Het spoeddebat over climategate ging ondanks de Irak-crisis door en ik heb geboeid zitten kijken, hoewel het niveau van het debat niet al te hoog lag. Wist niet eens dat ik via mijn digitale televisie 24 uur per dag naar het politieke kanaal kan kijken en dat alle plenaire debatten live te volgen zijn. Het tempo zat er goed in, zo goed dat het zelfs voor een ingewijde in het klimaatdebat als ik af en toe moeilijk te volgen was.

Als aanvrager van het debat mocht PVV’er Richard de Mos de aftrap geven. Zijn volledige reactie is hier te vinden en ook hieronder:

Voorzitter,
Het ene na het andere kouderecord wordt gebroken; Koning Winter laat zien dat er met hem niet te spotten valt, al weken zijn wij in zijn greep. De maatschappelijke steun voor de klimaatalarmisten valt als een kaartenhuis in elkaar.
Hoe anders was het enige weken geleden; toen werd de PVV als klimaatsceptische partij nog weggezet als ‘de gekkie henkie’ van de politiek.
De politieke elite, met reserve-klimaatminister Samsom voorop, had besloten: ‘De aarde warmt op en de mensheid is daarvan de schuldige’!
En wat hadden we er met zijn allen zin an! Samen in de CO2 neutrale trein naar de klimaattop in Kopenhagen, waar wij maar een boodschap hadden voor Moeder Natuur: ‘Waag het niet om de aarde twee graden warmer te laten worden’!
‘Beat heat’ was de strijdvaardige leus van de klimaatalarmisten!
Maar nog voordat de trein richting Kopenhagen kon afreizen, kwam bij het grote publiek de ware klimaataap uit de mouw; Climategate was geboren.
Nadat de klimaatalarmisten zich jarenlang ongestoord schuldig hebben kunnen maken aan bangmakerij van de mensheid, sceptici buitenspel stonden en werden weggezet als ‘platte aardedenkers’,
was daar ineens Phil Jones, directeur van het gerenommeerde Britse klimaatinstituut CRU van de Universiteit van East Anglia.
De praktijken die klimaatwetenschappers erop na houden raakt de integriteit van de klimaatwetenschap in het hart.
–    Er is met data en computercodes gerommeld;
–    Er is data verdwenen en achtergehouden;
–    Er is sprake geweest van intimidatie van sceptische wetenschappers;
–    Er zijn gevallen bekend van bedeigingen aan het adres van hoofdredacteuren van wetenschappelijke tijdschriften;
–    Er was de intentie het ‘peer review proces’ aan te passen aan de wensen van het IPCC;
Eenmaal in Kopenhagen bereikte mij het nieuws dat een Russische denktank stelt dat de ‘climategate’ wetenschappers bewust Russische weerdata buiten beschouwing hebben gelaten, omdat die niet zouden passen in hun alarmerende theorie over de opwarming van de aarde.
Inmiddels zijn er onderzoeken gaande tegen Jones en de voorzitter van de hockeystickvereniging, Michael Mann, die met zijn grafiek bewust de kleine ijstijd en de warme periode uit de Middeleeuwen weg liet.

Voorzitter,
De aanname dat als gevolg van menselijk handelen de temperatuur op aarde zou toenemen, is gestoeld op voorspellingen die aan de hand van computermodellen zijn verricht.
Een voorspelling kan nooit een bewijs zijn, want het is immers nog niet gebeurd!
Daarom is het ook onverantwoord om een miljarden verslindend klimaatbeleid te voeren.
Dat gaan gelukkig steeds meer mensen zien. Wellicht ook minister Cramer zelf. Ging zij op de heenweg naar Kopenhagen nog met de trein, terug pakte ze weer ouderwets het CO2-uitstotende vliegtuig.
Ook secretaris-generaal van Economische Zaken, dhr. Chris Buijnk ziet dat het onverantwoord is om miljarden te blijven investeren aan iets wat we niet weten; hij wil af van de Nederlandse klimaatdoelen.
De VVD is ook wakker en wil een onafhankelijk onderzoek aangaande Climategate. Prima idee; immers baat het niet, dan schaadt het niet.
Overigens is de PVV, zoals u wellicht al weet, een stap verder. Wat ons betreft wordt de invloed van de mens op het klimaat schromelijk overschat.
De mens kan het klimaat niet beïnvloeden; die tweegraden doelstelling is absurd!
Anders had ik wel bij wet een klimaat willen vastleggen met elke dag een zonnetje, 27 graden en een briesje uit zee.
Ik wil de minister en de alarmisten dan ook oproepen:
Ga terug naar een oud gezegde:
“Verander de dingen die je kunt veranderen en accepteer de dingen die je niet kunt veranderen”!
Voorzitter, 1 motie:

TGV
Toen De Mos deze rede in 3 minuten afraffelde, nog onderbroken door vragen van onder andere Samsom, kwam het niet sterk over. Maar het geheel teruglezend is het niet slecht. De Mos probeert alleen een gigantische reuzensprong te maken. Hij wil van climategate in een klap naar het totaal afbreken van al het klimaatbeleid. De voorzitter was verrast dat hij aan het eind van zijn introductie al meteen een motie aankondigde.

Diederik Samsom van PvdA vroeg De Mos trouwens of hij een paar voorbeelden uit de e-mails kon noemen en toen haperde de TGV van De Mos flink. Dat was een gemiste kans, want zoals de lezers van climategate.nl weten is er genoeg explosief materiaal te vinden in de e-mails en De Mos had er daarom goed aan gedaan een paar smeuïge citaten paraat te hebben. In plaats daarvan verwees hij naar climategate.nl (!), leuk voor ons natuurlijk, maar een opmerking waar Samsom terecht weinig mee kon. Later in het debat kwam hij overigens alsnog met een citaat uit de e-mails:

Mike,
Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4?
Keith will do likewise. He’s not in at the moment – minor family crisis.
Can you also email Gene and get him to do the same? I don’t have his new
email address.
We will be getting Caspar to do likewise…
Cheers
Phil

Cramer vond het lastig om daar meteen een reactie op te geven.

Ver-van-mijn-bed
En dat is ook meteen mijn voornaamste bezwaar over het debat. De aanleiding was climategate, maar niemand van de aanwezigen gaf er blijk van echt goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de e-mails. Het leek voor iedereen de ver-van-mijn-bed-show. En dat is des te kwalijker voor degenen die climategate hadden aangegrepen als aanleiding voor het debat. Naast De Mos was dat Helma Nepperus van de VVD. Zij herhaalde haar verzoek om een onafhankelijk onderzoek door de WRR, maar was niet in staat helder onder woorden te brengen waarom climategate dat nou juist nodig maakt.

Liesbeth Spies van het CDA merkte daarom maar op dat er toch permanent onderzoek gedaan wordt en dat ze de noodzaak van weer een onderzoek daarom niet in zag. Haar reactie sloeg in feite als een tang op een varken i.v.m. climategate maar gezien de wat onbeholpen uitleg van Nepperus viel het haar nog niet eens kwalijk te nemen.

Omschrijving
Zelf zou ik het ongeveer zo omschreven hebben:

De Nederlandse overheid en ook alle andere overheden vertrouwen sinds jaar en dag op de lijvige rapporten van het IPCC. Enkele duizenden gehackte of gelekte e-mails van het CRU wekken nu echter de indruk dat invloedrijke IPCC-auteurs geprobeerd hebben om sceptici systematisch buiten de literatuur en buiten IPCC-rapporten te houden, dat ze geweigerd hebben om sceptici inzage in cruciale data en broncode te geven en dat ze zelfs Freedom of Information Act verzoeken om data en e-mails aan hun laars lapten. Als gevolg daarvan is het laatste IPCC-rapport mogelijk/waarscijnlijk eenzijdig. Er moet daarom snel een onafhankelijk onderzoek komen, liefst uitgevoerd door wetenschappers met een goede wiskundige achtergrond en programmeerkennis, die zelf nog niet bij het klimaatdebat betrokken zijn geweest. Zij moeten onderzoeken of bijvoorbeeld de zeer invloedrijke mondiale temperatuur van CRU wel betrouwbaar is.

Zo’n introductie kun je dan onderbouwen met enkele citaten uit de e-mails. Daarna kan het debat beginnen. Nu ontbrak echter een duidelijk onderwerp van debat en daardoor kwam het debat nooit echt goed op gang. Niettemin waren er enkele interessante punten te noteren.

