De smoesjes van de koopman

wind energy freeJeroen Hetzler.

Onlangs zag deze brief aan premier Rutte via de Volkskrant het licht.

Het is een brief ondertekend door een aantal academici uit de wereld van management, beleid en duurzaamheid die zich klaarblijkelijk bekommeren om het lot van onze planeet, hun eigen subsidie of hun handel en vinden dat de Staat niet in beroep moet gaan tegen de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Zouden ze bang zij dat er ongemakkelijke bèta-wetenschappelijke toetsingen worden uitgevoerd waar het de economische en politieke noodzaak, en haalbaarheid van hernieuwbaar betreft? Zou zomaar kunnen.

Allereerst is er de zoekgeraakte logica omtrent de juridische bevoegdheid van de rechter in de zaak die Urgenda had aangespannen, en de onterechte juridisering van onze maatschappij. Immers, zo kan iedere ontevreden burger wel naar de rechter stappen om zijn of haar persoonlijke idealisme door te drukken. Zo bijvoorbeeld de hondenpoepregelingen aan het Noordwijkse strand die niet voldoen et cetera. Of dat Rutte voor de rechter gedaagd moet worden vanwege zijn verbroken belofte ‘geen cent meer naar Griekenland’ of ‘windmolens draaien op subsidies’. Een mens met gezond verstand begint dan ook zo ondertussen te denken rond te waren in een open inrichting die onze maatschappij kennelijk is. Enfin, op een artikel van mij over die Urgenda-uitspraak, kreeg ik dit lezenswaardige commentaar van een bèta-geschoolde jurist:

In feite is het hele probleem in Nederland ondervangen met het prachtige leerstuk van de marginale toetsing. In de bestuursrechtspraak komt dit er op neer dat een bestuursrechter allen mag kijken of de overheid zich aan de geldende regels heeft gehouden en of de resultaten van het overheidsbesluit wel voldoende gemotiveerd is. Inhoudelijk mag een rechter niets toetsen. Dat heeft te maken met de machtenscheiding. Inhoudelijk gaat het bestuursrecht immers over hetgeen de uitvoerende macht doet en daar hoort de rechter zich niet mee in te laten.
Nu gaat het hier -juridisch gezien- om een civiele zaak, want de onrechtmatige daad is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Strikt gezien geldt hier een ander regime dan in de bestuursrechtspraak, maar desalniettemin zou ook hier de rechter marginaal moeten toetsen.

De rechter had zich dus ook via deze civiele weg terughoudend moeten opstellen. Daar faalt hij jammerlijk in. Het oprekken van jarenlang beleid, gestoeld op een democratisch mandaat, kun je moeilijk als een enkele daad zien. En zou je dit wel doen, dan kun je inderdaad allerlei beleidszaken aan de rechter voorleggen, hetgeen inhoudt dat je de rechter tot finale beslisser maakt en de uitvoerende macht bij hem neerlegt.

Het vonnis is behoorlijk uitgebreid en de rechter gaat ook diep op de materie in. Ik heb -heel eerlijk gezegd- het gevoel dat dit een activistisch vonnis is. De rechter velt geen oordeel op de wettelijke criteria, maar lijkt het persoonlijk en inhoudelijk met Urgenda eens te zijn. Op mij komt het over dat hij een idealistisch punt heeft willen maken.

Wat ik wel zorgelijk vind, is dat juist op het hoogste niveau zowel bestuurders als de magistratuur zich slecht bewust lijken te zijn van de beginselen van onze rechtsstaat.

Naar mijn mening is hier geen woord Chinees bij. In feite is deze rechter onbevoegd om zowel op de stoel van de wetenschap als die van de beleidsmaker te gaan zitten. Dit zou mij reden genoeg lijken om terughoudender te zijn bij het opstellen van een dergelijke brief, maar de inhoud getuigt naar mijn mening niet van bèta-wetenschappelijke zorgvuldigheid, maar van emotie.

In de brief werd gewag gemaakt van mysterieuze klimaatbaten en er werd geheel voorbij gegaan aan de kosten van al dat Nederlandse planeet redden namelijk tenminste € 73 miljard voor een luizige 3% bijdrage aan de Nederlandse energieconsumptie, alleen door die windplannen van het Nationale Energieakkoord. Makkelijk om zo genereus te zijn op andermans kosten, maar de groene ondernemer die het moet hebben van subsidie, zal dit natuurlijk goed uitkomen.

