Jeroen achtergrond Green blob Herby JoshJeroen Hetzler.

In de periode van na 1945 is er sprake geweest van het Rode en vervolgens het Gele gevaar. Het Gele gevaar heeft nu nauwelijks iets weg van een massale invasie der gele horden zoals het beeld toen, alhoewel de Chinese economische greep overal ter wereld lijkt toe te nemen. We zien het wel.

Het Rode gevaar bezweek onder zijn eigen ideologie en leek de zwanenzang gezongen te hebben toen de Muur viel. Niets is minder waar, want de marxistische ideologie van toen is nu te vinden bij de milieubeweging en partijen als GroenLinks en D66.

Men merkt er op het oog niet veel van, omdat Rood zich Groen noemt. Zo ontstond na de val van de Muur onopgemerkt het Groene gevaar dat met zijn marxistische ideologie zo ongeveer elk facet van onze samenleving in zijn greep heeft gekregen.

Het Groene gevaar beschouwt zichzelf als Gutmensch, moreel superieur en boven de democratische wetten verheven. Ontegenzeglijk is inmiddels in elke porie van onze maatschappij de invloed van de groene ideologie merkbaar waardoor onze maatschappij dezelfde trekken begint te krijgen als van alle dictaturen.

Er is wel een verschil met andere dictaturen. Immers, waar deze laatste geweld en dwingelandij gebruiken, slaagt de groene dictatuur erin de burgers zodanig te misleiden met zalvende Gutmensch–taal, name & shame, morele chantage, bedrieglijke compassie met de natuur en de aarde, ondeugdelijke wetenschap en desinformatie, dat de burger argeloos deze groene invasie binnenhaalt als het Paard van Troje.

Dit blijkt uit de toenemende bemoeienis van Groen met ons dagelijkse leven, voedsel, energiegebruik, douchen, vliegen, autorijden en ga zo maar door. Op elk product heeft het Groene gevaar wel een aangepraat, afgedwongen of zelfbedacht keurmerk geplakt om zijn maatschappelijke infiltratie gelijk een Vijfde Colonne te kunnen bekostigen. Stap voor stap wordt onze vrijheid beknot door het Groene gevaar.

Berustte dit aanvankelijk overwegend op desinformatie en intimidatie, nu, naarmate de tijd vordert, nemen de meetreeksen toe waaraan de beweringen van de Groene Vijfde Colonne kunnen worden getoetst. De belangrijkste is de weerlegging van de CAGW–hypothese (‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). Ook het fiasco van de hockeystickgrafiek en de daarop volgende mails van de CRU (‘Climatic Research Unit’ van de Universiteit van East Anglia) om dat bedrog te verhullen, leggen de manipulatie van de Groene cohorten pijnlijk bloot. Politieke correctheid verbiedt echter daadkrachtig optreden.

Dichter bij huis en van recente datum las ik het volgende antwoord van mevrouw Van Tongeren aan een kritische burger:

Van: Tongeren van L.
Datum: 26 september 2015 16:55
Onderwerp: Re: UITSTOOT broeikasgassen
Aan: om privacyreden naam niet vermeld

Dank voor mail.

Echt onzin dat gascentrales mee zouden moeten draaien. Wellicht geeft site van nwea u de gewenste info.

U kunt tegen windmolens zijn vanwege geluid of uitzicht maar ze zijn wel schoon.

Vriendelijke groet,

Liesbeth van Tongeren
Kamerlid voor GroenLinks

Als we kijken naar het grote aantal interventies veroorzaakt door de grilligheid van windstroom dat moest worden opgevangen, dan komt het ongeloofwaardig over wat Van Tongeren beweert.

Zie bijvoorbeeld: 50,000 Grid Interventions In May.

Zo veel interventies dus om een blackout te voorkomen. Ieder met gezond verstand toegerust en enige kennis van zaken weet dat het grillige patroon van wind (evenals van zon) slechts tot aanbodvolgende verplichte levering met voorrang op het net leidt waar de levering vraagvolgend moet zijn ook als wettelijke verplichting. Deze twee wettelijke verplichtingen botsen. Hoe grillig is dit patroon van windproductie? Zie hier:

jeroen 1

Bron hier.

De prestatie van wind stelt dus niets voor vergeleken bij de eis van het opgesteld vermogen. Hoe dan ook, dit gat alleen al moet door fossiel gestookte centrales gedicht worden om een blackout te voorkomen. De uitspraak van mevrouw Van Tongeren raakt dan ook kant nog wal. Wind levert bij de Energiewende slechts 15% van de geplaatste capaciteit. Wie levert de resterende 85%? De duurzaamheidskabouters?

