Foto: Shutterstock.

Trouwe lezers zullen zich herinneren dat Climategate.nl een klacht wegens smaad heeft ingediend bij de integriteitscommissie van de TU Delft met betrekking tot een artikel in het lijfblad van de universiteit, Delta.

Het begon met onderstaande e-mail, waarvan kopie werd gestuurd aan de hoofdredacteur van Delta, Saskia Bonger.

Hier enkele relevante passages.

In Delta wordt de website Climategate.nl als verspreider van complottheorieën geframed (zie hier). Met een dergelijke benadering worden tegenwoordig een aantal maatschappelijke discussies gesmoord. Zo ook de klimaatdiscussie.

Ik ben van plan om de auteur van het betrokken artikel (Mels Habold) aan te schrijven en in eerste instantie te verzoeken aan te geven waarop hij dat baseert. Voor zover ik mij herinner, is er geen hoofdartikel geweest waarin complottheorieën werden gepropageerd. In sommige reacties werd daarentegen wèl gesteld dat er sprake zou zijn van complotten. Maar daarop wordt door Climategate.nl niet gecensureerd. Die vallen onder de vrijheid van meningsuiting, die Climategate.nl respecteert.

Wèl zijn we (Marcel Crok) begonnen met het aan de kaak stellen van Climategate (zie hier).

Of men dit een complot mag noemen, wil ik in het midden laten. In ieder geval was hier sprake van wetenschappelijk onethisch gedrag, collusie en een aanslag op de wetenschappelijke integriteit.

In het algemeen schenkt Climategate.nl uitgebreid aandacht aan klimaatwetenschappelijke literatuur, vaak peer-reviewed. Ook publiceren we regelmatig over de temperatuurmetingen die de laatste 20 jaar nauwelijks enige significante opwarming laten zien – zulks in tegenstelling tot alle paniekverhalen.

Daarop volgde een e-mailwisseling met de hoofdredacteur van Delta. Saskia Bonger, waarin Climategate.nl haar onder meer het volgende schreef:

Beste Saskia Bonger,

Ter verduidelijking: Habold schrijft dit over Climategate.nl:

Citaat:

‘… climategate.nl. Voor de lezers die niet bekend zijn met deze website: deze doet zich voor als een vrij forum waar een ieder twijfel over onze aanpak van klimaatverandering mag uitspreken. De website is echter vooral gecentreerd rond een complottheorie waarin beweerd wordt dat een gering aantal wetenschappers achter de schermen macht uitoefent om angst rond klimaatverandering te verspreiden. Veel voorkomende praktijken van deze website zijn het publiceren van pseudo-onderzoeken, het verspreiden van nepnieuws over politici en het in twijfel trekken van onze wetenschappelijke instituten.’

Einde citaat.

Dat is niet waar en dus smaad. U had hieraan nooit podium mogen geven.

In het circuit van de klimaatsceptici bevinden zich … vele hoogleraren die zich in hun loopbaan met vele aspecten van het klimaatthema hebben bezig gehouden. Dat vertaalt zich ook in de auteurs van Climategate.nl. De hoogleraren’dichtheid’ van de website is waarschijnlijk uniek.

Ten slotte. Waarom heeft u geen contact opgenomen met Salomon Kroonenberg, een van de meest gevierde hoogleraren van TU Delft? Die had u voor dit soort misstappen kunnen behoeden.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur Climategate.nl

Na nog wat heen en weer geschrijf verzandde de discussie en liet Saskia Bonger weten dat zij zich niet voor e.e.a. verantwoordelijk voelde. Al die tijd hield de auteur van het gewraakte artikel zich schuil.

Daarop besloot Climategate.nl zich tot de Integriteitscommissie van de TU Delft te richten.

Aan: De Commissie Wetenschappelijke Integriteit TU Delft.

L.S.

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een smadelijke passage in een artikel van de hand van Mels Habold, gepubliceerd in Delta van 26 januari 2022, onder de titel: ‘Delta, geef complotdenken geen kans.’

