Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Wensdenken is niet alleen voorbehouden aan windmolenaars, biofielen en zonaanbidders. Wensdenken komt ook voor bij thoriumfielen. Een waarschuwing is hier op zijn plaats, zoals onderstaand uit de pen van Kees le Pair.

Er is nog geen werkende thorium centrale in de hele wereld. Die van Alvin Weinberg, een oude vriend van me, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was een test reactor, die geen stroom aan het net heeft geleverd en die maar kort heeft gedraaid. Kerncentrales zijn gecompliceerde installaties en van ontwerp naar in de praktijk bruikbare machines is een lange, moeizame weg met altijd veel onverwachte verrassingen en tegenslagen. Gesmolten zout is geen substantie waar je licht over kunt praten. Ik zeg eerlijk, dat ik zou protesteren als ons oliedomme kabinet nu zou besluiten de kolencentrales binnen een paar jaar te sluiten en de stroom dan uit thoriumcentrales te halen. Dat kan gewoon niet! Pleit voor de ontwikkeling van thoriumtechnologie. Maar laten we in godsnaam de nieuwe kolencentrales open houden. Het zijn technisch de mooiste die er zijn, met vrijwel geen uitstoot van schadelijke stoffen. Nu ja, CO2 maar dat is niet schadelijk.

Eender geldt voor kernfusie. De hardste noot om te kraken en nog zeer ver weg. Overigens is er geen reden voor haast, want er zijn nog voor vele honderden jaren aan fossiele energiedragers en uraan. Tijd genoeg om deze innovaties tot betaalbare realiteit te maken.

Onlangs dook een ander voorbeeld van wensdenken op. Ditmaal over superwindmolens van 12MW die min of meer het probleem van de huidige lage capaciteitsfactor (25%), goeddeels zouden oplossen: 63%. Laten we toch maar eerst de resultaten afwachten gedurende de gebruikelijke technische levensduur van 15 jaar van windmolens. Dit, met name in verhouding tot de welvaartbepalende economische levensduur van thans tenminste 50 jaar. Zo lang de technische levensduur lager is dan de economische is er sprake van welvaartafbreuk, zoals thans het geval is. Zie hier

Er is wel een cruciaal verschil tussen wind, zon en biomassa enerzijds en kernfusie, nieuwe generatie kerncentrales en thoriumcentrales anderzijds. In het laatste geval gaat het om energiedragers met (zeer) hoge vermogensdichtheid in tegenstelling tot de energiedragers als wind, zon en biomassa. Vermogensdichtheid is wat een energiedrager aan energieleverantie presteert. In de vigerende reeks biomassa, wind, zon, steenkool, gas en uranium bezitten biomassa, wind en zon een factor 10 tot 1000 minder vermogensdichtheid dan de overige. Het gevolg is dat die drie laatste onder de vereiste economische drempel blijven om onze moderne maatschappij in stand te kunnen houden, ook voor onze (kinds)kinderen. Zie hier. Zij zijn dus anti-duurzaam, gegeven de eis: behoud van welvaart en duurzaamheid, aldus de kernafspraak van Brundtland. Zie hier

Dat de bepleiters van de Klimaatwet desondanks uitsluitend deze inferieure middelen willen inzetten, betekent een enkeltje middeleeuwen (hierover later meer). Dit i.t.t. de overige energiedragers. Hier maken de planeetredders een foute keuze. Zou het? Of gaat het hen om hun ideologie opleggen? Dit zal inderdaad blijken.

Een andere speler in het wensdenkveld is Urgenda. Urgenda heeft een paar jaar geleden een publicatie het licht doen zien waarin met zo veel woorden in 2030 het Aards Paradijs wordt beloofd: Nederland geheel fossiel- en kernvrij. Over de kosten en de uitvoerbaarheid wordt in dat rapport met geen woord gerept. Urgenda vergelijkt de beoogde groene transitie zelfs met de Amerikaanse oorlogsindustrie van WO 2; een uiting van haar onrealistisch fanatisme. Oorlog immers is verwoestend voor elke economie. Men kan stellen dat de Klimaatwet op voorhand die oorlogsverwoestingen veroorzaakt. De vraag is evenwel waarom zou je oorlog voeren als er geen vijand is? Er is immers geen CAGW-probleem (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) zoals blijkt uit de vreselijke opwarming die maar niet wil komen, meer dan 40 jaar niet uitgekomen 5-voor-12- rampen, uitgebleven klimaatvluchtelingen en de huidige observaties. Zie verder dit voorbeeld van het utopische wensdenken van Urgenda in genoemd rapport:

De bio-voetafdruk is uiteindelijk in 2030 drie maal de oppervlakte van het Nederlandse landbouwareaal. Dat wil zeggen dat we ergens in de wereld bijvoorbeeld in Oost-Europa, een gebied van deze grootte permanent moeten ‘huren’ voor biomassa teelt.

Zie hier.

