Nederland even (?) centrum van de thorium MSR wereld

JLK zaal cr 590Met maar liefst 375 aanmeldingen en bijna alle hoofdrolspelers op (thorium) MSR gebied als sprekers of bezoekers in Delft was het symposium al bij voorbaat een succes. Maar dan moet je altijd nog maar afwachten wat de “chemie” tussen de aanwezigen zal worden. Het was de bedoeling dat er onder de bezoekers een optimistische en enthousiaste sfeer zou ontstaan over deze technologie, en daarnaast hoopten we ook de wereld-MSR top dichter bij elkaar te kunnen brengenaudience cr en ook bij hen een nieuwe onderlinge chemie te laten ontstaan.
Ik heb sterk de indruk dat beide doelen zijn gehaald!
De opwinding over wat er in Delft stond te gebeuren was zelfs al vooraf voelbaar doordat er de laatste dagen steeds meer aanmeldingen uit het buitenland kwamen, zelfs uit Amerika.

Uit de reacties van de bezoekers en de pers valt af te leiden dat twee boodschappen duidelijk zijn overgekomen:

  • Thorium MSR is te beschouwen als een uiterst veelbelovende duurzame energiebron
  • De eerste versies van gesmolten zout reactoren (MSR) komen al binnen tien jaar op de markt, maar voor de “ultieme” duurzame thorium MSR (de LFTR) in productie kan gaan is eerst nog enige jaren intensieve research en ontwikkeling nodig

Nog even om uw geheugen op te frissen:

Wat is thorium MSR?
Thorium MSR staat voor de gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor) waarin thorium omgezet wordt in energie. Dit type reactor:
– is veilig: een meltdown, explosie of de verspreiding van radioactief materiaal is uitgesloten,
– produceert geen langlevend radioactief afval,
– verbruikt enkel zeer kleine hoeveelheden van het bijna onbeperkt voorkomende thorium,
– kan ook zeer efficiënt bestaand afval van kerncentrales opruimen en omzetten in energie,
– levert energie “on demand”, m.a.w. de kernreactie volgt de energievraag vanzelf,
– levert elektriciteit die naar verwachting aanmerkelijk goedkoper is dan die van alle op dit moment bestaande bronnen.

De MSR technologie is al 50 jaar geleden bewezen in het beroemde MSRE experiment in Oak Ridge National Laboratory, dat 5 jaar gedraaid heeft.
Alleen wanneer thorium als brandstof gebruikt wordt in een MSR, zijn alle genoemde voordelen van toepassing.

Duurzaam elan
Vanwege de genoemde eigenschappen is de thorium MSR een ideale kandidaat om in de toekomst op zeer grote schaal betaalbare duurzame energie te gaan leveren. Alle sprekers van het middagdeel bleken dan ook zeer duurzame motieven te hebben gehad om hun carrière te wijden aan deze technologie. Met name Leslie Dewan vermeldde deze motivering heel expliciet, en benoemde ook nadrukkelijk het nieuwe enthousiasme dat er rond thorium MSR is onder jonge idealistische mensen, waarbij ze aangaf dit ook sterk op het symposium te ervaren.

Een onverwacht gepassioneerd optreden van filmmaakster Myriam Tonelotto benadrukte dit nog sterker: zij presenteerde zich als overtuigd anti-nucleair, maar legde uit hoe ze tijdens het maken van haar grote documentaire voor ARTE channel over thorium MSR helemaal verliefd geworden was op deze technologie. MT en Kirk cr400Ze toonde ook beelden van interviews met James Hansen (de extreemste klimaatalarmist van de wereld) en Hans Blix, die vanuit die achtergrond voorstander waren van thorium MSR.
(Te zien aan het einde van het videoverslag, zie onder)

Tijdens het symposium heeft ze de laatste drie interviews opgenomen voor haar 1,5 uur durende documentaire, op verschillende bijzondere locaties in Delft. Die is al aan tien landen verkocht, nog voordat de montage ervan begonnen is! Naar een Nederlandse omroep wordt nog gezocht.

Foto: Kirk Sorensen wordt geïnterviewd in het Delftse hoogspanningslab

MSR geen eeuwige belofte
IMSR cr400De bijdrage van Dave LeBlanc van Terrestrial Energy uit Canada maakte duidelijk dat de eerste gesmolten zout reactoren al binnen tien jaar leverbaar zullen zijn. Zijn ontwerp voor de “Integral Molten Salt Reactor” (IMSR) is al in een ver stadium, en hij heeft ook een goed ontwikkelingsbudget.

Hij blijft zo dicht mogelijk bij het MSRE experiment van 50 jaar geleden, en omzeilt de meeste problemen van de andere ontwerpen door alles waarvoor de vereiste levensduur van minstens 30 jaar een probleem kan vormen onder te brengen in een reactorvat dat na 7 jaar uitgewisseld wordt. Dat brengt de ontwikkeltijd enorm terug, en resulteert in een bijna onderhoudsvrije installatie en een grote kostenreductie. De rest van de installatie is wel afgestemd op de lange levensduur.

De IMSR gebruikt laagverrijkt uranium als brandstof.

Ook dit ontwerp is inherent veilig, onder andere door een slim totaalontwerp waarbij de warmte altijd uit zichzelf wegvloeit.

De rol van Nederland
Een simpele IMSR zoals Terrestrial Energy wil leveren heeft al zeer veel minder langlevend afval dan een gewone reactor, maar alleen de thorium MSR heeft alle genoemde duurzame voordelen.

Zoals gezegd is voor de thorium MSR nog een stevige onderzoeksinspanning nodig op gebied van materialen en chemie. Dergelijk duur onderzoek ligt buiten het bereik van simpele start-ups met private investers. Dat is typisch non-competitief onderzoek dat bij een overheid thuishoort. Maar alleen in China word daar een substantieel budget voor uitgetrokken (ca $350 miljoen). Daar wordt onder hoogspanning gewerkt aan een MSR ontwikkelingsprogramma. Het is mijn inschatting dat de Chinezen, onder invloed van het Fukushima ongeluk, hun enorme nucleaire programma (200 centrales in de planning!) zullen omgooien richting thorium MSR zo gauw de gunstige claims in de praktijk bevestigd worden.

Er zijn echter vraagtekens te zetten bij de haalbaarheid van deze door de allerhoogste Chinese politieke organen opgelegde omwenteling, zo bleek ook uit de presentatie van Rory O’Sullivan. Er zijn erg weinig deskundigen op dit gebied in China en ook geen actieve onderzoeksinstituten met geschikte testapparatuur. Er lijkt dan ook vooralsnog meer haast gemaakt te worden met een type reactor met vaste brandstof maar gesmolten zout als koelmiddel, de TMSR-SF. Die is eenvoudiger. En dat zou dan de opmaat moeten vormen voor een echte MSR.
De vaste brandstof MSR heeft alleen lang niet alle duurzame voordelen van de vloeibare versie.

China heeft twee MSR programma's met vaste (SF) en vloeibare (LF) brandstof

China heeft twee MSR programma’s, met vaste (SF) en vloeibare (LF) brandstof

Zoals u ziet is de commerciële “echte” MSR (LF) tot na 2035 uitgesteld

Nederland kan hier dus een sleutelrol vervullen, als het bereid is het voortouw te nemen. Temeer daar ons land beschikt over veel kennis en unieke onderzoeksfaciliteiten, en TU Delft al een hoofdrol speelt in het Europese MSR onderzoek. Daar is dan wel een bedrag van ca 300 miljoen voor nodig, over tien jaar gespreid, en een extra 700 miljoen voor het bouwen van een testreactor. De plannen voor een instituut dat dit onderzoek kan gaan uitvoeren liggen klaar bij de TU Delft.

Dit levert ons niet alleen een wetenschappelijke voorsprong op, maar zal ook leiden tot talloze spin-offs en start-ups die de opkomende thorium MSR industrie wereldwijd kunnen gaan voorzien van de belangrijkste componenten. Een buitenkans voor onze economie dus!

Overigens zijn de contacten van de bezoekende start-ups met de Nederlandse onderzoekers in de dagen rond het symposium flink aangehaald, en werd me duidelijk dat men zeer onder de indruk was van de unieke mogelijkheden hier. Een aantal van hen zien we dan ook zeker terug in Nederland! Bij een kordate reactie van de Nederlandse politiek zou Nederland dus ook na het symposium gewoon het thorium MSR centrum van de wereld kunnen blijven!

Thorium MSR en de politiek
Tot voor kort had geen enkele Nederlandse politicus gehoord van thorium MSR. Maar rond het symposium hebben meerdere bijeenkomsten met politici ons de kans gegeven om hen helemaal bij te praten, en ook op het symposium waren politici aanwezig. Inmiddels weten bijna alle energiespecialisten van de fracties dat thorium MSR een betaalbare en veilige vorm van duurzame energie is, en de reacties waren “kamerbreed” positief.

Zelfs op Europees niveau blijkt de MSR sterk aan interesse gewonnen te hebben. Dat valt af te leiden uit de verrassende toekenning van het SAMOFAR MSFR project, ten koste van een aantal aanvragen voor andere technologieën die tot voor kort veel aandacht kregen.
Dit hield ook een blijk van waardering in voor Nederland, want de leiding van het project werd aan TU Delft gegund.

Dit project richt zich op onderzoek naar de veiligheidsaspecten van de Europese Molten Salt Fast Reactor, een concept dat nog ver van commercialisatie af staat maar technisch en wetenschappelijk wel zeer interessant en uitdagend is. Hiermee zijn overigens maar enige miljoenen gemoeid, gespreid over meerdere jaren. De totale uitgaven aan MSR in Europa zijn vooralsnog een paar miljoen per jaar, vér onder de grens waarbij werkelijk vooruitgang kan worden geboekt.

De buitenlandse sprekers waren zeer verguld met de vragen van het aanwezige VVD kamerlid André Bosman en senator Kees de Lange. Deze laatste kreeg zelfs een spontaan applaus van het publiek toen hij (als natuurkundige) de aanwezige beta’s aanspoorde om ook politiek actief te worden, omdat met name de 1e kamer zo goed als geheel bevolkt wordt door juristen, wat een zorgvuldige beoordeling van de inhoudelijke kant van de wetgeving op bijvoorbeeld energiegebied ernstig in de weg staat. Naar aanleiding van het symposium heeft senator De Lange deze opmerkelijke column geschreven en aan de mede senatoren en energiespecialisten opgestuurd.

Licensing
Al vanaf de eerste plannen voor een Delfts thorium MSR instituut in 2013 hebben we naast de materiaalkunde en chemie ingezet op een derde speerpunt: vergunningverlening.

Om überhaupt reactoren te mogen produceren moet de overheid eerst in staat zijn om de veiligheid daarvan te beoordelen en er een vergunningssysteem voor te ontwikkelen. Dat kost meer tijd dan de ontwikkeling van de eenvoudige versie van de reactor, en een procedure daartoe moet dus zo snel mogelijk van de grond komen.

In de gesprekken met de start-ups bleek dit internationaal een zeer groot probleem te zijn. Leslie Dewan had al voor de Amerikaanse senaat een verklaring afgelegd over dit onderwerp, en andere start-ups konden zich hier helemaal in vinden: als de VS geen actie onderneemt wordt deze technologie overgelaten aan het buitenland, met name China, en vist de VS achter het net.

Maar vooralsnog verwacht men toch alleen in Canada en de UK een vergunning te kunnen krijgen. Leslie Dewan heeft daarom alvast maar zowel in de VS als in Canada de procedures gestart voor haar kernafvalverbrandende MSR.
Sommige start-ups kijken zelfs of er misschien kleine landjes zijn die op deze manier een interessante industrie willen binnen halen. Zo kan dit bureaucratische aspect beslissend worden voor in welk land deze zeer essentiële ontwikkelingen zullen gaan plaatsvinden.

De wandelgangen…
Vaak zijn bij symposia de persoonlijke gesprekken belangrijker dan de officiële lezingen. We hadden een aantal doelen met het symposium, en het smeden van een speciale band tussen de hoofdrolspelers onderling maar ook met ons was er daar één van. Dat doel is ruimschoots gehaald! De eerste bezoekers kwamen al op woensdag aan, en de laatste vertrok pas op dinsdag. Al die tijd heb ik bijna dagelijks met enkelen van hen opgetrokken en gegeten, en die kan ik inmiddels tot mijn vrienden rekenen. Iedereen was uitermate enthousiast over het symposium, over het in zalig lenteweer gehulde Nederland, en met name over de gezellige oude Delftse binnenstad. Ze waren dan ook ondergebracht in de suites van het fraaie Museumhotel naast het Prinsenhof!