Hernieuwbare energie lijkt zo onschuldig en aaibaar, maar er is genoeg reden om deze onschuld in twijfel te trekken vanwege de verzwegen ondermaatse prestaties van hernieuwbaar, de verzwegen onmogelijkheid van betaalbare opslag en de verzwegen minuscule vraagvolgendheid door de weersafhankelijkheid. Als je dus één ding kunt doen om je maatschappij naar de bliksem te helpen, moet je hernieuwbaar grootschalig afdwingen zoals de teneur van die brief. We mogen dus de dames en heren ondertekenaars ‘dankbaar’ zijn vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid, ‘verantwoordelijksheidgevoel’ en ‘visie’.

In deze brief wordt nogal getamboereerd op de 2 gradendoelstelling. Ten eerste is het oorzakelijk verband tussen CO2 en temperatuur d.w.z. CO2-verandering als enige oorzaak van temperatuurverandering weerlegd door de huidige opwarmingsstop. Ten tweede is er gegronde reden om aan te nemen dat CO2-verandering verandering van temperatuur volgt. De hypothese is namelijk dat de oceanen, wanneer deze warmer worden, gestaag CO2 emitteren. Het onderzoek hiernaar is nog volop in gang. Het ziet er als volgt uit:

Jeroen 01

Bron hier.

In het bovenste deel van deze afbeelding is het mondiale temperatuurverloop, gemeten aan de hand van ijsboorkernen in Groenland, sinds het einde van de laatste ijstijd. Het onderste deel, de rode lijn, geeft het verloop van mondiale atmosferische CO2 in ppm weer, gemeten aan de hand van ijsboorkernen op de Zuidpool. Het temperatuurverloop laat een dalende trend zien naar een nieuwe ijstijd, waar de CO2-concentratie oploopt.

Ten derde stelt de CO2-boekhouding de beweringen/argumentatie in de brief over dominante invloed van menselijke CO2-emissie ter discussie. De menselijke CO2 blijkt nietig bij de overheersende natuurlijke CO2-stromen in de wereld. De oceanen alleen al bevatten 50 maal meer CO2 dan de atmosfeer. Er is reden om aan te nemen dat van de menselijke CO2-emissie vrijwel niets overblijft. Zie hier.

En ten vierde is het IPCC erin geslaagd al zijn klimaatmodellen te laten foppen door moeder natuur zelf. Deze grafiek spreekt voor zich:

Spencer models versus reality temperatures

Kennelijk is de gevoeligheid voor CO2 nog kleiner dan gedacht. Bij een onderzoek is dit ook gebleken. Een van de conclusies luidt:

Het wetenschappelijke deel (WGI) van het onlangs gepubliceerde1 vijfde IPCC-rapport (AR5) bevat opwekkende informatie. De beste observationele schattingen wijzen erop dat het klimaat aanzienlijk minder gevoelig is voor broeikasgassen dan klimaatonderzoekers tot nu toe dachten. De aanwijzingen hiervoor en de relevante wetenschappelijke artikelen worden alle genoemd in het volledige IPCC-rapport. Deze belangrijke conclusie is echter niet getrokken in het volledige rapport – het wordt slechts als een mogelijkheid geopperd – en is niet gemeld in de Summary for Policymakers (SPM).

Met andere woorden: het IPCC hield geruststellende informatie achter.

Een andere conclusie luidde:

Het IPCC voelde zich er in AR5 nog zekerder van (95%zeker terwijl het 90% was in AR4) dat de mens het merendeel (tenminste 50%) van de opwarming  sinds 1950 veroorzaakt heeft. De media beschouwden dit als de belangrijkste conclusie van AR5 terwijl het in feite een relatief onbeduidende uitspraak is.

In het licht van de falende klimaatmodellen, komt die confidentie eigenaardig over. Zie hier.

