucht verschijnsel dat mensen op het verkeerde been kan zetten, wat hier dus is gebeurd.

  • MrOoijer 6 juni 2017 om 11:18- Antwoorden

   “Ogenschijnlijk” sterke correlatie is echt sterke correlatie. Dat is gewoon een statistich begrip. Het causale verband is besloten in het broeikasgas effect, degelijke fysica dus.

   Maar goed, de “tegenbewering” is dus dat de PDO een beïnvloeder is, in statistische termen de confounder. Het is me niet helemaal duidelijk wat hier wordt beweerd. Is het CO2 ~ PDO en T ~PDO (met ~ te lezen als “volgt”). Dat blijkt m.i. niet uit de data.

   Verder wordt er iets gezegd als dat de zon de PDO zou beïnvloeden. Althans zo lees ik het: PDO ~ TSI. Dat blijkt m.i. evenmin uit de data.

   Derhalve de dubbele vraag: wat wordt hier precies bedoeld en waar is de wetenschappelijke onderbouwing?

   • Boels 6 juni 2017 om 13:38- Antwoorden

    “Het causale verband is besloten in het broeikasgas effect, degelijke fysica dus.”

    Een direct fysisch verband tussen een lokale oppervlaktetemperatuur en de lokale CO2-concentratie is niet gemeten (omdat die metingen niet worden gedaan).
    Het verband wordt nu verondersteld op basis van een correlatiegetal, waarmee toch niet eenduidig oorzaak en gevolg kan worden bepaald?

    • MrOoijer 6 juni 2017 om 18:29- Antwoorden

     “Een direct fysisch verband tussen een lokale oppervlaktetemperatuur en de lokale CO2-concentratie is niet gemeten”

     Dat klopt, dan heb je het ovet het weer en niet over het klimaat. CO2 is een “well mixed” broeikasgas dus dat middelt vrij snel uit. Maar verder ga ik hier later wel op in.

     Ik wil geen zijspoor discussies voordat mijn eerste vragen zijn beantwoord. Wat bedoelt Hetzler hier nou precies en waar is de wetenschappelijke onderbouwing?

    • Boels 6 juni 2017 om 18:52- Antwoorden

     @MrOoijer:
     Okay, ik houd mij in tot later 😉

 13. Pieter 4 juni 2017 om 20:52- Antwoorden

  Wel of geen CO2, of wat dan ook, wat ik steeds mis is zaken als geo-enginereering zoals chemtrails en het demonische wapen HAARP.
  Dat de mens het klimaat kan beïnvloeden is duidelijk, maar op een andere manier dan meestal wordt gesuggereerd. CO2 is bv een weldaad voor de mens, dus Trump heeft volledig gelijk om uit dat achterlijke Parijse energie akkoord te stappen.
  Ook Climategate.nl gaat m.i. voorbij aan de door mij genoemde fenomenen.

  • Boels 7 juni 2017 om 08:05- Antwoorden

   Zijn er gegevens over de HAARP activiteiten?
   Met name die over de tijdstippen van de tests?
   Als die er zijn zou een grondige analyse van meteogegevens wellicht de impact kunnen vaststellen.

 14. dwk 5 juni 2017 om 09:22- Antwoorden

  Zoals u weet zap ik na gedane zaken ‘s avonds / ’s nachts nog even langs de kanalen. Zo bleef mijn hak gisteren een paar tellen haken achter de rand van Buitenhofs televisietafel.
  Jezus wat een gegroefde smoelwerken! Toch niet weer een aanslag? Wat zou er zijn? Had Aboutaleb overnight een muur om Rotjeknor gebouwd? Is Tjeenk Willink achter het raam van Le Bistroquet gezien met Blonde Geert?
  Streepje voor streepje tik ik het geluid omhoog. Gelukkig, niks aan de hand! De oorwurmen zaten daar publiek te weeklagen over Trumparijs en te mekkeren over de vuistdikke papieren loer waarmee maar liefst in 178 landen die allemaal wel iets belangrijkers aan hun kop hebben de bevolking een ootje wordt gebakken.
  Zelfs Van Bommel, toch van een partij die zich climate wise redelijk op de vlakte hield, zag bleek en bezorgd. VVD’s tweede hoofdleugenaar en MH17-doofpotter Broekhoven joelde iets over geld verdienen c.q. mislopen en ik struikelde er gauw vandoor.

  Vredig viel ik in slaap bij een tafereel van twee halfnaakte kerels die elkaar in een kooi omgeven door schuimbekkende toeschouwers helemaal de tyfus sloegen.
  Zouden meer mensen moeten doen.

