Russisch roulette Klimaatbeleid ontpopt zich als een aan misdadigheid grenzende obsessie waartegen grootschalig verzet gewenst is

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

We kunnen gevoeglijk stellen dat met name het laatste driekwart jaar op het punt van corona het Overheidsbeleid chaotisch is gebleken. Chaos is hier niet alleen het gevolg van het ontbreken van visie en strategie, een uitgewerkt projectmatige aanpak en regie, maar ook gebrek aan kennis bij dit relatief onbekende fenomeen. Criticasters lopen het risico de beste stuurlui aan wal te zijn, maar dit is geen reden om niet terug te blikken, te analyseren en lessen te trekken. Men denke hierbij aan het vaderlandse vaccinatiebeleid, dat achteraan hinkt bij de gehele EU. Hoe dit zo heeft kunnen komen, ontleedt de Volkskrant. We lezen:

‘Zorgvuldigheid’. Dat is het argument van Hugo de Jonge waarom Nederland pas weken later dan Duitsland begint met vaccineren. Een reconstructie van de Volkskrant toont een ander beeld: hoe Nederland lang vertrouwde op een eigen vaccinatie-infrastructuur die ongeschikt is voor het Pfizer-vaccin.

Bron.

Je kunt je afvragen in hoeverre zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van het project Coronavaccinatie. De logistiek, de tactieken, de beschikbare middelen, inwinning van informatie, meting tussentijdse stand van zaken etc. Het lijkt aan voldoende inzicht en kennis te ontbreken om gerichte doeltreffende maatregelen te nemen. Van politici wordt verlangd kordaat op te treden. Echter, niet zelden is dit onmogelijk door gebrek aan informatie en inzicht. De kans is dan groot maar wat te doen omdat de burger dit graag wil zien. Zo was daar het doel van groepsimmuniteit. Hier is niets van te merken 8 maanden later.

Vast staat dat de tweede golf niet is voorkomen. Vast staat ook dat Nederland dat altijd koploper wil zijn, hier de bus heeft gemist. Als er zo veel oversterfte zou zijn, zoals het CBS stelt, dan kost elke achterblijven met vaccineren nodeloos mensenlevens. Zorgvuldigheid? Is dit weer eens het nefaste gevolg van het Voorzorgprincipe?

Al met al dringen de parallellen met klimaatbeleid zich op. We kunnen vaststellen dat corona een nieuw virus is met flinke negatieve maatschappelijke en gezondheidsgevolgen. Rampzalig lijkt mij overdreven, maar dit verschilt hoe dan ook van de wél gefabuleerde klimaatcrisis. sommigen spreken in opperste uitzinnigheid van klimaatnoodtoestand en wensen een oorlogseconomie uit te roepen.

Te bizar voor woorden en extreem schadelijk voor de wereldmaatschappij. Vaccinatie heeft nog een merkbaar effect – hier ga ik wel van uit. Klimaatbeleid heeft dit niet om de simpele reden dat het berust op een, overigens extreem schadelijke, illusie. Er is namelijk geen klimaatcrisis of anders gezegd CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) is een hersenspinsel zonder doorslaggevend bewijs. De weerlegde hockeystickgrafiek van M. Mann is eigenlijk het enige waarop die hypothese op berust, met bijkomend. de legende van de 97%-consensus en alarmisten die proberen hun gebrek aan kennis en inzicht te overschreeuwen met quasi- kordaatheid en stevige uitspraken. Oorlogsindustrie, je moet maar durven met dergelijke onverantwoorde denkbeelden aan te komen. Men leze de absurde beweringen in dezen van Minnesma:

Bron.

Een oorlogsindustrie kennen wij van de Tweede Wereldoorlog waarin vooral die van de US opviel door geoliede coördinatie alsmede die van de War Labs van Churchill, met name het kraken van Enigma. De U-boote, de nazilegers en de Jappen in de Oost waren concrete vijanden die uiteindelijk werden verslagen door uitzonderlijke inspanning in alle facetten van de maatschappij, maar ook door nodeloze langdurige economische opofferingen.

Het getuigt dan ook van gebrek aan historisch besef bij lieden als Minnesma en thans in de herhaling de Partij voor de Dieren met Klimaatwet 1,5. Kunnen deze lieden nou niet eens de redelijkheid opbrengen door hun gezond verstand te gebruiken en eens het Groepsdenken te overstijgen i.p.v. de mythe van de CAGW-hypothese als feit na te jagen? Een oorlogsindustrie grijpt diep in elke maatschappij en werkt lang door. Minnesma zal hier niet over nadenken.

