RZ15.Nieuwe Natuur (5)

Climategate.nl gaat op zoek naar de ‘natuur die midden in de samenleving staat’ van Sharon Dijksma haar Natuurpact uit 2013: een samenzwering van de overheid met clubs die aan haar subsidie-infuus hangen.  Hoe ziet die draagvlaknatuur uit het Natuurcomplot er nu uit? Vandaag stuiten wij op Nieuwe Natuur, draagvlak in aanbouw door Staatsbosbeheer bij riviertje het Koningsdiep, waar natuurherstel leidt tot taferelen aan de Eerste Wereld Oorlog gelijk.

 

Links de niet herstelde beek, rechts vindt Natuurherstel plaats

Links de niet herstelde beek, rechts vindt Natuur Herstel plaats voor de klimaatbestendige biodiversiteit tegen extreem weer voor de duurzaamheid

Kronkel
Dat riviertje Koningsdiep loopt al op de kaart van Abraham Ortelius in de 16de eeuw als ‘ de Boorne’ onder Beetsterzwaagster bossen door. Ortelius liep duidelijk geen stage bij Arcadis. Hij had geen grote kronkels in zijn hoofd. In zijn Arcadia meanderde die Boorne toen al niet zo in grote lussen. Dat gebeurt in laagland vooral wanneer je tegendruk van vloed uit zee krijgt.Het plaatsje Oldeboorn, daar stroomde de Boorne recht door. En uiteindelijk kwam de Boorne in de Middelzee uit die in Ortelius zijn tijd al drooggelegd was.

Nu begint dat riviertje pardoes boven Bakkeveen dwars op de Friesche Palenvaart ‘Koningsdiep te heten. Pakken we de atlas van Friesland erbij in de hoogste resolutie, dan raken we ergens bij Akkrum de draad kwijt als ook daar een vaart dwars de rivierloop doorsnijdt. En plots gaat hij dan Boorne heten om ook hier weer dwars op een vaart/sloot te verdwijnen. De interactie van de menselijke natuur met het landschap ontwikkelde zo eeuwenlang ongestoord haar eigen dynamiek.

RZ15.Nieuwe Natuur (19)

En toen… in december 2014, kwam er subsidie voor moeras-ontwikkeling. Een orkaan zwelt aan gevoed door warmte in de bovenlaag van de Atlantische Oceaan. Nieuwe Natuurkrachten komen los als LIFE-subsidiepotten zich samenballen met provinciale subsidies, zich combinerend met een wervelwind van doorgeleerde boswachtersdromen over ‘natuurlijke processen’, natuurlijkheid die een bureau-ecoloog nodig heeft om ‘op gang’ gebracht te worden.

Links wordt de natuur Hersteld

Links wordt de natuur Hersteld

Het bevergeil liep kortom bij Staatsbosbeheer langs de broek neer, er werden uitgezette Letse otterkeutels gevonden. De ecologische verbindingsdienst werd gealarmeerd. Dromen werden realiseerbaar, de goudgerande subsidiekever zou weer kunnen terugkeren en de Postcodelotter zou zich vestigen. 

De Terragator, Bijlsma's antwoord op de Terminator

De Terragator, Bijlsma’s antwoord op de Terminator

Moeras AANLEGGEN
Om de Wederkomst van bedoelsoorten te faciliteren met een kwaliteitsimpuls, mag aannemer Jelle Bijlsma voor Staatsbosbeheer dus 50 hectare ‘moeras aanleggen’- volgens de draagvlak scheppende bloggers van Staatsbosbeheer. Voor de Ecologische Hoofd Structuur. Personeel van DLG -dat opkooporgaan voor boerengrond- mag zich nog 1 maal profileren in een laatste stuiptrekking tot hun orgaan dit jaar ophoudt met bestaan.

Vogelbroedterrein, althans, voor het natuurherstel begon

Vogelbroedgebied, geen vrije toegang, althans, voor het natuurherstel begon

Het moeras ontstaat nu op een natuurterrein dat eerder nog weidevogelland van de Natuurvereniging van Gorredijk was. Het bordje ‘Broedgebied, verboden toegang’ is opzij geramd bij de ingang. Ruim baan voor de Terragator, Jelle Bijlsma’s antwoord op de Terminator waarmee hij eventueel grondverzet met grof geweld in de kiem smoort. No Limits, zo staat op zijn militaire colonne waarmee de oude natuur wordt bestreden om de Friese vlag te planten. Midden in het broedseizoen mag hij draagvlak scheppen voor natuur midden in de samenleving.

RZ15.Nieuwe Natuur‘Wenn Ich mal so viel Kreft in mein handen hatte’, mijmert de Duitse Veldmaarschalk als hij in ‘A Bridge too far’ in de slag om Arnhem ziet tegen welke geallieerde krachten hij het moet opnemen. Transportvliegtuigen vol artillerie, duizenden soldaten, zwaar wapentuig.

Als natuurontwikkelaar op je graafmachine HEB je die kracht tot je beschikking. Je kunt eeuwen ontstaansgeschiedenis met grote grijpers wissen, een culturele revolutie veroorzaken trekkend aan de handles om volgens de huidige mode ‘Nieuwe Natuur’ te graven: kronkels in je hoofd uitdrukken in een vers gegraven boerensloot die de oorspronkelijke rivier moet gaan heten. Herstel.