 15. bert Pijnse van der Aa 5 juni 2017 om 20:22- Antwoorden

  Ik heb even de reacties op de site van van Bart Verheggen doorgenomen, daarbij aantekenend dat ikzelf de ballen verstand heb van de materie. Wel vind ik het verhaal van Wiersma: dat 450 deeltjes per miljoen de opwarming zouden kunnen veroorzaken, begrijpelijk en aannemelijk. ( Dat is toch klip en klaar ? Waarom al die onzin eromheen gebouwd ? ) Alle bewijzen van de heren aldaar kunnen me ( daarom ) ook niet interesseren en wat zouden ‘we’ eraan kunnen doen dan ? Vooralsnog stijgt het gebruik van energie per capita harder dan ooit, omdat er nu eenmaal steeds meer mogelijkheden komen – OM! -dat te doen en omdat er nog eens 2 miljard mensen in India en China leven die ook wel’s een ijskast zouden willen hebben. ( CO2 uitstoot India 1.2 Ton per capita vs 19 TON VS ) . Neem het aanstormende ‘internet of things’ dat het gebruik van elektrische energie zal doen exploderen of het , eveneens, explosief toenemende vliegverkeer. ( volgens de groene Trouw zijn de prijzen van tickets te hoog ) Wat willen die mensen nu eigenlijk die zelf de wereld over tetteren in vliegtuigen om hun gewichtige wetenschappelijke kennis op eveneens gewichtige congressen, in steeds hoger tempo over ons uit te strooien. Nou dat weten we zo onderhand wel: het gaat om hun eigen hachje. Ook zij hebben allemaal een hypotheek, een lease auto die betaald moet worden en vakanties met het hele gezin naar steeds verder afgelegen oorden . ( reizen naar de Noordpool en Antartica worden met de dag populairder ) . Hét grote verschil met de bezoekers van de site van Bart Verheggen is dat zij behoren tot die groep en de- meeste- schrijvers van deze site niet meer gedreven hoeven worden door dat haantjes gedrag. ( heeft u wel’s een vrouw hier zien langskomen ? ) Vandaar waarschijnlijk dat de toon van verschillende reageerders aldaar dan ook nogal agressief is. Zo luidde het antwoord van weerman Hiemstra op een post van Hans Labohm : “Don’t feed the troll “. Dat moet iemand, met een CV als Hans Labohm en alle andere insprekers hier, vaak met een wetenschappelijke achtergrond en een enorme staat van dienst , zich allemaal maar laten aanleunen door deze nieuwe generatie van ‘wetenschappers’, waaronder Hiemstra. Het is volkomen terecht dat de NOS wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid nieuws te brengen op basis van onafhankelijkheid,objectiviteit en hoor en wederhoor en dat ze daarom Hiemstra per direct zouden moeten ontslaan en daarvoor in de plaats iemand aannnemen zoals de franse weerman, die ontslagen werd omdat hij wél het juiste verhaal wilde vertellen.

 16. Hans Labohm 5 juni 2017 om 21:03- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Bert Pijnse van der Aa.

  Ik heb even de reacties op de site van van Bart Verheggen doorgenomen, daarbij aantekenend dat ikzelf de ballen verstand heb van de materie. Wel vind ik het verhaal van Wiersma: dat 450 deeltjes per miljoen de opwarming niet zouden kunnen veroorzaken, begrijpelijk en aannemelijk. (Dat is toch klip en klaar ? Waarom al die onzin eromheen gebouwd?) Alle bewijzen van de heren aldaar kunnen me ( daarom ) ook niet interesseren en wat zouden ‘we’ eraan kunnen doen dan? Vooralsnog stijgt het gebruik van energie per capita harder dan ooit, omdat er nu eenmaal steeds meer mogelijkheden komen – OM! – dat te doen en omdat er nog eens 2 miljard mensen in India en China leven die ook wel’s een ijskast zouden willen hebben. (CO2-uitstoot India 1.2 Ton per capita vs 19 TON VS ). Neem het aanstormende ‘internet of things’, dat het gebruik van elektrische energie zal doen exploderen of het, eveneens, explosief toenemende vliegverkeer. (Volgens de groene Trouw zijn de prijzen van tickets te hoog.) Wat willen die mensen nu eigenlijk die zelf de wereld over tetteren in vliegtuigen om hun gewichtige wetenschappelijke kennis op eveneens gewichtige congressen, in steeds hoger tempo over ons uit te strooien. Nou dat weten we zo onderhand wel: het gaat om hun eigen hachje. Ook zij hebben allemaal een hypotheek, een lease auto die betaald moet worden en vakanties met het hele gezin naar steeds verder afgelegen oorden (reizen naar de Noordpool en Antarctica worden met de dag populairder). Hét grote verschil met de bezoekers van de site van Bart Verheggen is, dat zij behoren tot die groep en de – meeste – schrijvers van deze site niet meer gedreven hoeven worden door dat haantjesgedrag. (Heeft u wel’s een vrouw hier zien langskomen?) Vandaar waarschijnlijk dat de toon van verschillende reageerders aldaar dan ook nogal agressief is. Zo luidde het antwoord van weerman Hiemstra op een post van Hans Labohm: “Don’t feed the troll.” Dat moet iemand, met een CV als Hans Labohm en alle andere insprekers hier, vaak met een wetenschappelijke achtergrond en een enorme staat van dienst, zich allemaal maar laten aanleunen door deze nieuwe generatie ‘wetenschappers’, waaronder Hiemstra.
  Het is volkomen terecht dat de NOS wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid nieuws te brengen op basis van onafhankelijkheid, objectiviteit en hoor en wederhoor en dat ze daarom Hiemstra per direct zouden moeten ontslaan en daarvoor in de plaats iemand aannemen zoals de Franse weerman, die ontslagen werd omdat hij wél het juiste verhaal wilde vertellen.

