Het 'schadelijke'stikstof, daar zul je vast van stikken

Net als je hoopt dat absurditeit zo haar grenzen moet kennen, verzetten het ECN, Alterra en het Planbureau voor een Bureaucratische Leefomgeving (PBL) toch weer de piketpalen met een persbericht. Daarin verklaren ze andermaal de oorlog aan, ja hou je vast, stikstof. Het is onderzoek van natuur/milieujongens, die op de stoel van de landbouw zijn gaan zitten en dan gekke dingen gaan roepen.

De eerste zin van het persbericht van deze politiek gestuurde topwetenschappers deed me al meteen proesten van het lachen:

Stikstof is nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden, maar vervuilt de lucht, de bodem en het water

Ja, lees die zin nog maar eens over. Er is al zoveel stikstof-‘vervuiling’ in de lucht, dat het gehalte bijna 80 procent bedraagt. Ieuw, stikstof, wat duswelbeswel eng! Dat krijg je wanneer communicatiemiepjes de dienst gaan uitmaken bij wetenschappelijke instellingen en Greenpeace directeur is. Maar we lezen vol goede moed verder.

Stikstoffetisjisme: gepresenteerd door ex-IPCC

Een omvangrijk onderzoek wijst uit dat stikstofvervuiling de Europese burger jaarlijks 150 tot 740 euro kost. Het eerste grootschalige stikstofonderzoek, ENA (European Nitrogen Assessment), zal op maandag 11 april in het Schotse Edinburg worden gepresenteerd.

Dat onderzoek presenteert een team van 200 leden van het bureaucratisch academisch complex op Nitrogen Global tjeentsj. Een congres in Edinburg tot 15 april. Dus vier belastingverbrandingsdagen, gepresenteerd door voormalig IPCC-voorzitter Bob Watson. Friends among friends. Als er Global Tjeentsj bij staat, weet je dat het uit de hoek van modelwichelaars komt, die met minimale gegevens de politiek maximaal willen bedienen.

Bij stikstof hoef je maar één vuistregel te kennen
Voor we het persbericht verder lezen, knoop dit voortaan in je oren bij iedere claim, wat voor doctor of hoogleraartitel de afzender ook heeft, het verhaal lijkt erg op plantenmeststof CO2.

    Alle planten en ook bomen die ons tot nut zijn, zijn stikstofgelimiteerd. Zij groeien beter bij meer stikstofdepositie. Die groeivoordelen compenseren met overmacht ieder eventueel negatief effect.

Aaron Wildavsky behandelde dit ook al in 1995, maar zulke verstandige mensen lezen ze niet in Wageningen.

Stikstofgebrek veel erger dan overschot
Zo groeien bossen bijvoorbeeld tot 40 procent beter dankzij stikstofdepositie. Stikstof is dus geen ‘vervuiling’ maar een verrijking. Zelf heb ik in de tuin ook net Lupine geplant, stikstofbindende planten om die arme zooi hier wat peper te geven. Die zijn hier in de negentiende eeuw geintroduceerd uit Amerika om arme Europese pré-kunstmestlandbouw nog iets van stikstofvoeding te geven, maar ook de polders werden er mee vol gezaaid: tegengaan van stikstofGEBREK.

Maar ECN en het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving reppen nu over de ‘falende aanpak’ van deze ‘stikstofvervuiling’. Die ‘vervuiling’ kortom, is de Eurocratische vertaling van bemesting, en is dus goed.

Waarom verscheen dit persbericht dus?
Gewoon omdat door de EU gesponsorde bureaudeskundigen vier jaar spijkers op laag water zochten met computermodellen. De, ik meen ongeveer, 28 miljoen euro van Wim de Vries (heb ik eerder anderhalf uur gesproken en zijn rapportjes doorgevlooid) zijn Nitro-Europe zijn al weer op, en oh kijk wat zijn we maatschappelijk relevant (mogen we weer geld?). Dit deed hij samen met IIASA, van toenmalig directeur Leen ‘mr Zure Regen’Hordijk.

Ook willen ze hun geldgevers, de bureaucraten bij de Europese Commissie over de kont aaien. Dit in verband met het doorduwen van het aangescherpte Gothenborgprotocol dat boeren burgers en buitenlui met nog meer absurde regels opzadelt en onze economie verder mag lamleggen. Terwijl de Kaderrichtlijn Water die stikstof in water moet terugdringen al onuitvoerbaar lijkt. De typische reactie op regels die niet werken: meer regels.

Vroeger leverde Wageningen ons landbouw- en bosbouwonderzoek, tot waterzuiveringstechniek die vooruitgang bracht en nut voor mensen, nu duwt dezelfde universiteit ons richting Middeleeuwen. Heel duurzaam. Ik geloof dat Gatze Lettinga bij vertrek het licht uitdeed qua nuttig onderzoek.

