Wadden-manege van Friese Gea Zwarte Haan: Paarden krijgen in buitendijks gebied voorrang

Buitendijks Wadden-manege van Friese Gea Zwarte Haan: Paarden krijgen in buitendijks gebied voorrang

Subsidieclubs als Natuurmonumenten en Fryske Gea graaien ongeveer 18 miljoen euro uit het Wadden(gas)fonds. De bij ‘Naar een Rijke Waddenzee‘ weergegeven lijst van projecten leiden onder het mom van ‘herstel’ vaak tot grote schade aan het bestaande landschap en bestaande natuurwaarden. Waaronder de kernwaarde van wilde natuur- de mogelijkheid van de natuur on haar eigen gang te gaan, los van arbeidsbehoefte van clubs die beweren dat de natuur niet zonder hen kan.

De clubs die de Waddenzee een ‘wildernis’ noemen, proberen uit alle macht te voorkomen dat de natuur zelf bepaalt wat ze doet. Ondertussen pesten ze boeren en vissers weg, omdat deze de natuur zouden verstoren.

‘De verruiging aanpakken’ voor de scholekster?
Friese Gea laat bijvoorbeeld in de Holwerterwestpolder in de buitendijkse hoogwatervluchtplaatsen kuddes paarden de rustende vogels verstoren, en nesten vertrappen. Dat heet kwelderherstel. Met uitzondering van een dunne strook langs de dijk, gaan alle remmen los. De marketingafdeling verzint daar vervolgens in het ledenblad een groen lulverhaal omheen over het ’tegengaan van verruiging’: wat is daar nu mis mee, die verruiging, als je het Wad de ‘laatste wildernis’ van Nederland noemt?

Nee, lees dan wat Friese Gea verzint. Met de zielige scholekster als excuustruus (‘het aantal broedparen in de polder daalde van 117 in 1991 naar 45 in 2012’) voor eigen werkverschaffing:

De diep uitgesleten greppels en slenken waren door de ruige zeekweek overwoekerd en daardoor niet zichtbaar voor het grazende vee. In 2002 is de zomerkade tijdens een herinrichtingsproject uitgevlakt (…) De zee kreeg MEER invloed en de kwelder groeide aan, maar achteraf had het ook nadelen. Zo ontstonden er gaten in de zomerkade die als vluchtroute dient.

en dan de grote leugen:

juist scholekster, kluut, visdief en kokmeeuw profiteren van beweiding

En zie nu nogmaals deze foto

Friese Gea: 'paarden zijn nodig voor de kokmeeuw'

Friese Gea: ‘paarden zijn nodig voor de kokmeeuw’

 Scholekster? Friese Gea kan pachtinkomsten niet missen
Die paarden trappen alle nesten plat, net als in de Oostvaardersplassen, dus dat is slap gelul. Dat een scholekster van meer paarden in de wei zou profiteren is al helemaal slap geOH. Hoewel ‘wetenschappers’ beweren dat de mosselverslaafde scholekster achteruitging dankzij visserij sinds 1990 (en dat bleef doen nadat voor 130 miljoen euro de kokkelvisserij was weggekocht), keert de stand hooguit terug naar de huidige (lagere) draagkracht van het fosfaatarmere Wad. De mossel profiteerde van de fosfaatbemesting vanuit de Rijn (dat is een experimenteel FEIT, zie Maricult-onderzoek dat Groninger ecologen/natuurclubvrinden blijven ontkennen)Die draagkracht klapte in en er zijn zoveel vogels als er voedsel voor ze is. Het zelfde geldt voor de mosselverslaafde eider. Dat ontkennen leidt dan tot slap geOH over ‘de klimaatverandering’ want dan kunnen ze zich weer aan het werk houden.

..heb ik ook net gedaan, ik steun geen oplichters

..heb ik ook net gedaan, ik steun geen oplichters

Scholekster nam sterk toe sinds 1930
In de jaren ’80 was de populatie van zowel scholekster als eider (noordelijke vogel, broedt hier pas sinds 1906) kunstmatig hoog. Nu dankzij natuurlijker/voedselarmer Wadwater gaan ze achteruit. In het rapport van Bureau Waardenburg/RIKZ ‘Ecologisch Profiel van de Scholekster’ in 2006 lezen we verder, dat de scholekster in de jaren ’30 veel zeldzamer was dan nu, maar dat hij van de VERMESTING van landbouw profiteerde

Vanaf het begin van deze eeuw is de Scholekster in West-Europa sterk in aantal toegenomen als broedvogel en overwinteraar. De aantallen in de Waddenzee volgden deze trend. De belangrijkste oorzaak is de vermesting van de landbouwgebieden, die daarop door de Scholekster werden gekoloniseerd. In het Deltagebied is de toenemende trend onderbroken door de uitvoering van de Deltawerken.

