Gerrit Hiemstra. Foto NOS.

Onlangs verkondigde de NOS dat het nu echt menens is – 40 jaar dezelfde boodschap dat wèl – met de klimaatrampen.

De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op droogte, overstromin-gen, extreme hitte en andere ernstige gevol-gen voor honderden miljoenen mensen te beperken. Om dat voor elkaar te krijgen moeten dringende en niet eerder vertoonde maatregelen worden genomen, waarschuwen vooraanstaande klimaatwetenschappers in een nieuw rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC.

Bron. NOS

Gerrit Hiemstra:

Naar mijn mening zouden alleen jongeren mogen beslissen over de maatregelen die moeten worden genomen om de klimaatverandering aan te pakken. Leeftijdsgrens bij 30 jaar. De toekomst is voor hen. Zie hier.

Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming te beperken tot 1,5 graad. Om de opwarming te beperken moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent zijn verminderd en in 2050 tot nul zijn teruggebracht.

NOS.nl

Dit is een nogal gewaagde stellingname door de heer Hiemstra. Toch laat zijn eigen agenda zich raden. De jongeren van deze leeftijdsgroep zijn al vanaf de lagere school geïndoctrineerd en klaargestoomd voor het uitdragen van de postmoderne CAGW-ideologie (CAGW: ‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’). Bovendien is het vanzelfsprekend een feest voor de portemonnee van alle ondernemers, belanghebbenden, w.o. Hiemstra, en gesubsidieerde milieubewegingen die financieel profiteren van deze ideologie van het Eco Industrieel Complex.

Leeftijdsdiscriminatie is wat Hiemstra beoogt? Kennelijk. want Hiemstra vreest de oudere leeftijdsgroepen waarin zich talloze wetenschappers bevinden die wel correcte Popperiaanse wetenschapsbeoefening nog tot in de puntjes beheersen. Mij lijkt een leeftijdsdiscriminerende en belangenverstrengelde propagandist als spreekbuis van het al even ideologisch bevooroordeeld NOS-journaal een aansporing om al die propaganda tot op het bot te wantrouwen.

Wat dit extra interessant maakt, is het oorverdovende zwijgen van politiek correct Nederland. We hebben het immers over leeftijdsdicriminatie. Waar zijn Sylvana Simons, Gloria Wekker, Jesse Klaver en het overige politiek correcte koor?

Hiemstra plaatste in de kop van zijn tweet de onsterfelijke woorden: klimaatverandering is al gaande.

Bij mijn weten doet het klimaat dit al vele, vele miljoenen jaren. Ik bespeur welhaast in diens woorden de geest van Mann: voor 1850 bestond er geen klimaatverandering. Wel zien wij een bij handopsteken niet-statistisch berekende ‘zekerheid’ over de zo gewenste menselijke invloed. Zo ongeveer de basis van de klimaatmodellen, die immers behept zijn met dezelfde onzekerheid door nog zeer beperkte kennis van de klimaatprocessen. Hiemstra kan intussen geuren met het ene na het andere record na de verlaging van data van vóór 1950 door het KNMI – homogeniseren genoemd.

Elsevier komt tot de interessante vaststellingen:

Verontrustend is dat klimaatactivisten via ondemocratische weg af en toe successen weten te boeken.

Hierbij wordt gedoeld op de Zaak van Urgenda en de uitspraak van de rechter.

Het was een verbijsterend vonnis. De rechter ging op de plaats zitten van de wetgever [en ook de wetenschap JH] en torpedeerde een democratisch tot stand gekomen overheidsbeleid op grond van een zeer subjectieve interpretatie van mensenrechten. Wat weer eens het gevaar onderstreept van de constitutionele toetsing die geregeld wordt bepleit. Deze opent de mogelijkheid om wetten aan de grondwet te toetsen en biedt zo niet democratisch gekozen, en politiek nogal eenzijdige georiënteerde, rechters volop kansen politiek te bedrijven.

We zien eveneens een overdaad aan klimaatangst aanwakkeren door media als NRC en het NOS-journaal. Dit heeft een goede reden voor met name VVD en CDA:

Voor VVD- of CDA-stemmers die de inhoud van hun portemonnee belangrijker vinden dan de wens van beleidsmakers om als gidsland op te treden, zou een overdaad aan ambitieuze klimaatdoelstellingen afschrikwekkend kunnen werken.

Wij lezen elders in dit artikel het volgende:

In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, dat luidt:

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Bron: Elsevier

En daarom die merkwaardige omweg naar het Europese Hof voor de rechten van de mens (handig om als Staat zo veel macht aan Europa af te staan). Inderdaad, want zo belanden we in de situatie waarin bijvoorbeeld pro defensie-activisten via de rechter afdwingen meer uitgaven te doen voor defensie als bescherming van de burgers etc. Zo help je een democratie om zeep, want de rechtspraak hangt dan alleen af van politieke kleur, ergo willekeur.

Links wil macht tot achter de voordeur met klimaatbeleid als de welbekende voet tussen de deur. Vandaar de kritiek op het klimaatbeleid van pro-welvaartbehoud groeperingen. Het wordt hoog tijd dat partijen als het CDA en de VVD terugkeren naar hun wortels, de rug rechten en de NPO sommeren (wetenschappelijk) evenwichtig nieuws te brengen, vrij van eenzijdige propaganda. Wat wij nu constateren is dat de klimaatactivisten en –propagandisten er onmiskenbare dictatoriale sentimenten op na houden. Zelfs Rotmans bepleit een Nederlandse klimaatdictatuur. Zie hier.

Dit, tezamen met de leeftijddiscriminatie door Hiemstra is iets wat zorgen baart. Bevestigd wordt het gegeven dat zelfs een rationalist in de ban gebracht kan worden van een ideologie. Weinig nieuws onder de zon. Tja, als dertiger zal je door gebrek aan historische kennis dus in dezelfde valkuilen trappen, als bijvoorbeeld 80 jaar geleden.

Tot slot de vraag of men zelf wel weet wat te moeten beweren. Zou dit dan het beetje onbelangrijke zijn aan invloed van natuurlijke factoren?

De kwetsbaarheid voor klimaatvariaties zoals de NAO worden vergroot doordat een periode met rustig weer zoals onder een negatieve NAO, vaak samenvalt met koud en vriezend weer. Dus een periode met lage windenergieopbrengsten valt vaak samen met een periode waar de vraag naar energie hoog is. Het KNMI zet zich in om deze kwetsbaarheid voor grootschalige variaties in het klimaat, zoals de NAO, in kaart te brengen en te kwantificeren.

Bron. KNMI

Interessant voor de gepropageerde ‘zekerheid’ van de klimaatmodellen.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.