Groep ecologen kraakt grote graasplan Natuurmonumenten Schiermonnikoog: Wensdenken

Screen Shot 2015-07-06 at 08.58.24

Terwijl Natuurmonumenten de duinen van Schier versnippert met rasters en schrikdraad voor de komst van exotische bisons, verscheen dit voor jaar een Advies Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog van het OBN-deskundigenteam. Dat maakt – tussen de regels gelezen- gehakt van de graasplannen van Natuurmonumenten. De plannen zijn gebaseerd op wensdenken, en vooral door bezuinigingen gemotiveerd. Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar geen vegetatie-opnames gemaakt van haar natuurterrein, terwijl aanpak van vegetatie het doel van begrazing was.

Natuurmonumenten weet dus niet wat ze doet of waar grazers iets toevoegen of zelfs beschadigen. Bovendien zal bij de dichtheid van grazende wisenten, paarden en runderen die nodig is voor de beheersdoelen de vogelstand worden aangetast. En bij de voorgenomen dichtheid van 7 dieren per 100 hectare zal geen van de Natura 2000 doelen worden gehaald. Ook gaat het beheer vaak ten koste van bestaande natuur.

Natuurmonumenten prutst maar wat op Schiermonnikoog
Natuurmonumenten rechtvaardigt haar wilde plannen voor de inzet van exotische bisons met de bewering dat die grazers het gebied ‘open’ zullen maken, en daarmee bijdragen aan verbetering van de condities voor Natura 2000, zoals het habitattype ‘grijze duinen’. Maar de opgestelde plannen zullen dat zonder aanvullend snoei- en kapbeheer niet bewerken, zo constateren de ecologen. En Natuurmonumenten wil ingrijpen in de vegetatie van Schiermonnikoog, terwijl ze dus van het gehele eiland eigenlijk niet weet waar wat groeit, laat staan waar zeldzame soorten zich bevinden die door de grote grazers vernietigd zouden worden. Dus dienen ze eerst-aldus het OBN-advies- een fatsoenlijke vegetatie-opname te maken die met de actualiteit overeenstemt.

Oftewel, Natuurmonumenten doet maar wat en voert valse argumenten aan om bezuinigingen op natuurbeheer te rechtvaardigen, er op vertrouwend dat ze met marketing en vanzelfsprekende mediasteun er wel mee wegkomen.

Velduil bedreigd door grote grazers

Velduil bedreigd door grote grazers

Vogelstand bedreigd door grote exotische hoefdieren en verwilderde katten
Een voorbeeld is een voor Natura 2000 belangrijke soort waarmee Natuurmonumenten schermt, de tapuit. Dat is een kleurig vogeltje dat in konijnenholen broedt en het verdween met het inzakken van de konijnenstand, en zorgenkind van Natuurbeleid. Zoals de profielschets voor Natura 2000 schetst heeft het beestje inderdaad belang bij open terrein, en zou  stikstofdepositie versnelde vergrassing en bosopslag het habitat voor de tapuit doen krimpen. Ook vermeldenswaardig: zij vermelden de predatie door vossen als oorzaak van terugloop. 

Ook de blauwe kiekendief verdween, en ook deze soort grijpt Natuurmonumenten ten onrechte aan om haar grazerij te rechtvaardigen. De blauwe kiekendief ging overal in Nederland achteruit ten opzichte van de gloriejaren ’80 vorige eeuw. Zijn stand zit nu weer op het niveau van de jaren ’50, ongeveer 5-10 overgebleven broedparen, maar in Groningen lijkt hij nu plots op agrarisch land te gaan broeden.

De konijntjes veren momenteel weer op in populatie. Eerder onderzoek van Groningse ecologen toonde al dat de weigering van Natuurmonumenten om verwilderde katten op het eiland af te schieten zowel bodembroedende vogels bedreigt als kleine zoogdieren (jonge hazen, konijnen). Er is geen reden aan te nemen, dat die katten de tapuiten sparen. Wel kan een hogere konijnenstand die tapuiten helpen, maar dan moet predatie door verwilderde katten dat niet tegenhouden. Een exotisch gigakonijn introduceren als de bison helpt dan niets.

Of tapuiten terugkomen hangt van vestiging op andere eilanden af als bronpopulatie. Daarnaast zullen juist zowel tapuit als kiekendief juist lijden onder de inzet van grote grazers. Zo vertrapten grote grazers op Terschelling ook het broedsucces van bruine kiekendieven. Die roofvogels mijden nu ook begrazingsgebied als jachtterrein.

