Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de MaasvlakteEen bijdrage van Ap Cloosterman.

Het Klimaatverdrag is een overeenkomst tussen een kleine 200 landen waarbinnen regeringen gezamenlijk acties kunnen ondernemen om de uitdagingen van het veranderend klimaat op Aarde te kunnen pareren. De concrete doelstelling van het verdrag is: “het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen”.

Het Kyotoprotocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en vraagt voor de periode 2008-2012 om een gemiddelde vermindering van 5,2% van uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990. Een verdergaande doelstelling is op de klimaatconferentie van Parijs afgesproken: De klimaatopwarming moet beperkt blijven tot 1,5° of 2 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau (1850). Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn, mede op voorspraak van Nederland, het op 21 april 2021 eens geworden over een nieuwe Europese klimaatwet. Daarin wordt vastgelegd dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is. Om dat doel te bereiken is het de bedoeling dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, met 55% is afgenomen ten opzichte van 1990. Sigrid Kaag (D66) pleit zelfs voor 60%.

De besluiten zijn genomen op basis van het in 2013-2014 uitgebrachte AR-5 rapport (AR = Assessment Report) van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Er zijn inmiddels ook diverse tussenrapporten uitgebracht. AR-6 zal in juni 2022 worden gepubliceerd.

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de MaasvlakteOver de kwaliteit van het IPCC-(literatuur)onderzoek bericht wetenschapsjournalist Simon Rozendaal in zijn boek, “Warme Aarde – Koel hoofd” o.a. het volgende:

  • Vanaf het allereerste begin heeft het instituut de wetenschappers opgedragen om zich sterker uit te drukken. De voorzitter van het IPCC, John Houghton, schreeuwde tijdens de pauze van een vergadering naar de wetenschappers: “make strong statements”.
  • Al Gore liet zich ontvallen: “De taal, die het IPCC gebruikt is een beetje aangezet, want hoe kunnen ze anders de aandacht trekken?”
  • Politici doen daar nog een schepje bovenop.

Heeft CO2 invloed op de opwarming van de atmosfeer?

Uit onderzoek is gebleken, dat er in het oceaanwater eerst sprake is van een temperatuurstijging gevolgd door een stijging van het CO2 gehalte.

Het oceaanwater bevat 98% van de hoeveelheid aardse CO2. Als het oceaanwater opwarmt zal er CO2 ontwijken, omdat de oplosbaarheid van CO2 in warmer water afneemt en er dus ontgassing plaats vindt. Zie onderstaande grafiek.

Vergelijk het met een blikje Spa rood dat vanuit de koelkast op de verwarming wordt gezet. Als men het na enige tijd opent, spuit de inhoud er met kracht uit, waarbij de CO2 vrijkomt.

In onderstaande grafiek wordt op de horizontale as de tijd in jaren aangegeven. De tijd loopt van links naar rechts. Hoe meer naar links, hoe eerder iets heeft plaats gevonden.

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de MaasvlakteMet de blauwe pieken worden de temperatuurverschillen van het oceaanwater t.o.v. de nullijn aangegeven en de groene pieken staan voor de verschillen van het CO2 gehalte in de aardse atmosfeer. Duidelijk is dus af te lezen, dat er eerst sprake was van een temperatuur verhoging van het oceaanwater gevolgd door een toename van het CO2 gehalte in de atmosfeer. Hiermee is een deel van de CO2-toename verklaard.

De overige hoeveelheid CO2, die in de atmosfeer wordt geloosd is volgens het Global Carbon Project o.a. afkomstig van: steenkool: 92 ppm – kappen van bossen: 88 ppm – olie: 70 ppm. (ppm = parts per million.)

De overige bronnen zijn mij niet bekend: verbranding van aardgas en uitademing door mensen en dieren. Al met al is dit veel meer dan de toename van 125 ppm sinds 1800. Het verschil is o.a. te verklaren door de CO2 opname door bomen en planten. Aanplant van bossen en het behoud daarvan is dus van groot belang!

Klimaat-sceptische standpunten

Het kan niet vaak genoeg gezegd en herhaald worden en bovendien zijn er al vele artikelen aan gewijd:

►Het klimaat verandert. Dit wordt dus niet ontkend.

►De temperatuur van de aardse atmosfeer is sinds 1850 met 1°C tot 1,2°C toegenomen.

►CO2 is een broeikasgas, maar zijn invloed is marginaal. De invloed van CO2 wordt ingeschat op 0,23°C.

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de Maasvlakte

Uit bovenstaande grafiek is duidelijk af te lezen, dat er sinds 1998 gemiddeld nauwelijks sprake is van opwarming. Het CO2-gehalte in de aardse atmosfeer vertoont een regelmatige en constante stijging. Als CO2 de hoofdschuldige zou zijn voor de opwarming dan zou je een veel meer gelijk opgaan van CO2 en temperatuur verwachten, maar dat is niet het geval!

►Er zijn +/- 30 bekende oorzaken van natuurlijke aard, die verantwoordelijk kunnen zijn voor de klimaatverandering.

