= Wij hebben geen gegevens

= Wij hebben geen gegevens en roepen maar wat (vrij vertaald uit het Imares-chinees)

Wereld Natuur Fonds (WNF) kweekt roggen in een speciaal Blue Linked kweekbassin. Voor een ‘herstelplan’ op de Noordzee, dat het Ministerie van EZ meefinanciert in opdracht van Brussel. Tegelijk maakt dat Ministerie met de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst alle roggen tot afval voor de vismeelindustrie. Vanaf 2019 moeten vissers alle bijvangst van (ondermaatse) gequoteerde soorten aanlanden, ook roggen en haaien.

De door EZ gesubsidieerde Paddy Walker (Waddenvereniging/Elasmobranchen) schrijft daarover in het rapport Onderzoek Haaien in Nederland in het kader van de KRM (blz 19)

Sinds 1 januari 2016 is de aanlandplicht in werking getreden voor de demersale vloot, vanaf 2019 zal ook het discarden van roggen verboden worden2. Het restrictieve rog-TAC en het 0-TAC voor doornhaai maken dat dit potentiele ‘choke species’ worden die hele visserijen kunnen stil leggen.

en (blz 16)

Tegenwoordig is het overgrote deel van de aanlandingen afkomstig uit de demersale (boomkor en borden) visserij (Overzee, 2014). De Nederlandse vloot heeft een zeer beperkt roggenquotum en om te voorkomen dat dit voortijdig uitgeput raakt, is er een interne regel binnen de Nederlandse kotervloot dat per trip niet meer dan 50 kg. rog mag worden aangeland. Deze restrictie zorgt voor hoge discards van roggen. (let op het suggestieve taalgebruik van Walker)

Haaien en roggen werkverschaffing NGO's

Haaien en roggen werkverschaffing NGO’s. Die moeten ’terug’ in de Noordzee, maar het wemelt er nog steeds van

Het verplicht aanlanden van bijgevangen roggen en haaien is pure ecologische verspilling. Wanneer je roggen aan dek goed behandelt kun je ze eenvoudig levend terugzetten, zo bevestigt ook Walker in haar rapport.

De meeste haaien en roggen zijn niet commercieel interessant en het roggenquotum is erg restrictief. Dit zorgt ervoor dat discarding: het in zee teruggooien van bijgevangen haaien en roggen, veel voor komt. De sterke huid zonder schubben en het ontbreken van een zwemblaas maakt dat alle kraakbeenvissen in potentie deze teruggooi kunnen overleven

Sportvisserij Nederland wil met commerciele vistrips geld verdienen

Sportvisserij Nederland wil met commerciele vistrips op roggen geld verdienen. Zo hou je ‘m dus beet

Haaien-werkverschaffingsplan NGO’s
Visserij op rog stelt weinig voor. Voor de Nederlandse visserij op roggen geld voor dit jaar al een (restrictief) quotum van 1256 ton, zo meldt Visned. Wanneer visserij-organisaties strategisch en eens ecologisch dachten (een utopie..) , zouden ze de hele aanvoer van roggen op 0 zetten en dat vervolgens breed averteren. Die rog is voor de Nederlandse visserij toch van geen enkel commercieel belang.

Dan is het meteen 1-0 in natuurbescherming voor de visserij. De strategie is nu: afwachten wat er gebeurt, hopen dat het overwaait en ondertussen visserijcontributies opstrijken.

Er is al sinds 2010 een Haaienactieplan is van de Nederlandse overheid, ter werkverschaffing van WNF, Stichting de Noordzee/Elasmobranchen-vereniging en Sportvisserij Nederland. En daar doet de reguliere visserij niet aan mee/die is niet welkom (….). Terwijl ze de achteruitgang wel aan visserij toeschrijven.

Zo was er een groot WNF Donorevenement op 11 juni voor ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’. Een project van Stichting de Noordzee, WNF, Blue Linked van duiker/aquariumhouder Michael Laterveer en Sportvisserij Nederland. Die krijgen geen subsidie/fondsen als het niet ‘bedreigd’ heet.

Screen Shot 2016-07-03 at 11.15.11Dat Nederlandse herstelplan volgt op het EU-Haaienactieplan uit 2009. Op 16 mei verscheen nog een Kamerbrief van Martijn van Dam/Imares/milieuclubs over de voortgang van dat plan. Van Dam/de milieulobby schrijft een vermeend bedreigde status van roggen volledig toe aan visserij:

De zorgelijke toestand van sommige haaien en roggen wordt vooral toegeschreven aan de hoge visserijdruk

Geen correlatie visserijdruk en trends roggen

Geen correlatie visserijdruk en trends roggen

Zandwinning en suppleties grotere bedreiging
Het is niet moeilijk te zien wie dat toeschrijven doet (Stichting de Noordzee/WNF/Sportvisserij, die zelf commerciele visserijtrips op roggen wil geven, Paddy Walker met haar Elasmobranchenclub). Terwijl er dus

  • a. geen noemenswaardige visserij op rog is
  • b. er geen hoge visserijdruk meer is, vooral niet in de Scholbox waar gemeten in motorvermogen de visserij-intensiteit met 90 procent afnam sinds 1990.

