Een gastbijdrage van Bauke Geersing, voormalig directeur van de NOS.

Open brief.

Aan: de Hoofdredacteur van het NOS Journaal, mevrouw Giselle van Cann

Flayosc 30 oktober 2022

Geachte mevrouw Giselle van Cann,

Bij uw aantreden als Hoofdredacteur van het NOS-Journaal hebt u aangegeven een ‘volle vernieuwingsagenda’ voor u te zien.

Giselle van Cann

Ik heb u daarover op 13 oktober jl. een email geschreven en in dat kader geattendeerd op de eenzijdige, onevenwichtige en tendentieuze berichtgeving over het klimaat bij de NOS.

Ik wees u erop, dat kritische beschouwingen uit betrouwbare bronnen die daarop wijzen (ik noemde een reeks), in de berichtgeving van het NOS-Journaal nauwelijks tot helemaal niet worden aangetroffen.

In uw antwoord schreef u dat het altijd goed is

om ons scherp te houden. Ik zal me verdiepen in de casuïstiek die u aanhaalt en de links bekijken die u meestuurt. Als ik er nadere vragen over heb, dan kom ik er bij u op terug.’

Op 21 oktober jl. maakte ik u bekend met de opvatting van dr. Jules de Waart (auteur van, Geloof niet alles …. Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek, 2022) die in WE digitaal d.d. 17 oktober jl. het reduceren van CO2 een dwaling noemde. Hij merkte ook op dat volgens hem veel journalisten zich voor het karretje van de klimaatalarmisten laten spannen.

Jules de Waart.

Op 22 oktober jl. attendeerde ik u op een gegeven uit de rapporten van de IPCC dat het CO2 broeikaseffect 2,72 Watt/m2 is en het broeikaseffect van inkomende zonenergie 340 Watt/m2 is. Klimaatalarmisten ‘geloven’ niettemin dat een perturbatie van 0,8% hoofdoorzaak is van ‘global warming’.

Eerder publiceerden Han en Jippe Hoogeveen op 17 juni 2022 een wetenschappelijke publicatie in het International Journal of Climatology, dat CO2 een zeer kleine invloed heeft op de klimaatverandering in Nederland. Het NOS-Journaal besteedde er geen aandacht aan.

In mijn email d.d. 27 oktober jl. wees ik u erop dat klimaatfanatici en klimaatactivisten een ruim podium kregen in het NOS-Journaal van woensdag 26 oktober jl.. Het rapport van het WMO, dat dramatische stijgingen van broeikasgassen beschreef, was de aanleiding. Het ging vooral over een stijging van methaan van 0,6 naar 0,95%.

Niet de stijging van CO2.

De oorzaak werd niet aangegeven. Er werd slechts een veronderstelling geponeerd: warmer wordende moerassen of rijstvelden. Niettemin kwam de rapporteur met de waarschuwing: ’de tijd dringt’.

In het NOS-Journaal ontbrak een kritische belichting van dit rapport en een controle van de bewering over die moerassen en rijstvelden.

Het is duidelijk dat VN-functionarissen de gelegenheid te baat nemen om in de aanloop naar de klimaattop in Sharm-el-Sheikh de druk op te voeren.

In mijn email d.d.27 oktober jl. vroeg ik mij af wanneer het NOS- Journaal klimaatrealisten een zelfde podium geeft als de klimaatalarmisten, -fanatici en -actievoerders. Op mijn e-mails van 21, 22 en 27 oktober jl. kreeg ik van u geen reactie.

Zoals u weet zijn de klachten over de eenzijdige, onevenwichtige en tendentieuze berichtgeving van het NOS-Journaal eerder geuit.

Marcel Gelauff.

