Door Ap Cloosterman.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie in zijn Beleidsprogramma Klimaat d.d. juni 2022:

“Onze ambitie is helder: we willen uiterlijk in 2050 leven in een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland. Maar om dat te bereiken kunnen we nu geen tijd meer verliezen. We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú worden gemaakt. Dit beleidsprogramma gaat ervoor zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen”. Zie literatuurbron 1

De belangrijkste notities uit de klimaatnota 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (november 2022):

Klimaatverandering is de uitdaging van onze generatie. Rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) maken duidelijk dat het beperken van de temperatuurstijging tot 2 graden, laat staan tot 1,5 graden, alleen in zicht blijf bij mondiaal zeer ingrijpende emissiereducties.

De nieuwste ramingen van PBL over het doelbereik in 2030 maken duidelijk dat de afstand tussen het ambitieniveau van het kabinet en de raming nog zeer groot is.

PBL raamt dat het effect van dit beleid leidt tot een reductie van ongeveer 6 Megaton CO2, waarmee het doelbereik uitkomt op 41 tot 52 %.

Zoals aangekondigd in het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat wil het kabinet met het klimaatbeleid zich richten op 60% reductie, zodat 55% in 2030 met grote waarschijnlijkheid wordt gehaald.

Er zijn dus extra stappen nodig, in de vorm van aanscherpingen en aanvullende maatregelen ten opzichte van het ontwerp-beleidsprogramma.

Het kabinet wil hierover in het voorjaar van 2023 besluiten.

De uitvoering van het klimaatbeleid is inmiddels in alle sectoren volop onderweg en wordt hiermee zichtbaar in onze samenleving en het dagelijkse leven. Overal in Nederland worden huizen voorzien van warmtepompen en zonnepanelen, bijna alle gemeentes hebben een warmtetransitie visie opgesteld en het gemiddelde aardgasverbruik per woning en per m2 daalt al sinds 2000. Windparken verschijnen op zee. Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw stijgt. Bedrijven hebben ambitieuze plannen om vergaande reducties te realiseren. In diverse sectoren zijn circulaire initiatieven uitgevoerd en in gang gezet. Kortom, de beweging – en versnelling – in Nederland is onmiskenbaar op gang gekomen. Zie literatuurbron 2.

Provincies kijken positief naar de stappen van het kabinet, aldus de Overheid.

Het Europese klimaatbeleid gaat ons de kop kosten:

Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar het resultaat van de CO2-reductie op het klimaat.

Het optimistische hemelfietsen van de heer Jetten deel ik niet:

1. Er zal geen enkele vermindering in Nederland bereikt worden in het atmosferische CO2-gehalte. Immers het gas CO2 kent geen grenzen en dus zal de Nederlandse kostbare inspanning teniet gedaan worden door de enorme nog steeds toenemende kolossale CO2-golf uit o.a. Rusland, India en China.

Het vele honderden miljarden Euro’s kostende reductie programma zal hoogstens een vermindering in opwarming van 0,0003 ⁰C opleveren.

De Nederlandse CO2-uitstoot maakt 0,35% deel uit van de wereldwijde uitstoot en de EU draagt voor 8% bij.

Het geld kan beter besteed worden aan adaptatie (corrigerende maatregelen, zoals dijkversterkingen en ruimte voor water) en het tegengaan van de toenemende armoede van vele burgers.

2. Vele sceptische wetenschappers hebben overduidelijk aangetoond dat meer CO2 nauwelijks (0,1 ⁰C per 100 ppm toename) van invloed zal zijn op de aardse temperatuur. Het huidige atmosferische CO2-gehalte bedraagt nu +/- 420 ppm. ppm = parts per million. 420 ppm = 0,042%.

De klimaatdoelen van de EU zijn direct terug te vinden in het fameuze SR15 rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de wetenschappelijke klimaattak van de VN.

Het SR15 rapport ligt sinds kort onder vuur door twee recente, ‘peer reviewed’ wetenschappelijke artikelen over de totstandkoming van het rapport en de belangrijkste conclusies. Het ene artikel is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door een vijftal Nederlandse wetenschappers van de Universiteit van Utrecht. Het andere is van de hand van twee Franse wetenschappers verbonden aan het  Centre for the Sociology of Innovation (CSI).

De conclusies van zowel het Nederlandse als het Franse onderzoek zijn nagenoeg eensluidend en dodelijk voor het wetenschappelijk gehalte van het SR15 rapport. De onderzoekers laten overtuigend zien dat de belangrijkste conclusies van het rapport niet voortkomen uit objectief, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek maar het product zijn van ‘politieke ijking’, zoals de Nederlandse onderzoekers het deftig noemen. Er wordt toegewerkt naar een door de politiek gewenst antwoord. Zie literatuurbron 3.

Wanneer gaat er nu eindelijk eens een belletje rinkelen?

