Het nieuwste boek van Ap Cloosterman is onlangs uitgekomen. Hier volgen het voorwoord en de inleiding.

Ap Cloosterman:

Ik ben geen klimaatontkenner. Het klimaat verandert wel degelijk. Klimaatverandering is van alle tijden. Het is de norm.

De mainstream wijst CO2 als belangrijkste oorzaak aan. Dit is te kort door de bocht. Er zijn vele natuurlijke oorzaken (17 stuks) verantwoordelijk. De mens is niet in staat om het klimaat te beheersen.

Preventie is noodzakelijk, bijv. dijken, stormbestendigheid en zoetwateropslag.
Stoppen met fossiele brandstoffen is op termijn verstandig vanwege onbetrouwbare leveranciers en milieu- en luchtverontreiniging.

Ontwikkel efficiënte energiebronnen en ga pas daarna ‘van het gas af’!

In dit boek laat ik de lezer kennis maken met de verschillende opvattingen, die er zijn over de oorzaken van klimaatverandering. De opvatting van de mainstream, als zou CO2 de voornaamste oorzaak zijn van klimaatverandering, vindt steeds meer weerstand. Uit een in mei 2019 gehouden peiling bij het ‘Een Vandaag Opiniepanel’ bleek dat 31% van de ondervraagden (27.000) van mening was dat de mens geen rol speelt bij de klimaatverandering. In 2018 was dit 23%. Van de ondervraagden gelooft 66% dat de menselijke uitstoot van CO2 wèl verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Het is tot nu toe niet gelukt om over de oorzaken van de klimaatverandering tot overeenstemming te komen. De energietransitie die men op vrij korte termijn wil realiseren, is ingegeven om de menselijke CO2-uitstoot terug te dringen, zo niet volledig te elimineren. Deze energietransitie, die door velen wordt gezien als onhaalbaar en onbetaalbaar, kan een gevaar betekenen voor ons economisch en sociaal welzijn.

De kosten, die tot 2050 met deze transitie in Nederland gemoeid zijn, belopen zo’n 800 tot 1000 miljard Euro. En jawel, ze komen op het conto van de Nederlandse belastingbetaler.

Er zijn wetenschappelijk onderbouwde analyses, die aangeven, dat de invloed van CO2 op het klimaat nauwelijks meer van invloed is. In het langdurig bestaan van de Aarde is er altijd al sprake geweest van glacialen en interglacialen, zonder dat CO2 hierin een rol heeft gespeeld. Door verschillende wetenschappers wordt erop gewezen, dat het tegengaan van de CO2-uitstoot nauwelijks of geen effect zal hebben op een temperatuurverlaging van de aardse atmosfeer: 0,000…°C.

In Nederland zijn klimaattafels opgericht om met voorstellen te komen voor maatregelen tegen een verdere opwarming van de Aarde. Zowel sceptici alsook de burgers, die er uiteindelijk financieel voor opdraaien, zijn hierbij niet betrokken geweest. Als er bij een groot project veel mensen zijn, die aan de juistheid of aan de haalbaarheid twijfelen, dient er een neutrale waarheidsvinding uitgevoerd te worden. Er dient dus met deskundigen uit beide kampen een zesde klimaattafel met een neutrale voorzitter gestart te worden met de opdracht tot een snelle verificatie van de vraag:

Is de mens door de uitstoot van CO2 verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

Het moge duidelijk zijn, dat dit geen rechtszaak moet worden, zoals deze door Urgenda is aangespannen! Urgenda is van mening, dat de Nederlandse overheid onvoldoende actie neemt om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. In 2015 stelde de rechter Urgenda in het gelijk. Dit vonnis werd in 2018 bevestigd door de Haagse Rechtbank. Er loopt nu een beroep door de Staat bij de Hoge Raad.

Inleiding

Klimaat wordt bepaald door de volgende omgevingsomstandigheden:  Temperatuur; Windsnelheid; Bewolking; Neerslag.

► Meteorologische instituten hanteren voor klimaat een periode van 30 jaar om gemiddelden te berekenen.
► Het weer is de klimaattoestand op dit moment.
► Opwarming of afkoeling van de Aarde: betreft uitsluitend de temperatuur.
► Warmte of koude wordt op Aarde getransporteerd middels zeestromingen en luchtcirculatie.