 17. André Bijkerk 6 juni 2017 om 00:32- Antwoorden

  Mijn jongste antwoord is in moderatie. Niet geheel onverwacht. Het luidt:

  Bob

  Sorry voor de vertraging, er is meer te doen. Blij dat je de moeite hebt genomen om de zaak grondig te bestuderen. Over Hubberten et al 2004, merk op dat de schattingen over koude tijdens winters is gebaseerd op zuurstof isotoop verhoudingen (d18O). Ik heb al eerder aangegeven dat relatieve vochtigheid/droogte (dauwpunt) deze verhouding min of meer vastlegt, niet de lokale temperatuur, merk ook dat die droogte er ook inderdaad was. Om die schattingen te verifiëren heb je dus meer bronnen nodig. Hier is een aardige van onze eigen Bas van Geel over de darminhoud van de Yukagir mammoet mummy die leefde hoog in het noorden van Siberië, vlak voor het Last Glacial Maximum

  http://dare.uva.nl/search?identifier=adae1154-3514-47fc-90c5-4a7bc190c585

  Als je de pdf even download en gaat naar tabel 2 (pag 366), dan zie je dat pollen gevonden is van Sanguisorba officinalis, waarvoor een minimum “hardiness zone” 4 geldt. Bijvoorbeeld: http://davesgarden.com/guides/pf/go/93147/

  Dat is dus niet kouder dan -34,4 graden Celsius. De huidige gemiddelde minimum temperaturen voor Yakutia bedraagt -37,5°C.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Yakutsk

  Ergo dat ondersteunt niet dat het zo extreem koud was, zoals de isotopen modellen suggereren.

 18. Peerke 6 juni 2017 om 14:24- Antwoorden
 19. Hetzler 6 juni 2017 om 20:39- Antwoorden

  Over PDO: http://climatereview.net/ChewTheFat/?p=21
  De informatie is een combinatie van 2 afbeeldingen waarbij de PDO grafiek van Easterbrook is gebruikt. Het is een factor die zeker niet genegeerd mag worden.

  • Guido 6 juni 2017 om 21:45- Antwoorden

   Jeroen, zowel de PDO als de zon hebben over de periode waar je link over gaat geen trend. Een combinatie van die twee dus ook niet. Temperatuur wel. CO2 ook.

   • Boels 6 juni 2017 om 23:57- Antwoorden

    PDO:
    https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/data.csv
    Neem ik de jaargemiddelden dan is er best wel een trend.
    Bij een 28 jaar periode maximum 0.76 (in 1942) en minimum -0.074 (in 1956)

    • Boels 7 juni 2017 om 00:20- Antwoorden

     In Excel zijn datums vóór 1900 niet zonder meer bruikbaar, om dat geode te omzeilen heb ik bij de jaartallen 100 opgeteld (maakt niet uit voor de trend per jaar). Max/min trend is dan 3,7 en -4,3

    • Guido 7 juni 2017 om 08:58- Antwoorden

     Boels, een trend over een een bepaalde periode is een enkel getal. Dat weet jij, ga dan a.u.b. niet zitten snoepen in de data om een bepaalde periode te bekijken waar er wél een trend is.

     De PDO noch de zon noch een combinatie van die twee kan een verklaring zijn voor de opwarming van de laatste eeuw als je het puur op correlaties bekijkt. De correlatie tussen CO2 en temperatuur is vrij hoog over diezelfde periode, in tegenspraak met de opmerking van Labohm: “Gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen”.

