Wij va PBL adviseren: alle milieubeleid van de EU en ons milieuministerie is zinvol en de Westerse mens is verdorven

Ons voormalig Ministerie van VROM is bezig, om in opdracht van de EUSSR nieuwe milieuregels te maken, die de bureaucratische controle versterken op boze blanke burgers in ons landje. Zoals het aangescherpte Gothenborgprotocol, dat stikstofdepositie uit ondermeer landbouw verder moet afknijpen. Uitstoot die al met tientallen procenten is afgeknepen in de afgelopen decennia via beleid dat onze boerenstand miljarden euro’s kostte.

Dat afknijpen ontstond op de golf van de hype/hoax van zure regen.
Over de anatomie van deze hype publiceerde ik in de biologenkrant. Geheel naar de tijdgeest moet nu tegelijk via het zelfde protocol ook ‘de klimaatverandering’ worden aangepakt: een middel om boeren ook via CO2 te pesten. En geheel toevallig komen in de zelfde periode van herziening ‘onafhankelijke’adviezen uit Bilthoven in rapporten richting onze naieve pers:

‘De genomen maatregelen tegen zure regen (van de afgelopen 30 jaar) zijn terecht geweest. Wel was beleid goedkoper geweest wanneer het in samenhang met de klimaatveranderingwas uitgevoerd’. ´Voortschrijdende wetenschappelijke kennis heeft getoond dat het probleem van zure regen niet op zichzelf staat´.

Alles op één hoop, geloof en liefde, maar vooral politiek geloof
Die conclusie kwam dus uit ‘wetenschappelijk onderzoek’, en was precies wat men in Brussel wilde horen. Men suggereert hier een samenhang met de algeheel verdorven Westerse levensstijl, waartoe ook de moderne landbouw behoort. Op de grote beleidshoop komen in het PBL-rapport ook nog ´biodiversiteit´en andere zaken uit de hoge hoed, die allemaal zowel met ´zure regen´als met ´de klimaatverandering´te maken zouden hebben.

In het hele rapport zul je tevergeefs zoeken naar een wetenschappelijke onderbouwing
.. van deze EU-welgevallige politieke opinie. Ik heb het PBL om een reactie gevraagd, maar ze willen me alleen maar in het bos sturen met nog meer vage beweringen. Dus zaag ik hier in deze blog enkele beweringen uit hun rapportje door, af en toe voorzien van de reactie van Rob Maas van het RIVM: lees mee en huiver.

Iedere wetenschappelijke referentie naar de ´zure regen en klimaatbeleid samen is goedkoper´-bewering/opinie ontbreekt.
Goedkoper dan wat? En weet men eigenlijk wel hoeveel miljarden die stikstofafknijperij boeren kostte, bij wijze van schaduwnatuurbeleid? Ik ben nog steeds op zoek naar die gegevens. Het PBL geeft desgevraagd toe ‘dat zij dat beter in het rapport moesten onderbouwen’en ‘dat het zo niet duidelijk is uitgelegd’. Eerlijker antwoord was geweest, dat zij dat ook niet kunnen.

Desgevraagd kan Rob Maas van het RIVM alleen verwijzen naar andere, door henzelf geproduceerde rapporten waar die onderbouwing ook niet of nauwelijks in staat: het zijn dus politiek welgevallige opinies, niet ‘altijd wetenschappelijk onderbouwd’zoals het PBL pretendeert te adviseren.

Even later reageert hij

‘dat die stoffen (??)komen uit de zelfde schoorstenen ’,

Hij dacht, die vent van Climategate is gek,
Ik kan ‘m best afschepen met wat kinderlijk gekleuter, en verwijzingen naar vage zelfgefabriceerde politieke rapportjes waarin we ook niets van bovenstaande hardmaken. Niet dus. Want wat heeft stikstof uit mest in de landbouw in godesnaam te maken met ´de klimaatverandering´, de postnormale hypothese van CO2-gedreven klimaatopwarming. Niets. Dit is meer de vertolking van het bekende levensgevoel, dat het PBL vaak verkondigt: We moeten terug naar Ot en Sien, vegetarisch worden, Moeder Aarde aanbidden Amen.

Het PBL-team heeft na de opdracht van VROM ´schrijf ons een welgevallig advies´haar best gedaan om die zaken bij elkaar te shoppen die goed van pas komen. Al zijn ze wetenschappelijk al omstreden of weerlegd.

Op bladzijde 19 staat:

‘het probleem van zure regen is nog steeds niet opgelost’.

Maar wat is dat ´probleem´, behalve dan dat door menselijke aanwezigheid stoffen in het milieu komen. Zoals die stoffen ook door planten in het milieu komen. Wie gaat daaraan dood, wat is de definitie van ´probleem´behalve de aanwezigheid an sich. Een onderbouwing blijft uit. Het ‘probleem’ is dus hooguit de verabsolutering van het voorzorgsprincipe, die voortkomt uit ‘de hang naar zuiverheid’: het Deutsche Reinheitsgebot dat in onze Europese cultuur zit verankerd.

Op bladzijde 34 lezen we claims over gezondheid,
..die het Gothenborgprotocol en strenger stikstofbeleid moeten rechtvaardigen. Want daarover ging ‘de verzuring’. Zoals:

‘blootstelling aan teveel aluminium verhoogt het risico op de ziekte van Alzheimer’.