Klimaatverandering betreft wijzigingen t.o.v. een langdurig 30 jaar gemiddelde in omgevingsomstandigheden met als mogelijke gevolgen:
• Veranderingen in temperatuur;
• Veranderingen in regenpatronen;
• Verandering van droogtegebieden;
• Verschuivende seizoenen;
• Smelten en/of uitbreiden van ijskappen;
• Stijging of daling van de zeespiegel;
• Veranderende zeestromen;
• Hevigheid van wind en orkanen.

In de volksmond wordt er dikwijls geen verschil gemaakt tussen het begrip opwarming van de Aarde en klimaatverandering. De wijze waarop onze generatie met de Aarde omgaat zal zeker gevolgen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen. Het betreft vooral de vervuiling van onze biosfeer door het lozen van giftige stoffen, gassen en plastic. Velen zijn zich niet bewust van de ernstige gevolgen hiervan voor mens, dier, boom en plant. Gevaarlijke landbouwbestrijdingsmiddelen zijn nodig om de oogsten veilig te stellen, maar kunnen leiden tot een desastreus uitsterven van bijen en andere nuttige insecten. Albert Einstein heeft eens gezegd:

Als de bijen verdwijnen zal de mens na 3 jaar volgen.

De emissie van kooldioxide (CO2) wordt door veel mensen gezien als een milieuvervuiling vanwege het broeikaseffect, hetgeen de oorzaak zou zijn van de opwarming van de Aarde ofwel de klimaatverandering.

Klimaatverandering is geen klassiek milieuprobleem. Bij een milieuprobleem gaat het om de vervuiling van lucht, water en grond en wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door SO2 (zwaveldioxide), NO2 (stikstofdioxide), NO (stikstofmonoxide) en roet, die een negatief effect hebben op onze gezondheid. Dat zijn lokale problemen.

Opwarming van de Aarde ofwel klimaatverandering gaat de hele wereld aan en kan ernstige langdurige effecten hebben, zoals het smelten van ijskappen, het stijgen van de zeespiegel, het vaker voorkomen van orkanen, overstromingen en droogte. CO2 wordt door de mainstream verantwoordelijk gesteld als voornaamste oorzaak van de opwarming van de Aarde. Van de andere kant moeten we ons realiseren, dat er zonder CO2 geen planten- of bomengroei mogelijk is en dus ook geen menselijk of dierlijk leven.

Over klimaatverandering zijn er grofweg drie opvattingen:
* Klimaatverandering is volgens het VN-klimaatpanel (IPCC) voornamelijk een gevolg van menselijke CO2-uitstoot → alarmisten;
* Klimaatverandering is voornamelijk een gevolg van natuurlijke oorzaken → sceptici;
* Klimaatverandering is niet de grootste bedreiging: het is een van de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd → Ecomodernisme.

De alarmistische opvatting wordt vertolkt door het IPCC en heeft als doel om politieke beleidsmakers te voorzien van een wetenschappelijke visie op het gebied van klimaatverandering. Het IPCC doet zelf geen onderzoek op het gebied van klimaatverandering, maar doet puur aan literatuuronderzoek. De opvattingen van het IPCC worden o.a. gedeeld door: de NOS journalistiek, Urgenda, Greenpeace, het KNMI en alle politieke partijen, behalve Forum voor Democratie en de PVV.

Ap Cloosterman.

Er bestaat ook een internationaal orgaan van wetenschappers, verenigd in het NIPCC (Nongovermental Panel on Climate Change) met als doel een onafhankelijke second opinion te geven t.o.v. het IPCC. Het NIPCC is in 2003 opgericht door prof. dr. S. Fred Singer en vindt zijn aanhang bij de sceptici. De opvattingen van het NIPCC worden onder meer gedeeld door de Groene Rekenkamer en Climategate.nl.

Uitgeverij en druk: Conferent B.V. (www.conferent.nl)
Bestelinformatie: info@conferent.nl

ISBN: 9789491591198
NUR: 943
1e druk 2019