Lijkt mij een interessante vraag hoe dit uit te voeren? Immers, als elk land 3 maal zijn oppervlakte nodig heeft, hebben we 3 aardes nodig. Hoe zat het ook al weer met de ecologische voetafdruk? En waar komt de grond dan vandaan voor voedselproductie, zeker gezien de bevolkingsaanwas? Is dit niet een dystopie? En hoe al die plantjes zonder CO2-emissie te transporteren naar de Nederlandse bestemming, hoe die plantjes in stroom om te zetten zonder de CO2 in die plantjes in de atmosfeer te laten ontsnappen? Hier is veel extra opwekkingscapaciteit nodig.

Dat geldt ook voor het elke 15 jaar vervangen van windmolens. Hoe windmolens en hun betonnen funderingen voor die dingen maken met de energie uit windmolens, zonnepanelen of plantjes lijkt mij ook een interessant vraagstuk. En hoe ziet Nederland eruit als woud van windmolens? Vooralsnog allemaal wensdenken.

Het geeft te denken dat transitiehoogleraar Rotmans (Urgenda) bij mijn weten nooit openlijk op deze vragen heeft gereageerd. Ondertussen is de rechter in dit wensdenken meegegaan zonder enige kennis van zaken. Zie hier. Geen aanbeveling voor de Trias Politica, eerder bedenkelijke voorbode van gerechtelijke goedkeuring van dictatoriale willekeur bekend van de grote dictaturen uit de vorige eeuw.

Het moge door dit alles duidelijk zijn dat waar in Europa een renaissance van kernenergie, ook zonder thorium, noodzakelijk is, de illusie van het bestrijden van het niet bestaande CAGW-probleem (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) griezelige trekken van massahysterie en dwingelandij begint te krijgen. Zie:

Maar dan komt de klimaatwetenschap, die bestaat 30 a 40 jaar, en die stelt dat men de waarheid al in pacht heeft. Het is CO2 en niets anders. Werkelijk? Dan heb je geen benul van de geschiedenis van de wetenschap. Kom over tweehonderd jaar nog eens terug.”

Die massahysterie leidt tot emotioneel gestuurd ‘klimaatbeleid’, tussen haakjes, want hier is geen sprake van beleid. Dit is slechts maatschappelijk ontwrichtende dystopie. Zie hetzelfde interview:

Is het zo ernstig? „Telkens als er een nieuw ideaalbeeld over de samenleving wordt uitgerold, kost dat enorm veel geld. En het zijn altijd de burgers die het moeten ophoesten: meer belastingen en harder werken. Ik waarschuw omdat ik de utopische traditie erin herken: het gaat altijd ten koste van de zwakkeren.”

Waarom gaan we er dan in mee? „De ellende van de dystopie wordt keer op keer herhaald. ’Oh, de droogte. Och, de orkanen’. Kijk alleen al naar de toename van het aantal dystopische films. Nu IO weer op Netflix. Ook daarin proef je de dreiging: de wereld gaat kapot. Het is maar film, maar het zijn wel de kleuren die onze achtergrond schilderen.”

Waarover bent u het meest bezorgd? „Het dwingende gelijk van klimaatverandering vind ik verontrustend. Wie moreel afwijkt, krijgt te horen: jij blokkeert de route naar de toekomst. Je mag niet meer vliegen! Foei wat een grote auto! En de utopie draagt altijd een element van geweld in zich. Nu is dat nog mentaal en psychologisch. De dwang gaat niet alleen over denken, maar ook over doen. Ik voorspel dat een extra hypotheek voor isolatie van je huis binnen tien jaar gewoon wordt afgedwongen.”

Inderdaad, want (Groen)Links zet bovendien het populistische cliché in dat beweert dat industrialisatie leidt tot vernietiging van het milieu. Afgezien dat dit niet strookt met de feiten, Wet van Kuznets, wat wil men dan? Alle fabrieken en energiecentrales sluiten, de chemische industrie opdoeken en terugkeren naar de middeleeuwen, lekker alles natuurlijk? Wat te doen met onze alledaagse gebruiksvoorwerpen die voor het merendeel bestaan uit fossiele grondstoffen? Wat met onze auto’s, ook elektrische? Wat met onze hoogst efficiënte gemechaniseerde voedselproductie? Terug naar ossen met houten ploegen i.p.v. landbouwmachines. Het getuigt dus van ideologische verdwazing om de beschuldigende vinger naar het kapitalisme te wijzen.

