Help ik verzuip dankzij Natuurmonumenten, stuur een SMS naar Marc van den Tweel!

Help ik verzuip dankzij Natuurmonumenten, stuur een SMS naar Marc van den Tweel!

Dankzij de compensatiegelden die kolenboer RWE/Essent Natuurmonumenten toestopt is nu het Fochtelooerveen de dupe van natuurherstel door Natuurmonumenten. Arcadis begint nu in opdracht van Natuurmonumenten met de grote vernattingsoperatie van dit langzaam groeiende hoogveen, waardoor de adderpopulatie deels zal verzuipen. Dat hoogveen mag niet op eigen tempo groeien van 1 millimeter per jaar omdat Natuurmonumenten dan niet kan adverteren met de eigen goede werken.

Met de aanleg van dammen en dijken moet hier het waterpeil nu opgekrikt, wat zal uitpakken tot een ramp voor de reptielen in het gebied. Die zullen verzuipen, zoals eerder ook in het Bargerveen gebeurde door vernatting veel te snel uit te voeren. Arcadis moet daarom nu in kaart brengen waar de adders zitten, zodat ze deze zoveel mogelijk kunnen sparen voor de ingrepen door Natuurmonumenten. En dat heet dan ‘natuurherstel’.

Natuurmonumenten en andere clubs procedeerden tegen de kolencentrale met als belangrijkste argument horizonvervuiling. Terwijl ze groen licht geven aan windturbines in de Eemshaven die per jaar soms 100 beschermde vogels per turbine per jaar uit de lucht meppen, waaronder kiekendieven en velduilen. Vogels waar RWE nu herstelprojecten voor moet financieren, om verzet van groene clubs af te kopen.

Na 7 jaar lucratief procederen voor Natuurmonumenten, en meer dan een miljoen euro compensatiesubsidies volgens hun jaarverslag 2013

Na 7 jaar lucratief procederen voor Natuurmonumenten, en meer dan een miljoen euro compensatiesubsidies volgens hun jaarverslag 2013

Natuur in slechte handen bij Natuurmonumenten
De roze wolk rond Natuurmonumenten is vooral het gevolg van hun marketing- en lobbyinvesteringen van 20 tot 30 miljoen euro per jaar, niet beslist omdat ze goed beheerder zijn van gebied. Want ze hoeven zich nooit te verantwoorden.

Eerder betaalde de Provincie Drenthe Natuurmonumenten al 3 miljoen euro voor uitbreiding en inrichting van het Fochtelooerveen, om de kraanvogelpopulatie te stimuleren. Dankzij verstoring door recreatie die Natuurmonumenten stimuleert en predatie door vossen- die Natuurmonumenten niet kort houdt- is die operatie ook al verspilling van publiek geld gebleken. De afgelopen jaren sneuvelden alle eieren en jongen. Natuurmonumenten is schatrijk en heeft 190 miljoen euro vermogen op de beurs. Maar zij betalen zelden een substantieel bedrag mee aan natuurprojecten, zij geven hun kostbare geld liever uit aan het salaris van Marc van den Tweel (187k), en oogsten vooral de publiciteit rond de projecten.

Het moet allemaal nog natter, de ontginningspatronen zijn nog zichtbaart

Het moet allemaal nog natter, de ontginningspatronen zijn nog zichtbaart

Een ander voorbeeld is de Roggenplaat in Zeeland, waar Natuurmonumenten doet alsof zij de kar van herstel trekken. Terwijl de Rijksoverheid na campagnedruk door Natuurmonumenten hier 12 miljoen euro bijdraagt en het schatrijke Natuurmonumenten slechts 3 ton euro. Dat is de helft van wat ze jaarlijks aan directiesalarissen uitgeven.