Zo verdedigde uw voorganger, Marcel Gelauff zich op 3 november 2021 tegen dergelijke klachten. Hij deed dat in de week dat de top in Glasgow plaatsvond. In zijn repliek bevestigde hij echter dat sprake was van eenzijdigheid en onevenwichtige berichtgeving van het NOS-Journaal. Hij stelde dat de NOS de stand van de wetenschap zou weergeven. In feite gaf hij aan slechts te letten op hetgeen het KNMI (dat met hittegolven heeft gemanipuleerd) , universiteiten (niet gespecificeerd) en het IPCC te berde brengen. Gelauff onderkende dat er in de wetenschap verschillend over bepaalde aspecten van klimaatverandering wordt gedacht, maar legde zich neer bij de ‘grote consensus’ die in de wetenschappelijke wereld zou bestaan over de ernst van het klimaatprobleem.

Nu is in de wetenschap geen sprake van een democratische meerderheidsopvatting die de juistheid van een wetenschappelijk standpunt bepaalt.

Een ander misverstand bij Gelauff is dat peer-reviewed onderzoek niet over opvattingen zou gaan en dat de NOS daarom geen aandacht aan andere wetenschappelijke opvattingen zou hoeven te besteden. Bovendien zijn die andere opvattingen c.q. conclusies ook peer-reviewed!

Uw voorganger erkent derhalve dat sprake is van eenzijdige en onevenwichtige berichtgeving over het klimaat in het NOS-Journaal, die hij zo denkt te rechtvaardigen.

Sedert ik u op 13 oktober jl. opmerkzaam maakte op de eenzijdigheid en onevenwichtigheid in het NOS-Journaal over het klimaat is daarin geen verandering te bespeuren.

Juist nu de publieke omroep in de periode 24 oktober t/m 6 november de uitzendingen op tv, radio en online in het teken van het klimaat plaatst, tegelijk met de Nationale Klimaatweek, is er alle aanleiding om die eenzijdigheid en onevenwichtigheid weg te nemen.

Gerrit Hiemstra.

Ik verwijs u graag naar tal van voorbeelden die zijn vermeld op www.climategate.nl die een illustratie zijn van die eenzijdigheid en onevenwichtigheid. U treft daar voorbeelden aan van het optreden van NOS-weerman Gerrit Hiemstra die buiten proportie zijn. Hij kiest er niet alleen voor een spreekbuis te zijn van de selectief gevonden negatieve informatie uit IPCC-stukken, maar voegt daar ook zijn eigen alarmistische opvattingen aan toe. Notabene opvattingen waarvan uw voorganger Gelauff in zijn repliek van 3 november 2011, Over onze klimaatberichtgeving , stelde dat die geen plaats zouden krijgen in het NOS-Journaal.

Ik wijs u ook graag op enkele publicaties van dr. Ferdinand Meeus op www.opniez.com:

Ferdinand Meeus.

Huidige klimaatbeleid betekent economische zelfmoord ,26-09-2022; Er ligt meer ijs op de Noordpool dan tien jaar geleden ,14 augustus 2022; Vroeger was het warmer zonder menselijke CO2 uitstoot, 4 augustus 2022; IPCC-wetenschappers: klimaatmodellen leiden tot onrealistische doemscenario’s ,11 mei 2022; Alweer een vals IPCC-klimaatalarm, 15 maart 2022; VN-baas Guterres roept weer eens een Klimaatalarm uit, 5 maart 2022; Niet klimaat, maar klimaatalarmisme is het probleem, 31 december 2021; De echte feiten over de Groenlandse ijskap, 24 november 2021; Klimaatconferentie COP 26: een grote flop, 9 november 2021.

Dit zijn de publicaties die sedert de repliek van uw voorganger op 3 november 2021 zijn verschenen en daaraan is in het NOS-Journaal geen aandacht besteed.

Ik heb publicaties van dr. Ferdinand Meeus genoemd, omdat hij op 5 november a.s. aandacht krijgt in het NOS-televisieprogramma # Ophef. Hij is IPCC-reviewer en zou dus volgens uw voorganger serieus moeten worden genomen in het NOS-Journaal. Dat is echter tot nu toe niet het geval geweest.