Ik krijg de indruk dat mevrouw Van Tongeren precies weet wat bedoeld is. Het is alleen voor haar niet te verteren dat dit niet in haar marxistische ideologie past. Dan gebeuren er vreemde dingen met de schakelingen in de bovenkamer waardoor het gebod, ‘Gij zult niet liegen’, een typerend marxistische draai krijgt. Sjoemelen met de werkelijkheid heet dit in gewone taal. Misschien wat hypocriet, gezien de heisa rond VW thans die GroenLinks maakt. Rood, Groen en hypocrisie vormen dan ook een postmoderne Drie–eenheid.

GroenLinks is niet de enige die er een afwijkende visie op nahoudt waar het informatievoorziening betreft. Dit, getuige onderstaand antwoord aan dezelfde persoon als hierboven. Dit keer door D66:

Geachte heer (naam weggelaten om privacy reden),

Hartelijk dank voor uw mail aan D66. Vermindering van de CO2 speelt uiteraard een rol, maar het uitgangspunt van D66 is eigenlijk wat anders. Graag licht ik ons standpunt toe.

D66 wil dat het aandeel duurzaam in onze energievoorziening sneller groeit. Door meer duurzame energie zorgen we er niet alleen voor dat we klimaatverandering tegen gaan, maar worden we ook sneller onafhankelijk van aardgas en olie uit Rusland of het Midden Oosten. Ook levert duurzame energie op termijn veel extra innovatie en banen op. Nu is het aandeel duurzame energie in Nederland nog maar 4,5%. Daarmee bungelen we onderaan de Europese lijst. Slechts drie landen doen het nog slechter. Andere West-Europese landen laten ons ver achter zich. Finland, Denemarken en Zweden variëren bijvoorbeeld van 26% tot 51% duurzame energie. Voor 2020 heeft Nederland de doelstelling om minstens 14% van de energie duurzaam op te wekken. En het is maar zeer de vraag of we dat gaan halen.

Windenergie is voor D66 één van de mogelijkheden om voldoende duurzame energie op te wekken. Het is van de milieuvriendelijke energie bronnen voor Nederland het meest kosten–efficiënt en ook een betrouwbare bron. In tegenstelling tot wat u zegt, produceren windmolens rond de 70% van de tijd energie, en niet 30% zoals u zegt. D66 is ook een groot voorstander om de potentie van andere duurzame energiebronnen ten volste te benutten en te investeren in de innovatie en implementatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, geothermie, het beter gebruiken van restwarmte en blauwe energie. Met de stand van de huidige techniek is het echter onmogelijk om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, zonder naast al deze bronnen ook gebruik te maken van windenergie.

Bij grote, ambitieuze projecten bestaan helaas nadelen. Zo is het mogelijk dat windmolens horizonvervuiling veroorzaakt en problemen voor omwonenden geeft in verband met de slagschaduw en geluidsoverlast. Daarom is D66 tegen de plaatsing van windmolens rondom bewoonde gebieden, moeten er eisen gesteld worden aan het geluid dat ze mogen maken, en vinden we dat mensen altijd gecompenseerd moeten voor mogelijke schade. D66 vindt dat omwonden ook moeten kunnen meepraten, en écht inspraak moeten hebben, over de locatie van windmolens.

Een ander punt van zorg is dat windmolens veel kosten. Een overgroot deel van de ambitieuze energie plannen zijn echter op de korte termijn helaas duur. De overheid is er ook om ervoor te zorgen dat Nederland op de lange termijn voldoende, eigen, duurzame energie kan opwekken. De terugverdientijd van een windmolen is om en nabij de 10 jaar, en dat zal alleen maar afnemen. Door te investeren in windenergie stimuleer je de sector waardoor de technologie een innovatieprikkel krijgt. Hiermee wakker je de sector aan en zal de markt steeds kosten–efficiënter gaan functioneren. Voor D66 is het daarbij van belang dat de omwonenden van windmolens er volwaardig financieel aan kunnen meeverdienen, zodat zij ook de voordelen ervan genieten.

Een ander argument tegen windmolens is dat vogels vaker door de bladen van de windturbines worden geraakt. Ook in de oplossing hiervoor speelt technologie een belangrijke rol. Er worden bijvoorbeeld nieuwe technieken toegepast om er voor te zorgen dat vogels niet door de bladen van de windturbines kunnen vliegen.