3. Er zijn ruim 30 verschillende natuurlijke oorzaken, waarvan ook drie menselijke oorzaken: bomenkap, overbevolking en de enorme uitbreiding van steden en infrastructuur ten koste van groen landschap. De Maja beschaving kreeg ten gevolge van enorme boskap te maken met droogte en dat is o.a. de reden dat de Maja beschaving ten gronde is gegaan!

4. De invloed van de Zon neemt op dit moment toe. Op grond van het toenemend aantal zonnevlekken concludeert Spaceweather.com van vrijdag 3 februari 2023 een verhoogde activiteit van de Zon:


5. Winden veranderen: een verklaring voor de opwarming van Nederland. West-Europa warmt snel op, veel sneller dan het wereldgemiddelde. We zien dat er een verschuiving is opgetreden in de weerpatronen, wat heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van de luchtstroom uit warmere richtingen. Aldus het onderzoek van vader en zoon Hoogeveen. Zie literatuurbron 4.

6. De energietransitie verloopt allesbehalve voorspoedig. Betreffende de overgang naar duurzaam zullen weinig mensen bezwaar aantekenen, maar zorg dan wel voor een adequaat plan.

Allereerst moet er een toereikend elektriciteitsnet aangelegd worden zodat uitbreidingen van de vraag niet spaak lopen zoals nu het geval is. Het aanpassen van het elektriciteitsnet moet voorrang hebben op de aanleg van duurzame elektriciteitsbronnen.

Over de toepassing van waterstof zijn de meningen verdeeld. De overheid, met Jetten als voortrekker, gelooft heilig in waterstof als vervanger van aardgas en dit wordt ook in gang gezet. Er lopen al verschillende proefprojecten. Shell gaat starten met een zeer grote groene waterstof fabriek op de Tweede Maasvlakte, die in 2025 operationeel moet zijn.

Een aantal deskundigen is van mening dat de invoering van waterstof op een fiasco uitloopt, zowel qua kostprijs alsook wat betreft het item veiligheid. Voor artikelen, die hierop betrekking hebben, zie literatuurbron 5 t/m 9.

7. Jetten pleit voor een fossielvrije samenleving! Het volledig stoppen met fossiel is ondoordacht. Het stoppen met zware stookolie is vanwege milieuverontreiniging een goede zaak, maar dat geldt niet voor benzine, kerosine, diesel en gas. Immers, er zijn situaties dat er voor transportmiddelen en werktuigen niet met elektriciteit of waterstof gewerkt kan worden. Denk aan de hulp die geboden moet worden bij aardbevingen, bosbranden en overstromingen. Bij dit soort calamiteiten is er dikwijls geen elektriciteit voorhanden voor opladen.

Verder zijn er allerlei producten, die gemaakt worden uit fossiele brandstoffen, zoals plastic, rubber, verf, tandpasta, piepschuim en nog veel meer.

En wat te denken als je met een lege accu van je EV langs de weg staat?

Sceptici krijgen geen gehoor betreffende hun opvattingen over klimaatverandering

Vele sceptische wetenschappers zijn er in de afgelopen decennia, ondanks verwoede pogingen, niet in geslaagd om contact te leggen met de Overheid of wetenschappelijke instellingen. Vanuit Clintel doen prof. dr. ir. Guus Berkhout en drs. Marcel Crok regelmatig pogingen voor overleg met hooggeplaatste autoriteiten en wetenschappelijke instellingen. Elke benadering voor overleg is tot nu toe genegeerd. Ook op publicaties wordt niet gereageerd.

Inmiddels heeft Guus Berkhout de zoveelste poging ondernomen en een brief geschreven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur NPO (Stichting Nederlandse Publieke Omroep), mevrouw mr. Frederieke Leeflang (D66) voor het organiseren van een open debat op NPO1 tussen een team van gerenommeerde experts in de thema’s klimaat, energie en immigratie, ingebracht door Guus Berkhout en een team bestaande uit politici.

Senior woordvoerder NPO, Thijs van Soest, reageerde als volgt:

Beste Guus,

Als woordvoerder spreek ik namens de RvB van NPO en dus ook namens mevrouw Leeflang. De citaten die u noemt zijn overigens correct en we staan uiteraard voor de onafhankelijkheid van politiek en commercie. Wij scheppen zeker ook ruimte in de programmering voor programma’s die u voorstelt; het is aan de omroepen om daar invulling aan te geven.

‘Terriër’ Guus laat het hier niet bij zitten en heeft inmiddels alweer naar van Soest gereageerd.

Een uitspraak van Albert Einstein kan hierbij helpen:

“Wetenschap kan alleen floreren in een sfeer van vrije meningsuiting”.

Sceptici reageren met artikelen vaak op persoonlijke titel of door middel van organisaties zoals Clintel en Climategate.nl. Als de artikelen tenminste gelezen worden, dan is de belangstelling voor de inhoud na enkele dagen weer verdwenen en wordt er weinig of niets bereikt. Sceptici hebben te maken met een enorm regiment aan klimaatalarmisten, waarmee onze Overheid is bemand. Te denken valt aan de ministerraad, staatssecretarissen, commissarissen van de Koning en burgemeesters.

