Amerikaanse weerman John Coleman over de oorsprong van het klimaatalarmisme

John-Coleman

John Coleman is waarschijnlijk de meest bekende weerman in de VS die gedurende tientallen jaren voor miljoenen kijkers dagelijks het weerbericht heeft gepresenteerd. Als bekende TV-persoonlijkheid geniet hij het vertrouwen van het publiek. In een video (zie hieronder) legt hij uit wie vooral verantwoordelijk waren voor het Amerikaans en wereldwijde klimaatalarmisme.

Zijn voordracht is getiteld: ‘How the Global Warming Scare began’. Coleman vertelt dat hij het klimaat vele tientallen jaren heeft bestudeerd en hij kwam tot de conclusie: ‘There is no significant global warming.’

Hij toont de grafieken van de gemiddelde wereldtemperatur gemeten met satellieten sinds 1978, die een stijging van minder dan een graad Celsius laten zien. Maar vanaf 1998 is er nauwelijks enige opwarming. Vervolgens toont hij het aanzienlijke verschil tussen de geprojecteerde opwarming van de klimaatmodellen en de werkelijk gemeten temperaturen, die geen opwarming laten zien. Maar ondanks dat gaan de overheid en MSM bijna dagelijks door met paniekverhalen over klimaatverandering. Hoe komt dat?

Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Volgens Coleman komt dit omdat daarin jaarlijks 4,7 miljard dollar wordt geïnvesteerd … ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’.

Aan de hand van grafieken toont hij aan dat de recente opwarming niet veel anders (zelfs minder) is dat die welke de laatste duizenden jaren eerder heeft plaatsgevonden. Na een kleine dip in 2007, is ook het smelten van drijfijs op de Noordpool weer afgenomen. Ondertussen is de ijsberenpopulatie op de Noordpool aanzienlijk gegroeid en groter dan sinds deze dieren worden geteld. Het ijsoppervlak rond de Zuidpool heeft op dit moment een recordomvang bereikt sinds de metingen begonnen.

Een de stijging van de zeespiegel dan? 18 cm. per eeuw. En er is geen versnelling geconstateerd. Ook er is geen toename van superstormen. Dat geldt eveneens voor tornado’s, droogten en hittegolven … allemaal natuurlijk, niet door mensen veroorzaakt, aldus Coleman.

Maar hoe begon deze klimaathysterie? In de VS begon het met Roger Revelle, een eminente wetenschapper, die als directeur van het Scripps Instituut voor oceanografie (San Diego) samen met Hans Suess in 1957 een artikel publiceerde over de mogelijke invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen op het klimaat.

Tien jaar later vertrok Revelle naar Harvard. In het eerste jaar was de jonge Al Gore een van zijn studenten. Deze was zeer onder de indruk van wat hij daar opstak. Hij beschouwde Revelle als zijn mentor en held. Toen hij later senator werd, organiseerde hij hoorzittingen met klimaatwetenschappers en verspreidde hij de angst voor de opwarming van de aarde. Vanaf dat moment begon de overheid grote sommen gelds beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor klimaatwetenschappers was twijfel aan de menselijke broeikashypothese geen optie meer, op straffe van verlies van onderzoeksgelden en uiteindelijk ook van baan.

Ook de VN-bureaucraat, Maurice Strong, pikte de gedachte op. Hij was voorstander van een wereldregering en gebruikte de angst voor de opwarming van de atmosfeer als hefboom om zijn doelstellingen te verwezenlijken. E.e.a. leidde uiteindelijk tot de oprichting van het VN-klimaatpanel (IPCC).

Een andere hoogtepunt in de klimaatsaga was het verschijnen van ‘An Inconvenient Truth’, een documentaire van Al Gore die hem zowel een Oscar als een Nobelprijs (voor de vrede!) opleverde. De ‘documentaire’ werd op vele scholen vertoond.

