https://www.youtube.com/watch?v=OM_7HJdAf-Q

Een apocalyptisch scenario schetsen- zoals milieuclubs doen- is best leuk tijdverdrijf op deze druilerige herfstdag. In dit beeldverhaal volgt mijn eigen variant met biologisch randje: met klimaatbeleid verzwakken wij zo dat (burger)oorlog onvermijdelijk is. Die verzwakking treedt op dankzij de uitholling van de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energiesysteem en de economie. Het lezen duurt 5 minuten, en anders zijn de plaatjes ook goed te pruimen. Wie denkt dat ik milieuclubs teveel (uithollende) macht toeken, lees ook Dolf zijn analyse over deze angstindustrie die toevallig vanuit andere invalshoek zelfde thema’s aansnijdt op deze zelfde dag.

Net als bij wolven en chimpansees is oorlog om territorium en elkaars energiebronnen bij mensen een biologisch gegeven. Je ziet dat bij natuurvolken in de Amazone maar ook Borneo. Deze nobele wilden van de milieubeweging in harmonie met de natuur, die maken daarom boomhuizen. Niet vanwege de zeespiegelstijging. Maar als defensie tegen continue gevaar dat de buurstam binnenvalt met ‘spearing raids‘ of koppen snellen om de mannetjes te doden, en de vrouwtjes buit te maken. Redmond O’ Hanlon beschrijft in ‘Van Orinoco tot Amazone’ de Yanomani-Indianen die status ontlenen aan de mate waarin hun schedel met een mokerslag is vervormd.

Homini lupus

Homini lupus; wolven voeren ook continue oorlog om territorium en elkaar’s energie

Dat wij nu 70 jaar oorlogvrij zijn en leven in de periode met de meeeste welvaart in de menselijke geschiedenis leidt tot een gevaarlijke denkfout: die van gewenning en vanzelfsprekendheid. We hebben zelfs onze Defensie volledig uitgekleed. Als voorschot op de wereldvrede waar iedere Miss Universe haar verlangen over uitspreekt tijdens de test van haar intellect. Alvorens ze bij de bikini-ronde haar ware kwaliteiten toont.

Nicholas Nassim Taleb beschrijft die denkfout in Antifragile – ‘het kwam altijd goed, we zullen het ook nu wel sussen’ – bij zijn Libanese vader. Dat was voordat in de jaren ’80 de burgeroorlog uitbreekt, en zijn vader alles kwijt raakte dat hij had opgebouwd. Taleb ging in de VS wonen.

...nog maar 70 jaar geleden

…nog maar 70 jaar geleden (Ostwall bij Miedzjedrodsje met grootste vleermuizenkolonie van EU)

Oorlog gaat om elkaar’s energie en hulpbronnen, dat is bij mieren, apen en wolven ook zo. Vrede is een anomalie. Wetten zijn vredesverdragen tot in het kleinste detail, nadat partijen in conflict raakten, en een scheidsrechter behoefden. Wie de ander een ‘hand’ geeft zoals de Romeinen al deden, toont de ander: kijk, ik ben ongewapend, ik draag geen dolk. Valt gezag weg, dan is de Opstand der Horden al snel een feit. Die eisen dan op waar zij recht op menen te hebben.

Holocaust-Monument Berlijn

Holocaust-Monument Berlijn.

Klimaatbeleid: welvaartsoverdracht van lage en middenklasse naar elite
Momenteel is onze regering- aangevuurd door propagandistische massamedia en hun milieubeweging- bezig met de energetische en economische zelfmoordoperatie die ‘klimaatbeleid’ heet: het ontmantelen van een betrouwbare en stabiele energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen.

Per Brussels decreet ruilen we die in voor wisselvallige en daarom met tientallen miljarden euro’s belastinggeld gestutte windturbines, zonnespeeltjes, houtsnippertjes. Datgene waar achteruitgangs-gelovigen van Greenpeace/Natuur en Milieu als beslissers over onze energievoorziening via Energieakkoord haar goedkeuring aan geeft.