Interessant is te weten dat Meeus niet in de gelegenheid is gesteld in de studio in een eerlijk en open gesprek het complexe klimaatverhaal te duiden en vooral om misverstanden te vermijden. Dat verzoek werd afgewezen. De vragen van #Ophef en de integrale antwoorden van Meeus zijn te lezen op www.opiniez.com, 26 oktober 2022. Ik ben benieuwd of die antwoorden integraal zullen worden uitgezonden door het programma van de Publieke Omroep.

Geachte mevrouw Giselle van Cann, het komt mij voor dat het NOS-Journaal bij de berichtgeving over het klimaat zich niet houdt aan zijn wettelijke opdracht, de toepasselijke Journalistieke Code NPO en de door de NOS zelf geformuleerde Missie.

Volgens artikel 2.1 Mediawet dient sprake te zijn van informatieve programma’s die voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen die binnen de sector gehanteerd worden.

Volgens de Journalistieke Code NPO dient sprake te zijn van betrouwbare informatie die klopt en wordt gecheckt, de informatie dient onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld te zijn, die dient evenwichtig, gebalanceerd te zijn en verschillende visies te vertegenwoordigen.

Deze code is ook door de NOS onderschreven.

Daar komt bij dat de NOS in zijn eigen missie aangeeft: de primaire informatiebron te zijn, die de Nederlandse burger in staat stelt te oordelen over ontwikkelingen in de wereld. Hij hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit.

Schrijver, historicus, journalist, drs. Bastiaan Bommeljé zei in een interview in EW, d.d. 3 juni 2019, over journalisten:

Journalisten dienen geen mening te hebben, maar nieuwsgierig buiten in de motregen te zoeken naar hoe het zit en naar hoe ideeën verstrengeld zijn met belangen.

Heleen Ekker.

Redacteur Klimaat en Energie van de NOS, Heleen Ekker, merkte eens op:

Zeggen dat wij een standpunt hebben, vind ik dan ook eerlijk gezegd ridicuul. Zodra er een nieuw gezichtspunt op dit vlak komt, zullen we de eerste zijn die dit gaat brengen.

Een opmerkelijk standpunt nu uit de feiten het tegendeel blijkt, www.climategate.nl en www.opiniez.com waren in een reeks van gevallen de eersten. Het NOS-Journaal zelfs geen goede tweede!

In State of the Union d.d. 29 september 2021 schreef dezelfde Heleen Ekker:

The solution to the climate problem fits in only one short sentence: greenhouse gas emissions must be reduced to zero, and quickly.

Een duidelijk standpunt, dat echter niet in overeenstemming is met (recente) wetenschappelijke inzichten en meer de taal is van een actievoerder dan van een journalist.

Hoe kan men nu verwachten dat het NOS-Journaal zorgvuldige, betrouwbare, ongebonden, pluriforme en objectieve informatie over het klimaat verspreidt, als er dergelijke gebeeldhouwde en vastgeroeste meningen binnen de NOS-organisatie leven?

Uw vernieuwingsagenda op het terrein van het klimaat is bepaald uitdagend.

Bauke Geersing.

Ik zal het NOS-Journaal en de NOS-nieuwsprogramma’s de komende dagen met interesse en aandachtig volgen in de Nationale Klimaatweek.

Dat zullen www.climategate.nl; www.clintel.org; www.opninez.com; de Telegraaf, EW en Wynias Week ongetwijfeld ook doen.

Ik heb deze media daarom op de hoogte gesteld van deze Open Brief.

In verband met het grote belang van het onderwerp zijn ook op de hoogte gesteld, de voorzitter van de RvB NPO; de Algemeen Directeur van de NOS; de Ombudsman voor de publieke omroepen en het Commissariaat voor de Media.

Vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS

***