Een aantal jaren eerder was Roger Revelle weer naar San Diego teruggekeerd. In die tijd (1988) schreef hij brieven aan Congressman Tim Wirth, Tim Bates en anderen, waarin hij onder meer stelde: ‘ … we should be careful not to arouse too much alarm until the rate and amount of warming becomes clearer.’

De man die aan de wieg had gestaan van de opwarmingscampagne in de VS waarschuwde dus voor overhaaste conclusies.

In 1991 schreef Roger Revelle samen met Fred Singer een artikel in Cosmos, dat concludeerde dat de wetenschappelijke basis van het broeikaseffect te zwak was om op dat moment drastische actie te rechtvaardigen.

Dat werd hem natuurlijk door Al Gore cum suis niet in dank afgenomen. Die verklaarde dat Revelle seniel was geworden. ‘The debate is over’. Ook Singer werd als zondebok aangewezen omdat hij Revelle zou hebben gemanipuleerd.

De video vervolgt met een interview van Coleman met Singer over de onverkwikkelijke verwikkelingen rond het gewraakte artikel. Hierin verklaart Singer dat Revelle tot het eind van zijn leven scherp was – hetgeen ook uit zijn brieven en publicaties bleek – en de beschuldigingen dus niet op feiten berustten.

Vervolgens wijst Coleman erop dat Singer niet de enige wetenschapper is die kritisch is. Er zijn er tienduizenden. Daar hoort men echter niet over in de media, omdat die een ‘Al Gore-liberal bias’ hebben.

Ondanks het feit dat Revelle in de laatste fase van zijn leven tot voorzichtigheid maande inzake de opwarmingscampagne en zijn excuses aanbood voor zijn eerdere alarmisme, ontving Al Gore van het Scrippt Instituut in 2009 als eerste de Roger Revelle-prijs voor zijn werk op het gebied van milieubescherming. Revelle stierf in 1991. Zou hij het eens zijn geweest met de toekenning van de naar hem vernoemde prijs aan Al Gore?

Aan het eind van zijn presentatie vraagt Coleman zich af waarom het publiek hiervan niet op de hoogte is en waarom de media daarover niet hebben bericht.

Well it is 4.7 billion dollars a year of our tax money. And that is de power of money. … What is going to defeat this global warming scare? It is like David and Goliath. I don’t think you can defeat 4.7 billion dollars … What is going to defeat them? Time. A few more bitterly cold winters, a turn toward a colder climate, when the global warming fails to materialise. Opinion polls say global warming is not a big deal. We have plenty of other big deals. Global warming is at the bottom of the list.

Bekijk en beluister verder hier.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
I Accept

Commentaar van Kees le Pair
Een prachtige voordracht van Coleman. Feitelijk hoorde ik niets nieuws, maar de menselijke noot die hij er in bracht door Revelle als schepper van de mythe en latere scepticus in het voetlicht te plaatsen, maakt heel veel indruk.

Met kritiek kunnen we het geloof niet keren. Het zal pas uitsterven, als het koud wordt. Maar de laconieke manier waarop Coleman dat naar voren brengt: “Kunnen we het uitroeien? Nee, natuurlijk. Tegen 4.7 miljard dollar kunnen wij het niet opnemen,” vat die kwestie indrukwekkend samen.

De link is prima om door te sturen aan twijfelaars, al is er een onderdeel, waarmee ik moeite heb. De lijn Revelle – Al Gore is interessant voor politicologen en in macht geïnteresseerde historici. Maar te doen of Revelle de enige schepper van het geloof is, is goed voor dramamakers, maar brengt niet de geschiedenis evenwichtig boven tafel.

Arrhenius, heeft al een eeuw eerder het zaad gezaaid. Dat is sindsdien nooit meer uitgeroeid, al heeft hij zelf later zijn conclusies gemitigeerd. Het lijkt me ook sterk dat er in de wetenschappelijke literatuur sindsdien niet van tijd tot tijd artikelen opdoken, die broeikasgas opbrachten.