Een onvermijdelijke lastenverzwaring volgt en destabilisering van leveringszekerheid van onze energie. Terwijl bij ons de aanvoer uit Slochteren is ingeperkt, die onwaarschijnlijke cashcow die het optuigen van de verzorgingsstaat mogelijk maakte.Klimaatbeleid betekent de welvaartsoverdracht van de middenklasse en onderklasse naar een kleine subsidie-elite. Daarbij komt een overheid met een groeiende staatsschuld en dito rente, die enkel haar inkomsten op peil kan houden door meer belastingen te heffen.  Een verdere verarming treedt op, die tegelijk de stabiliteit van onze economie aantast.

Slochteren kan de rente over onze groeiende staatsschuld niet meer inlossen

Slochteren kan de rente over onze groeiende staatsschuld niet meer inlossen

Dus de Staatsinkomsten dalen, en de lasten blijven stijgen. Wij plachten onze rente over de staatsschuld af te lossen door de Groningers te laten beven. Die optie valt weg.

Mijn Vakblad Natuur Bos en Landschap- dat wordt gecontroleerd door het Ministerie dat subsidies verstrekt aan de groene sector- doet er nog een schepje bovenop in groene decadentie genaamd de ‘baaiobeest iekonomie’. Het waanidee dat je met gras en snoeihout uit natuurgebieden of landbouwafval je economie kunt voorzien van haar levensadem, zonder de gehele natuur kapot te plunderen zoals in de Middeleeuwen ook gebeurde.  En wie kritische vragen stelt plaatst zich buiten de orde, die denkt niet positief genoeg of zoiets.

Groene Groei: de IJzeren Rijn bij Vlodrop

Groene Groei: de IJzeren Rijn bij Vlodrop

Baaiobeest is decadent bureaucratenproza voor ‘Terug naar de Middeleeuwen’. Zoals ‘Forest Windfarming’ ook niets anders betekent dan: boskappen voor turbinesubsidies.

Een eindeloze hoeveelheid gemakkelijk hanteerbare energie houdt de economie tegen de klippen van entropie op draaiende

Een eindeloze hoeveelheid gemakkelijk hanteerbare energie houdt de economie tegen de klippen van entropie op draaiende. Trek daar de stekker uit, en de zaak desintegreert binnen 2 jaar staat het onkruid tussen het asfalt

De onbeschrijflijke hoeveelheid energie die nodig is om 0nze complexe samenleving bijeen te houden, kan ONMOGELIJK rechtstreeks uit de natuur komen. De weg naar kernenergie- het enige realistische alternatief voor fossiel met de juiste energiedichtheid- is door de milieubeweging afgesneden.

De klimaatzuilen van Hercules bij Urk,, de enige weg die de milieubeweging/overheid en door hen ingekapselde massamedia ons voorschrijven

De klimaatzuilen van Hercules bij Urk als religieuze monumenten in een Techno-tijdperk.

Economie en Ecologie hebben niet voor niets de zelfde stam Eco
Je kunt onze economie net als een ecosysteem zien en het leven zelf. Het bestaat ver uit thermodynamisch evenwicht tegen de klippen van de entropie op: bij gratie van gemakkelijke toevoer van eindeloos beschikbare energie in handzame dichtheid. Valt de goedkope energietoevoer weg, dan desintegreert het systeem. Een kerk zonder gelovigen heeft al snel een stichting met subsidies nodig voor het onderhoud, en brokkelt anders af. Een lichaam waar de energie uit is, binnen een uur zijn de eerste maden al in zijn neusgat gelegd en de verzeping begint.

