Een moderne windmolen op zee, strijdend tegen de klimaatverandering (rookpluim van het schip)

Het uitkleden van onze internationaal meetellende krijgsmacht, tot een legertje oorlogje spelende buurtkinderen, dat ‘bambam je bent dood’ mag roepen, levert de schatkist 1 miljard euro op. We plaatsen dat bedrag hier even in klimaatperspectief.

Miljardenbal klimaatwaan
Het valt volledig in het niet bij het subsidiemiljardenbal dat windenergie op zee heet. Dat Bard al 4 tot 5 miljard euro subsidie krijgt voor een windpark boven Schiermonnikoog, wisten we al. Maar ook voor de AANSLUITING van dit park op het net en congestiemanagement is veel geld nodig, en wel liefst anderhalf maal het bedrag dat men via defensie wil besparen. Dat kun je lezen in deze plan van aanpaknota Noordzee van het Ministerie van ELI.

T.a.v. het elektriciteitsnet op het land spelen bij de Eemshaven nog de volgende twee zaken:
Op korte termijn is sprake van congestie in het noordelijke gedeelte van het hoogspanningsnet. De thans voorziene versterking van het elektrici teitsnet nabij de Eemshaven is gereserveerd voor twee nieuwe vergunde kolencentrales in de regio. Pas na aanzienlijke investeringen (niet voor 2018) zal de capaciteit voldoende zijn om 1000 MW windenergievermogen te kunnen afvoeren. Een grotere capaciteit in het net vergt een investering van circa € 1,5 miljard.

Door de grote transportafstand naar de gebruikers in de Randstad zijn aanzienlijke investeringen nodig, dient rekening gehouden te worden met behoorlijke transportverliezen en lange planologische doorlooptijden.


Die nota is al wat jaartjes oud, maar ik geloof dat de meeste mensen nog niet beseften dat je er met het park alleen nog lang niet bent. Ook zijn reparatiekosten niet meegerekend. De meeste windmolens voor de kust van Egmond zijn na 3 jaar al stuk, zo meldde Shell Venster vorig jaar januari. Ze zijn dan ook niet gemaakt voor de zee, maar slechts bedoeld om onze progressief urbane milieuhysterici en media tevreden te stellen.

Lang leve lobbycratie Nederland, waar energiebedrijven, Ecofys, Vestas en klimatocraten onze staat gebruiken als pinautomaat voor eigen hobby’s, terwijl we langzaam richting bankroet glijden. Ik zag net de buurtkinderen weer oorlogje spelen. Eén schoot ‘bambedebambedebammerdebamam’: ‘je bent dood’, riep hij. Maar de dode op het strijdtoneel had daar duidelijk een andere mening over. Zo verdedigt Nederland straks Westerse belangen.