Wat suggereert het PBL hier? We hebben het Gothenborgprotocol nodig en alle beleid was zinvol omdat je anders Alzheimer krijgt. Hoe ligt dat verband dan?

Door stikstofdepositie uit landbouw, zou de bodem verzuren, mits biologische bodemprocessen, weersomstandigheden, geologie dat effect niet teniet doen. Wanneer het regent, zou dan aluminium uit kunnen spoelen, losraken van de deeltjes in de bodem waar dit is aangehecht. Dat zou dan via biochemisch ondoorgrondelijke wegen op 50 meter diepte in het voor drinkwater gebruikte grondwater moeten komen. En daarin zou het dusdanige concentraties moeten bereiken, dat het in drinkbare vorm alzheimer kan veroorzaken.

Het PBL geeft hier geen referentie, en verzwijgt dat het verband achterhaald is.
Een actuele referentie zou men ook niet kunnen geven, want de meeste onderzoekers hebben de relatie tussen aluminium en alzheimer verworpen, wat het PBL verzwijgt. En wat is ‘te veel’, meer dan een opinie? Wat ze ook verzwijgen, wie thee drinkt krijgt bij één kop thee meer aluminium binnen dan je ooit via bovenbeschreven hypothetische weg zou kunnen krijgen. Ook is er geen enkele relatie gevonden tussen het voorkomen van alzheimer en volken die veel thee drinken. Je krijgt meer aluminium binnen via deodorant.

Het PBL verkoopt dus gewoon loepzuivere lulkoek.

Daarop volgt

‘langdurige blootstelling aan nitraat (in drinkwater)verhoogt het risico op aandoeningen als blaas- en eierstokkanker (weyer et al 2001)’

Aah, gelukkig hier wel een referentie naar wetenschappelijk onderzoek. Weyer et al doen hier verslag van een populatieonderzoek naar vrouwen na de overgang, van 55 tot 69 jaar in Ohio. Zij vinden géén correlatie tussen aanwezigheid van het gros van alle kankers en nitraat in DRINKWATER, behalve een correlatie met blaaskanker. Een correlaatie die andere populatiestudies niet vonden, zo schrijven zij ook.

Dus wat suggereert het PBL hier eigenlijk over kanker en de noodzaak van EU-beleid?
..Het aangescherpte Gothenborgprotocol is in Nederland nodig om te voorkomen dat via reeds sterk verminderde stikstofdepositie uit landbouw nitraat uitspoelt naar grondwater en uiteindelijk drinkwater, wanneer je dat niet zuivert. Iedere aanwezigheid van nitraat in drinkwater is schadelijk omdat bij vrouwen na de overgang in Ohio een lichte correlatie (=geen relatie) met blaaskanker werd gevonden, die in andere studies ontbreekt. Maar die noemen we niet want die kwamen onze opdrachtgever niet zo van pas.

En zo kunnen we verder gaan: Blauwe Baby’s

Dit soort pseudowetenschappelijke onderbouwing is schering en inslag bij rapportfabrieken in Bilthoven, maar ook in Wageningen. Lees ook dit rapport ‘Duurzaam Concurreren in de Nederlandse Melkveehouderij’ dat het Landbouw Economisch Instituut uit 2006 schreef in opdracht van het ministerie. De auteurs ijveren om aan te tonen hoe schadelijk reguliere landbouw is, en hoe fantastisch het zou zijn als iedereen holistisch tuinierde.
En dus komt men zelfs nog met de ‘blauwe babies’aanzetten door nitraat, als verdorven product van de moderne landbouw: de reeds een kwart eeuw weerlegde studie aan 2 baby’s in 1945. Die gepubliceerde waarneming zou een verband vinden tussen nitraat in drinkwater en blauw aanlopende baby’s, wat later bleek te liggen aan E-colibesmetting (dan maakt het menselijk lichaam veel nitraat aan, dat na omzetting in nitriet anti-sceptisch werkt).

Verontreiniging van grondwater met nitraat is schadelijk, omdat het kan leiden tot gezondheidsrisico’s, zoals het ‘blauwe baby syndroom’,

Dan volgen nog enkele kankerclaims, die zoals gezegd omstreden zijn, maar waarvan ik de referenties nog moet natrekken.

Een veilige conclusie: dit soort rapportfabrieken zijn niet op zoek naar waarheid, maar naar tevredenheid van de opdrachtgever, die een politieke ideologie wil verkopen. En dan krijg je dit soort advies.

IJsschotsen springen
Is verzuring en klimaat samen aanpakken goedkoper? Niemand die het weet, en wat de noodzaak is. Men voert gewoon een algemene deler op, die de wetenschappelijk weerlegde hoax van ´waldsterben´alsnog een politieke basis moeten geven. Die hoax was de reden voor alle regels. Later kwamen daar een vracht wetenschapperige vermoedens bij, die weer vele decennia onderzoek opleverden. Uiteindelijk bleef het behoud van een statische natuuropvatting (natuur mag niet veranderne door mensen) over. Zelden werden oorzakelijke verbanden gevonden tussen beleidskwaliteit, en gezondheid van bossen, voor- of achteruitgang van natuur, gezondheid enzovoort.

Het lijkt dus meer op ijsschots springen.