Het is verder interessant om zich af te vragen waar die 2 graden-doelstelling vandaan komt. Samenvattend kan gesteld worden: gezogen uit de duim. Ik citeer:

De Duitse meteoroloog Klaus–Eckart Puls van het ‘Europäisches Institut für Klima und Energie’ (EIKE) is erin gedoken en heeft ontdekt dat deze doelstelling een zuivere politieke oorsprong heeft: natte vingerwerk dus! Bij zijn onderzoek ontdekte Klaus–Eckart Puls dat de twee graden al in 1975 al in klimaatanalyses werd genoemd als kritische grens voor de opwarming van de aarde – en wel door de milieueconoom William D. Nordhaus van de universiteit van Yale. Deze onderbouwde dit met verwijzing naar klimaatveranderingen van de laatste honderdduizenden jaren waarin fluctuaties van ± 5 °C zijn voorgekomen. Maar zijn beschouwingen vonden plaats in een periode dat – vooral in de media – de angst voor een nieuwe ijstijd de boventoon voerde. Van een AGW–catastrofe had nog niemand gehoord. Let wel. Plus of min 5 graden natuurlijke variatie waar dus de gewraakte 2 graden ruim binnenvalt.

Zie hier.

De uitspraak in de brief dat klimaatwetenschappers zich zorgen maken over al 1,5°C, zegt niets over het daadwerkelijk optreden van die gesuggereerde catastrofes. Dit is alleen bedoeld om onwetende beleidsmakers angst in te boezemen om hen belastinggeld uit de zak te kloppen, net als Afrikaanse dorpshoofden zich in weelde baden vanwege ontwikkelingsgelden. Immers, er is een goed vergelijk met eerdere opwarmingsperioden na de laatste ijstijd in de afgelopen 2.000 jaar dat te denken zou moeten geven (zie de eerdere afbeelding). De Romeinse Opwarming, iets meer dan 2.000 jaar geleden, was een periode waarin zelfs in Noord Engeland wijn werd verbouwd. Er is niets bekend in De Bello Gallico van Julius Caesar over catastrofale weersextremen, overstroomde laaglanden en miljoenen klimaatdoden.

Daarna volgde de Middeleeuwse Opwarming grofweg tussen 800 en 1300, een bloeiperiode waarin graan werd verbouwd op Groenland en veeteelt werd bedreven. Opnieuw geen gedocumenteerde verslagen van weersextremen. Die waren er wel tijdens de Kleine IJstijd na 1300; soms wekenlange slagregens. Het is immers bekend dat kou verantwoordelijk is voor zeker 30% meer doden, misoogsten en weersextremen dan bij warmte. Zie hier.

Men hoeft zich weinig moeite te getroosten om zich voor te stellen zonder centrale verwarming wat koude betekent in een onverwarmd huis zonder licht. Mensen stierven als vliegen door longaandoeningen, ziekten door gebrek aan weerstand, honger door misoogsten en bevriezing. In die tijden daalde de Europese bevolking aanmerkelijk. Zie hier.

Kortom, laat men zich niet de illusie opdringen dat warmte veel grotere negatieve effecten heeft. In koude lucht ontstaan pas extremen. Denk aan Kaap Hoorn, de Noordelijke Atlantische Oceaan en de konvooien naar Moermansk in de oorlog. Wie durft vol te houden dat de onbenullige opwarming, waar thans sprake van is, veel catastrofaler is dan de koude tussen 1300 en 1750, laat zich een rad voor de ogen draaien of verdraait de realiteit moedwillig.

Laten we eens kijken hoe het zit met de veelgehoorde weersextremen. Hier is een voorbeeld:

Pielke disaster losses

Het voorbeeld is één van de vele uit dit rapport en laat zien dat alle doemscenario’s de toets van de realiteit niet kunnen doorstaan.

“Wij menen dat een beroepsprocedure op klimaat-inhoudelijke gronden niet houdbaar lijkt.”, valt in de brief te lezen. Ik denk dat een pleidooi als dit op wetenschappelijke gronden niet houdbaar lijkt, maar slechts een pleidooi is voor protectionisme van groengerichte handelswaren dan wel subsidie voor onderzoek op kosten van de burger/belastingbetaler of misschien een persoonlijke frustratie. Wie zal het zeggen? Met bètawetenschap heeft deze brief hoe dan ook niets van doen.

Het is zo langzamerhand wel genoeg met al dat alarmisme dat de toets van de wetenschap niet kan doorstaan. Ook deze brief komt niet verder dan de eeuwenoude smoesjes van de koopman zoals mijn goede vader altijd zei.

Ik geeft toe dat ik probeer twijfel bij de premier te zaaien. Ik kan de heren opstellers van de brief verzekeren dat ik niet gesubsidieerd word door Shell, Cato of Heartland, mocht iemand van u hieraan twijfelen.