De dood is het enige stabiele natuurlijke evenwicht, het leven en een levende economie bestaan bij gratie van hoge energietoevoer die deze systemen buiten evenwicht in stand houden

De dood is het enige stabiele natuurlijke evenwicht, het leven en een levende economie bestaan bij gratie van hoge energietoevoer die deze systemen buiten evenwicht in stand houden

Niets werkt in de natuur verder zo als magneet voor voedselzoekende organismen, als een cluster met veel energie en voedsel voor het oprapen. Zo kun je onze verzorgingsstaat zien als een opwellingszone met nutriënten in de oceaan waar voedingsstoffen ‘gratis’ beschikbaar komen. Het trekt van verre predatoren aan, die van de rijkdom profiteren. Dat leidt dan al snel tot uitputting van die eindige voedselbron.

Zo leefden de jager-verzamelaars vroeger ook, trekkend van overvloed naar overvloed en uitputting daartussen. Daarbij veroorzaakten die natuurvolken mede massa-extincties. Zoals de komst van Indianen  de Late Quaternary Extinction onder Megafauna in Amerika bracht. En zoals de Maori’s  40 procent van de vogelfauna van Nieuw Zeeland in korte tijd uitroeiden. En zoals exotische ratten en katten op eilanden al in korte tijd inheemse dieren zonder defensie uitroeien.

De bomen en planten ellebogen zich hier naar boven, een toestand als een peuter-creche waar de leidster weg is: Lord of the Flies

De “balans’ van de natuur? De bomen en planten ellebogen zich hier naar boven, een toestand als een peuter-creche waar de leidster weg is: Lord of the Flies

Via predatie kunnen roofdieren hun prooi volledig uitputten tenzij deze een defensie-mechanisme ontwikkelen om verliezen te beperken. Daar zit geen mysterieuze balans achter. En dan na instorten van die voedselbasis moeten ze wegtrekken of zelf afsterven. Zo heerst een wedloop die ook wel als Red Queen is geïllustreerd. Naar de Rode Koningin in Alice in Wonderland, die haar laat lopen zonder dat ze vooruitkomt.

De natuur kent geen stabiele toestanden, waar alles optimaal tegelijk functioneert. Het is een wapenwedloop met Darwin als drijver. In een vredig bos ellebogen de bomen zich richting licht.

Wie dicht bij de natuur leeft put haar uit, en zo leefden de vroegere jager-verzamelaars, de ene bron uitputtend en dan doorstruinend naar de volgende. Zonder kunstmatige toestroom overschotten valt de bodem onder onze samenleving vrij plots weg

Wie dicht bij de natuur leeft in een Biobased Economy (= Middeleeuws systeem) put haar uit, en zo leefden de vroegere jager-verzamelaars, de ene bron uitputtend en dan doorstruinend naar de volgende

Vandaar dat in de natuur diverse strategieen bestaan die predatieverlies inperken, door de predatoren te slim af te zijn. Dat kan via absolute overdaad waarop de predator niet is voorbereid. Zoals bij cicades, die eens in de 17 jaar plots massaal op de vlucht gaan om voort te planten. En daarna zitten ze weer het zelfde oneven aantal jaren in de grond. Maar ook de onregelmatige mastjaren van eikels zijn zo’n strategie van de eik: Een explosie waar zijn zaadpredatoren zich niet geleidelijk op kunnen instellen.

Eiken hebben mastjaren, onregelmatige explosies van eikels zodat er altijd enkelen aan predatie kunnen ontsnappen

Eiken hebben mastjaren, onregelmatige explosies van eikels zodat er altijd enkelen aan predatie kunnen ontsnappen zonder dat die predatoren zich op de overdaad hebben kunnen instellen met massieve voortplanting

Wie zegt 'Nederland is vol' of 'Eigen volk eerst' op facebook kan de betuttelingbrigade op huisbezoek krijgen: de vrijheid van de zelfde menings-uiting is een hoog goed in ons land

Wie zegt ‘Nederland is vol’ mag niet waarnemen wat hij ziet en krijgt een vermaning

We trekken die ecologie door naar het menselijk ecosysteem.