Nogmaals, D66 is zich van de negatieve aspecten van windmolens bewust. Door te blijven investeren in windenergie en zo innovatie te stimuleren zijn wij er echter van overtuigd dat windenergie een grote stap in de richting van de verduurzaming van onze energievoorziening kan betekenen.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
……

Ik stap over de misvatting heen dat duurzame energie substantieel zou bijdragen aan het dempen van klimaatschommelingen en het scheppen van banen in een positieve economische transitie –1 duurzame baan bij Gemini kost 60 banen in de zorg. Ook laat ik de illusie over onafhankelijkheid van buitenlands gas en olie voor wat het is. Anders wordt dit een te lang epistel.

Denemarken als gidsland zoals met zo veel woorden wordt voorgespiegeld? Ik ben bang dat het anders ligt, maar dit komt doordat een substantiële factor van de energiesector stelselmatig buiten beschouwing wordt gelaten, namelijk de petrochemie (kleding, plastic, kunststof en tal van andere producten).

Laat ik daarom de cijfers van het IEA er eens bijhalen. Ze zijn weliswaar en paar jaartjes oud, maar mutatis mutandis van dezelfde orde van grootte (onderstaande tabel dateert uit 2011; de link naar het interactieve stroomschema van 2012 is nu de jongste):

Jeroen 2 Knipsel

Bronnen hier, hier en hier.

Aldus wordt de Groene zeloot met beide benen op de grond gezet, althans zou moeten als men geen marxist was. Het zou D66 passen zich te beraden over datgene wat de potentiële kiezer aan informatie te verstrekken. Wat Van Tongeren van GroenLinks en Jan Vos van de PvdA betreft, heb ik de hoop inmiddels opgegeven dat er sprake is van rationaliteit, maar van D66 zou ik anders verwachten. Helaas verbleekt deze hoop bij het verder lezen van het antwoord. Zo lees ik over een terugverdientijd van 10 jaar.

De terugverdientijd van windmolens, evenals die van zonnepanelen, berust op vals spel, namelijk marxistische planeconomische subsidie. Vandaar dat veel windmolenexploitanten die molens al na 10 jaar willen vervangen om weer voor subsidie in aanmerking te komen. Zo lust ik er wel een paar. Windenergie kan namelijk nooit zonder subsidie en zal dit ook nooit kunnen, daar windenergie uitontwikkeld is vanwege de wet van Betz. Meer energie kunnen we niet meer oogsten uit wind op een paar laatste tienden van procenten na die nog resten totdat de grens van 59% oogstbare energie is bereikt.

D66 schrijft dat wind het meest kostenefficiënt is en het meest betrouwbaar. Dit is kapitale onzin. Laten we eerst eens kijken naar het begrip EROI, de maat om een maatschappij in stand te kunnen houden.

Jeroen 3 EROI

Wat we zien is dat wil men een maatschappij in stand houden er een meeropbrengst moet zijn aan energie boven de geïnvesteerde energie.

Voorbeeld: een kerncentrale kost energie door bouw, onderhoud en ontmanteling simpelweg gezegd. Hoeveel meer energie levert deze centrale gedurende zijn 60 jaren tellende leven (windmolens op zee hebben na 10 jaar het wel gehad)? We zien dat met of zonder opslag van elektriciteit in dit geval (‘buffered’ genaamd) hernieuwbaar onze maatschappij niet in stand kan houden. Er is thans geen betaalbare opslag voorhanden. Ergo: hernieuwbaar brengt ons tenminste 250 jaar terug in de geschiedenis (de Zaanse Schans-windmolens en hout sprokkelen en kappen in het bos).

Wind en zon betrouwbaar? Merkwaardige opmerking. We kunnen dus volgens D66 (en ook GroenLinks) ervan uitgaan dat we bijvoorbeeld het WK of EK voetbal, het songfestival, the Voice of wat dan ook gerust kunnen bekijken na donker en bij windstilte terwijl alle fossiele centrales uitgeschakeld staan.

Gelooft u het zelf? Natuurlijk niet. Fossiele en kernenergie hebben een leveringszekerheid van 90%. Wind en zon halen een zekerheid van 0% omdat niemand kan voorspellen wanneer die stroom leveren op het moment dat er vraag naar is. Wat onze groene vrienden feitelijk beogen is de burger/belastingbetaler te dwingen peperdure auto’s te kopen die meer dan 70% van de tijd stilstaan zonder dat de eigenaar weet wanneer die auto het wel doet.

Om deze absurditeit te bewerkstelligen, is het vestigen van een planeconomisch gedirigeerde groene ecodictatuur een noodzakelijk vereiste. Hoe anders kunnen voorstanders van hernieuwbare energie hun hersenspinsels opdringen? Het gaat al lang niet meer op het redden van de aarde maar om macht en een marxistische wereldorde.