 

Door | 2017-10-08T16:47:12+00:00 23 augustus 2015|33 Reacties

33 Reacties

 1. Janos73 23 augustus 2015 om 08:18- Antwoorden

  ” In het bovenste deel van deze afbeelding is het mondiale temperatuurverloop, gemeten aan de hand van ijsboorkernen in Groenland, sinds het einde van de laatste ijstijd. Het onderste deel, de rode lijn, geeft het verloop van mondiale atmosferische CO2 in ppm weer, gemeten aan de hand van ijsboorkernen op de Zuidpool. Het temperatuurverloop laat een dalende trend zien naar een nieuwe ijstijd, waar de CO2-concentratie oploopt.”

  Jeroen,

  Controleer nu een keer je bronnen! De grafiek staat is niet van NOAA, en eindigt in 1855 dus de ” modern warm period” is helemaal niet warm en al helemaal niet modern als je kijkt naar deze grafiek. Verder zegt een reconstructie op Groenland natuurlijk niets over de hele wereld.

  ” En ten vierde is het IPCC erin geslaagd al zijn klimaatmodellen te laten foppen door moeder natuur zelf. Deze grafiek spreekt voor zich:”

  Inderdaad klimaat modellen gebaseerd op de oppervlakte temperaturen worden vergeleken met iets totaal anders. Mensen die die vergelijking maken zijn niet echt sceptisch. Verder loopt de grafiek maar tot 2012, intussen zijn we in 2015 en zijn er ook nieuwe vergelijkingen tussen de klimaat modellen en de oppervlakte temperatuur

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2015/07/18/een-warm-2015-en-modelvergelijkingenprognoses/

  ” Wie durft vol te houden dat de onbenullige opwarming, waar thans sprake van is, veel catastrofaler is dan de koude tussen 1300 en 1750, laat zich een rad voor de ogen draaien of verdraait de realiteit moedwillig.”

  Wie zijn mening baseert op de foute informatie is niet ” sceptisch”, maar moet harder werken om zijn bronnen te controleren.

  ” Ik geeft toe dat ik probeer twijfel bij de premier te zaaien. Ik kan de heren opstellers van de brief verzekeren dat ik niet gesubsidieerd word door Shell, Cato of Heartland, mocht iemand van u hieraan twijfelen.”

  Ik twijfel daar niet aan, er zijn nu eenmaal mensen die ideologie voor wetenschap laten gaan, en die verspreiden dit soort propaganda gewoon gratis

 2. Theo Haffmans 23 augustus 2015 om 09:34- Antwoorden

  De rechter heeft zich zeker activistisch opgesteld. Dat blijkt al uit het feit dat de advocaat van Urgenda deze uitspraak helemaal niet had verwacht. Met de publicitaire winst van een afwijzing zouden ze al heel tevreden geweest zijn.
  Maar als de regering besluit, in beroep te gaan dan moeten ze wel een betere verdediging voeren. Je wint dit niet door de uitgangspunten van Urgenda te beamen. De twijfel over de IPCC conclusies moet dan prominent naar voren komen.
  Ze hebben nog een maand om over die beslissing na te denken.

  • Janos73 23 augustus 2015 om 10:03- Antwoorden

   ” De twijfel over de IPCC conclusies moet dan prominent naar voren komen.”

   En naast de aluhoedjes hier, wie twijfelt er aan de conclusies van het IPCC? Waar zijn de wetenschappers die protesteren tegen het niet goed weergeven van hun werk?

   • Turris 23 augustus 2015 om 10:48- Antwoorden

    De politieke aanbevelingen van AR5 vormen het probleem, niet de opvolgend afgezwakte opwarmings conclusies in AR5 t.o.v. van AR4, AR3 en AR2,………..

 3. Turris 23 augustus 2015 om 10:03- Antwoorden

  Kabinet Rutte kijkt wel uit te worden beschadigd door een brede kritische wetenschappelijke discussie in de media als gevolg van een hoger beroep. Er komt dus geen hoger beroep. Opwarmingsautisten als Janos hebben geen, maar krijgen dus voorlopig hun gelijk.