     Het zou je sieren als je daar ook eens kritisch over bent.

    • Boels 7 juni 2017 om 10:46- Antwoorden

     @Guido:
     Ik neem de lineaire trend over 28 jaar vanaf 1854.
     Het eerste trendpunt valt dan op 1881, 31 December. De trendberekening gaat dan per dag door tot het meest recente gegeven.
     Naar mijn idee is een “running” lineaire trend te verkiezen boven een enkele lineaire trend van een niet-lineair fenomeen.

     Daarmee heb ik niets gezegd over de invloed van de PDO of een verklaring daarvoor.
     Alleen dat er wel een trend is.
     De correlatie tussen CO2-gehalte is er uiteraard, weliswaar niet bijzonder overtuigend (iets van 0,999 is pas echt overtuigend 😉 )
     Maar het werkt 2 kanten op: met een correlatiegetal opzich kan niet gesteld worden dat de temperatuur afhankelijk is van het CO2-gehalte. Daarvoor zijn aanvullende argumenten nodig om het aannemelijk te maken.

     Hier laat ik het even bij omdat ik beloofd heb om mij wat in de houden om de discussie niet te vervuilen.
     (zie hierboven)

  • MrOoijer 7 juni 2017 om 15:03- Antwoorden

   Als dit een antwoord is op mijn vragen hierboven is dit wel heel erg mager. Geen antwoord eigenlijk, want ik vroeg naar de wetenschappelijke literatuur, niet naar een obscure website. Daarnaast vroeg ik je wat je nu precies bedoelde, ook daar ga je niet op in. Hans Labohm stelde op “klimaatverandering.nl”dat hij hier een serieuzere discussie verwachtte, nou tot nu merk ik daar niets van.

   Het stuk waar je naar verwijst zegt overigens niets over correlatie.

   Ik herhaal maar eens wat je schreef: “ogenschijnlijk sterke correlatie tussen CO2 en T wordt verklaard door het effect van o.a. PDO”. Dat maak je totaal niet waar hier. Volgens mij is dat echt totaal niet waar en ben je niet in staat om daar ook maar een beetje handen en voeten aan te geven. Vandaar je ontwijkend gedrag?

 20. Guido 7 juni 2017 om 09:09- Antwoorden

  Ik heb gisteravond eens rustig alle commentaren bekeken, ook op de originele site van Bart Verheggen. Op alle inhoudelijke kritiek van Verheggen zie ik eigenlijk maar een punt waar de “antagonisten” een punt hebben:

  Of er een versnelling van de zeespiegelstijging is behoeft context. Er is een versnelling als je de laatste paar honderd jaar bekijkt, wellicht geen versnelling over de laatste pakweg 50 jaar, maar afhankelijk van de datasets die je gebruikt. Voor elk wat wils zeg maar. Als je overigens de zeespiegelstijgingen van de twee extreme scenario’s van het IPCC met elkaar vergelijkt dan zou je die versnelling pas ergens in 2040 kunnen waarnemen tussen alle ruis.

  Ikzelf heb vooral moeite met de opmerking dat er geen verband tussen CO2 en temperatuur is op welke tijdschaal dan ook. Hans Labohm weet gewoon dat dat wel zo is, en in de commentaren van een aantal antagonisten wordt dat ook toegegeven. Waarom het dan toch noemen Hans? Je hebt moeite met de termen ontkenner en twijfelbrigade, zoek het dan ook niet op zou ik zeggen.

  Voor de rest slaat Verheggen de spijker op zijn kop bij deze opmerking: “Hier blijkt eens te meer dat zogenaamde “skeptici” geen onderscheid maken tussen de wetenschap over menselijke invloed op het klimaat en de maatschappelijke consequenties die we eraan verbinden. Als zij vinden dat het huidige beleid ineffectief is, staat het ze vanzelfsprekend vrij om voor ander beleid te pleiten. Of voor helemaal geen beleid, omdat ze er op willen gokken dat het allemaal reuze mee valt. Maar deze passage is een nauwelijks verhuld pleidooi voor het bagatelliseren van wetenschap, omdat men het niet eens is met de beleidsconsequenties. Een dergelijke houding komt de discussie niet ten goede”