En terwijl Paddy Walker meldt dat er WEL een bedreiging zit in (de zeer sterk toegenomen) zandsuppleties. (blz 5)

Recente literatuur laat zien dat de negatieve trends in de visgemeenschappen in de kustwateren en Waddenzee gecorreleerd zijn met verhoogde water temperatuur en aantasting van habitats (zandwinning en zandsuppleties) in de kustzone (van de Veer et al., 2015, Walker, 2015).

'verdwenen' ruwe haai. Vissers vingen ze afgelopen week bij tientallen

‘verdwenen’ ruwe haai. Vissers vingen ze afgelopen week bij tientallen

Wanneer je 20 miljoen kuub zand opgraaft en voor de kust dumpt per jaar is daar iets bij voor te stellen. Die ‘verhoogde watertemperatuur’ daar correleert ALLES mee sinds 1990. Dus ook niks.

Ook de kabels van windfarms (blz 23), het EMF waar ik al eerder melding van maakte, waar veel meer van bekend is dan Walker wil schrijven.

Haaien en roggen gebruiken bio-elektrische velden voor het opsporen van hun prooi (Kalmijn, 1982) en voor plaatsbepaling (Paulin, 1995). Dit zintuig kan beïnvloed worden door kabels en bedrading in het mariene milieu, zoals bijvoorbeeld van windmolenparken.

Waarom horen wij daar niets over door WNF en Stichting de Noordzee? Is dit omdat SDN zich door zandboer Boskalis laat betalen. Omdat EZ bij dit ‘haaienherstel’ de rekeningen betaalt? Of omdat ze lobbyen voor energie-industrialisering van de Noordzee, en zoals WNF betaald worden door Eneco? Het zelfde Eneco dat alleen al voor Luchterduinen 850 miljoen euro subsidies vangt. Ook Walker moffelt het weg in haar rapport om als eerste naar de visserij te wijzen. Uit wetenschappelijke overwegingen kan dat alvast niet zijn…

Ze maakt zichzelf weer belangrijk met datavrij rapportje produceren op kosten van EZ. Zoals ook in het eerste deel van dit haaienrapport  uit 2013

'verdwenen' pijlstaartrog 1 dag na mijn oproep al weer terug, zonder hulp van WNF

‘verdwenen’ pijlstaartrog 1 dag na mijn oproep al weer terug, zonder hulp van WNF: deze zwom vlakbij Harlingen

We snappen nu dus ook die publiciteit over ‘verdwenen roggen’ in de Noordzee
WNF en Sportvisserij Nederland verdienen geld aan de mythe dat er geen roggen meer rondzwemmen in de Noordzee. Daarom zijn ze ‘verdwenen’.

Na mijn oproep dinsdag om (bij)gevangen haaien en roggen te fotograferen stromen de haaien al binnen, een pijlstaartrog en nu een stekelrog (Westelijke Wad). Bij Texel in ondiep water bij de Oostelijke molen schijnt het van de roggen te wemelen, waarover later meer. Sommige vissers melden mij dat ze wel duizend kilo roggen met 1 trek kunnen bovenhalen op een aantal locaties (die wij hier geheim houden). Hij stelt:

We kunnen wel trekken doen van 1000 kg plus hoor!!!!! Peilen ze bewust mis

Die kwam net binnen op Westelijke Wad: een stekelrog. De meningen zijn verdeeld over de vraag hoe je 'm moet beethouden zonder gestoken te worden: geldt dat ook voor de stekelrog? Wel voor de pijlstaart

Deze verdwenen stekelrog kwam net binnen op Westelijke Wad. De meningen zijn verdeeld over de vraag hoe je ‘m moet beethouden zonder gestoken te worden: geldt dat ook voor de stekelrog? Wel voor de pijlstaart. Blijf vooral opnames sturen bij voorkeur gewoon in de bak gefotografeerd met locatie en datum/tijdstip.

Blijf vooral vangstfoto’s sturen, datum en locatie!!
Morgen laten we zien waarop het ‘verdwijnen’ van die roggen is gebaseerd, op welke data (geen….) IN de tussentijd: vissers, blijf mij vangsten melden van roggen en haaien inclusief locatie, zet ze op de foto. Slechts 3 dagen na mijn oproep komen er al tientallen binnen. En meldt vooral NIETS aan onze corrupte overheid, noch aan Imares. Want alles dat Imares verzamelt, dat gebruiken ze tegen je zodra ze weer voor de overheid of die NGO’s een rapportje poepen.

We maken voor de SWNM gewoon een tegenrapportje, maar dan gebaseerd op data uit de natuur in plaats van uit de dikke duim.