Aanbevelenswaardig is het boek: Why we bite the invisible hand? The psychology of the Anti Capitalism Van Peter Foster. Blind, doof en dwingelandig zijn anti kapitalisten, bezeten van hun morele superioriteit als ware het een rassenleer. Het anti-kapitalisme heeft logischerwijs niets geleerd van het debacle van het marxisme. De huidige linkse ideologie tast nu via klimaatbeleid op dezelfde wijze onze vrijheid aan, onze koopkracht, ons privé leven. Of ik een biefstukje wil eten of hoe ik mijn huis wil verwarmen, is slechts aan mij om te beslissen. Onder het superieure Deugmenspronken van de planeetredders gaat een misantrope dwingeland-ideologie schuil. (Groen)Links bevordert juist door haar klimaatbeleid natuurvernietiging, honger en armoede. De sleutel is zoals eerder genoemd, vermogensdichtheid. Om het ideologische doel te bereiken wordt overvloedig de alarmistische trom geroerd met een ongefundeerde stelligheid, ja zelfs soms bedrog. Het meest recente voorbeeld was die stervende ijsbeer. Zie hier. IJsberen gaan dood, zoals mensen en konijnen. Het is echter links usance geworden om het zwartste scenario te fantaseren teneinde hun ideologie door te drukken. Zie bijvoorbeeld deze gratuite claims:

Niets doen leidt tot enorme kosten, onder andere door schade van overstromingen, stormen en bosbranden. Extreme droogtes en daaruit volgende voedseltekorten kunnen in vele landen sociale onrust veroorzaken en tot wereldwijde migratie leiden.

Zie hier

Dystopische nachtmerries, waaraan diverse weermannen zich bij voortduring bezondigen. Wiskundig alleen al kan dit niet, dergelijk verdacht eenzijdige rampenscenario’s op zulk lange termijn met dergelijke precisie projecteren omdat de nog nauwelijks doorgronde klimaatprocessen (klimaatwetenschap bestaat amper 40 jaar; 97% consensus is dan een bizar hersenspinsel) onderhevig zijn aan chaos en non lineaire processen. Dan is het extreme regen, dan weer droogte, willekeur dus vanwege onvoorspelbaarheid. Het verkondigen van dergelijke ideologische ongegronde op emotie spelende claims met voorbijgaan aan wetenschap draagt niet bij aan een leefbare maatschappij. Zie de angst waarmee scholieren thans zijn opgezadeld, een ideologisch opgewekte angst voor een niet bestaand probleem die associaties oproept met vergelijkbare praktijken in kinderkampen tijdens de 2 grote dictaturen van de vorige eeuw. Een moreel verwerpelijke geestelijke kindermishandeling die elke relatie met wetenschap ontbeert en waartegen (Groen)Links opportunistisch geen stelling neemt. Scholieren behoort kritisch denken bijgebracht te worden, geen linkse ideologie.

En wat te denken van de massale ontbossingen voor het verstoken van biomassa in bijvoorbeeld de Amercentrale? Wat te denken van de verspilling van kostbare grond aan biobrandstof of zonneakkers i.p.v. aan voedsel? Wat te denken van biologische landbouw? Deze inferieure vorm van landbouw vergt 20% meer landbouwgrond. Niet bevorderlijk voor de bestrijding van honger in de wereld, slechts een egocentrische Westerse luxe hype. Wat te denken van het weren van genetische modificatie (Greenpeace) waardoor duizenden kinderen in ZO-Azië blind worden of vroegtijdig overlijden? De plannen van (Groen)Links c.s. leiden tot de grootste voedsel- en ecoverspilling uit de menselijke geschiedenis. Hun planeconomische ideologie veroorzaakte immers de grootste hongersnoden tot dan toe die plaatsvonden in het planeconomische Rusland en China. Zie zeer recent ook Venezuela. Maar (Groen)Links leert hier niets van. Al die plannen leiden tot nodeloze honger en sterfte door menselijk toedoen, niet door het niet bestaande door menselijk toedoen veroorzaakte klimaatprobleem.

Ik heb ook geen heilige verontwaardiging bij (Groen)Links, Greenpeace, milieudefensie et cetera bespeurd over de dodelijke milieuproblemen in China bij de winning van metalen voor windmolens en de massale kinderarbeid in Congo bij cobaltwinning voor elektrische auto’s. Zie hier en hier

Wat zeiden we ook al weer over de kledingindustrie in Bangla Desh? Er valt samenvattend flink af te dingen op de ‘menslievende’ planeetreddende plannen van (Groen)Links. Het zijn plannen die niet toevallig voortkomen uit dezelfde misantrope ideologie waar Maurice Strong (een van de oprichters van het IPCC) op uit was:

De keuze is nu aan de burger om zich te bevrijden uit die ideologische dwangbuis van (Groen)Links en de indoctrinerende massahysterie die de meeste media schaamteloos over ons uitstorten. Waar is feitelijk correcte journalistiek gebleven behalve bij de Telegraaf en Elsevier? Het past een goed werkende democratie dat burgers een stem in het kapittel hebben, hier behoud van welvaart, privacy en keuzevrijheid of terug naar middeleeuws feodalisme in een (Groen)Links jasje. Deze keuze is de burger thans ontnomen: enkeltje middeleeuwen. Het wordt tijd om deze keuze op te eisen. Tot slot een intrigerend gedachte-experimentje: wat als de Kleine IJstijd terugkeert en er geen gebruik meer gemaakt kan worden van fossiele brandstoffen. Hoe ‘regelen’ we dan het klimaat? Opeens kolen verbranden tegen de klippen op? Waar is de garantie dat dit nooit zal gebeuren, gegeven de afgelopen miljarden jaren?

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.