 4. Werff 23 augustus 2015 om 10:51- Antwoorden

  Ik vrees dat Turris gelijk heeft. Een politicus die zichzelf ook maar een greintje respecteert had direct in beroep moeten gaan, omdat het zo klaar als een klontje is dat deze rechter op de stoel v.d. Politiek is gaan zitten. Door in beroep te gaan zou het natuurlijk duidelijk worden dat het hele klimaatbeleid op los los zand (leugens) is gebaseerd. De politiek zou dan verder in verlegenheid worden gebracht. Aan de andere kant kan het ook gevaarlijk zijn voor de polilitiek als ze niet in beroep gaan, omdat het dan voor de hand ligt dat er een lawine aan rechtszaken kan komen.

 5. Hugo Matthijssen 23 augustus 2015 om 11:07- Antwoorden

  De rechter geeft heel duidelijk aan dat hij/zij uitgaat van de door de staat en urgenda verstrekte informatie. Gezien het beperkte blikveld en de vooringenomen standpunten kan er dan niets anders uitkomen dan dat de aarde voornamelijk opwarmt door toedoen van de mens.
  Dit is geen rechtspraak meer maar bevestiging van vooroordelen.

  • Turris 23 augustus 2015 om 11:38- Antwoorden

   Feitelijk was het afwijkend dat de bestuursrechter zich ontvankelijk verklaarde, terwijl niet-ontvankelijk verklaring evident voor de hand lag: “bestuursrechter allen mag kijken of de overheid zich aan de geldende regels heeft gehouden en of de resultaten van het overheidsbesluit wel voldoende gemotiveerd is. Inhoudelijk mag een bestuursrechter niets toetsen.”

 6. Chris van Dalen 23 augustus 2015 om 19:11- Antwoorden

  …Ten tweede: de opgelegde 25% emissiereductie is goed te halen…

  Sterker, de opgelegde emissiereductie is al zo goed als gehaald door de woningsector met verbeterde isolatie en het plaatsen van condenserende gasketels. Bovendien wordt massaal zonnepanelen geplaatst door woningeigenaren vanwege de 50% kostendaling sinds 2010 voor zonnepanelen en de lage rentestand waardoor zonnepanelen meer opleveren dan spaargeld. In 5 jaar tijd is het aantal zonnepanelen gestegen van 37 naar 1.070 MW op 260.000 woningen. In potentie kan dit nog verder uitgroeien naar 5.000 MW op 5 miljoen woningen waarbij de doelstellingen van het Energieakkoord gehaald kunnen worden zonder windmolens, zonder tientallen miljarden euro SDE+ subsidie en zelfs zonder salderingssubsidie.

  Dit feit maakt het des te vreemder dat men wil proberen de kosten van het Energieakkoord op het bordje van huishoudens te schuiven. De logische reactie op een extra kostenverhoging op energie zal zijn dat huishoudens nog meer moeite gaan doen om gebruik van dure netstroom en aardgas te vermijden, het besparingspotentieel in de woningsector is groot genoeg om het energieverbruik te halveren maar ook zie ik de interesse voor pellet- en houtkachels flink toenemen. Liever de halve straat blauw van de houtkachelrook dan nog langer 1 m³ belastinggas af te nemen.

  Het eindresultaat is dat de kosten van het Energieakkoord vooral op het bordje van de minst draagkrachtige huishoudens komt, de energiearmoede snel zal toenemen en de kosten uiteindelijk terecht komen op de berg staatsschulden…

  • Theo Haffmans 23 augustus 2015 om 19:55- Antwoorden

   Zonder salderingssubsidie?
   Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar van de mensen die ik ken en die zonnepanelen geplaatst hebben, zou niemand daaraan begonnen zijn zonder salderingssubsidie.
   Als je naast de opbrengst van je zonnepanelen het gewone elektriciteitstarief moet blijven betalen dan is de terugverdientijd geen 10 jaar maar 50 jaar geworden. Dat is alleen voor doorgewinterde milieuactivisten aantrekkelijk.

 7. Chris van Dalen 23 augustus 2015 om 23:15- Antwoorden

  De TVT hangt niet alleen af van salderingssubsidie maar ook van de Wp-prijs, de consumentenprijs voor netstroom en het deel van de opgewekte stroom dat ook daadwerkelijk benut kan worden:

  TVT met salderen: € 1,50 per Wp / €0,20 per kWh / 0,85 / 100% = 8,8 jaar
  TVT zonder salderen (2020): € 1,20 / €0,30 per kWh / 0,85 / 50% = 9,4 jaar

  Wat het precies gaat worden is nog koffiedik kijken maar 50 jaar gaat het zeker niet worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat PV-eigenaren het benutbare deel gaan maximaliseren door bijv. een elektrische boiler te nemen of de accu’s van E-auto/fiets op te gaan laden.

