Onze overheid zit volledig vast in het bureaucratische moeras van haar eigen regels en procedures.

Naar een nieuw tijdperk

In het boek dat zojuist is verschenen bij Uitgeverij Aspekt, laten Guus Berkhout en Hans de Jongh vanuit hun ruime ervaring als wetenschapper en mkb’er zien hoe de overheid zich overal mee bemoeit, maar niets oplost.

We zijn een land van polarisatie, files en wachtlijsten geworden, zo stellen zij. De bevolking is crisismoe en gelooft er niet meer in dat het met dit kabinet ooit nog goed zal komen. Het vertrouwen in Rutte IV is nu zelfs gedaald tot beneden de 20%! Hier en daar wat repareren helpt allang niet meer.

We moeten naar een nieuw tijdperk, aldus de auteurs.

Controlestaat verre van duurzaam

De rode draad in het boek is een halt toeroepen aan de verarming van Nederland. Berkhout en de Jongh stellen dat die verarming komt door onbekwame bestuurders die meer bezig zijn met tegenstrijdige partij-ideologieën, dan met de belangen van het land.

Het gevolg is dat Nederland bezwijkt onder een uitzichtloos asielbeleid, een onbetaalbare energietransitie en een verstikkende staatsbureaucratie. Burgers komen met oplossingen, maar voor de politieke bovenbazen moeten burgers gehoorzamen en financieel opdraaien voor hun peperdure projecten.

Maakbaarheid is een illusie

De bestuurlijke onbekwaamheid komt het meest naar voren in de maakbaarheidsplannen van de politiek. Of het nu gaat om het gedrag van het aardse klimaat, het gedrag van ecosystemen of het gedrag in onze pluriforme samenleving, met genoeg regels is volgens hen alles maakbaar. Regeren is vervallen tot reguleren!

De staatsbureaucratie heeft ondertussen zulke absurde proporties aangenomen dat niemand meer begrijpt hoe het werkt. Gevolg is dat de lasten van burgers maar blijven toenemen en het leven van mkb’ers onmogelijk wordt gemaakt. Berkhout en de Jongh komen in hun boek met een concrete oplossing: “Van reguleren naar innoveren.”

Innoveren met het Brede Basisinkomen (BBI)

Zij laten zien dat er ondertussen in Nederland zo’n 3 miljoen rondpomp- en gebakkenlucht banen zijn (ca. 30% van het totaal aantal banen). Die banen houden zich bezig met het maken, uitvoeren en handhaven van complexe regels. Door het liquideren van het verspillende rondpomp- en maakbaarheidscircus en het sterk vereenvoudigen van de belasting op arbeid komt er zo’n €300 miljard vrij (ca. 30% van ons BBP). Met dat vrijkomende debureaucratiseringsgeld krijgt iedere volwassen Nederlander die in ons land woont (NI’er) een basisinkomen én gratis basiszorg van een bureaucratie-arm ziekenfonds.

De auteurs illustreren met talloze voorbeelden dat met het BBI de bestaanszekerheid van elke NI’er wordt gegarandeerd, onze arbeidsproductiviteit spectaculair toeneemt, een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalbaar wordt en de vreugde op de arbeidsvloer weer terugkeert. Gebakkenluchtbanen én gebakkenluchtstudies worden uitgefaseerd. Dat is hard nodig, want ons land schreeuwt om mensen in zinvolle banen!

Innovatie leidt tot een Nieuwe Gouden Eeuw

Berkhout en de Jongh laten overtuigend zien wat innovatie met het BBI gaat opleveren:

Er wordt een totaal nieuwe arbeidsmarkt gecreëerd. Werken wordt weer lonend, omdat bij werken het BBI niét wordt gekort! Mensen worden baas van hun eigen werkleven en welvaart. Deeltijdwerken wordt normaal, een vaste pensioenleeftijd bestaat niet meer en senioren die nog graag willen werken zijn van harte welkom. We gaan onze maakindustrie weer terughalen uit China.

De verspilling van arbeid, doordat werknemers bijna de helft van hun tijd kwijt zijn met formulieren invullen, vergaderingen bijwonen en werkverslagen maken (zoals bijv. in de zorg en het onderwijs), is verleden tijd. Mensen kunnen zich volop met de inhoud van hun werk bezig gaan houden. Het plezier keert weer terug op de werkvloer en het ziekteverzuim (€27 miljard in 2022!) gaat met sprongen omlaag.

Door de liquidatie van het rondpomp- en maakbaarheidscircus én de sterk versimpelde belasting op arbeid wordt voor ondernemers de absurd complexe personeelsadministratie spectaculair versimpeld. Daar komt nog bij dat niet een bemoeizuchtige overheid, maar de burgers zélf met elkaar de problemen in hun omgeving gaan oplossen (burgercoöperaties).

Jongeren wordt weer een perspectief geboden. Door gebakkenlucht studierichtingen op te heffen, worden ze opgeleid voor een zinvolle baan en daarmee voor een zinvolle invulling van hun leven. Studenten met een bijbaantje worden niet gekort op hun BBI.

Samenwonen wordt beloond, omdat bij het delen van een woning het BBI niét wordt gekort. Als 10% een woning zou gaan delen is de woningnood opgelost.

Met het BBI kunnen boeren zich financieel veroorloven hun bijdrage aan het natuurbehoud verder uit te breiden. Immers, boer en boerin ontvangen onverkort beiden het BBI (jaarlijks 2X €15.000,- = €30.000,-, prijspeil 2022). Met het BBI kan dwangonteigening helemaal van tafel. Dat geldt ook voor onze vissers.

Hervormingskabinet met kennis van zaken (‘zakenkabinet’) gaat het waarmaken

Tot slot, de proposities in het boek zijn concreet en praktisch. De auteurs stellen voor dat de aangereikte oplossingen worden uitgevoerd door een kabinet, bestaande uit een collegiaal team van projectministers. Die projectministers komen op voor ons land, hebben kennis van zaken, maken ruim gebruik van voorstellen uit de samenleving – uit al onze provincies – en kijken voortdurend naar de toekomst. Regeren is vooruitzien.

Vereniging ‘De Grote Schoonmaak’ gaat ervoor zorgen dat burgers een veel grotere invloed krijgen op wat er in ons land gebeurt en dat zo’n zakenkabinet er ook daadwerkelijk komt.

***