Windmolens IJsselmeer

Op zijn nieuwe website ‘Interessante tijden’ gaat Rypke Zeilmaker onverdroten door met het tegels lichten van de misstanden in de duurzaamheidssector. Hij schenkt hierbij aandacht aan de voortgaande natuurvernietiging in Friesland door de plaatsing van windparken.

Zoals bekend draaien windmolens niet op wind maar op subsidie. Toch slaagt Nederland er niet in om de CO2-uitstoot te beperken. En daar was het officieel toch om te doen.

Ondanks miljardensubsidies voor hernieuwbare energie is de CO2-uitstoot in Nederland de laatste tijd flink toegenomen. En ook wereldwijd is er de laatste jaren geen sprake van vermindering. Niettemin is de gemiddelde wereldtemperatuur sinds een klein jaar geleden met 0,65 (!) graden C gedaald. Maar van de apostelen van het opwarmingsevangelie horen we daar niets over. We horen alleen maar dat die temperatuur de laatste 150 jaar met 0,8 graden Celsius is gestegen.

Onder de titel, ‘Sander de Rouwe (CDA) 127 miljoen euro belasting-bankier Windpark Fryslân’, schreef Rypke Zeilmaker over de laatste ontwikkelingen in Friesland. Zijn ‘posting’ is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van eigen hand. Ik pik er een aantal elementen uit.

Gedeputeerde Financiën Sander de Rouwe, ex-Kamerlid voor het CDA wil – terwijl de bezwaarprocedures van natuurorganisaties als Natuurmonumenten nog lopen – 127 miljoen euro belastinggeld steken in de start van Windpark Fryslân van Anne Tjitte de Groot. Dus 89 windturbines in Natura 2000-gebied IJsselmeer, op 800 meter van de Waddenzee.

De provincie treedt zo op als ‘investeringsbank’ van Anne Tjitte de Groot en zijn vele holdings …. Volgens de Leeuwarder Courant krijgt De Rouwe daarvoor steun van op 5 na (PVV en PvD) alle 42 Statenleden van de provincie Friesland.

Dat kapitaal heeft Anne Tjitte de Groot nodig omdat zijn Windpark Fryslan waarvan hij bestuurder is met Henk Jan Braggaar- zelf in 2015 nog een negatief werkkapitaal had van 8,66 ton euro. De Groot zijn werkelijke verdiensten komen pas op gang, wanneer hij de SDE+-subsidies toucheert van ongeveer 20 miljoen euro per jaar voor geleverde kWh elektriciteit

Die SDE+-regeling is overigens bedacht door CDA-politici. …

Met de instemming die Statenleden geven om het provinciebestuur voor bankier te laten spelen, sanctioneren zij corruptie bij handhaving van natuurregels in Friesland. Want de provincie zelf heeft nu financieel belang bij een industrieel project in vogeltrekgebied, leefgebied voor toppereenden, krooneenden en zwarte sterns, in Vogelrichtlijngebied (…).

De provincie – met dan 127 miljoen belang in het project – mag zelf bepalen voor welke ‘beschermde’ vogelsoorten zij bij industriële ontwikkeling in natuurgebied nu een ontheffing geeft, om ze toch te mogen doden. …

De Rouwe verwacht voor de investering van 127 miljoen euro een rendement over 20 jaar terug voor de provincie van 50 miljoen euro. …

Dat ‘rendement’ lijkt een wonderlijk verhaal. Want gemeenschapsgeld houdt de windturbines draaiend. Dus het ‘rendement’ dat de provincie Friesland toucheert, is van burgers via de SDE+-opslag geroofd geld. Dus de staat haalt rendement uit het beroven van haar onderdanen, na te investeren in een project met geld van haar onderdanen.

Naast de reguliere loon- en andere belasting is de windustrie zo een manier van de overheid om extra bij haar onderdanen te winkelen. ..

Subsidiering verloopt via de SDE+-pot per geleverde kWh. Wanneer Anne Tjitte de Groot 10 cent subsidie per kWh krijgt om het gat te dekken tussen bouwkosten en stroomopbrengst, dan krijgt hij een kleine 20 miljoen euro per jaar aan subsidies voor de stroomlevering.

Over een looptijd van tenminste 10 jaar is dat 200 miljoen euro belastinggeld uit de SDE-toeslag. Echter. Er moet voor de ambities van de windindustrie ook een nieuw distributienetwerk op land worden aangelegd met bekabeling. Dat zal De Groot alvast (ook) niet zelf betalen. Daarvoor zal 100 procent staatsbedrijf Tennet met de netbeheerders wel opdraaien.

En zonder kassabonnetje komt dat bedrag ook bij U en mij terecht. …

Vanzelfsprekend tonen wij onze bedenkingen bij de ontmanteling van de rechtsstaat vanwege de belangen van windboeren en corporatistische overheid, die steeds leugenachtiger en corrupter functioneert. Al zou Sander de Rouwe het misschien ‘goede marketing’ noemen.

Dat windenergie EEN aandeel zal leveren in de energiemix staat buiten kijf. Het zal niet het aandeel zijn dat mensen voorspiegelen die openheid van zaken weigeren (de Friese overheid en Minister Henk Kamp).

Maar het is industrie, en we hadden afgesproken dat industrie niet in natuurgebied zou komen. Mensen die ‘het goed bedoelen’, dat zijn vaak de allerergsten, want ze laten zich niet door geweten of rekensommetjes afremmen. Ja, we leven in Interessante Tijden!

Aldus Rypke Zeilmaker.

Lees verder hier.

Er is nog een vraag die mij al tijden bezig houdt. Voor de plaatsing van windturbines heeft de overheid een beroep gedaan op de crisis- en herstelwet om het verzet van de bevolking tegen de plannen te breken. Ik heb dit altijd een onaanvaardbare vorm van détournement de pouvoir gevonden.

We horen nu al geruime tijd kamerbreed van de politiek dat de crisis voorbij is. Betekent dit niet dat men nu ook afstand zal moeten nemen van de bevoegdheden krachtens de crisis- en herstelwet om de windplannen tegen de wil van de bevolking door te drukken?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.