  • henkie 23 augustus 2015 om 23:55- Antwoorden

   Beste Chris,
   ik begrijp je berekeningen niet. Ik heb een PV van 6.25 kWp. Kostte 7000, subsidie was 625, dus 6375 totale investering. Zonder saldering ga ik 90% van mijn opbrengst aan het net terugleveren tegen een vergoeding van 5 ct. Die 10% kan ik dan wegstrepen, salderen, met mijn verbruik overdag. De rest is mijn saldo. Dan leveren mijn panelen op een goede dag 30 *5=1E50 op. In december doen ze 0.2*5 ct=1ct per dag. Reken dan de terugverdientijd eens uit, slimmerik? Mijn panelen zijn belastingpanelen, en dat levert mij een comfortabele opbrengst op van 22 ct/kWh, waarvan 17 ct heffingen etc. Op die manier zijn ze in 5 a 6 jaar betaald. Het gaat dus helemaal niet over stroom, CO2 besparing, het gaat om geld. En dat geldt (sic!) ook voor windmolens.

   • henkie 24 augustus 2015 om 00:17- Antwoorden

    Beste Chris,
    en het gebruik van je PV stroom voor boilers etc is echt waanzin. Gas kost 60 ct/m3, en 1 m3 gas komt ongeveer overeen met 10 kWh stroom. Dus elektrisch verwarmen kost het equivalent van 2Euro20 per kuub gas. Of 50ct, als je je eigen kosten alleen verrekent conform de markttarieven per kWh. Maar die ga je niet halen. Mijn PV kost voorlopig heel veel meer per kWh. Zelfs wanneer je je PV gaat combineren met een warmtepomp voor het verwarmen van het huis gaat het een dure grap worden.

   • Chris van Dalen 24 augustus 2015 om 01:48- Antwoorden

    Bij 10% direct verbruik is de TVT €1,00 / €0,30 / 0,85 / 10% = 39 jaar… Dat wordt accu’s kopen om het percentage te verbeteren. En apparaten (wasmachine, vaatwasser) inschakelen als de zo’n schijnt.

    • Boels 24 augustus 2015 om 10:22- Antwoorden

     Zelfs Ummels acht opslag van de gekke.
     Laag energetisch rendement, en zo.
     Bovendien kijkt niemand naar de beschikbaarheid van grondstoffen als buffering met de huidige technologie grootscheeps wordt toegepast.

    • Chris van Dalen 24 augustus 2015 om 17:28- Antwoorden

     Dat maakt niet uit, het gaat hier zuiver om financieel rendement… zolang de consumentenprijs voor netstroom maar hoog genoeg is komt ook die accubatterij uit.

     Die TVT-berekening maakt duidelijk dat kleine PV-installaties in het voordeel zijn. Een 6+ kWp is wel geschikt bij een jaarverbruik van 20.000 kWh.

    • henkie 24 augustus 2015 om 17:28- Antwoorden

     Beste Chris,
     heb je al eens aan akku’s zitten rekenen? Gemiddeld gaat een Li-ion akku 30% in capaciteit terug bij 500 laad/ontlaad cycli. http://industrial.panasonic.com/lecs/www-data/pdf2/ACA4000/ACA4000CE417.pdf. Dus een laad cyclus kost 0.05% van de aanschafprijs in verloren capaciteit. Die akku van Tesla kost 3000 Euro voor de 8 kWh versie, dus 1.5 Euro per lading met een waarde van 0.4 Euro. Dus elke keer dat je ding laadt, gooi je 1.1 Euro weg. Is niet slim.

    • Herman Vruggink 24 augustus 2015 om 20:28- Antwoorden

     O ja, accu. Hoe ga je dat doen in de winter Chris? 5 maanden niet wassen?

 8. […] Hoe vaak hebben we dat al niet gehoord? De laatste tientallen jaren zijn er talrijke ‘laatste kansen’ geweest. En er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Bovendien is het een doelstelling met een hoog duimzuiggehalte! Zie hier. […]

 9. Boels 24 augustus 2015 om 19:45- Antwoorden

  @Henkie:
  Met klas 6 rekenkennis van de vroegere lagere school overtuig je tegenwoordig vrijwel niemand meer, men is kennelijk nog niet zover 😉

  • henkie 24 augustus 2015 om 20:08- Antwoorden

   Beste Boels,
   het is inmiddels zover, dat er op de technische universiteiten een reken toets ingesteld is, waarvoor inmiddels 2 van de 3 zakken. En dat is gewoon rekenen. Gek he, dat die bruggen ineens niet meer passen.