  • Boels 7 juni 2017 om 11:09- Antwoorden

   Toch heeft het iets dualistisch: (kort door de bocht) de klimaatwetenschap “dreigt” met een ramp en gesteund door wetenschappers uit een ander vakgebied wordt een klimaatbeleid uitgevoerd.
   Ik vindt dat beleid maatschappelijk rampzalig omdat het technisch onmogelijk is om de doelstellingen te bereiken (dagdromen en maakbare natuurkunde daargelaten).
   Tot daar aan toe, het is slechts mijn goed te onderbouwen mening.
   Tientallen (honderdtallen ??) miljarden ergens aan besteden moet de wetenschap in het algemeen rillingen bezorgen: onderzoeks- en onderwijsgelden moeten gewoon gekort worden of slinks (door de laag gehouden rente) uit de potten van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bekostigd worden.
   Kijk, wat nodig is is gewoon nodig; maar dan wel goed doordacht en niet alleen “peer reviewed”. Een wetenschapper “dode talen” zal allicht denken dat het wel goed zit, maar hij beseft niet dat juist zijn vakgebied onnodig “overtallig” wordt

   • Boels 7 juni 2017 om 17:44- Antwoorden

    Aanvulling:
    “Maar deze passage is een nauwelijks verhuld pleidooi voor het bagatelliseren van wetenschap, omdat men het niet eens is met de beleidsconsequenties.”

    Kritiek leveren of voor mijn part onkunde heft niets met bagatelliseren te maken.
    Voor mij is het: waarom laat de wetenschap niets horen als het beleid niet deugt (doeleinden kunnen niet worden gehaald).
    Wat zit er achter?
    Collegialiteit onder wetenschappers?
    Of vindt de hele wetenschappelijke gemeenschap dat het beleid wel deugt?

  • Hans Labohm 7 juni 2017 om 11:43- Antwoorden

   Guido,

   Dank voor je commentaar. Eerder heb ik geschreven dat er geen correlatie was tussen zeespiegelstijging en temperatuur en evenmin tussen zeespiegelstijging en CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke). Ten aanzien van de eerste heb ik mij onzorgvuldig uitgedrukt. Op geologische tijdschalen is dat natuurlijk wèl het geval. Maar van de invloed van temperatuurfluctuaties zoals en Romeinse warmteperiode, de Middeleeuwse warmteperiode, de temperatuurpiek van de jaren dertig van de vorige eeuw, de afkoelingsperiode van ongeveer 1950 – 1975, de opwarming sindsdien en de meer recente quasi-stagnatie daarna, is mij niets bekend.

   Meer in het algemeen schijnt de meting van de zeespiegelstijging een hels karwij te zijn. Zie:
   https://www.climato-realistes.fr/niveau-de-la-mer-incertitudes/

   We mogen m.i. derhalve geen overhaaste conclusies trekken.

   Voorts schrijf je: ‘Voor de rest slaat Verheggen de spijker op zijn kop bij deze opmerking: “Hier blijkt eens te meer dat zogenaamde “skeptici” geen onderscheid maken tussen de wetenschap over menselijke invloed op het klimaat en de maatschappelijke consequenties die we eraan verbinden. Als zij vinden dat het huidige beleid ineffectief is, staat het ze vanzelfsprekend vrij om voor ander beleid te pleiten. Of voor helemaal geen beleid, omdat ze er op willen gokken dat het allemaal reuze mee valt. Maar deze passage is een nauwelijks verhuld pleidooi voor het bagatelliseren van wetenschap, omdat men het niet eens is met de beleidsconsequenties. Een dergelijke houding komt de discussie niet ten goede”

   Als econoom ben ik de klimaatdiscussie ‘ingerold’ omdat ik mij ernstige zorgen maakte over de maatschappelijke en economische consequenties van het klimaatbeleid. Dat was voor mij de reden om wat dieper te duiken in de onderliggende wetenschap. Ik was geschokt om te zien hoe het daar toeging.

   http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Labohm-What_is_wrong_with_the_IPCC.pdf

   Klimaatbevlogen wetenschappers schrikken er niet voor terug om campagne te voeren voor een draconisch klimaatbeleid, waarbij de maatschappij wereldwijd op de schop moet. Hiermee vormen zij een uiterst sterke pressiegroep. Zij moeten vervolgens niet verbaasd zijn dat degenen die de rekening daarvoor moeten betalen wel eens willen weten of hun activisme stoelt op soliede wetenschap. Welnu, dat valt tegen.

   Vele sceptici, gekwalificeerde klimatologen, hebben gewezen op de onzekerheden waaraan de huidige stand van de klimatologie laboreert. Dat is iets anders dan bagatelliseren.

   Van officiële zijde is er nooit een degelijke kosten/batenanalyse gemaakt van het klimaatbeleid, hetgeen toch gebruikelijk is bij grote projecten. Als men dat doet, dan wordt duidelijk dat het allemaal luchtfietserij en getuigenispolitiek is.