Ik weet wel dat verhalen beter beklijven, wanneer er een hoofdfiguur is, waaraan alles kan worden opgehangen. Maar daarom beschrijven ze nog niet hoe het werkelijk ging.

Kortgeleden las ik ergens dat je wetenschappelijke en technische nieuwigheden niet te sterk moet verbinden met personen. ‘Indien Einstein de relativiteitstheorie niet bedacht had, zou Lorentz het wel hebben gedaan.’ Of iemand anders in ongeveer dezelfde periode. Met dat in gedachten staat het centraal stellen van Revelle, zonder anderen zelfs maar te noemen, mij tegen. Voor de rest vind ik het een prachtige voordracht.

Aldus Kees le Pair.

Wanneer mogen we van onze eigen weerman, Gerrit Hiemstra, een dergelijke voordracht verwachten? Zie hier een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (blz. 17).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.

Door |2016-09-02T22:20:10+00:003 september 2016|108 Reacties

108 Comments

 1. Jeroen 6 september 2016 om 09:22 - Antwoorden

  @d’Olivat
  Was het niet Schopenhauer die iets zei in de trant van ‘de grote massa is zo dom dat zij het nieuwe boven het goede verkiest’?

  Ik vind het merkwaardig dat u zich enerzijds beroept op uw kennis van Kühn en Popper om vervolgens de wetenschapsfilosofie van de laatste volledig met voeten te treden.

  Popper is heel helder: een these is slechts valide wanneer deze falsifieerbaar is. Vervolgens serveert u de mening van een aantal mensen af vanwege het feit dat zij oud zijn. Daar vliegt u toch wel een beetje uit de bocht ten aanzien van Popper.

  Immers, u koppelt de mening van deze ‘ouderen’ aan hun hoedanigheid, namelijk het oud zijn. De falsifieerbaarheid van deze stelling is gelegen in zijn tegendeel, namelijk dat dezelfde mensen iets anders zouden beweren wanneer zij jonger zouden zijn. Dat is niet te testen, we kunnen de ouderen niet even wat jonger maken om vervolgens te luisteren wat ze dan te melden hebben. Oftewel: uw eigen stelling is niet falsifieerbaar en voldoet niet eens aan de vereisten die Popper eraan zou hebben gesteld.

 2. Arthur Rörsch 6 september 2016 om 18:48 - Antwoorden

  Het betoog van Coleman over de scam komt mij niet vreemd voor. Met name wat betreft het betoog over de positie van Revelle. Zijn getoonde latere terughoudendheid is wellicht wat te sterk door ‘sceptici’ uitgebuit.
  Wat ik in dit verhaal echter mis is de rol van Hansen (NASA)
  Het verhaal gaat . . . . . Na de maanlanding werd het budget geknepen. Hansen zocht een nieuwe ‘drive’ voor de organisatie.
  Vervolgens, als je Hansen’s betogen leest bij puur wetenschappelijke gelegenheden, klinkt de ‘scam’ ook niet zo prominent door. Ik heb zelfs een bijdrage gevonden (2000) van hem in een review over Global Circulation Models, waarin hij zich terughoudend toont over hun betekenis.
  De ‘scam’ wordt mijns inziens vooral geproduceerd door de PR afdelingen van instituten (e.g. KNMI) die ook de neiging hebben om de wetenschappers te instrueren vooral ‘politiek correct’ te blijven. Gezien de financiering.
  Ik durf veronderstellen als we de vrijheid zouden hebben om (anoniem) jonge onderzoekers naar hun mening te vragen over de CO2 hype, we daarover een heel ander beeld zouden krijgen wat daarover leeft onder de wetenschappers dan de PR afdelingen naar buiten brengen.
  Vandaag werd ik ernstig verontrust door een bericht dat een staatssecretaris O&W universitaire medewerkers opwekt om vooral deel te nemen aan publieke debatten. Mijn hemel, is dat waarvoor ze zijn aangesteld en een salaris ontvangen? Ik zou zeggen, jullie eerste plicht is om de wetenschap vooruit te brengen. Niet om er over te leuteren met buitenstaanders.
  Minstens zo verontrust ben ik over de recente rapportage van drie kleinkinderen, eerste jaars nanobiologie, duits, en sociologie, over de inhoud van hun eerste colleges. Doorspekt met sociale overwegingen. Ik zou zeggen leer jongere jaars nu in de eerste plaats de basis principes die in hun discipline van belang zijn en geef ze daarbij ook vooral de gelegenheid om de opvattingen van hun leermeesters te betwisten.
  Zo ben ik destijds (sinds 1950) in Delft opgevoed met belerende hoogleraren die de grootst mogelijke wijsheden verkondigden maar daarnevens bij een mondeling tentamen juist wel waardering hechtten aan de kritiek van de leerling op gevestigde meningen. Het induceren van zelf nadenken van de leerling werd vooral gedoceerd. Niet het accepteren van gevestigde opvattingen.
  Mijnerzijds dus de uitdrukking van treurnis hoe het onderwijs aan universitaire opleidingen zich heeft ontwikkeld.