Varieer de baseline van de bewering van natuurclubs als ‘de scholekster halveerde sinds 1990 in aantal dankzij de visserij’, door een ander jaartal als ijkpunt te kiezen en zie: ze roepen maar wat.

Nog steeds algemeen de scholekster, minder algemeen dan 1990 maar mogelijk even algemeen als 1900

Nog steeds algemeen de scholekster, minder algemeen dan 1990 maar mogelijk even algemeen als 1900

Er is maar 1 reden voor dat kwelder-‘herstel’ en dat ’tegengaan van verruiging’, en dat zijn pachtinkomsten: de pachter wil niet dat zijn vee verzuipt, en anders betaalt hij zijn pacht niet meer aan het subsidie en loterijgeld verslaafde Friese Gea. De scholekster- die steeds meer op daken in stedelijk gebied ging broeden- heeft daar niets mee uit te staan. Dit- en ander ‘kwelderherstel’ kost wel 3 miljoen euro Waddengasgeld. Men verzint een of ander vogeltje waar het slecht mee zou gaan, koppelt daar een duur project aan en houdt zichzelf weer jaren zoet.

 

RZ15.kwelderUtopia en ‘de zeespiegelstijging’ 
Op Texel verbouwde Natuurmonumenten 28 hectare polder tot Utopia, een plek die als hoogwatervluchtplaats zou moeten dienen ‘vanwege de stijgende zeespiegel’, zoals het Programma naar een Rijke Waddenzee(consultant) stelt.

Langs de Waddendijk van Texel, bij de oude boerderij Utopia, is een binnendijkse plas-drassituatie gecreëerd. Bij het project is circa 28 ha. grond ingericht als hoogwatervluchtplaats en als broed- en foerageergebied voor Wadvogels. Het natuurgebied blijkt inderdaad een enorme aantrekkingskracht te hebben op vele soorten vogels, zoals wulpen, bruine kiekendieven, scholeksters en lepelaars. Door de stijgende zeespiegel is het ook hard nodig om goede vluchtplekken voor de vele vogels te creëren.

Terwijl Natuurmonumenten ook met geld uit dat zelfde Waddenfonds wil zorgen dat hoogwatervluchtplaats Griend weer vaker overstroomd raakt. Omdat Griend ondanks die dekselse zeespiegelstijging steeds hoger boven water blijft. Waar is nu dat gelegenheidsargument van die dekselse zeespiegelstijging?

Er is dus maar 1 reden voor dat ‘herstel’ van Griend: en dat is de wil van Natuurmonumenten om geld uit het Waddenfonds te graaien om zichzelf bezig te houden. Een hoogwatervluchtplaats is een prima natuurdoel, maar zuig geen onzin uit je duim.

Screen Shot 2015-05-11 at 14.23.41

Wij mogen alles doen in de natuur, jullie niets: arrogantie van de loterijgeld/subsidiemacht
De agrarische jongerenvereniging Texel stuurde ons de laatste leugencampagne toe van Natuurmonumenten. De lepelaar-populatie zou op Texel volgens Natuurmonumenten zelfs ‘vergrijzen’, want zielige lepelaar-jonkies verzuipen volgens Natuurmonumenten in 2013. Oftewel, Natuurmonumenten wilde met de lepelaar weer een vorkje wilde meeprikken uit het Waddenfonds. Terwijl de lepelaar spectaculair in aantal toenam afgelopen 25 jaar met ongekend broedsucces.

Bron: Sovon Vogelonderzoek

Bron: Sovon Vogelonderzoek

Natuurmonumenten roept de politie als aangrenzende boeren een ganzenplaag willen verjagen. Tegelijk plaatst Natuurmonumenten midden in het broedseizoen op 8 mei een party/sponsortent bij het natuurgebied Utopia, en lopen de hele dag bezoekers het veld in. Wie verstoort er nu de natuur het meest?

..

..

Wilt u leugenaars en grootverdieners als Marc van den Tweel (40 mille salaris meer dan Mark Rutte per jaar) sponsoren, blijf dan vooral lid. Bent u ook een leuk mens, zeg dan vandaag nog Natuurmonumenten op!