IPCC-onderzoek
Zo merkte Samsom op dat er internationaal al twee onderzoeken naar climategate gaande zijn, een van CRU en een van … het IPCC. Die laatste opmerking is interessant. Van de week schreven we hier nog dat Pachauri zijn beloofde onderzoek op 9 december al weer had ingetrokken. De IPCC-website vermeldt ook niets over een ‘onafhankelijk’ onderzoek. Mogelijk weet Samsom dus iets wat wij niet weten. Ik zal hem per e-mail om opheldering vragen.

Kees Vendrik van Groen Links had een voor de hand liggende maar toch lastige val opgezet voor Nepperus. Hij stelde voor om niet een onafhankelijk maar juist een zeer partijdig onderzoek te laten uitvoeren en wel door drie prominente VVD’ers, Winsemius, Nijpels en Voorhoeve. Allen waren ooit minister en zijn voor zover mij bekend voorstanders van verregaand klimaatbeleid. Nepperus had hier geen weerwoord op en het geeft weer aan dat ze nog geen goed beeld heeft van wat een onderzoek n.a.v. climategate behelst. Ex-ministers zijn niet geschikt hiervoor, je hebt actieve wetenschappers nodig die nog goed op de hoogte zijn van statistische methoden, data-analyse en softwareprogramma’s en mogelijk ook sociale wetenschappers (sociologen, politicologen) en juristen die n.a.v. de e-mails onderzoeken of het IPCC wel de open en transparante organisatie is die het pretendeert te zijn.

Minister Cramer had weinig moeite de vragen te beantwoorden. Ze wees terecht op het onderzoek dat gaande is bij CRU en dat uitgevoerd wordt door een onafhankelijk persoon, dhr Russell. Ze stelde voor de resultaten van dat onderzoek eerst af te wachten (komt in het voorjaar) en dan door te sturen naar de kamer. Mochten er dan nog vragen over blijven, dan staat ze open voor een eventueel Nederlands onderzoek. Het lijkt me een heel logische volgorde, gezien het feit dat de betrokken onderzoekers geen (0f nauwelijks) Nederlanders zijn.

Cramer merkte tevens op dat zij sceptici niet wil uitsluiten. De Mos kwam daarop met twee citaten van Kofi Annan en Rajendra Pachauri die sceptici wel volledig diskwalificeren van het debat. Cramer nam daar afstand van, maar dit punt, dat Cramer het dus oneens is met de voorzitter van het IPCC, werd niet verder uitgemolken.

Opvallend is vooral de andere toon die Cramer nu aanslaat t.a.v. climategate in vergelijking met eind november.Toen schreef ze op haar weblog:

Zoals verwacht hebben klimaatsceptici de informatieroof aangegrepen om hun gelijk te halen. Althans, het door hun vermeende gelijk. Wat is het probleem? De informatie is a-symmetrisch en daardoor ondeugdelijk. Alles is uit zijn context gehaald en allerlei types die menen dat het wel meevalt met het klimaatprobleem (en dat de aarde plat is) gaan ermee aan de haal.

Dus Cramer heeft zich de afgelopen tijd toch gerealiseerd dat een serieus onderzoek naar de CRU e-mails op zijn plaats is. Ze vertelde zelfs dat ze Pachauri in Kopenhagen gevraagd had nog eens duidelijk uit te leggen hoe open en transparant het IPCC nu precies is. Ze zou daarover een brief krijgen van Pachauri, die echter nog niet binnen was. (Waarschijnlijk heeft Pachauri momenteel wel wat beters aan zijn hoofd, namelijk zich verweren tegen alle aantijgingen van belangenverstrengeling).

Motie
Wordt vervolgd in het voorjaar dus als het CRU-rapport beschikbaar is. Zo lang wilde De Mos echter niet wachten. Hij diende een nogal stevige motie in:

Motie De Mos
Spoeddebat Climategate
De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat de er meerdere malen, met Climategate als ultiem dieptepunt, is gemanipuleerd met klimaatgegevens die misleidend waren voor de publieke opinie,
Overwegende dat de nietige mens het klimaat niet kan beïnvloeden, waardoor het onverantwoord is om miljarden te investeren in klimaatbeleid,
Verzoekt de regering te stoppen met de diefstal van de belastingbetaler om iets te beïnvloeden waar alleen Moeder Natuur over gaat,
En gaat over tot de orde van de dag,

De Mos

Dinsdag wordt er over deze motie gestemd.