►Klimaatverandering is een aardse norm. Er zijn Glacialen (ijstijden) en Interglacialen (tussentijdse warmere periodes) geweest en die zullen er nog steeds komen.

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de Maasvlakte

►De huidige maatregelen zullen noch in 2030, noch in 2050 nauwelijks invloed hebben op de opwarming van de atmosfeer.

►De niet werkende maatregelen gaan gepaard met torenhoge kosten, die door de belastingbetaler opgebracht moeten worden en ten koste zullen gaan van het economisch welzijn. Windmolens worden in grote getalen en dikwijls zonder instemming van de omwonenden geplaatst zonder dat men zich afvraagt wat de consequenties zijn op de gezondheid en het welzijn van de burgers. Het “van het gas afgaan” gebeurt nergens anders ter wereld en is een onzinnig en ondoordacht beleid met grote financiële en welzijn nadelige gevolgen.

►De mens is ten dele verantwoordelijk voor de opwarming van de atmosfeer. De emissie van sterkere broeikasgassen dient te worden tegen gegaan, zoals:

  • Methaan 23 x sterker dan CO2.
  • Lachgas 265 x sterker.
  • Fluorkoolwaterstoffen 1300 tot 11.700 x sterker.
  • Stikstoftrifluoride (industriële ontvetter) 17.200 x sterker.
  • Zwavelhexafluoride (transformatoren) 23.900 x sterker.
  • Waterdamp is een zeer sterk broeikasgas, maar de werking is afhankelijk van de hoeveelheid, die sterk wisselend is en afhankelijk is van de luchttemperatuur. Er wordt van uitgegaan dat waterdamp voor ongeveer 2/3 van het broeikasgaseffect verantwoordelijk is.

► Verstedelijking en infrastructuur: meer beplanting en lichte kleuren realiseren.

► Stoppen met kappen van bossen.

►Isolatie van woningen en gebouwen bespaart energie.

►Het plaatsen van zonnepanelen op daken is toe te juichen. Daarentegen is de plaatsing van zonnepanelen op de grond ongewenst vanwege tekorten aan landbouwgrond, woningbouwgrond en recreatiegrond.

►Maar de mens is niet in staat om het klimaat te regelen. Zelfs het IPCC is daar duidelijk over.

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de Maasvlakte

 

►Adaptatie moet de aanpak zijn. Adaptatie is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Voorbeelden van adaptatiemaatregelen zijn het aanbrengen van kustversterkingen, het geven van meer ruimte aan rivieren, grotere opslag van water voor droge periodes, het aanpassen van infrastructuur, etc.

De ervaringen met de implementatie van de klimaatwet

Op 2 juli 2019 is de klimaatwet van kracht geworden. Zie hier.

In het navolgende gaan we niet in op de nadelen (gezondheid, lawaai, slagschaduw, rendement, nul- en piekbelastingen op het elektrisch net, vogelsterfte, etc.) van windturbines, maar bezien we de negatieve invloed op de sociale verhoudingen bij het plaatsen van windmolens: windmolens zaaien onrust!

Landeigenaren verdienen met het plaatsen van windmolens op hun terrein enorme kapitalen. Per windmolen wordt jaarlijks € 50.000 uitbetaald. De omwonenden, die er de lasten van dragen hebben nauwelijks inspraak en krijgen dikwijls ook geen financiële compensatie. Bovendien dragen zij financieel via het belastingstelsel bij aan de door de Overheid verleende subsidies.

Windturbines op het land plaatsen, levert steeds meer bezwaren op en dit moet dan ook stoppen en dit geldt ook voor de torenhoge asociale subsidies

Ook het project “van het gas af” moet stoppen. Bewoners van oudere woningen krijgen met kosten van vele tienduizenden Euro’s te maken (verregaande isolatie, vloerverwarming en aanschaf van een warmtepomp). “Gelukkig?” zijn er aannemers, die voor een vast bedrag van € 35.000 de complete installatie kunnen verzorgen, zoals bijvoorbeeld het bedrijf “Thuisbaas”. Marjan Minnesma is de directeur van dit bedrijf. Maar wist u, dat Marjan Minnesma ook directeur van Urgenda is en in die hoedanigheid ook pleit voor stoppen met aardgas.

Klimaatzaak tegen de staat
Op 24 juni 2015 won Urgenda de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter. En op 20 december 2019 is het cassatieberoep van de Staat verworpen.

De kern van het betoog van Urgenda aan de Staat is:
● Dat het Nederlands emissieniveau onaanvaardbaar hoog is en zo snel mogelijk moet worden gereduceerd.
● Dat de Staat een bijzondere zorgplicht en verantwoordelijkheid heeft om dat emissieniveau te reduceren.
● Dat die zorgplicht inhoudt dat in ieder geval in 2020 al een reductie van 25-40% ten opzichte van het emissieniveau van 1990 is gerealiseerd.
● En dat de Staat ernstig tekortschiet in die zorgplicht.

