Zo voel ik me nu!!!

Zo voel ik me nu!!!

De overheid (Sharon Dijksma en haar groene bureaucraten) heeft zojuist een flinke juridische stomp op de neus gekregen: De Raad van State deed vandaag (een tussen)uitspraak in de VIBEG-zaak (Natura 2000), die ik met het Vergunningenhuis voerde op 12 oktober, en wat blijkt: ze nemen ons hoofdpunt van bezwaar over, dat ook het StAB overnam: de overheid onderbouwt nergens de ecologische noodzaak van het sluiten van visgebieden om zo Natura 2000-doelen te halen en moet nu VIBEG herzien. De kroon op jaren uitzoekwerk, het mooiste kado van 2014!!! Ik sprak net met Luuk van het Vergunningenhuis die het juridische deel schreef, hij vertegenwoordigde de garnalenvissers en heeft er voor hen het maximale uit weten slepen. De kogel is door de kerk. Dijksma en haar bureaucraten moeten kortom het besluit van 22 april 2013 herzien:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. a. draagt de staatssecretaris van Economische Zaken op om binnen 12 weken na de verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen het besluit te herstellen door:

i. alsnog, met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 6.7 en 6.8, te motiveren dat de ingestelde beperking van de toegang noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone,

dan wel het besluit te wijzigen zodat het in overeenstemming is met de in het besluit opgenomen motivering;

ii. alsnog, met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 7.3, het besluit in overeenstemming te brengen met de vereiste rechtszekerheid;

b. naar aanleiding hiervan zo nodig het besluit van 22 april 2013, kenmerk 13058223, te heroverwegen, alsmede de Afdeling en de andere partijen de uitkomst mede te delen en een eventueel gewijzigd besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen;

Jammer genoeg nam de RvS niet ons wat mij betreft terechte punt over van onderscheid tussen lichte en zware boomkorvisserij. Ook gaan ze niet mee in mijn punt dat Imares-personeel niet onafhankelijk is, en dat er betere toetsing van echte wetenschappers nodig is: dat vind ik onterecht. Er zijn kortom weer vele kanttekeningen te plaatsen, ik ben het met vele punten niet eens, heb misschien op de zitting enkele punten niet helder genoeg uitgelegd. En het is nog maar een tussenuitspraak. Een Pyrrhus-overwinning. Maar nu even geen gezeur. Wij hebben

  • a. laten zien dat je met hersens, kennis en vechtlust de overheid een tik op de neus kan geven
  • b. laten zien dat wanneer vissers opstaan voor waarheidsvinding en daar ook middelen voor beschikbaar stellen, ze beter af zijn dan wanneer ze nooit nadenken en wat lafjes met groene activisten knuffelen in de hoop op een stille dood met verdoving

We zijn er nog niet, het is een tussenuitspraak. Maar voor je geloofwaardigheid is het toch belangrijk dat de hoogste afdeling in NL je betoog in hoofdlijn onderstreept (net als de StAB), een betoog dat de Climategate.nl-lezer al van haver tot gort kent. Wat een kado, een kroon op ecologisch uitzoekwerk in het Noordzee-dossier van jaren dat nu juridische tanden krijgt. We gaan snel een tandje bij zetten, want ongetwijfeld zal het team rond Ton IJlstra (Ministerie van EZ) een trukendoos openhalen om het gezichtsverlies hier te beperken. Ik verwacht dat ze tot het gaatje gaan.