Wanneer worden mainstream-journalistiek en Tweede Kamer eindelijk wakker, om zo miljarden te sparen én mensen? Wij schrijven al jaren: ‘miljardensubsidies op groene energie werken averechts’, zoals het CE-Delft onderzoek bevestigde na Kamervragen volgend uit Climategate.nl- berichtgeving. Maar ook de Algemene Rekenkamer bevestigt die bevinding in het excellente rapport over Energiebesparing in 2012, dat alle (PvdA-) Kamerleden ongelezen ter zijde legden, zoals Kamermeisjes met Algemene Rekenkamer-rapporten plachten te doen. Te druk met het reageren op mediahypes die elkaar in lulligheid overtreffen, Bultrug Johannes is mijn getuige.

Laten we onze volksvertegenwoordigers de bladzijde aanwijzen: 45, jongens en meisjes!
Kabinet Rutte 2 doet net als Rutte 1 exact datgene doet wat de Algemene Rekenkamer afraadt: Megasubsidies verstrekken op energiebesparende techniek en energietechniek in sectoren binnen en buiten het systeem van emissiehandel. Zoals aan windmolens en het bijstoken van Amerikaans bos in kolencentrales. Die subsidies werken averechts in een systeem met emissiehandel, omdat emissie-rechten vrijvallen die andere bedrijven (meest in andere landen) dan weer opvullen. Netto CO2-mindering= 0 tegen een geschatte subsidieverbranding in de orde van 20 miljard euro.

Bladzijde 45 beschrijft:

Binnen het energie- en klimaatbeleid is sprake van een negatieve wisselwerking tussen het Europese
CO2-emissiehandelssysteem en alle andere beleidsinstrumenten die gericht zijn op de energie-intensieve industrie om CO2-uitstoot te reduceren of de energie-efficiëntie te vergroten

Dat constateerde de Algemene Rekenkamer al in 2007 voor Climategate.nl bestond, zo schrijven ze 5 jaar later nogmaals. Niemand luisterde. Dan vervolgen ze:

Wanneer bedrijven de geschetste mogelijkheden (energiebesparing en ‘duurzame’ energie RZ) benutten, leidt dit in veel gevallen tot het vrijvallen van emissierechten. Bedrijven en elektriciteitscentrales die deze rechten opkopen (bij CO2-prijs die nu lager dan 10 eu per ton ligt RZ), gaan deze vroeg of laat weer gebruiken. De CO2-emissie die dankzij Nederlandse maatregelen voor energiebesparing aanvankelijk is vermeden, komt er dan dus alsnog, op een ander tijdstip en waarschijnlijk in een ander EU-land.

Na te constateren dat dit ook geldt voor bedrijven BUITEN het emissiehandelsysteem schrijven zij op bladzijde 46:

Ook vanuit deze invalshoek bezien is het nietdoelmatig om subsidie te besteden aan stimulering van duurzame
energie, behalve dat hier wel een «dwingende reden» is: de Europese verplichting voor het aandeel duurzaam opgewekte energie.

    Let wel: het CE-Delft onderzoek kwam door CLimategate.nl berichtgeving, dat zich op de Algemene Rekenkamer baseerde. Het was niet nodig geweest wanneer Kamerleden de Algemene Rekenkamer niet zouden negeren maar lezen.

Daar zit geen woord Chinees bij.
Niettemin hechten de Salonsocialisten van de PvdA meer waarde aan windmolens dan mensen, met hun oppositie tegen Leegte (VVD) om ‘Wind op Land’ uit te stellen- 500 Megawatt extra effectief vermogen bij bestaande overcapaciteit tegen 6 miljard euro subsidies. Die molens komen er niet voor de stroom, niet voor netto CO2-besparing maar alleen om een papieren doel te halen.