De konijntjes zijn weer terug, en tegelijk blijft de motor achter versnelde dichtgroei bestaan, die overigens gewoon natuurlijk is: bosopslag is normale natuurlijke successie. Kalen duinen- althans in de windluwte zonder inbreuk van de zee- zijn onnatuurlijk. De grazers veranderen daar niets aan. De zware hoefdieren vertrappen wel nestgelegenheid voor tapuiten volgens het OBN-team, ook vormen ze een bedreiging voor velduilen, bruine kiekendieven die nog wel op het eiland aanwezig zijn.

De auteurs getroosten zich moeite om Natuurmonumenten te vriend te houden- waarschijnlijk in de hoop op nieuwe opdrachten en de Vereniging van Natuur en Boseigenaren (waarvan Teo Wams van Natuurmonumenten bestuurder is). Maar voor wie goed leest, is het kritische advies een bevestiging van wat wij hier al jaren schrijven.

Paardenbegrazing

Paardenbegrazing

Natuurmonumenten: geld en marketing met een groen verfje, denken boven de wet te staan
Natuurmonumenten prutst maar wat aan zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, tast de bestaande natuur aan onder het mom van natuurontwikkeling, en overtreedt daarbij de Flora en Faunawet. En geld is altijd het hoofdmotief, waarna ze aan hun beleid een groen verfje geven. Doordat de club in media onaantastbaar is dankzij de 20-30 miljoen euro marketinginvesteringen per jaar in vierkleurendruk komen ze daar steeds mee weg.

De grote graasplannen, de bouw van kilometerslange hekken en schrikdraad en boskap op Schiermonnikoog betaalt Natuurmonumenten met natuurcompensatiegelden die ze via de rechter bij Essent lospeuterden.  Natuurmonumenten procedeerde namelijk tegen de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven, die de natuur van het Wad zou aantasten. Dat leverde hen tenminste een miljoen euro winst op en compensatiehectares.

Natuurmonumenten toont zich een slecht beheerder in vele natuurterreinen. Zo mislukken al jaren achtereen alle legsels van kraanvogels in het Fochtelooerveen door een combinatie van verstoring door te hoge recreatiedruk en predatie door vossen. Natuurmonumenten weigert hier iets aan te doen, terwijl de Provincie Drenthe 3 miljoen publieke euro’s besteedde om het gebied geschikter te maken voor… de kraanvogel.

RZ14Natuurmonumenten

Door | 2015-08-01T12:59:40+00:00 1 augustus 2015|9 Reacties

9 Reacties

 1. […] Begrazing van subsidiepotten Die door de Leeuwarder Courant overgeschreven binnenbroekse zelfbevlekking van Staatsbosbederf, dat moet wel onzin zijn. Begrazing betekent vertrapping van nestgelegenheid en verdwijnen van rietputten. Dankzij begrazing verdwenen op diverse percelen juist kiekendieven van Terschelling zoals je in het rapport over de graasplannen van Natuurmonumenten voor Schiermonnikoog kunt lezen. Gisteren nog over geblogd. […]

 2. Anna Smit 5 augustus 2015 om 12:59- Antwoorden

  De OBN deskundigen stellen terecht dat er een vegetatie kartering zou moeten plaats vinden voordat de grazers in het terrein losgelaten worden. De beloften dat begrazing de kwestbare grijze duin vegetaties (Natura2000) ten goede zullen komen, kunnen op deze manier nooit getoetst worden. In de pilot studie met Wisenten in het Kraansvlak in de duinen van Zuid-Kennemerland is er kennelijk ook geen vegetatiekartering vooraf en achteraf gedaan, want dit wordt niet vermeld in de resultaten van dit project https://www.ark.eu/sites/default/files/media/Wisent/vijf-jaar-wisenten-in-het-kraansvlak.pdf
  Direct wetenschappelijk bewijs dat begrazing de biodiversiteit in dit gebied heeft bevorderd lijkt er niet te zijn. Aanwijzingen dat begrazing de verspreiding van plantensoorten kan aantasten in de duinen zijn er wel. In een artikel in het juli nummer van De Levende Natuur van Joop Mourik staat dat het vooral door herten over begraasde gebied de Amsterdamse Waterleiding Duinen sinds 1966 geïnventariseerd wordt door vrijwilligers van het FLORON en zijn voorlopers. Daaruit blijkt dat de verspreiding van hoge kruiden sterk is achteruit gegaan sinds 2000. Drie soorten dagvlinders die van deze hoge kruiden als waardplant afhankelijk zijn vertonen een dalende trend terwijl ze in omliggende gebieden juist in aantal toenemen.
  Over de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld zegt afdeling Flevoland van het FLORON op de website ‘De ‘beroemde’ Oostvaardersplassen zijn grotendeels niet toegankelijk en botanisch minder interessant.’
  Biodiversiteit begint met diversiteit van plantengemeenschappen. Dat deze volkomen genegeerd worden in de natuurbeheersplannen is onbegrijpelijk. De Europese subsidie verstrekkers van de Natura 2000 gebieden zitten zeker niet op te letten.
  De over begraasde Amsterdamse Waterleiding Duinen hebben in 2011 nog een LIFE+ subsidie gekregen om natte duinvalleien te gaan bouwen. http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4273 https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/naslag/ In het projectplan wordt niet gesproken over herten. Er is hier daarentegen wél een 0 meting gedaan van de vegetatie voor dit project. Zijn hier nou mensen langs elkaar heen aan het werken of niet?

