Onlangs werd ik uitgenodigd om een voordracht te houden voor de ‘Common Sense Society’.

Hieronder het verslag. Hier een vlog en foto’s van die bijeenkomst.

Waar hebben we het over gehad?
Rond het thema welvaart gingen we met de econoom, oud-diplomaat, oud-onderzoeker (Clingendael) en publicist Hans Labohm in gesprek over de zin en onzin van de menselijke rol in klimaatverandering. Labohm was ‘expert reviewer’ van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’) en zijn werk (zie hier) heeft mede aan de basis gelegen van de Channel 4 documentaire The Great Global Warming Swindle. Het gesprek werd geleid door de econometriste Daniëlla Brals.

Volgens de dominante opvatting warmt de aarde op, is dit de schuld van mensen, leidt opwarming tot rampen en is de wetenschap het honderd procent eens met deze analyse. Volgens Labohm zijn de feiten echter dat er geen acceleratie van de zeespiegelstijging is, dat er zich geen toegenomen weersextremen voordoen en dat de wetenschappelijke opvattingen over klimaatverandering verdeeld zijn. Er bestaan bijvoorbeeld plausibele hypotheses die klimaatverandering verklaren met andere oorzaken dan menselijk handelen, zoals zonnevlekkencycli. Er zijn ook geologische parallellen te vinden die suggereren dat de huidige klimatologische situatie niet uniek is.  

Waarom dan toch al die steun voor een rigoreus klimaatbeleid? Ten eerste suggereerden oudere computermodellen inderdaad een correlatie tussen opwarming en CO2 uitstoot. Voor klimatologische modellen geldt echter een vergelijkbare problematiek als met economische modellen: ze helpen bij het verkrijgen van inzicht, maar zijn slecht in het goed voorspellen. Ten tweede heeft de milieubeweging er belang bij gehad om de menselijke hand in klimaatverandering voorop te stellen, om zo de eigen rol te vergroten. Ten slotte is er in de discussie over het klimaat een bijna theologische onderstroom geslopen – de moderne mythe van ‘Moeder Gaia’. 

Wat mogen we concluderen?

Het klimaatbeleid vraagt om zorgvuldige afweging, aangezien er bij wetgeving altijd consequenties zijn voor vrijheid. Als we ons gehele energiegebruik uit wind- en zonne-energie zouden moeten halen zijn daar bovendien enorme kosten aan verbonden. Op basis van paleodata (die miljoenen jaren teruggaan) is er geen correlatie tussen CO2 en stijging van temperatuur. Klimaatalarmisten laten maar beperkte data zien. Vrijheid en welvaart zijn het meest gebaat bij nucleaire energie.

English

Centered on the CSS theme of prosperity we discussed with economist, former diplomat, former researcher (Clingendael) and writer Hans Labohm the sense and nonsense of the human role in climate change. Labohm was an expert reviewer of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and his work (see here) has been used as a source for the Channel 4 documentary The Great Global Warming Swindle. The conversation was led by econometrician Daniëlla Brals.

According to the dominant view the earth is warming, this warming has been caused by humans, warming leads to disasters, and science agrees one hundred percent with this analysis. According to Mr. Labohm, however, the facts are that there is no acceleration of the rise in sea levels, there is no increase in extreme weather, and the scientific views about climate change are divided. There are, for example, plausible hypotheses that explain climate change by causes other than human action, such as sunspot cycles. In addition, there are geological parallels suggesting that the current state of the climate is not unique.

Why then all the support for a rigorous climate policy? First, earlier computer models did indeed suggest a correlation between warming and CO2 emissions. Yet climate models are problematic in ways similar to the way models are problematic in economics: they help in acquiring insight, but they are bad at predicting well. Second, the environmental movement has had an interest in putting emphasis on the human hand in climate change, in order to increase its own importance. Finally, the debate about climate change has been affected by an almost theological undercurrent – the modern myth of ‘Mother Gaia’. 

What may we conclude?

Climate policy demands careful deliberation, as legislation always has consequences for freedom. Moreover, if we had to draw all of our energy use from wind and solar energy this would be enormously costly. Based on paleo data (which go back millions of years) there is no correlation between CO2 and increased temperature. Climate alarmists show limited data only. Liberty and prosperity benefit most from nuclear power.