Aangemoedigd door Oude Media/Oud establisment blijven we de nationale eikelvoorraad die verzorgingsstaat heet openzetten voor de hele wereld. Een soort permanente mast, die volgens protagonisten van ‘welkom wereld’ onuitputtelijk is en gratis van onze grote eikenboom valt. Terwijl we er vrolijk rondom dansen. Een voedselboom die daarom mondiaal bij welvaartsconsumenten bekend is. Alle Vlaamse Gaaien, eekhoorns, wilde zwijnen weten die eikenboom met permanente mast te vinden omdat door globalisering de grenzen zijn weggevallen.

Afstanden dankzij fossiele brandstoffen en daardoor gevoede transport-systemen irrelevant zijn geworden. Zelfs bij zo’n wonderboom moet ooit eikelschaarste optreden, zeker als de energietoevoer onvoldoende blijkt.

Wat Pim Fortuyn als ‘De Linkse Kerk omschreef, dat zit nog steeds in een al decennia verwerend zadel ons vanaf hun gesubsidieerde podia hun wereldbeeld voor te schrijven. Pim Fortuyn had ze als premier definitief ten val gebracht. Maar hij werd omgelegd.

Volgens de officieel goedgekeurde complottheorie gebeurde dat dankzij een geflipte dieractivist voor ‘de dieren’. De alternatieve complottheorie stelt dat zijn executeur hulp van krachten binnen de overheid kreeg. Omdat een premier Fortuyn ons land had gedestabiliseerd, de zittende machten van hun plek had geduwd. Hij werd gezien als issue van staatsveiligheid.

Nee, klimaatBELEID is een vorm van geweld: onder dreiging met gevangenisstraf moeten wij subsidies afdragen aan een kleine elite

De Correspondent als exponent van feitenvrij klimaatgezwam. Wij stellen: klimaatBELEID is een vorm van geweld: onder dreiging met gevangenisstraf moeten wij 500 tot 1000 euro per jaar extra afdragen aan een kleine elite, geld dat we niet aan midden en kleinbedrijf kunnen geven naar eigen inzicht

Was Fortuyn aan de macht gekomen, dan was het huidige klimaatbeleid niet opgetuigd, milieuverdragen mogelijk opgezegd. We waren Euro-kritischer geweest, hadden grenzen mogelijk al eerder gesloten voor verzorgings-staat-eekhoorns, gaaien en wilde zwijnen, zoals men in Zwitserland gewoon is maar ook andere beschaafde landen als Nieuw Zeeland. In Zwitserland heb je namelijk nog een functionerende democratie, waarbij iets er niet komt als mensen dat niet willen. Wij stemden tegen de Europese Grondwet en dus kwam hij er.

En zo kon onvrede die toen al bestond en deels legitiem was, nog 14 jaar doorgroeien.

Vredig bij elkaar, maar er is vrijwel niets nodig om ieder tot elkaar's vijand te maken

Vredig bij elkaar, maar er is vrijwel niets nodig om ieder tot elkaar’s vijand te maken

Hoe mainstream-media manipuleren
Reeds lang kijk ik geen TV meer, omdat deze al plat was voor de flatscreen het licht zag. Boeken, blogs, en documentaires via internet zijn ruim afdoende. Ik werd afgelopen weekend blootgesteld aan de eenzijdige en sturende wijze waarop de oude media de toestroom van verzorgingsstaat-toerisme framen: wie kritische vragen stelt is een racist, tokkie met een tattoo. De fotograaf kiest de beelden op last van de redactie die ons beeld moeten sturen. We hebben kortom nog steeds de vrijheid van de zelfde meningsuiting die de Linkse Kerk ons al decennia voorschrijft – gij zult niet waarnemen wat gij ziet, zoals vastgelegd in Artikel 1 van de Grondwet.

Andermaal beangstigend is dus, hoe ontzettend uw mening door massamedia wordt gemanipuleerd.