De vraag kan gesteld worden of dit een vorm van belangenverstrengeling is

Op 3 mei 2021 heb ik de volgende e-mail aan mevrouw Minnesma en de heer Rotmans gestuurd:

Geachte mevrouw Minnesma en mijnheer Rotmans

Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad het vonnis tegen de Nederlandse Staat uitgesproken, hetgeen inhield dat de Overheid in 2020 25% minder CO2 mag uitstoten dan in 1990.

De intentie van deze uitspraak was, dat de Overheid moet voldoen aan de zorgplicht qua gezondheid en welzijn van haar burgers en daarom moet meewerken aan het tegengaan van de opwarming van de Aarde c.q. de uitstoot van CO2.

De maatregelen (windturbines, zonneparken, houtpellets als brandstof en “van het gas af”), die nu genomen worden om de emissie van CO2 te reduceren, veroorzaken veel ongemak, toekomstige armoede en gezondheidsproblemen.
Behoort dit dan niet tot de zorgplicht van de Overheid??

Geen enkele reactie.

Op 12 mei 2021 heb ik een herinering gestuurd. Echter ook daar geen enkele reactie op gekregen.

Tot slot moet u weten, dat Urgenda per jaar een Overheidssubsidie krijgt van 1 miljoen Euro en ditzelfde bedrag ook nog eens van de Postcode Loterij ontvangt.

En hier blijft het niet bij. Ook milieudefensie wordt met dezelfde sponsors en bedragen in het zadel gehouden! De Overheid pleegt hiermee haar eigen Harakiri.

Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell

Shell heeft wereldwijd de verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en moet daar op korte termijn werk van maken. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een zaak die onder andere Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. Het oliebedrijf is verplicht via zijn concernbeleid om eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019.

In wat voor een wereld leven we eigenlijk?

Rechters beslissen over zaken als klimaat waar ze de geen verstand hebben en bovendien zich niet eens afvragen of CO2 wel de hoofdschuldige is en al helemaal niet bedenken wat de gevolgen van deze uitspraken kunnen zijn. Bovendien hebben zij geen enkele bevoegdheid om dit soort uitspraken over de grootte van CO2-emissies te doen. De rechter gaat totaal voorbij aan de vele andere standpunten, die er zijn met betrekking tot de oorzaak van de klimaatverandering. Het standpunt van de politiek wordt klakkeloos overgenomen.

Shell levert producten waar we allen gebruik van maken: olie, gas, smeermiddelen en grondstoffen voor geneesmiddelen, cosmetica, kunststof, bestrijdingsmiddelen, etc. etc.

Natuurlijk zullen we eens van de fossiele grondstoffen moeten afstappen, maar geef deze industrie de ruimte en de hulp om dit te bereiken. Er zijn landen genoeg die de Shell-raffinaderijen met open armen willen ontvangen. Shell is deels een Britse maatschappij en zit niet op dit soort processen te wachten. U weet hoe kordaat de Engelsen zijn om ergens uit te stappen! Premier Boris Johnson staat aan de overkant al enthousiast te wenken.

Zegeningen tellen

Zonder benzine en kunststof hulpmiddelen zou het volgende nooit gelukt zijn:

► Vader krijgt een hartaanval. Per ambulance (benzine) wordt hij snel naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld (kunststof materialen). Hij overleeft het.

► Vader en moeder hebben een dochter en kleinkinderen, die in Nieuw-Zeeland wonen. Per vliegtuig (kerosine) hebben zij hen kunnen bezoeken.

► Goederentransport per vliegtuig en per containerschip (stookolie).

► Mechanisatie in de landbouw en veeteelt (dieselolie).

► Duizenden mensen zijn werkzaam bij Shell.

► Vakanties naar mooie verre landen.

En ga zo maar door.

Wij Nederlanders beginnen te lijken op lemmingen, die hollend en niets vermoedend naar hun ondergang rennen.

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid Plaats een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de Maasvlakte

Ap Cloosterman.

Laten we nu eens ophouden met dat geneuzel over kernenergie (er zijn geen betere en efficiëntere alternatieven!) en zorgen voor het behoud van werkgelegenheid en dus ervoor zorgen, dat de vijf grootste CO2 uitstoters op legale wijze hun industriële activiteiten kunnen voortzetten. Plaats in samenwerking met hen een superveilige flinke Gesmolten Zout Kernreactor op de Maasvlakte, zodat deze 5 bedrijven (Tata Steel, Shell, Exxon Mobil, Air Liquide, Air Products) die nu hun CO2 onder de Noordzee moeten gaan opslaan, voorzien worden van groene stroom en dus geen aardgas meer hoeven te verstoken. Zie hier.

In totaal zijn er 4 gascentrales aan energie nodig om het afvangen en opslaan van de CO2-uitstoot van 5 grote bedrijven te realiseren.

Met een te links kabinet (PvdA, D66, Groen Links en SP) worden we meegesleurd met de lemmingen.

***