Vier absurde stellingen
Het persbericht vervolgt:

Belangrijke lessen uit het onderzoek zijn:
• Ten minste tien miljoen Europeanen worden mogelijk blootgesteld aan drinkwater met nitraatconcentraties die boven de aanbevolen waarden liggen.
• Nitraten veroorzaken toxische algenbloei en doden het mariene leven, vooral in de Noordzee, de Baltische Zee en langs de kust van Bretagne.
• Stikstofhoudende luchtverontreiniging door landbouw, industrie en verkeer in stedelijke gebieden verhoogt de fijnstofconcentraties in de lucht, waardoor de levensverwachting in Midden-Europa met meerdere maanden afneemt.
• In bossen heeft de neerslag van atmosferisch stikstof tot een afname in de biodiversiteit van ten minste 10% geleid op twee derde van het Europees grondgebied.

    Vier weerleggingen op een rij:

  • Wat is ‘blootstellen aan drinkwater boven aanbevolen waarde? Waarschijnlijk die 50 mg per liter- norm, ooit bedacht om de blauwe babyhoax te counteren. Een regel die op een hoax was gebaseerd kun je afschaffen. Lees Jaap Hanekamp’s analyse. Men wil nog wel eens met kankergevaar komen door nitraat, maar het RIVM/PBL kan niet verder komen dan één studie in Ohio voor midlifevrouwen in de overgang, die door andere studies is weersproken. Lees mijn eerdere blog daarover. Eén strafpunt.
  • Nitraten op zich veroorzaken ook géén toxische algenbloei, een combi van temperatuur en lichtlimitatie is de trigger voor blauwalgenbloei. Nitraten zijn juist nodig als meststof die de productiviteit verhogen, tenzij je absurd hoge concentraties genereert. Dat nitraten het mariene leven doden is zelfs ronduit lachwekkend. Strafpunt twee.
  • Stikstof uit landbouw die voor fijnstof zorgt en mensen hun levensverwachting doet krimpen. Categorie Spijkers op laag water. Dankzij moderne landbouw met hoge stikstofgift is ons voedsel zoveel beter dat de levensverwachting met tientallen jaren toenam in afgelopen eeuw.
  • Een afname van 10 procent biodiversiteit? Geef me namen en rugnummers. My guess (zonder model voorspeld): er is niet één soort uit Europa verdwenen met stikstofdepositie als directe oorzaak. De claim valt in de categorie gelul, maar wel gepromoveerd gelul omdat het door mensen wordt gemaakt met een doctorstitel er voor.

Nitro-Europe is erfenis van Zure Regen-hysterie
Ik raad mijn collegae aan zich eens in de volgende vraag te verdiepen, in plaats van alles klakkeloos aan te nemen: hoe weten ze wat ze claimen? Ik heb dat al eerder gedaan in mijn onderzoek naar de hoax van Zure Regen, met hulp van Jaap Hanekamp die alles al eerder bestudeerde. Dit onderzoek is namelijk een erfenis van ‘Zure Regen’.

Een kwestie van ijsschotsen springen.
Eerst gingen alle bossen dood door zure regen (uit SO2), maar dat bleek onzin. Toen gingen alle bossen dood door zure bodems uit stikstof. Maar dat bleek ook onzin. Regen wordt niet zuur van stikstof, hooguit kan na enkele reacties in de bodem ammoniumnitraat ontstaan, en dat kan voor uitspoeling zorgen van nutrienten. Maar positieve effecten overcompenseren die negatieve effecten.

Toen bossterfte door stikstof dus ook een hoax bleek sprong men naar de volgede ijsschots. Dan is het natuurschade, en zo houden Wim de Vries van Alterra en co zich al weer decennia aan het werk.

Niet stikstof, maar stikstofregels leggen Nederland lam
Voor zover stikstof burgers dus schade toebrengt, is het vooral dankzij de vele zinloze regels die de overheid aan boeren en drinkwaterbedrijven heeft opgelegd. Afgezien van enkele zielige plantjes die alleen lage stikstofgehaltes bliefen, het bontgebefte waterpijpje of noem een dwarsstraat, het paarsgelikte befstrootje – vegetatieveranderingen in natuurgebiedjes dus – is er geen serieuze bedreiging, al kun je met het voorzorgprincipe in de hand alles beweren.

Toch moeten daarvoor alle koeien nu dus binnen staan, is er de Kaderrichtlijn Water en vele andere regelgeving die het land bureaucratischer maken, mensen het plezier afnemen en zo de levensverwachting via stress en regelneverij van boeren met jaren in korten: dat zullen die enkele maanden wel zijn, die het ‘onderzoek’ vond.

Aerius;perfect afgestemd om Nederland lam te leggen
Toch werkt het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving nu met bureaucraten bij het Ministerie aan een even zinloos stikstofmodelleerprogramma, Aerius dat met onzekerheidsmarges van 100 procent toch de emissies van boeren pretendeert te berekenen, en dus de vraag of ze vergunningen nodig hebben.

Staat de wind vanaf zee, dan zijn ze in overtreding, omdat er dan meer zeestof komt overwaaien, ookal doen ze niets fout. Dat soort degelijk bureaucratenwerk voor gevorderden. Dit in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof. Om dus de noodzaak van deze onnodigheid te vermarkten, verscheen dit persbericht. Geneuzel dat schreeuwt om een scherp met van rigoureuze bezuinigingen.

Maar corrigeer me met steekhoudende argumenten alstublieft als ik geen gelijk heb. Daar is dit een blog voor.