   Zie Jeroen Hetzler vandaag: ‘Hoed U voor Hocus Pas’.

   http://climategate.nl/2017/06/07/68938/

   Waar ging het oorspronkelijk om? Om een klacht tegen de onevenwichtige, tendentieuze berichtgeving van de NOS.

   Zoals Jeroen Hetzler schrijft: ‘Het is niet pluis in het Donkere Bomen Bos, zoals oplettende lezers van Heer Bommel weten. Er huizen kwade krachten in de gedaante van tovenaar Hocus Pas. Hoed u voor deze duistere bezweerder. ‘Bij Yod en Zazel. Padden op uw pad,’ pleegt hij te zeggen om de voorbijganger bang te maken.’

   Dat kan geen taak voor de NOS zijn, toch?

   • Guido 8 juni 2017 om 21:15- Antwoorden

    Beste Hans, je klacht naar de NOS was met name gebaseerd op een aantal punten van kritiek van jouw kant. Verheugen laat zien dat die kritiek echter niet klopt. Dan zijn er 2 opties: 1) je geeft aan dat Verheggen het bij het foute eind had, of 2) je trekt je klacht in.

    • Hans Labohm 9 juni 2017 om 08:59- Antwoorden

     Beste Guido,
     Ik heb uitvoerig gereageerd op de punten van Bart Verheggen. Kijk maar op zijn blog.
     Maar het viel te verwachten dat Verheggen et al het niet met mijn opvattingen eens zijn. Een van hen, Jos Hagelaars, beweert zelfs:

     ‘De teller van “onderbouwde tegenargumenten van Hans Labohm” voor het blogstuk staat m.i. namelijk nog altijd op nul.’

     Het is kenmerkend voor de stijl van discussiëren van deze verstokte AGW’ers.

    • Guido 10 juni 2017 om 10:42- Antwoorden

     Beste Hans, het ligt niet zozeer aan de stijl van discussiëren denk ik, maar aan de waarnemingen en wat je daar mee doet. Als jij roept dat er “een gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen is” terwijl dat juist wel zo is dan verlies je de discussie gewoon. Dat geldt ook voor je andere punten, wellicht m.u.v. de versnelling van de zeespiegelstijging. Dat behoeft context.

    • Hans Erren 10 juni 2017 om 12:14- Antwoorden

     Maar Guido die correlatie is er een waar co2 de temperatuur volgt, dat is ook de fout die Al Gore maakt in An Inconvenient Truth, waardoor er een climate sensitivity wordt gesuggereerd die een factor vijftig groter is dan die in de IPCCrapporten staat. Daar hoor ik je nooit over.
     En nu ik hier toch ben: de voorwaarde voor sterke opwarming aan het eind van deze eeuw is grote economische groei, maar de RCP scenarios die de input vormen voor de klimaatmodellen zijn zelf ongevoelig voor opwarming, dus het valt wel mee met die economische schade door opwarming. Zie ook mijn recente blogpost https://klimaathype.wordpress.com/2017/06/07/rcp8-5-with-temperature-feedback/

    • Guido1 12 juni 2017 om 21:15- Antwoorden

     Hans Erren, ik zie niet in waarom het algemene verhaal waarin CO2 een terugkoppeling is tijdens de overgangen glacialen-interglacialen niet zou kloppen. Het is ook de enige reden die ik gehoord heb waarom het mondiale verschijnselen zijn, op basis van Milankovitch alleen zou je verwachten dat de beide halfronden als tegenpolen (ha) werken wat temperatuur betreft. Het is uiteraard fout om CO2 als initiator van de afwisselingen te zien.

    • André Bijkerk 12 juni 2017 om 23:25- Antwoorden

     Guido,

     Om dat te begrijpen had het misschien geholpen als ik dit wat beter had uitgelegd.

     http://climategate.nl/2016/12/16/63447/

     Er zijn nog wat details uit te werken, maar dat is geen probleem.