RZ15.Nieuwe Natuur (16)Op de cabine geklommen ervaar je wat het is om Schepper te zijn met zoveel pk’s, waar ik thuis met een spade een vijver moest graven. Daar heet het tuinieren. Dit zal ‘natuurlijke processen op gang brengen’ zijn, subsidiabel verantwoordingsproza. De officiële versie- zoals Staatsblogbeheer (Joke Bevergeil van Communicatie) op het hoofdkantoor die goedkeurde- stelt:

In het plan wordt een deel van het gebied afgegraven om weer een moeras aan te leggen. Naast de belangrijke functie voor plant- en diersoorten gaat dit moeras ook fungeren als waterberging. In perioden van extreme neerslaghoeveelheden wordt het gebied onder water gezet, hierdoor wordt wateroverlast (…)langs de beek voorkomen.

Stel dat de beek zich zo onbeleefbaar zou gedragen…Foei!

RZ15.Nieuwe Natuur (2)We klimmen op een grote zandbult en overzien de Poasen: Nepal heeft aardbevingen, het Caribisch gebied heeft orkanen. Wij hebben natuurontwikkeling. Een Nieuwe Natuurkracht waarmee niet valt te spotten, natuurontwikkeling die op papier volgens het Planbureau voor de Leefomgeving pardoes de biodiversiteit herstelt als Dijksma draagvlak nodig heeft.

Het moeras in aanleg

Het moeras in aanleg, enorme biodiversiteitsimpuls

Traag door oneindig boerenlaagland meandert daar de vers gegraven boerensloot die ontstond in het hoofd van een tekentafelaar bij Arcadis. En die nu de Nieuwe Ouddiep zal zijn. We zien verder een landschap dat overeenkomsten moet hebben met stukken land na artilleriebeschietingen in de slag om Arnhem. Of als het Niemandsland tussen de loopgraven in de Eerste Wereld Oorlog, inclusief de kraters.

RZ15.Nieuwe Natuur (7)RZ15.Nieuwe Natuur (8)

Die grootste krater, schuin afgegraven desolate kleivlakte, dat zal het moeras wel worden.Een plukje pinksterbloemen is aan de artillerie ontsnapt, een kievit duikelt.

We lopen tussen de verwoestingen door, zien de generator waarmee Jelle Bijlsma de subsidietoevoer naar het landschap afregelt. We vinden een betonnen buizenstelsel voor drainage. Onderschat het vernuft van die nieuwe natuur niet, er is uitgekiend ingenieurswerk nodig om verzopen boerenland te scheppen met pitrus en een ganzenplaag.

RZ15.Nieuwe Natuur (4)

RZ15.Nieuwe Natuur (1)

 

Zo blijft de subsidietoevoer op peil richting het moeras

Zo blijft de subsidietoevoer op peil richting het moeras

Nieuwe Natuur heeft haar eigen successiestadia
Nadat het project is afgerond, zetten de Nieuwe Natuurmensen er een bordje met bedoelsoorten bij, waar de jeugd met Herder-zakmes haar woordenschat op oefenen mag . Er komt een verzamelhonk voor grijze duiven. En een genietbankje voor samenscholende Nordic Walkers die daar hun in plastic verpakte bammetjes mogen nuttigen. Sommigen laten niet als dank een drol met schijtpapier langs het pad liggen, blikjes en verpakkingen. Is er nog geld over, dan komt er zo’n uitkijktoren bij voor de beleefbaarheid.

Lang zal er dan geen subsidie zijn.

De natuur zal hier geheel onbedoeld haar eigen dynamiek op loslaten met natuurlijke successie. Er zullen zich elzen vestigen, en onder natuurlijke omstandigheden zou het gebied in ons klimaat in no time dichtgroeien.Tot de Staatsbosbloggers zien dat de natuur al hun bedoelsoorten overwoekert, dat die vlak afgegraven natuurlijke oevers toch weer als vanzelf onnatuurlijk stijl worden door erosie, afslag en regenval, om dan alsnog overgroeid te raken.

De natuur berooft de natuur weer van al haar beleefbaarheid met brandnetels en bosopslag. Alarm op kantoor. Hier dienen grote grazers ingezet te worden, de zaag moet gehanteerd, een nieuw Groot Plan zal moeten tegengaan wat de natuur van nature doet: datgene doen wat niet bedoeld is.

Dit stukje is nog niet hersteld...

Dit stukje is nog niet hersteld…

Lopend in het oog van de orkaan van Nieuw Natuurgeweld, langs het niet herstelde beekdal van het Koningsdiep vinden we dotterbloem langs de stijle oever, de meidoorn, elzen en een oude holle eik, en verderop vluchten talingen voor me uit. Zijn dit dan niet de goede bloemen en bomen, vraag ik me af. Wat was er mis met deze beek?

RZ15.Nieuwe Natuur (10)Maar natuur is voor tevredenen, Een boeiender schouwspel is de menselijke natuur. Die grote kracht van wat sommigen het Antropoceen noemen, de mens als geologische factor. Om in de praktijk onder de vlag van natuurherstel een ravage aan te richten in de bestaande natuur die een slagveld gelijk is.

Niet hersteld....

Niet hersteld….

Grinnikend over de absurditeit van menselijke creaturen verlaten we het terrein en Trudy denkt er zo het hare van. Ze vangt een muis, en we kunnen Staatsbosbeheer melden dat zich alvast een witte kwikstaart heeft gevestigd op de oever van de Nieuwe Boorne. Hij vertoonde al territoriaal gedrag. Maar… Is dat wel de goede soort?

..wat mankeert hier nu weer aan...

..wat mankeert hier nu weer aan…