   • Boels 24 augustus 2015 om 21:36- Antwoorden

    Ik herinner mij een college Technische Natuurkunde waar de edele kunst van het schatten van groottes aan de orde kwam.
    Met die kunst kon je een schatting maken binnen een orde van grootte en spaarde je veel tijd uit met het werken met het onmogelijke.

 10. Mikey 24 augustus 2015 om 23:21- Antwoorden

  Henkie,

  Wanneer je een zonnepanelen systeem op je dak hebt dat je eigen verbruik opwekt, dan is het gebruikelijk dat je 50% saldeert en niet 90%. Dus of je hebt een veel te groot systeem of je hebt ‘s-nachts wat groeilampen aan staan :-), want 90a% heb ik nog nooit gezien.

  Verder is het opwarmen van water geen slecht idee, omdat de kWh-en uit de zonnepanelen geen 0,22 euro kosten maar ongeveer net zoveel als een kWh uit een m3 gas.
  Over 5 jaar zal het gas wel weer wat duurder zijn, dus dan is het zeker wel interessant om je eigenverbruik te vergroten met een elektrische boiler.

  • Chris van Dalen 25 augustus 2015 om 00:57- Antwoorden

   Dankzij de salderingsregeling hebben de meeste PV-bezitters een te grote installatie, na afschaffing van die regeling in 2020 zal dat pijnlijk duidelijk worden. Je zult zien dat de accu’s dan ook hier niet aan te slepen zijn, zoals gebeurde na het versoberen van de EEG-subsidie in Duitsland. En dan niet met veel te dure Li-ion maar met goedkope loodaccu’s…

   Desondanks verwacht ik dat het plaatsen van overcapaciteit aan PV gemeengoed gaat worden als de prijs van zonnepanelen voldoende blijft dalen en de netstroomtarieven blijven stijgen.

   • Herman Vruggink 25 augustus 2015 om 01:10- Antwoorden

    De salderingsregeling wordt niet afgeschaft in 2020 maar versoberd. De meeste mensen hebben een PV installatie net onder hun eigen gebruik omdat salderen boven eigen gebruik niet erg gunstig is. Waarom noem je dat te groot Chris?

    • Chris van Dalen 25 augustus 2015 om 10:35- Antwoorden

     Met te groot bedoel ik dat de capaciteit is gemaximaliseerd op afdekking van het jaarverbruik als resultaat van de salderingsregeling. Als die regeling wordt afgeschaft of “versoberd” zit men met een flink overschot in de zomer. De eerste aanschaf is dan een elektrische boiler om het SWW te verwarmen (spaart gas) en bij grotere installaties zal men ook gaan opslaan in loodaccu’s.

   • henkie 25 augustus 2015 om 08:23- Antwoorden

    Beste Chris,
    heb je ook al eens gekeken naar de capaciteitscurves van loodaccu’s? Rijk rekenen is niet zo moeilijk. http://www.power-sonic.com/images/powersonic/technical/1277751263_20100627-TechManual-Lo.pdf Hier zie dat industriële loodakku’s ook snel degraderen als gevolg van het aantal cycli, nog sneller dan Li-akku’s. Ga je toot 100% ontlading, ben je heel snel door je capaciteit heen. Temperatuur is funest, hoge laad/ontlaadstroom idem (alhoewel een Pb akku vergeeflijker is dan een Li-akku, Pb zal niet in de fik vliegen). Ik ben er heel gerust op dat ik niet met akku’s ga lopen zeulen. En die prijsdaling is ook redelijk aan het afvlakken, er zijn genoeg producenten omgevallen.

    • Chris van Dalen 25 augustus 2015 om 10:44- Antwoorden

     Ik zie geen onoverkomelijke problemen… slepen met accu’s om de 5 jaar, ontladen tot 50%, plaatsing in koele ruimte (kruipruimte)…

 11. […] Een kleine groep klimaatwetenschappers beperkt zich niet tot de wetenschap, maar heeft zich met Messiaanse ijver geworpen op het redden van de planeet. Voor Nederland zie bijvoorbeeld hier. […]

Geef een reactie