Het zijn deze politici, die de dienst uitmaken. Ik denk dus dat deelname in deze gelederen een must zal worden om meer gehoor te krijgen in onze samenleving. Het heeft geen zin om een nieuwe politieke partij op te richten. Maar wellicht is het zinvol om bij een al bestaande en florerende partij een lidmaatschap te krijgen in de Eerste en Tweede Kamer met het onderwerp “klimaat” als verantwoordelijkheid. De vraag is of de VVD wel een geschikte partij is. Immers in haar 99 pagina’s tellende Verkiezingsprogramma 2021-2025 staat het volgende “warme” welkom:

“Klimaatdiscussie is de afgelopen decennia onnodig gepolariseerd. Ontkenners staken hun kop in het zand door de wetenschap ter discussie te stellen of met ‘alternatieve feiten’ te komen”

Ik heb geprobeerd om een kort overzicht te maken van de klimaatbeleidspunten van elke politieke partij, zodat vergelijkingen mogelijk zijn. Ik heb de handdoek in de ring moeten gooien. Het zijn enorm lange verhalen, die je niet kort, duidelijk en krachtig kunt weergeven. Ik vraag mij dan ook af hoe de gewone burger zijn keuze zal maken. Ik denk, dat veel burgers een oordeel vellen over het uiterlijk en de presentatie van de verkiesbare personen en niet het lange verkiezingsprogramma doornemen.

Ap Cloosterman.

Beoordelingen van een aantal politieke partijen en politici

VVD blijft drijven: Mark Rutte weet zich enorm populair te maken in de omgang met buitenlandse regeringsleiders, maar doet het in Nederland minder goed. .

D66 zakt als een baksteen: Sigrid Kaag heeft veel populariteit verloren met haar nieuwe stijl van leidinggeven waar niets van terecht gekomen is.

PVV: Geert Wilders blijft het goed doen en slaat dikwijls de spijker op zijn kop, maar hij zou zich wat minder onparlementair moeten uitdrukken, vooral naar zijn mede kamergenoten.

CDA zakt en zal de boer op moeten gaan.

PvdA samen met GL: “Klimaatbeleid is het onderwerp dat bij uitstek vraagt om felrood én knalgroen”. Resultaat van het samengaan: bruin/zwart. Dat ziet er voor het klimaat niet best uit.

FvD: Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen maken zich door hun gedrag en uitspraken bepaald niet populair.

PvdD: In haar verkiezingsprogramma 2021-2025 Hfdst. 5.1:

“Een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid: We zijn het onze kinderen verplicht om een schone, gezonde en een leefbare wereld achter te laten”.

Prima, zijn we het volledig mee eens. Maar in het hele beleidsstuk worden dieren niet genoemd. Naam veranderen? Partij voor de mensen = PvdM.

JA21: Joost Eerdmans heeft in navolging van de standpunten van Pim Fortuyn en het weggaan bij FvD succes geboekt, maar moet oppassen dat hij zijn achterban niet verliest: hij reageert niet op suggesties uit de samenleving.

BBB: Caroline van der Plas doet het als nieuwkomer uitstekend. Komt duidelijk voor haar mening uit en neemt geen blad voor haar (beschaafde) mond. Komt sterk op voor haar achterban.

De Tweede Kamer peilingen: Zie literatuurbron 10.

 

Het zal verre van eenvoudig zijn om een bestaande partij te kiezen, die het Clintel programma zal overnemen in haar partijprogramma.

Tip: Er heeft zich voor de verkiezingen van maart 2023 een nieuwe partij ingeschreven: Alliantie. Zij doen in drie provincies mee: Drenthe, Overijssel en Brabant. In hun programma komt klimaatbeleid niet voor.

Literatuurbronnen

 1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/02/kabinet-presenteert-beleidsprogramma-klimaat
 2. https://open.overheid.nl/repository/ronl-4c2325a67d09debe5a32496a7409d0eaf8a3d6d1/1/pdf/74367%20-%20EZK%20Klimaatnota%202022_TG_PDFA2.pdf
 3. https://www.researchgate.net/publication/359889284_Navigating_
  the_political_An_analysis_of_political_calibration_of_integrated_assessment_modelling_in_light_of_the_15_C_goal/
 4. https://www.researchgate.net/publication/359889284_Navigating_the_political_An_analysis_of_political_calibration_of_integrated_assessment_modelling_in_light_of_the_15_C_goal
 5. https://www.climategate.nl/2022/06/vader-en-zoon-in-wetenschappelijk-artikel-invloed-van-co2-op-temperatuur-zeer-gering-in-nederland/
 6. https://www.climategate.nl/2022/05/waterstof-een-fiasco-in-wording/
 7. https://www.climategate.nl/2022/04/waterstof-is-niet-het-nieuwe-lng/
 8. https://www.climategate.nl/2022/03/waterstof-is-een-energieslurper/
 9. https://www.climategate.nl/2022/06/wat-kost-groene-waterstof/
 10. https://www.ipsos.com/nl-nl/politieke-barometer

***