Afdalen in de catacomben van Fort Douamont bij Verdun

Afdalen in de catacomben van Fort Douaumont bij Verdun

Zodat de man met Blonde Kuif als vanzelf de virtueel grootste is. Hij moet als enige politicus  dagelijks voor zijn leven vrezen om zijn standpunten in de Tweede Kamer. En wordt dus maar uitgelachen. De stemming in ons land is zo, dat je niet uit de pas mag lopen, je geldt dan als randdebiel met Fringe-opinion waar je niet naar mag luisteren. De vrijheid van de zelfde menings-uiting is zo’n groot goed in ons land. De onvrede blijft daarom groeien. Mensen zien hoe ze worden beetgenomen en de gewenste standpunten voorgeschreven krijgen, door een establishment dat zelf niet weet wat ze doet.  Mensen moeten hun kop houden en betalen.

 

..wij overleven hier op de Abdij wel....

..wij overleven hier op de Abdij wel….

Hebben we nu niet de ingredienten bij elkaar voor een snelkookpan. En voor wat onherroepelijk tot straatrellen en uiteindelijk burgeroorlog kan leiden, de Opstand der Horden? Het enige dat tussen chaos en schijnbare vrede in staat is onze welvaart, die volle maag die mensen alles doet slikken.

 

...waar haal je voedsel vandaan als de pleuris uitbreekt en pinautomaten dicht zijn?

…waar haal je voedsel vandaan als de pleuris uitbreekt en pinautomaten dicht zijn?

Wanneer starten de straatrellen in NL?
Het enige dat nog dient te gebeuren- de lont in het reeds decennia opgebouwde kruitvat- is dat de pinautomaten een paar dagen dicht zijn en de plunderingen beginnen al. Want de mens is een wolf. Ik stond bij dodenherdeking op de Dam, toen de Damschreeuwer ‘aaah’ riep. En zag hoe mensen zonder pardon over elkaar in paniek heen liepen: slechts enkelen met enige zelfbeheersing hielden zich staande tegen de panische massa. We zagen al plunderingen in Londen, de straatrellen van Parijs, we zagen al de Facebook-rellen in Haren.

...inspraak in NL: stoom afblazen en dan je bek houden en betalen

…inspraak in NL: je ‘emoties’  afblazen en dan je bek houden en betalen

Vandaar dat ik in 2009 al voor Het Parool ‘Het Eten van de Stadsjager’ schreef: waar haal jij voedsel vandaan als de pinautomaat gesloten is. Toen op het hoogtepunt van de bankencrisis zaten we daar niet ver vandaan.

Van hoog tot laag is die beschavingsrot sinds ’68 door gesijpeld van waarden-relativisme. We zien het niet alleen bij Tokkies, maar ook bij voor geld liegende wetenschappers en bankiers en de explosie aan controle-mechanismen en integriteitscommissies. Die moeten via controle en bureaucratie tegengaan, wat uit persoonlijke drijfveer niet meer vanzelfsprekend heet. Iedereen werd zo los zand, er is ook geen eenduidig beschavingsprincipe meer waarop je Nedermassa kan aanspreken in het Westen.

Ja, iets met ‘de homo’s en de vrouwen’ of iets ander duns.  Wat is ons beschavingsidee wil ik maar stellen: toen Mark Rutte Poetin moreel de les moest lezen tijdens het Nederland-Rusland-jaar, gaf deze als antwoord dat in Rusland een Pedopartij onbestaanbaar zou zijn, of een partij waar vrouwen geen bestuursfunctie konden bekleden: ‘Nederland heeft zulke partijen’…

Vierville sur Mer, American cemetary

Vierville sur Mer, American cemetary

Zoals Joris Luijendijk al beschreef, en onze Theo Wolters onvermoeibaar doet op Europees niveau, is de rotheid van het financiele systeem alles behalve opgelost. Europabreed is een verrotting gaande van de structuren die onze macht in stand hielden. Die macht leunt puur op welvaart, zoals de illusie van vrijheid bij Nederlandse burgers vooral leunt op welvaart: een gevulde maag en portemonnee houdt ons zoet. Maar we hebben vrijwel niets (meer) te vertellen. Initiatieven die iets van zeggenschap willen terugveroveren als Geen Peil worden consequent weggehoond.