De gewraakte passage is de volgende:

Citaat:

‘Het zal weinig mensen verbazen dat deze petitie grotendeels gedeeld was op Climategate.nl. Voor de lezers die niet bekend zijn met deze website: deze doet zich voor als een vrij forum waar een ieder twijfel over onze aanpak van klimaatverandering mag uitspreken. De website is echter vooral gecentreerd rond een complottheorie waarin beweerd wordt dat een gering aantal wetenschappers achter de schermen macht uitoefent om angst rond klimaatverandering te verspreiden. Veel voorkomende praktijken van deze website zijn het publiceren van pseudo-onderzoeken, het verspreiden van nepnieuws over politici en het in twijfel trekken van onze wetenschappelijke instituten.’

Einde citaat.

Dit is niet waar en smaad.

Hiermee schaadt de auteur de reputatie van Climategate.nl en de vele auteurs die op deze website publiceren, waaronder vele gerenommeerde wetenschappers.

Ik verzoek u het daarheen te willen leiden dat:

– deze passage wordt gerectificeerd;

– Climategate.nl de mogelijkheid krijgt een weerwoord te schrijven in Delta;

– de auteur afstand neemt van deze insinuaties en openlijk zijn excuses aanbiedt.

….

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

https://www.climategate.nl/

Na enkele herinneringen te hebben gestuurd, kregen we na 2 maanden het volgende antwoord van de secretaris van de Integriteitscommissie.

Geachte heer Labohm,

Uw e-mailbericht van 31 januari 2022 over ‘smaad jegens website Climategate.nl’ is gericht aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) TU Delft. U vraagt daarin o.m. een rectificatie van een passage in een artikel (zijnde een brief) in de Delta van 26 januari 2022.

Bij een binnengekomen klacht dient ingevolge de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit TU Delft 2020 (te vinden op de website) eerst de ontvankelijkheid van de klacht te worden onderzocht op basis van art. 4.5 van de Klachtenregeling. Dit onderzoek heeft langer geduurd dan gebruikelijk, waarvoor excuses.

U reageert op een opiniebrief in de Delta geschreven door een student. Er is dus o.i. geen sprake van wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke publicatie waarop de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (hierna: Code) en de Klachtenregeling betrekking heeft. Bovendien is geen sprake van een handeling van een medewerker (zie art. 1c Klachtenregeling). Reeds hierom zou uw klacht niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard. Daarnaast ontbreekt enige verwijzing naar de Code en onderbouwing van welke norm daaruit in het geding is. Ik geef u daarom in overweging uw klacht bij de CWI in te trekken, omdat anders tot een o.i. onnodig formeel vervolg (advies CWI en beslissing van het College van Bestuur, CvB) zou moeten worden gekomen.

U richt uw pijlen en claims (rectificatie, weerwoord in Delta, excuses van de briefschrijver) op de Delta, waaraan u al heeft geschreven en waarvan u al een reactie heeft gekregen.

Voor de goede orde wijs ik u erop dat u, uitgaande van een klacht wetenschappelijke integriteit, dit heeft vermeld op de website Climategate.nl, wat een overtreding is van de geheimhoudingsplicht van art. 2.8 Klachtenregeling. Als vermeende klager schendt u dan deze geheimhoudingsplicht, waaraan de CWI of het CvB passende consequenties kan verbinden.

Met vriendelijke groet, namens de CWI,

Mr. J.J. (Jan) Nuijten

Senior Beleidscoördinator / Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit Legal Affairs

Aangenomen mag worden dat dit alles formeel wel zal kloppen. Maar deze reactie impliceert dat het lijfblad van de TU Delft rustig kan doorgaan met het verspreiden van smadelijke artikelen, zonder dat daarop enige correctie volgt of weerwoord kan worden gegeven. Dat is in dit geval niet alleen schadelijk voor de reputatie van Climategate.nl maar ook voor die van de TU Delft.

Bovendien, in plaats van het tonen van enige spijt vanwege het feit dat de TU niets kan doen aan het verspreiden van smaad door haar lijfblad Delta, eindigt de secretaris met een subtiele dreiging met ‘passende consequenties’ vanwege het schenden van de ‘geheimhoudingsplicht’.

Het moet niet gekker worden.

Aldus is de klacht wegens smaad van Climategate.nl gestrand op onwil en formaliteiten. Interne correctie op de schending van elementaire fatsoensnormen blijkt binnen de TU niet mogelijk te zijn.

O tempora o mores.

***

Naschrift van de redactie

Temperatuur in maart weer iets gestegen. Is dit dan het begin van die verschrikkelijke opwarming?

***