Er is een eerste geruststellende gedachte, namelijk dat klimaatbeleid, mits geen dictatuur naar Chinees model wordt toegepast, vanzelf te pletter loopt tegen de wetten der natuur, al zal dit nog meer energiearmoede vergen dan nu al het geval is. De tweede geruststellende gedachte is dat klimaatbeleid aan eigen gebrek aan projectmatig beleid te gronde zal gaan. Coronabeleid redt het dan nog ternauwernood. RES, van het gas af, waterstof, netverzwaring, biomassa, geothermie, ze hangen allemaal als los zand aan elkaar. Ik kan u dan ook warm dit artikel van een door de wol geverfde projectleider aanbevelen:

Terug naar ons klimaatprobleem: Er is geen project, er is geen business case, geen project-eigenaar en geen projectleider. Wat is er wel? Politiek, politiek en nog eens politiek. Dan rest willekeur en chaos. […] De overheid heeft er blijkbaar voor gekozen om de klimaatproblematiek niet als samenhangend geheel te managen. Sterker nog: men laat het maar zo’n beetje over aan de verschillende stakeholders (ieder met z’n eigen agenda; niemand voor het geheel!). Men denkt het voldoende in de hand te houden door het heffen van extra belasting en de herverdeling daarvan in de vorm van subsidies. Tevens misdraagt de overheid zich door het onrechtmatig toepassen van de Crisis & Herstelwet, waardoor het gehele democratische proces aan de kant is geschoven. Daarmee wordt het draagvlak ‘ge-bypassed’ en burgers rest dan niets anders dan zich te verzetten (zoals nu weer in Meeden), omdat ze hun leefomgeving blijvend aangetast zien worden en de waarde en verkoopbaarheid van hun bezittingen zien verdampen. De overheid pakt genadeloos door: de eerste arrestaties zijn al een feit. Dat doet het ergste vrezen. De betalende burgers hebben niet aan de klimaattafels mogen aanschuiven, evenals de experts met een onwelgevallige mening. Zelfs met een projectmatige aanpak zou er veel geld verspild zijn. Nu deze geheel ontbreekt moeten wij het ergste vrezen; chaos en geldverspilling en niet te vergeten: het stelselmatig afbreken van de in 100 jaar zorgvuldig opgebouwde infrastructuur voor gas en elektra, het voortijdig vernietigen van goedwerkende vervoermiddelen, CV’s en andere gastoestellen en, last but not least, alles wat ons aan landschap en natuur rest te land en ter zee opofferen aan zwak presterende, aanbodgestuurde windturbines en zonnepanelen.

Bron.

Wat beweegt lieden als Nijpels, Samsom, Timmermans e.a. een beleid op te leggen dat gestoeld is op al jaren geleden weerlegde veronderstellingen? Klimaatbeleid ontpopt zich als een aan misdadigheid grenzende obsessie waartegen grootschalig verzet gewenst is.

Klimaat, het meest complexe systeem dat de mensheid kent en dat door tientallen factoren wordt beïnvloed waarvan de werking en wisselwerking bij lang na niet is doorgrond. Er is nog veel onderzoek nodig.

Terugkomend op misdadigheid, dit geldt o.a. ook voor Greenpeace in diens irrationele verzet tegen Golden Rice. Dit kost duizenden kinderenlevens. Kennelijk de raison d’être van Greenpeace. Hoe kun je dit ooit met je geweten in het reine brengen?

Waar halen deze lieden het recht vandaan om Russisch Roulette te spelen met onze welvaart, het bestaan van de boeren en vissers, de bouw, onze vrijheid en onze democratische rechten, de levens van miljoenen kinderen en die van vrouwen door indoor cooking en de welvaart in de Ontwikkelingslanden? Moeten wij werkelijk ons lot in handen leggen van dergelijke domme, zelfzuchtige lieden als de zonnekoning Timmermans? Realiseren zij zich wel de misdadigheid van hun Russisch Roulette?

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***

 

Naschrift van de redactie

Waar blijft toch die verschrikkelijke opwarming?

Russisch roulette Klimaatbeleid ontpopt zich als een aan misdadigheid grenzende obsessie waartegen grootschalig verzet gewenst is