 3. Hugo Matthijssen 6 september 2016 om 20:45 - Antwoorden

  Arthur

  Je verontruste reactie.
  “Minstens zo verontrust ben ik over de recente rapportage van drie kleinkinderen, eerste jaars nanobiologie, duits, en sociologie, over de inhoud van hun eerste colleges. Doorspekt met sociale overwegingen. Ik zou zeggen leer jongere jaars nu in de eerste plaats de basis principes die in hun discipline van belang zijn en geef ze daarbij ook vooral de gelegenheid om de opvattingen van hun leermeesters te betwisten.”
  Vraag:
  In hoeverre is er als je de huidige opleidingen afzet tegen je eigen opleiding nu nog sprake van wetenschap?
  Het lijkt meer een ouderwetse HBO opleiding voorzover ik dat op basis van deze beperkte info kan beoordelen.

 4. Arthur Rörsch 7 september 2016 om 17:37 - Antwoorden

  Hugo,
  Ik denk dat er nog wel degelijk sprake is van echte wetenschapsbeoefening aan de universiteit. Zie mijn boek Science Friction. Hele grote doorbraken zijn in chemie, fysica, biologie, medicijnen de laatste decennia verwezenlijkt. Dankzij creatieve wetenschappers die zich in het sociaal ontwikkelde milieu wisten te handhaven. Met hulp van NWO.
  De jongere jaars zie ik echter inderdaad, zoals je zegt, overgeleverd aan een opleiding die niet boven HBO niveau uitkomt. Met dat niveau is op zich ook niets mis. Het is vergelijkbaar met wat in de VS genoemd wordt, het college. Maar dat is geen opleiding in de filosofie van de wetenschapsbeoefening die tot doorbraken leidt.
  Ik heb ook nog enig contact met oudere jaars, drie keer per week die komen bijverdienen met het maken van een avondmaal vanwege mijn lichamelijke handicaps. Ik kom dan tot de conclusie, dat zij die de indoctrinerende ‘college’ opleiding hebben overleeft toch iets aan een eigen filosofie over wetenschapsbeoefening hebben ontwikkeld. Mijn hoop is op deze generatie gevestigd. Ik denk ook dat de creatieve wetenschappers die nog steeds aan de universiteit aanwezig zijn, hen weet te selecteren. En hen de ruimte kan blijven geven om zich tot onafhankelijke onderzoekers te ontwikkelen. Zonder gezeur over maatschappelijke implicaties van hun onderzoek.

 5. Hugo Matthijssen 7 september 2016 om 20:55 - Antwoorden

  Arthur

  Bedankt voor deze reactie.
  Er is nog hoop voor de toekomst.

Geef een reactie

Solve : *
28 + 3 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK