Oud bos neemt netto geen extra CO2 meer op maar er komt CO2 vrij bij rotting

Oud bos neemt netto geen extra CO2 meer op maar er komt CO2 vrij bij rotting

Het Nederlands klimaatbeleid via het subsidiëren van bijstook van (Amerikaans) bos in kolencentrales en aanleg van windfarms in Natura 2000 is in strijd met het internationale beleid voor biodiversiteit. Onze overheid ondertekende de Convention on Biological Diversity (CBD) en hier werden in 2010 de Aichi Doelen geformuleerd, waar onze overheid zich aan zegt te houden. Doel 3 luidt dat de overheid subsidies elimineert die schade aan natuur (bos, vogels, vleermuizen enz) stimuleren. De SDE+-subsidies leiden onbetwijfelbaar tot schade aan natuur, waar nu zelfs sprake is van de aanleg van windturbines in bos, gestimuleerd door het Innovatieplatform van de overheid. (dat gekapt moet worden)

By 2020, at the latest, incentives, including subsidies, harmful to biodiversity are eliminated, phased out or reformed in order to minimize or avoid negative impacts, and positive incentives for the conservation and sustainable use of biodiversity are developed and applied, consistent and in harmony with the Convention and other relevant international obligations, taking into account national socio economic conditions.

Het Energieakkoord geeft exploitatiesubsidies (SDE+) voor de uitbouw van windfarms en biomassa-centrales, onder andere in Natura 2000 gebied, ter waarde van 73 miljard euro. Althans, dat bedrag is nodig om de 14 procent dure energiedoelen te halen, waar het Kabinet zich aan committeerde volgens de Algemene Rekenkamer. De helft daarvan moet uit (bijstook van) hout en biomassa komen.

Zeearend: Met buizerd en rode wouw het belangrijkste turbineslachtoffer onder vogels

Zeearend: Met buizerd en rode wouw het belangrijkste turbineslachtoffer onder vogels in Duitsland

Klimaatbos vermindert biodiversiteit
Hout voor bijstook in kolencentrales, zoals in de Amercentrale komt uit bos in Canada, Georgia (VS). Hoewel gecertificeerd (Green Gold bij Essent), drijven de subsidies in Europese landen voor biomassa nu grootschalige kap van mangrove/swampbos in de zuidelijke Verenigde Staten. Zoals de KNAW al onderschreef is dit een all pain no gain-inzet, die ook geen CO2 uitspaart. Zoals bosbouw-experts al stelden zijn klimaatbossen ook het tegengestelde van bossen met biodiversiteit. De meeste CO2 sla je op in soortenarme snel groeiende jonge bossen, terwijl soortenrijke bossen veel dood hout kennen, waar juist CO2 vrijkomt.

Plaatsen waar biomassa-subsidies worden gestookt

Plaatsen waar biomassa-subsidies worden gestookt

De studie van Gerrit Jan Nabuurs naar de groei en ouderdom van het Europese bosbestand in 2013 stelde dat het Europese bos verouderde en daarom minder CO2 opnam. Wageningen Universiteit pakte daarom zelfs uit met het persbericht ‘Europese bossen te oud om broeikaseffect te minderen. Ergo: klimaatbeleid en klimaatcompensatiebos is strijdig met biodiversiteitbeleid. De iconen van biodivers bos als Bialowieza in Oost Polen/Wit Rusland (zie bovenste foto, twee maal geweest) zijn juist de stokoude bossen. Vandaar ook mijn stelling in Vrij Nederland: de milieubeweging is de grootste vijand van de natuur.

Zonder (subsidies voor) biofuels was het areaal benodigde landbouwgrond gedaald in de wereld

Zonder (subsidies voor) biofuels was het areaal benodigde landbouwgrond gedaald in de wereld

Biomassastook vermindert biodiversiteit
Waar men energiegewassen gebruikt, is die teelt een aanslag op het beschikbaar landbouwareaal. Zoals de studie ‘Peak Farmland and the prospect for land sparing aangaf, was het aandeel benodigde landbouwgrond sinds 1990 mondiaal gekrompen, ware het niet dat er dankzij de run op biofuels nu een omslag plaatsvindt. Nu neemt de behoefte aan (natuur)grond weer toe.

Windturbines verminderen biodiversiteit direct en indirect
Exploitatiesubsidies voor windmolens leiden tot het ongeschikt maken van habitat voor vleermuizen en vogels, naast directe slachtoffers: dat blijkt uit een reviewstudie van Anders Hedenstrom van de Universiteit van Lund, die hij maakte voor de windmolen-industrie. Met name roofvogels- traag reproducerende vogels- zijn in veel gebieden slachtoffer, in Duitsland zijn ze onnatuurlijke doodsoorzaak nr 1 van zeearend en rode wouw. In een wereld die al zwaar onder druk staat van menselijke activiteiten. Voorlopige schattingen in windmolenrijk Duitsland geven aan dat hier jaarlijks honderdduizenden vleermuizen sneuvelen door windmolens, zoals gepubliceerd in het European Journal of Wildlife Research.

..steunt het Energieakkoord

..steunt het Energieakkoord

Clubs als Natuurmonumenten steunen het Energieakkoord. Interesseert de natuur hen het meest, of de subsidies (46,5 miljoen euro in 2014) die zij van de overheid krijgen, en die zij zo graag te vriend willen houden? De reactie zal nu plots zijn dat dit klein bier is…

Nee, richt lekker al je pijlen op een paar garnalenvissertjes die ‘de bodem beroeren’ in een gebied waar storm en getij de bodem met meters verplaatsen. Dan ben je goed bezig als natuur’beschermer’. Terwijl dit onderzoek van de Copenhagen Consensus (Lomborg zijn Deense club) toont dat die mariene reservaten voor biodiversiteit een lage kost/benefit-ratio hebben. Het is maar een indicatie, zo’n studie, gissing, maar toch…