Screen Shot 2015-07-06 at 08.58.24

Terwijl Natuurmonumenten de duinen van Schier versnippert met rasters en schrikdraad voor de komst van exotische bisons, verscheen dit voor jaar een Advies Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van het OBN-deskundigenteam. Dat maakt – tussen de regels gelezen- gehakt van de graasplannen van Natuurmonumenten. De plannen zijn gebaseerd op wensdenken, en vooral door bezuinigingen gemotiveerd. Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar geen vegetatie-opnames gemaakt van haar natuurterrein, terwijl aanpak van vegetatie het doel van begrazing was.

Natuurmonumenten weet dus niet wat ze doet of waar grazers iets toevoegen of zelfs beschadigen. Bovendien zal bij de dichtheid van grazende wisenten, paarden en runderen die nodig is voor de beheersdoelen de vogelstand worden aangetast. En bij de voorgenomen dichtheid van 7 dieren per 100 hectare zal geen van de Natura 2000 doelen worden gehaald. Ook gaat het beheer vaak ten koste van bestaande natuur.

Natuurmonumenten prutst maar wat op Schiermonnikoog
Natuurmonumenten rechtvaardigt haar wilde plannen voor de inzet van exotische bisons met de bewering dat die grazers het gebied ‘open’ zullen maken, en daarmee bijdragen aan verbetering van de condities voor Natura 2000, zoals het habitattype ‘grijze duinen’. Maar de opgestelde plannen zullen dat zonder aanvullend snoei- en kapbeheer niet bewerken, zo constateren de ecologen. En Natuurmonumenten wil ingrijpen in de vegetatie van Schiermonnikoog, terwijl ze dus van het gehele eiland eigenlijk niet weet waar wat groeit, laat staan waar zeldzame soorten zich bevinden die door de grote grazers vernietigd zouden worden. Dus dienen ze eerst-aldus het OBN-advies- een fatsoenlijke vegetatie-opname te maken die met de actualiteit overeenstemt.

Oftewel, Natuurmonumenten doet maar wat en voert valse argumenten aan om bezuinigingen op natuurbeheer te rechtvaardigen, er op vertrouwend dat ze met marketing en vanzelfsprekende mediasteun er wel mee wegkomen.

Velduil bedreigd door grote grazers

Velduil bedreigd door grote grazers

Vogelstand bedreigd door grote exotische hoefdieren en verwilderde katten
Een voorbeeld is een voor Natura 2000 belangrijke soort waarmee Natuurmonumenten schermt, de tapuit. Dat is een kleurig vogeltje dat in konijnenholen broedt en het verdween met het inzakken van de konijnenstand, en zorgenkind van Natuurbeleid. Zoals de profielschets voor Natura 2000 schetst heeft het beestje inderdaad belang bij open terrein, en zou  stikstofdepositie versnelde vergrassing en bosopslag het habitat voor de tapuit doen krimpen. Ook vermeldenswaardig: zij vermelden de predatie door vossen als oorzaak van terugloop. 

Ook de blauwe kiekendief verdween, en ook deze soort grijpt Natuurmonumenten ten onrechte aan om haar grazerij te rechtvaardigen. De blauwe kiekendief ging overal in Nederland achteruit ten opzichte van de gloriejaren ’80 vorige eeuw. Zijn stand zit nu weer op het niveau van de jaren ’50, ongeveer 5-10 overgebleven broedparen, maar in Groningen lijkt hij nu plots op agrarisch land te gaan broeden.

De konijntjes veren momenteel weer op in populatie. Eerder onderzoek van Groningse ecologen toonde al dat de weigering van Natuurmonumenten om verwilderde katten op het eiland af te schieten zowel bodembroedende vogels bedreigt als kleine zoogdieren (jonge hazen, konijnen). Er is geen reden aan te nemen, dat die katten de tapuiten sparen. Wel kan een hogere konijnenstand die tapuiten helpen, maar dan moet predatie door verwilderde katten dat niet tegenhouden. Een exotisch gigakonijn introduceren als de bison helpt dan niets.

Of tapuiten terugkomen hangt van vestiging op andere eilanden af als bronpopulatie. Daarnaast zullen juist zowel tapuit als kiekendief juist lijden onder de inzet van grote grazers. Zo vertrapten grote grazers op Terschelling ook het broedsucces van bruine kiekendieven. Die roofvogels mijden nu ook begrazingsgebied als jachtterrein.

De konijntjes zijn weer terug, en tegelijk blijft de motor achter versnelde dichtgroei bestaan, die overigens gewoon natuurlijk is: bosopslag is normale natuurlijke successie. Kalen duinen- althans in de windluwte zonder inbreuk van de zee- zijn onnatuurlijk. De grazers veranderen daar niets aan. De zware hoefdieren vertrappen wel nestgelegenheid voor tapuiten volgens het OBN-team, ook vormen ze een bedreiging voor velduilen, bruine kiekendieven die nog wel op het eiland aanwezig zijn.

De auteurs getroosten zich moeite om Natuurmonumenten te vriend te houden- waarschijnlijk in de hoop op nieuwe opdrachten en de Vereniging van Natuur en Boseigenaren (waarvan Teo Wams van Natuurmonumenten bestuurder is). Maar voor wie goed leest, is het kritische advies een bevestiging van wat wij hier al jaren schrijven.

Paardenbegrazing

Paardenbegrazing

Natuurmonumenten: geld en marketing met een groen verfje, denken boven de wet te staan
Natuurmonumenten prutst maar wat aan zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, tast de bestaande natuur aan onder het mom van natuurontwikkeling, en overtreedt daarbij de Flora en Faunawet. En geld is altijd het hoofdmotief, waarna ze aan hun beleid een groen verfje geven. Doordat de club in media onaantastbaar is dankzij de 20-30 miljoen euro marketinginvesteringen per jaar in vierkleurendruk komen ze daar steeds mee weg.

De grote graasplannen, de bouw van kilometerslange hekken en schrikdraad en boskap op Schiermonnikoog betaalt Natuurmonumenten met natuurcompensatiegelden die ze via de rechter bij Essent lospeuterden.  Natuurmonumenten procedeerde namelijk tegen de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven, die de natuur van het Wad zou aantasten. Dat leverde hen tenminste een miljoen euro winst op en compensatiehectares.

Natuurmonumenten toont zich een slecht beheerder in vele natuurterreinen. Zo mislukken al jaren achtereen alle legsels van kraanvogels in het Fochtelooerveen door een combinatie van verstoring door te hoge recreatiedruk en predatie door vossen. Natuurmonumenten weigert hier iets aan te doen, terwijl de Provincie Drenthe 3 miljoen publieke euro’s besteedde om het gebied geschikter te maken voor… de kraanvogel.

RZ14Natuurmonumenten