Van een onzer correspondenten.

Maurice de Hond heeft in zijn lopend opinieonderzoek gevraagd naar de perceptie van zeespiegelrijzing bij stemmers van de recente provinciale verkiezingen.

Het blijkt dat politieke voorkeur samenhangt met het wel en wee van onze zee. Hem viel op dat als hij aan mensen vroeg hoeveel zij denken dat de zeespiegelstijging in Nederland in het recente verleden is geweest dat de schattingen sterk uit elkaar lopen. De meeste mensen melden dan een – stuk – hogere stijging dan zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. Het leek hem interessant om middels een steekproef aan Nederlanders vragen te stellen over de door hen geschatte stijging van de zeespiegel in Nederland in het verleden en hun verwachting naar de toekomst toe en te kijken waar de verschillende schattingen mee samenhingen.

De Hond:

‘De gemiddelde schatting voor de zeespiegelstijging van ruim 100 jaar geleden en van de afgelopen 25 jaar is een factor 2 te hoog. Interessant is echter daarbij om te zien hoe die schattingen zijn bij verschillende subgroepen. Komen die overeen of verschillen die en zo ja hoeveel? Ten aanzien van de inschatting van de werkelijke stijging beperk ik me tot die van de laatste 25 jaar. (Het patroon lijkt namelijk sterk op dat van ruim 100 jaar geleden).’

Hier zijn de resultaten:

Bron hier.

Wat duidelijk is bij een samengaan van GroenLinks en PVDA, er een afspraak moet worden gemaakt over de gezamenlijke zeespiegelrijzing. Maar ook in de coalitie van Rutte IV lopen ingeschatte zeespiegelrijzingen erg uiteen. PVV is het meest realistisch.

Er is volgens De Hond zeker sprake van een stijging van de zeespiegel de laatste 100 jaar en een mogelijke versnelling ervan de laatste 25 jaar. Dat zegt nog niet hoe dit is gebeurd, welke invloed de mens daarop heeft gehad en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Als gekeken wordt over veel langere periodes in de geschiedenis dan zien we t.a.v. de zeespiegel ook grote schommelingen, aldus de opinieonderzoeker.

De Hond breekt een lans voor een debat over de werkelijke zeespiegelrijzing, daarbij verwijzend naar de onderzoeken van klimaatklokkenluider Rob de Vos.

De Hond:

‘Data en analyses zijn niet eenduidig en er zijn meer mogelijkheden van interpretaties. De cijfers zijn namelijk minder hard dan in eerste instantie gedacht wordt en er worden correctieprocedures en modellen toegepast, die invloed hebben op de uitkomsten. Daar is zeker geen bezwaar tegen, maar het is dan juist erg gewenst dat dit hele proces compleet transparant is en vooral ook dat er discussie/debatten mogelijk zijn tussen degenen die deze analyses hebben uitgevoerd en degenen die – ook met eigen wetenschappelijke credentials – daar onderbouwde kritiek op hebben. Een discussie/debat die niet alleen leerzaam zullen zijn voor de toeschouwers, maar ook tot verbeteringen kunnen leiden waarmee we allemaal geholpen zijn. En last but not least: tot een groter begrip van wat de uitkomsten nu echt betekenen.’

***

Voor het onderzoek van Rob de Vos, zie hier.

Bronnen hier en hier.

***