Natuurmonumenten vernielt duinen Schier met schrikdraad, paden en exotische bisons

Natuurmonumenten vernielt duinen Schier met schrikdraad, paden en exotische bisons

Schade op Schier met exotische bisons
.De adviseur voor RWE Dolf Logemann bij de procedures door milieuclubs geeft hier een overzicht van de vernielherstelprojecten. Logemann komt duidelijk uit de eigen groen linkse gelederen, net als Jan Paul van Soest die bij en andere kolencentrale ook als bemiddelaar optrad tussen energieboer en milieuclubs.Die moeten dan de weerstand sussen van procederende milieuclubs, leunend op de goodwill die zij daar hebben. Een beetje zoals Wouter van Dieren eerder deed toen hij de milieuclubs pacificeerde tegen Waddengaswinning, met geld van de NAM (Shell/Exxon)

Hoewel Natuurmonumenten dus in media krokodillentranen huilt voor haar groen linkse achterban vanwege de kolencentrale, komt de organisatie dankzij haar geprocedeer er bepaald niet slecht vanaf.

Negen projecten hebben betrekking op vogels, met speciale aandacht voor de scholeksters, de velduil en de blauwe kiekendief die ooit – al dan niet onregelmatig – op de Eemshaven hebben gebroed. Sommige daarvan zijn al uitgevoerd, zoals de uitbreiding van het brakwatergebied De Ruidhorn in Noord-Groningen met 50 ha, de uitkoop van de totale garnalenvisserij in de Dollard en de aankoop van 23 ha kwelder (beheerd door Natuurmonumenten). RWE stelt daarnaast de samenwerkende boeren en beheerorganisaties langs de Groninger Noordkust en de Dollard in staat om 250 ha kwelders vogelvriendelijk te beheren.

In samenwerking met de Werkgroep Grauwe kiekendief en agrarische natuurverenigingen wordt zo’n 100 ha binnendijks speciaal voor kiekendieven en velduilen beheerd. Tot de nieuwe RWE-projecten behoort ook de aanleg van een tweede brakwatergebied achter de Waddendijk, bij Deikum en te beheren door Het Groninger Landschap. Op Schiermonnikoog wordt in de duinen het biotoop van de blauwe kiekendief hersteld. En bij het Schildmeer laat RWE een 360 ha voormalige akkergrond inrichten als veenmoeras, als afronding van het 1.550 ha grote door Staatsbosbeheer te beheren nieuwe natuurgebied ‘Midden-Groningen’.

Daarnaast is het de inzet van RWE is om een kwaliteitsimpuls te leveren aan alle stikstofgevoelige habitattypen in Noord-Nederland, in totaal op twintig verschillende plekken. Daarvan zijn zeven duinherstelprojecten, twee op Schiermonnikoog en vijf op Ameland. In het Fochteloërveen wordt een groot hoogveenherstelproject uitgevoerd. Naast het Witterveld heeft RWE onlangs 11 ha landbouwgrond aangekocht die als een buffer gaan dienen tegen de invloed van de landbouw. In het Drentsche Aa-gebied is een essentieel perceel aangekocht, waardoor bij Taarlo 120 ha beekdal kan worden ingericht. Er zijn afspraken gemaakt om zowel op het Ballooërveld als in het naastgelegen beekdalletje Smalbroeken heide, zandverstuivingen en graslanden te herstellen. In het Drents-Friese Wold worden stuifzandachtige vegetaties en enkele vennen verbeterd, in het Mantingerzand het beroemde jeneverbesstruweel aldaar. Ook in Friesland worden in opdracht van RWE projecten uitgevoerd: in de Bakkeveense Duinen, de Alde Feanen, Wijnjeterper Schar en het Van Oordt’s Mersken.

Screen Shot 2015-09-14 at 12.02.21Zonder roze bril zie je de groene sector zoals zij is…..de blauwe subsidiedief
Het is RWE niet te verwijten, die gaan gewoon af op wat Natuurmonumenten roept en kan zichzelf dan groen wassen. RWE hoefde formeel ook deze projecten niet te financieren. Want natuurlijk heeft die centrale met haar uitstoot van NOX geen significante invloed op natuurwaarden tot in Drenthe/Friesland.