  • Anna Smit 5 augustus 2015 om 13:03- Antwoorden

   Link naar hierboven genoemd artikel in de Levende Natuur.
   http://www.delevendenatuur.nl/tijdschrift.php?editie=11211

  • K. Piël 17 september 2015 om 13:47- Antwoorden

   In het Kraansvlak hebben de Wisenten omvangrijke struwelen bestaande uit Kardinaalsmuts en alle meer verspreid voorkomende Vlier opgegeten, vrijwel alle Eikvarens en alle Salomonszegels, soorten die net over de grens in het Gelukpark nog wel te vinden zijn.
   Wellicht dat een betere kenner dan ik meer verdwijning aan het licht kan brengen. Maar onderzoek is er niet, helaas, en merkwaardig.

 3. Groene Rypke de Duurzaamste 5 augustus 2015 om 15:53- Antwoorden

  @Anna Smit: dank voor je nuttige tips een aanvulling! Zie ook mijn Rode Lijst-blogs, men lult maar wat in natuurland en berijdt steeds de zelfde stokpaardjes of heeft de zelfde heilige koeien zonder te controleren: klopt dat nu wel? En ontzettend defensief en arrogant zodra je daar wat van zegt, want dan zien ze je als iemand die ‘de goede zaak’ in diskrediet zou brengen

  Wat is er een goede zaak aan onwetenschappelijk geblabla, waarbij je zelfs onder het mom van ‘natuurherstel’ bestaande natuur vernielt

 4. Hans Erren 5 augustus 2015 om 19:40- Antwoorden

  Foutje: “Natuurmonumenten maakte ook al 10 jaar geen vegetatie-opnames gemaakt”

 5. […] de blauwe kiekendief. De blauwe kiekendief is een roofvogel die begrazingsterreinen juist mijdt. Dat stelden Chris Turnhout (SOVON) en een visitatiecommissie al vast na een bezoek aan Schiermonnik…, om de plannen van Natuurmonumenten te […]

 6. […] oorzaak’ van ‘het probleem’ dat de vergrassing van grijze duinen zou heten. Terwijl Natuurmonumenten al 10 jaar geen actuele vegetatie-opname had gemaakt. Conclusie: je hoeft mij niet te geloven, maar je mag van mij gewoon zelf nadenken en waarnemen. Dan […]

 7. Peter van Kempen 28 februari 2016 om 18:49- Antwoorden

  Dit artikel legt de vinger op de zere plek van het natura 2000 beleid in ons land. De beherende partijen waarvan NM welk de meest extreme laisser faire gedachten vertegenwoordigd, hebben de oorspronkelijke doelstellingen van het door hen in 2010 in de groene politiek doorgedramd leefgebied beleid nu helemaal uit het oog verloren:
  Zelfs de biodiversiteit van de flora wordt aangetast door hun frauduleus handelen inzake het inzetten van exoten en fanbtasie beesten in de strijd tegen de begroeing van de successie procedures die overigens heel natuurlijk zijn. Naast de al door hun toedoen extreem uit de hand gelopen fauna balans en biodiversiteit , die een lachertje maakt van de habitatrichtlijn afspraken waar zij zich aan moeten houden, is hier duidelijk dat ook ten aanzien van de flora een monocultuur en een vervalsing van standaard soorten en varieteit gaat optreden die zijn weerga niet kent. Het is eigenlijk verbijsterend, dat daarvoor aangewezen instanties en autoriteiten , de PROVINCIES, helemaal niets doen en niet ingrijpen om een einde te maken aan deze megalomane houding van instituten die op de golven van de emoties van hun achterbannen van vegetarische kabouterpartijen elke ratio en begrip voor de werkelijke natuurlijke processen uit het oog hebben verloren. Het loslaten van Bisons op eilanden om zogenaamd griojs duingebied te garanderen is zo waanzinnig onzinnig dat er toch IEMAND nu moet zeggen dit feest gaat niet door, we killen alle katten die hordes natuuraanbidders er achterlaten en zorgen ervoor dat de gelukkig herstellende konijnenstand de geenste lansdschaps structuur weer tot stand brengt.
  “natuurlijk”de weg. Wie van de lokalo’s gaat er nu bezwaar maken tegen de debiele ideeen over wisenten op schier van de vereniging ( NGO?) Natuurmonumenten?

Geef een reactie