Ter bevestiging van de neiging tot wanhopige leugenachtigheid bij Groenen lees ik de opmerking dat windmolens in 70% van de tijd stroom leveren. Ik vrees dat hier iets niet goed is gegaan in het antwoord van de voorlichter van D66. Gemiddeld mag men al blij zijn met een productiefactor van 30% in de eerste 10 levensjaren van windmolens op zee. Daarna is het uit met de pret. Uit coulance wordt 24% aangehouden voor wind op land en 36% op zee. Thans wordt zichtbaar dat deze getallen voor windparken met 80% naar beneden zouden moet worden bijgesteld. Ook de auteur Vaclav Smit van Power Density stelt dat de opbrengst van wind en zon schromelijk wordt overschat. Dit bevestigt het Fraunhofer Institute voor de elektriciteitopbrengst over 2014: 13% efficiëntie voor wind en voor zon amper 10% van het opgestelde vermogen. Een andere studie wijst voor 2014 in dezelfde richting wat wind betreft, namelijk 15% van het totale opgestelde vermogen.

Dergelijke praktijkcijfers zouden de groene idealisten tot iets meer nederigheid moeten dwingen. Ik constateer echter een typisch narcistische reactie.
Elke weldenkende ondernemer had al lang een eind gemaakt aan een dergelijke inefficiënte tak van zijn bedrijf, maar onder de narcistische knechting door het Groene gevaar wordt een dergelijke verstandige beslissing op ondemocratische wijze tegengehouden door middel van dwingelandij, valse voorlichting en staatsmonopolisme in de vorm van CO2–belasting en SDE+. Nu ja, misleid als wij werden, hebben we bij de Kamerverkiezingen gekozen voor deze onzin. Zo kun je ondemocratisch zijn en toch democratisch lijken. Zie Ed Nijpels en zijn kompaan Ad van Wijk van het rondtrekkend ecocircus als overblijfsel van het failliete Econcern.

En dan gaat het bij die Energiewende alleen om elektriciteit. Bekijken we dit op het niveau van de totale energiebehoefte – zoals hiervoor al opgemerkt – dan blijft er niet veel meer van over dan op zijn best 1,5%. Dit is na 30 jaar modderen en groene retoriek het beste dat de groene redders konden presteren. Dit komt ook overeen met de mondiale cijfers over energieconsumptie.

De conclusie moge zonneklaar zijn dat de jubelende claims van protagonisten inzake hernieuwbare energie slechts een door zelfbedriegend wensdenken ver van de werkelijkheid afstaand beeld scheppen.

Persoonlijk vind ik het communiceren van dit beeld, zoals de antwoorden als bovenstaand door Van Tongeren en D66, laakbaar. Men dient beter te weten. Ik ben inmiddels wijzer geworden en weet dat hernieuwbaar mensen oneerlijk maakt en maatschappelijke tweespalt veroorzaakt door groen nepotisme.  D66 maakt zichzelf hierdoor tot het onredelijke alternatief. Zeker ten opzichte van de volgende generatie. Het antwoord van D66 aan de vraagsteller roept vraagtekens op over de deskundigheid en de eerlijkheid bij deze partij.

Opmerkelijk passend sluit een artikel in Elsevier aan bij het beeld dat hernieuwbaar mensen onredelijk – soms zelfs kwaadaardig – en oneerlijk maakt. Hierbij deze column over de megalomane, zo niet narcistische, denkwijze van wereldredders. In zeemanstermen gesproken doet men er verstandig aan om Groenen op twee streken te houden: kijk uit dus.

Een citaat:

Hooguit zijn de hoogstaande doelen nóg niet gerealiseerd. Dat dit wellicht onmogelijk is, wil er niet in.

‘De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde is een heilige plicht.’

Lees goed wat hier staat. We hebben geen gewone, maar een heilige plicht. Het oogt misschien als een semantisch spelletje, maar dat is het niet. De woordkeuze heeft effect op de offers die gerechtvaardigd worden geacht. Semi-religieus jargon, of treffender in deze context: gezalfd jargon helpt als je stevige wetten en onorthodoxe maatregelen wilt verkopen.

Religie dus. Waarin onderscheidt de CAGW-hypothese (‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) zich hiervan? Deze hypothese is door de milieubeweging en politieke partijen als D66 en GroenLinks tot dogma verklaard. Hun demonisering van CO2 doet denken aan het Islamitische ritueel tijdens de hadj, namelijk dat van de steniging van de duivel. Niet minder primitief en irrationeel. Opmerkelijk te constateren dat marxisten nu teruggrijpen op dergelijk eeuwenoude religieuze praktijken. De conclusie moge voor de hand liggen: onze maatschappij en die van de volgende generatie dient in bescherming genomen te worden tegen het Groene Gevaar van D66, GroenLinks en de milieubeweging.