Ook het bezoek aan de unieke Late Rembrandt tentoonstelling in het Rijksmuseum, dat zaterdag op het programma stond, werd zeer gewaardeerd. En was weer een prima gelegenheid om ontspannen met elkaar van gedachten te wisselen, ook onderweg in de auto.

Maar het leukste sociale moment was toch wel het grote sprekersdiner na het symposium. Daar waren niet alleen de sprekers, de organisatoren en een aantal sponsoren voor uitgenodigd, maar ook de andere start-ups die als toehoorder naar Delft waren gekomen. In de tuin hebben we de groepsfoto’s gemaakt.

Uniek tafereel: alle MSR start-ups op een rij!

Uniek tafereel: alle MSR start-ups van de wereld (behalve Thorcon) op een rij! (Terrestrial Energy, Trans Atomic Power, DFR-IFK, Moltex, Copenhagen Atomics, Energy Process Developments, Flibe Energy)

Er was in het uitstekende restaurant Einstein bewust voor een huiskameromgeving en een Italiaans diner gekozen, waardoor het een heel ontspannen avond werd. Men liet zich zelfs braaf twee maal naar een andere plaats aan tafel dirigeren om zoveel mogelijk mensen te kunnen spreken.

diner cr 590Maar aan alle moois komt een einde, dus na tien uur begon men zich naar het nabij gelegen hotel te begeven. Wat een beter teken van een geslaagde avond kun je krijgen dan dat men ruim een uur later nog steeds met de jas aan met elkaar staat te praten?!

Thomas Jam Pedersen van Copenhagen ATomics moet eerder weg en neemt afscheid tussen de antieke schuifdeuren

Thomas Jam Pedersen van Copenhagen Atomics moet eerder weg en neemt afscheid tussen de fraaie antieke schuifdeuren

Symposia zijn over het algemeen vooral wetenschappelijk, en nogal intern gericht: de wetenschappers kennen elkaar meestal wel. Thorium MSR Delft 2015 was daarnaast ’s middags ook sterk extern gericht, door een algemener programma waarop een zeer verscheiden publiek was afgekomen. Daarbij was er zeer veel aandacht geweest voor het verblijf van de gasten en de contacten buiten het symposium. Alle sprekers waren dan ook bijzonder “impressed” en noemden het een unieke ervaring.

Informatie
Op het symposium werden deze twee flyers op A3 uitgereikt:
Infographic van Lucas Pool over MSR en algemene uitleg
Wetenschappelijk artikel van prof. Jan Leen Kloosterman over de paradigmaverschuiving als gevolg van de MSR, met ook wat informatie over de Europese MSFR

Om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen en voor een zeer uitgebreid overzicht van alle informatie kunt u lid worden van de thorium MSR LinkedIn groep

De buitenlandse sprekers met een korte beschrijving

Een verslag van het symposium van Frank Biesboer voor De Ingenieur

Een (nieuw) interview met Leslie Dewan door Joost van Kasteren

Een verslag van het symposium door Gerard Smals

De column van senator Kees de Lange

Alle presentaties van het symposium als PDF

Videoverslag
Alle lezingen zijn opgenomen met het voortreffelijke collegerama systeem, waarbij spreker en presentatie scherp naast elkaar te bekijken zijn.
Bij de gele stippen in de tijdlijn horen deze sprekers:
> 1. Tim van der Hagen
> 2. Jan Leen Kloosterman
> 3. Jilt Sietsma
> 4. Rudy Konings
> 5. Kirk Sorensen
> 6. Dave LeBlanc
> 7. David Martin
> 8. Rory O’Sullivan
> 9. Leslie Dewan
> 10. Jorrit Swaneveld
> 11. Jan Leen Kloosterman
> 12. Tim van der Hagen
> 13. James Hansen en Hans Blix in de thorium MSR documentaire voor ARTE Channel

Organisatoren, sponsoren en startups

Organisatoren, sponsoren en start-ups