Windpark Fryslan levert overbodige stroom volgens Jan Rotmans

In Natura 2000 en vogelgebied IJsselmeer bij het Wad. In de postdemocratische samenleving is dat normaal

Blogde ik gisteren al over de plannen van Windpark Fryslan om tussen 250 en 400 Megawatt aan windguillotines te installeren (dus maximaal 100 megawatt geleverd vermogen) in Natura 2000 vogelgebied: was ik nog iets vergeten te vermelden.

  De prijs: 800 miljoen eurootjes belastinggelden, geheel en al door duurzame melkkoeien (u) op te brengen.

Stom van me, en dat prijskaartje is dan exclusief landschappelijke schade.

69 hoogleraren petitie NRC tegen overcapaciteit door windmolens
Wat nog veel aardiger is wanneer je vaak blogt: wie herinnert zich nog de ‘brief van 69 hoogleraren’, een hele stapel geleerden die in voormalige kwaliteitskrant NRC het volgende schreven, onder aanvoering van Jan Rotmans van Urgenda. Hier is zijn eerste en belangrijkste punt, waarin hij stelt dat meer windmolens overbodig zijn omdat we al overcapaciteit hebben:

1 Overbodig

Nederland is nu al netto exporteur van stroom. Dit zal de komende tien jaar alleen maar toenemen. Naar schatting is er een overschot van ruim 30 procent aan elektriciteit in 2020, de stijgende vraag meegenomen.


Grapje: Rotmans en zijn stapel geleerden ageerden tegen kerncentrales
Dit was het belangrijkste argument van Rotmans en zijn stapel geleerden om tegen een extra kerncentrale actie te voeren in de voormalige kwaliteitskrant NRC Handelsblad. Dus mag ik de volgende logische vraag stellen:

 • a. gelooft Rotmans dan dat het installeren van windmolens toch nauwelijks stroom oplevert, zodat je er eindeloos veel van kunt planten zonder overcapaciteit te krijgen, in tegenstelling tot een kerncentrale die wél constant vermogen levert?
 • b. is Rotmans koning van het gelegenheidsargument, zoals er stapels van rondlopen in de academische wereld?

Of mogen we eindelijk eerlijk vaststellen: Die molens komen er niet omdat we ze NODIG hebben voor onze energie (we hebben al overcapaciteit)? Die verschijnen alléén om politieke redenen, opgelegd door het zelfde Europa dat ons via een noodfonds en Eurobonds verder beroven wil van onze triple a status. Windpark Fryslan en andere projecten worden alleen gebouwd omdat een selecte elite van rentseekers op onze kosten zéér rijk wil worden, met ‘het klimaat’als vroom excuus.

Door | 2012-06-28T11:18:52+00:00 28 juni 2012|11 Reacties

11 Reacties

 1. LeClimatique 28 juni 2012 om 14:19 - Antwoorden

  In Groningen zijn ze ook al bezig. Eneco gaat 80 meloen investeren in 20 turbines. http://groningen.dichtbij.nl/regio/eneco-bouwt-gr

 2. Niek Rodenburg 18 juli 2012 om 12:10 - Antwoorden
 3. Rypke 18 juli 2012 om 12:27 - Antwoorden

  Één advies:

  Nut en Noodzaak

  Werk de aanleiding voor het initiatief uit zoals voorgesteld in de notitie R&D. Geef aan in

  hoeverre het voornemen een bijdrage kan leveren aan de nationale, provinciale en gemeentelijke doelstelling voor duurzame energie.

  Geef in het MER een schatting van de hoeveelheid vermeden emissies wanneer het voornemen wordt gerealiseerd.

  3 Gebruik ter bepaling van de CO2 -emissiereductie de getallen uit

  het Protocol Monitoring Duurzame Energie.

  Dat is een cirkelredenering, waarbij je de overheid als belanghebbende afrekent op zijn eigen gestelde eisen, die aantoonbaar feitelijk onjuist zijn, zonder de doelstellingen van dure energie ter discussie te stellen en hun niet bestaande relatie met Co2-reductie in een systeem met emissiehandel

  en dit prachtige staaltje newspeak om het onmogelijke toch een vluchtgat te gunnen bij Natura 2000 gebied

  Gelet hierop en gezien de uitdagingen voor deze locatie, vooral voor wat natuur en landschap

  betreft, zal het MER een gedegen onderbouwing van de locatiekeuze moeten geven die aannemelijk maakt dat:

  1. kan worden voldaan aan de voorwaarden voor landschap en natuur zoals vastgelegd in

  wet- en regelgeving. Daaronder vallen ook de landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee zoals opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en

  het IJsselmeer;

  6

  2. de locatie Afsluitdijk (milieu)voordelen biedt ten op opzichte van alternatieve locaties in

  Noord-Nederland;

  7

  3. welke milieuoverwegingen zijn meegewogen in de keuze voor de locatie en daar te realiseren totaal vermogen;

  4. hoe de beoogde locatie zich verhoudt tot, dan wel belemmeringen kan opwerpen voor de

  ontwikkelingen van andere kansrijke locaties voor windenergie in Noord-Nederland, zoals de kop van de afsluitdijk;

  5. het beoogde vermogen van 250-400MW op deze locatie gerealiseerd kan worden.

  Wie controleert de controleurs? Het is interessant te zien welke banden deze MER-commissieleden hebben met industrie dan wel het belanghebbende ministerie

 4. Rypke 18 juli 2012 om 12:28 - Antwoorden

  En aardig: de flora en faunawet geldt niet voor windmolenaars

  Ga in op het te verwachten aantal slachtoffers per soort door aanvaring met een turbine.

  In het geval van seizoenstrek en voor pleisterende soorten buiten het broedseizoen

  waarvoor het studiegebied van geringe betekenis is, kan een ordegrootte inschatting per

  soortgroep (ganzen, steltlopers etc.) per jaar volstaan.

  24

  Geef voor de relevante soorten

  ook aan hoe de extra sterfte zich verhoudt tot de 'natuurlijke sterfte', indien relevant ook

  in cumulatie met andere windparken in het IJsselmeergebied.

 5. Rypke 18 juli 2012 om 12:32 - Antwoorden

  Dit zijn de MER Commissieleden

  Werkgroep van de Commissie m.e.r.

  Werkgroeplid Bijzonderheden

  dhr. dr. M.J.F. van Pelt

  dhr. ir. P. van der Boom

  dhr. ing. R.L. Vogel

  dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

  dhr. dr.ir. C.A.F. de Jong

  Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

  Secretaris van de werkgroep: mw. drs. F.H. van der Wind

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer

  Windpark Fryslân B.V.

  Bevoegd gezag

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

 6. JanWaalwijk 18 juli 2012 om 15:49 - Antwoorden

  5. het beoogde vermogen van 250-400MW op deze locatie gerealiseerd kan worden.

  En kom maar eens met een berekening van dat vermogen en niet op de holistische manier maar op de ingenieursmanier.

Geef een reactie