 21. bert Pijnse van der Aa 7 juni 2017 om 11:01- Antwoorden

  Dus ik begrijp uit uw commentaar @ Guido , dat u het wél eens bent met het beleid van de wereldregeringen om miljarden te blijven smijten naar windmolens; complete bossen uit de gematigde zone’s te verbranden in elektriciteits- en -in steeds grotere mate- warmtecentrales met een negatief rendement; oerwouden te slopen om biodiesel te produceren en al het andere beleid dat volgens hen en 97 % van de wetenschappers de panacae zal zijn om de CO2 uitstoot terug te brengen of te stabilisereren, maar zoals inmiddels blijkt uit binnen druppelende cijfers stijgt de CO2 uitstoot juist ! Logisch natuurlijk, gezien het feit dat bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van de hernieuwbare infrastructuur gewoon de output is van de fossiele industrie is, zoals matt Ridley schrijft in onderstaand artikel.
  Waar het om gaat @ hr Guido is niet het klimaat of CO2, want dat interesseert helemaal niemand, behalve belanghebben. Het gaat erom dat de overheid beleid maakt, waarbij de elite in het zadel blijft /wordt gehouden (wetenschappers) ; dat de rijken rijker worden( de investeerders ) ; de armen armer ( ten koste van hun koopkracht en omdat producten duurder worden ) en waarbij de aarde in versneld tempo – inderdaad – naar de ratsmodee wordt geholpen door het proces, waarbij (kostbare ) grondstoffen in versneld tempo worden omgezet in afval, hetgeen dan eufemistisch ‘het redden van de planeet ‘ wordt genoemd . Ik ben maar blij dat ik geen kinderen heb die ik dat straks zou moeten uitleggen dat ik deel uitmaakte van de generatie die de rokende puinhoop veroorzaakte waarmee zij verder moeten.
  http://rodmartin.org/utter-complete-total-fraud-wind-power/

 22. Guido 8 juni 2017 om 21:12- Antwoorden

  Beste Bert (en Boels hierboven), falend of niet doeltreffend beleid is geen reden om de AGW feiten naast je neer te leggen. Het zijn twee verschillende discussies zoals Verheggen ook aangaf.

  • Boels 8 juni 2017 om 21:49- Antwoorden

   @Guido:
   De enige feiten zijn metingen, de interpretatie daarvan onderbouwde conclusies die te vinden zijn in bevindingen zoals opgenomen in de rapportage van WG1 (de rest is politiek gemotiveerd).
   Heel normaal dat de onderbouwing voortdurend onder vuur ligt; zo hoort het.

   Natuurlijk is beleid wat anders dan wetenschap, maar als de “aanstichter” van een beleid stelselmatig zwijgt over de te verwachten resultaten van het beleid en de financiële gevolgen voor de wetenschap staat men alleen maar wat te roepen over “het einde der tijden”.

  • Chemical 13 juni 2017 om 12:34- Antwoorden

   Guido,
   Klimaatwetenschap is een door-en-door gepolitiseerd bedrijf, waarin elk middel geoorloofd is zolang het de Goede Zaak maar dient. Je collega-klimatologen hebben daar altijd met veel enthousiasme aan gewerkt . Om nu te beweren dat klimaat en beleid twee gescheiden discussies zijn, is toppunt van schijnheiligheid.

 23. bert Pijnse van der Aa 9 juni 2017 om 09:18- Antwoorden

  @ dhr Guido, van dit soort logica wordt ik nu helemaal dol! Er is helemaal geen discussie meer. Die werd al lang geleden beslist in het voordeel van partijen die alvast hadden besloten dat de AGW hypothese waar was, omdat er anders geen grondslag zou zijn voor hun business model.

 24. Guido 10 juni 2017 om 10:38- Antwoorden

  Beste Bert, zou het ook kunnen dat de discussie in het voordeel van AGW werd beslist omdat daar nou eenmaal verreweg het meeste bewijs voor is, en dat dit ook toegenomen is met de jaren? Kijk naar de zwakke zon en het maar niet willen afkoelen bijvoorbeeld? Het zijn echt 2 verschillende discussies.

  • Boels 10 juni 2017 om 13:30- Antwoorden

   Bij de datasets die ik bekeken heb (HadCrut, HadCET, AMO-SST en De Bilt) neemt de opwarmingssnelheid af (te zien met een “running”-trend).

  • André Bijkerk 10 juni 2017 om 16:51- Antwoorden

   Ik ben erg nieuwsgierig naar al dat bewijs voor AGW, Guido.

   Overigens, het merendeel van de hoeveelheid warmte accumuleerde in de oceanen. (Far) Infra rood in CO2 emissieband dringt niet door in water. Zichtbaar licht en ‘near-IR’ direct van de zon wel. Wellicht dat er dus een bikkelharde oorzaak aan te wijzen is van die warmte accumulatie, anders dan AGW, zoals CoolHansNL al suggereert. Global brightening. Zie ook:

   https://fallmeeting.agu.org/2015/files/2015/12/Wild-slides.pdf

   • Guido1 11 juni 2017 om 16:16- Antwoorden

    Beste Andre, kan iets ook opwarmen door minder af te koelen? Overigens is die global brightening en dimming super-interessant, zeker op regionale schaal. Oja, en hoe zit het met je twee meest recente blogs over elektrische auto’s en oceanen die je nog zou rechtzetten?

    ps: Hans, Boels, ik had een reactie gestuurd maar ik word een beetje moe van alle reacties die verdwijnen. Ik weet dat het niks met censuur te maken heeft maar dat maakt het niet minder vervelend, dus ik laat het er bij.