Op Schiermonnikoog is de schade al aangericht met RWE-compensatiegelden door Natuurmonumenten. Daar vernielt Natuurmonumenten duinvegetatie, bos en planten ze schrikdraad om exotische bisons los te kunnen laten. Zogenaamd voor duinherstel en zelfs voor de blauwe kiekendief. De blauwe kiekendief is een roofvogel die begrazingsterreinen juist mijdt. Dat stelden Chris Turnhout (SOVON) en een visitatiecommissie al vast na een bezoek aan Schiermonnikoog, om de plannen van Natuurmonumenten te keuren.

Natuurmonumenten had geen idee wat er te herstellen viel aan de duinen van Schiermonnikoog, omdat ze meer dan 10 jaar geen vegetatiekaart van het terrein opnamen. Die blauwe kiekendief verdween het laatste decennium nagenoeg van alle Waddeneilanden, en op Terschelling kan het gevoerde begrazingsbeheer daarbij een rolletje hebben gespeeld. Verder heeft men geen idee waarom de vogel verdween, maar bedenk dat hij voor de jaren ’50 ook geheel niet op de eilanden broedde. Dat stikstofdepositie er enige rol speelde lijkt uitgesloten. Terwijl RWE Natuurmonumenten dus op voorhand compenseert, omdat men riep dat de stikstofemissies uit de kolencentrale een mogelijk effect zouden hebben.

  • De kiekendief is een excuus voor Natuurmonumenten om geld binnen te halen, zoals de grote stern dat is bij het ‘herstel’-project op Griend voor 2 miljoen euro subsidies uit het Waddenfonds. Vogels en aansprekende dieren zijn middelen om fondsen te werven.

Wanneer Natuurmonumenten natuur gaat herstellen, is de bestaande natuur stelselmatig de dupe.  We zagen dat in de duinen van Rockanje dankzij Life-subsidies, de uitroeiing van weidevogels uit naam van weidevogelherstel in het Ettelandse veld, de grootschalige boskap waartegen de Werkgroep Roofvogels Nederland te hoop loopt, Oerrr-gebabbel op de Veluwe waar ex-medewerkster Maria Quist de aanval op opende in de Volkskrant. Of de vernietiging van dassenburchten op oud defensieterrein in Drenthe uit naam van natuurherstel, waartegen Das en Boom aangifte deed.

Waar Natuurmonumenten vissers van het Wad wil pesten- dat niet van Natuurmonumenten is- omdat deze de bodem zouden verstoren, kan de club zelf haar eigen gebieden niet met rust laten en voeren zij de commerciële houtkap op.

Wil Natuurmonumenten werkelijk weten wat ik van ze vind?

Wil Natuurmonumenten werkelijk weten wat ik van ze vind?

Laat jullie natuur eens met rust!
Terwijl dat mijn advies als overtuigd ex-lid aan Natuurmonumenten zou zijn: laat de natuur met rust, dan kan er iets moois groeien. Net als een goede wijn, het heeft de tijd nodig. Helaas investeert Natuurmonumenten het geld dat ze WEL wil uitgeven vooral aan marketing, en bordjes als dit: zeg ons wat je van ons natuurgebied vindt. Zo’n idee van de marketingafdeling om het ‘merk’ Natuurmonumenten de positieve geur te geven van publieksparticipatie, zodat het draagvlak blijft bestaan voor haar 40-50 miljoen euro subsidies per jaar. Friese Gea deed dat ook al, waarna ik direct opzegde.

Terwijl de vraag even betekenisloos is als het antwoord dat een willekeurige voorbijganger per mobieltje kan geven. Wat moet hij/zij zeggen: ik mis een

  • sekscamper met Poolse hoeren
  •  XTC-lab
  • motorcross-racecircuit
  • condoomautomaat
  • Andere faciliteiten waarvoor natuurgebieden bij gebrek aan veldtoezicht geschikt zijn

Wat gaat Natuurmonumenten daar dan mee doen?

Dit is deel 13 uit de Geldmachine Natuurmonumenten-reeks, als balans bij de Noord Koreaanse applausberichten die mainstream-media over Natuurmonumenten brengen. Het is een bedrijf dat ooit mijn steun had, tot de schellen van de ogen vielen.