Zicht op Point du Hoc, waar weerman Michel Verdier zijn klimaatrealistisch boek presenteerde voor hij de laan werd uitgestuurd. Hier landen de Amerikanen om ons vrij te vechten

Zicht op Point du Hoc, waar weerman Michel Verdier zijn klimaatrealistisch boek presenteerde voor hij de laan werd uitgestuurd. Hier landen de Amerikanen om ons vrij te vechten

Wat wordt onze oorlog?
Zonder welvaart en bakken geld als de economische energie van ons ecosysteem valt ook de defensie weg. We kunnen onze verdediging niet meer betalen, en zijn een eenvoudige prooi voor welke partij ook die ons in haar macht wil krijgen. Want dat de ene partij dominantie over de ander nastreeft op ieder niveau van individu tot staat en wereldmacht: dat is een natuurgegeven. Mijn opties voor wie die partij zijn:

    • De Overheid in haar vele gedaantes, die dankzij groeiende staatsschuld steeds meer onze (bestedings)vrijheid inperkt: we worden een totalitaire ecostaat die vanzelfsprekend steeds verder de natuur uitkleedt en haar onderdanen, met Sylvia Borren als premier
    • De vijfde colonne in ons land gevuld met haat, afgunst en  totale chaos tot gevolg, waarbij je niet de illusie moet hebben dat de overheid je zal beschermen. Dat hoeft niet beslist ‘de Islam’ te zijn. Iedereen die zich om wat voor reden achtergesteld voelt kan zich verenigen in een vernielzuchtige bende om te eisen waar zij ‘recht’ op menen te hebben. Vanuit een verwrongen opvatting over gelijkheid, gecombineerd met irrealistische verwachtingen over wat werk en carriere je leven kan brengen- nee zelfs moet brengen- in onze meritocratie. Negentig procent van het werk in NL is kloten, iets dat mensen met tegenzin doen. Via media worden mensen permanent ontevreden gemaakt met gras dat elders groener is.
    • Een potentiele opwarming van de Koude oorlog dankzij het oorloghitsen vanuit de EU met Poetin en de Oekraïne, waarvan de EUlite wil dat zij lid van de EU worden. Dankzij kernwapens is de kans op zulke interstatelijke openlijke escalatie kleiner
    • Kies uw eigen variant, ik hou me warm aanbevolen voor uw eigen apocalyptisch scenario, mits het beredeneerd is.
Hoop is het uitstellen van teleurstelling: vroeg of laat gaan we hier elkaar weer de hersens inslaan

Passendale Westhoek Tyne Cott. Hoop is het uitstellen van teleurstelling: vroeg of laat gaan we hier elkaar weer de hersens inslaan

De Rypocalypse Resumerend:
De afgelopen jaren ben ik nogal wat slagvelden afgereden, om platen te schieten. Die herinneren je aan een realistisch beeld van de menselijke natuur. Een realistisch beeld van de natuur had ik al. Mijn redenering in dit beeldverhaal is dan even eenvoudig als onvermijdelijk. Vroeg of laat komt ook in ons land weer oorlog en geweld. Economische verzwakking is daarbij de aanstichter en klimaatbeleid is met haar lastenverzwaring daar 1 van de aanstichters van. Welvaart en amusementsindustrie houden de bevolking dociel, maar als welvaart wegvalt komt de wolf in mensen boven.

Haal de stekker er uit, en de chaos keert terug. Binnen no time overwoekert een vorm van natuur onze bouwsels

Haal de stekker er uit, en de chaos keert terug. Binnen no time overwoekert een vorm van natuur onze bouwsels

Hoe zal de wereldorde die daaruit voortkomt er dan uit zien?

Trier, Romeins Amfitheater

Trier, Romeins Amfitheater