    • André Bijkerk 11 juni 2017 om 17:00- Antwoorden

     Beschouw beide als ingetrokken. Maar dat is het punt niet. De vraag is wat dan al dat bewijs is dat AGW alles te maken heeft met CO2 terwijl daar tegenover staat dat CO2 back radiation slechts 0,2 W/m2 per decennium toenam, ruis die wegvalt tegen variatie in direct- en indirect zonlicht, met een factor rond de twintig – dertig keer groter, waarvan een belangrijke oorzaak, luchtverkeer, voor de hand ligt. In dat licht is het machtig interessant om eens te vernemen wat nu toch dat bewijs is, waar we al jaren naar zoeken.

    • Hans Erren 11 juni 2017 om 19:03- Antwoorden

     Pas op voor n.iek zonder punt, dat wordt gecensureerd.

    • Guido1 12 juni 2017 om 20:34- Antwoorden

     Andre: ik beschouw heel veel hier als ingetrokken, maar ik denk dat je toch wel wat verplichtingen hebt naar je lezers. Het zou netjes zijn als je je aan je woord hield.

     0.2 W/m2 mondiaal per decade (blijft gekke eenheid), dus nu 2 W/m2 mondiaal en groeiend. Dat valt op lokale en decadale schaal in het niet bij andere factoren, maar mondiaal en over langere tijdschalen niet meer.

  • Guus Derksen 12 juni 2017 om 14:05- Antwoorden

   @Guido,
   “Het wil maar niet afkoelen”, daar ben ik nog niet zo zeker van. Kijk naar het geknoei met de data door NOAA en aanverwanten; vandaag bijvoorbeeld in Eike:
   https://www.eike-klima-energie.eu/2017/06/12/temperaturdatenmanipulation-von-giss-nasa-erneut-nachgewiesen/
   Verder blijkt al enkele jaren dat data gebaseerd op metingen ‘op het platte land’, dus ver van vliegvelden, steden, snelwegen etc. afkoeling laten zien waar de ‘officiële’ gegevens een stijging laten zien, UHI.

   En ook nog een vraag aan jou of anderen: Vanmorgen meldde NOS-teletekst dat er gisteren een extreem hoge zonnestraling was. Weet jij of dit iets te maken heeft met de zonneactiviteit, de TSI? En waar op internet kan ik het actuele verloop van TSI vinden?

   • Guido1 12 juni 2017 om 20:29- Antwoorden

    Guus, die zonne-index gaat over UV. We zitten dichtbij 21 juni dus de zon staat hoog en als het dan ook nog onbewolkt is en er relatief weinig ozon in de stratosfeer (de laag tussen pakweg 10 en 50 km) zit dan is die index erg hoog.

    EIKE zou ik met een heel grote korrel zout nemen.

 25. Boels 11 juni 2017 om 23:25- Antwoorden

  @MrOoijer, juni 6, 2017 6:29 pm

  Boels: “Een direct fysisch verband tussen een lokale oppervlaktetemperatuur en de lokale CO2-concentratie is niet gemeten”

  MrOoijer: “Dat klopt, dan heb je het over het weer en niet over het klimaat. CO2 is een “well mixed” broeikasgas dus dat middelt vrij snel uit. Maar verder ga ik hier later wel op in.”

  Als ik deze animatie bekijk:
  NASA | A Year in the Life of Earth’s CO2
  https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04

  Dan lijkt het mij interessant om het lokale CO2-gehalte te vergelijken met de temperatuur van de onderliggende oppervlakte temperatuur.

  Uit de losse hand: ik zou de animatie om kunnen zetten in aparte beelden, per beeld een vaste geografische lokatie (waarvan de oppervlaktetemperatuur gemeten is) te kiezen en van een 2×2 pixel-oppervlak de RGB-waarden te vergelijken met de ijkschaal rechtonder de animatie.

 26. André Bijkerk 12 juni 2017 om 21:58- Antwoorden

  Weest gerust Guido, ik werk aan een nieuw blog waarin één en ander wordt toegelicht. Maar dat vergt meer zorgvuldigheid en graafwerk. Dit bijvoorbeeld: http://hockeyschtick.blogspot.nl/2015/02/why-new-paper-does-not-provide-evidence.html
  Ik vroeg me ook al af waarom destijds Feldman et al 2015 niet van de daken werd geschreeuwd en waarom er geen extra journaals op TV waren ingelast.

Geef een reactie