Na de deceptie in Johannesburg volgt nu al de deceptie van de negatieve uitslag van de 1e tender van de 10 miljoen euro zware Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties Milieu (SMOM). Hierboven de aanhef van de brief die de voorzitter van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid vandaag ontving (download pdf). Hieronder de cruciale passage uit de brief:

Door het toekennen van subsidie voor aanvragen die hoger zijn gerangschikt, is het subsidiebudget uitgeput. Dit betekent dat voor uw project geen subsidie meer beschikbaar is. Ik wijs uw subsidieaanvraag dan ook af op grond van het tweede lid van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Toelichting
In totaal heb ik 77 aanvragen gerangschikt. Uw aanvraag is hierbij op nummer 52 geëindigd. Bij uw aanvraag heb ik het volgende overwogen. Het project richt zich met name op het onderhoud van een website. De mate van innovatie is hierdoor in vergelijking tot andere ingediende projecten lager beoordeeld. Voor de realisatie van de genoemde doelstellingen is het essentieel dat zowel klimaatalarmisten als klimaatsceptici deelnemen aan dit project. De site climategate.nl, waarop het project wordt geënt, representeert op dit moment voornamelijk de geluiden van sceptici. Uit het projectplan blijkt onvoldoende hoe deelname van diverse partijen nu daadwerkelijk geborgd wordt, waardoor de slaagkans van het project lager wordt beoordeeld. Tevens zijn de kosten relatief hoog, waardoor de efficiëntie (subsidie in verhouding tot verwacht resultaat) in vergelijking met andere projecten lager is.

Njet
De brief is ondertekend door drs. M. A. Verzandvoort Opdrachtmanager, NL Milieu en Leefomgeving. Je krijgt stellig de indruk dat er niet domweg is geturfd op basis van de SMOM-beoordelingscriteria, maar dat er wel degelijk ook met helicopterview is gekeken naar de vraag: heeft VROM er wel zin in een club die duidelijk in de sceptische hoek zit te subsidiëren. Met als niet al te verrassend antwoord en stevig “njet!” Dit terwijl ons op de voorlichtingsdag overduidelijk te kennen was gegeven dat “luis in de pels”, “sceptisch geluid”, “spiegel voorhouden”, “antennefunctie” expliciet gewenst waren.

Wil je zien welke projecten wél zijn gehonoreerd? Download dan deze bedroevende xls. In een volgende blog zal ik een bloemlezing geven van de fraaiste milieumiskleunen waarmee AgentschapNL bij critici als Helma Neppérus op niets dan hoon zal stuiten. OK, eentje dan als opwarmertje (of afkoelertje?):

Stichting Klimaatverbond Nederland
Hier is de deur open, de warmte houden we binnen (looptijd: 12 maanden)

Klimaatverbond Nederland constateert dat open winkeldeuren niet te rijmen zijn met lokale klimaatdoelstellingen. Open winkelpuien ondermijnen motivatie en urgentiegevoel bij burgers. Doelstelling binnen het project is dat gemeenten samen met detailhandel minimaal 50 winkeldeuren in 13 gemeenten gaan sluiten en aan de slag gaan met energiebesparing. De consument/burger wordt betrokken door de inzet van StoereVrouwen en zij worden onderdeel van de online campagne.

€ 104.564,02

Namens het hele team van Climategate.nl en het bestuur van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid felicitaties aan het klimaatverbond, de zoveelste subsidieslurpende dochterclub van 100% gesubsidieerde moederorganisaties. Tegen de op de voorlichtingsdag gedane belofte in staat er op de hele lijst toekenningen geen enkel, maar dan ook geen enkel project dat ook maar een greintje ruimte laat voor een sceptische blik op milieubeleid. Sterker nog twee van de projecten kunnen worden aangemerkt als welbewuste indoctrinatie en brainwash van kinderen. Later dus een bloemlezing.

Los van de abjecte absurditeit van vele van de toegekende projecten, slaat de subsidiegever in de bovenstaande summiere beoordeling van ons project op drie punten de plank volledig mis:

  1. Het project richt zich met name op het onderhoud van een website. De mate van innovatie is hierdoor in vergelijking tot andere ingediende projecten lager beoordeeld.
  2. Voor de realisatie van de genoemde doelstellingen is het essentieel dat zowel klimaatalarmisten als klimaatsceptici deelnemen aan dit project. De site climategate.nl, waarop het project wordt geënt, representeert op dit moment voornamelijk de geluiden van sceptici. Uit het projectplan blijkt onvoldoende hoe deelname van diverse partijen nu daadwerkelijk geborgd wordt, waardoor de slaagkans van het project lager wordt beoordeeld.
  3. Tevens zijn de kosten relatief hoog, waardoor de efficiëntie (subsidie in verhouding tot verwacht resultaat) in vergelijking met andere projecten lager is.

De weerlegging hiervan is simpel:

  1. Het project “Antenne klimaat & Duurzaamheid” richt zich op het aanzwengelen van een open debat met de website climategate.nl slechts als middel. In een later stadium waren – bij toekenning van de subsidie ook een online enquête gepland en een intensivering van het Twitter-verkeer, evenals een persconnferentie, een prijsuitreiking en wat dies meer zij.
  2. Het open debat wordt met name gevoerd via de reacties van het blog. In het evaluatieplan zijn concrete targets met betrekking tot het aantal reacties opgenomen. Het aantal reacties ligt ook prachtig op schema om de gestelde doelen te bereiken. En wonder boven wonder is de verhouding tussen sceptici en alarmisten in de reacties zo goed als 50/50. Ondanks dat we de moed hebben gehad het project al 4 maanden voor de uitkomst van de beschikking te starten heeft AgentschapNL blijkbaar niet de moeite genomen even naar de site te kijken, of men heeft verkeerd gekeken. In ieder geval zijn we niet benaderd om nog een of ander toe te lichten.
  3. De aanvraag was 84.000 voor 6 maanden intensieve 24 x7 moderatie van een klimaatdebat in een cruciale fase van de perceptie van de klimaatwetenschap en -politiek. Inclusief online enquête, evaluatie (1 mnd),  persconferentie, prijsuitreiking voor de meest actieve reageerders, eindrapport. Ach moeten we dan de SMOM nogmaals door het slijk halen door opnieuw te linken naar het Telegraaf-artikel Cramer’s subsidieparadijs van augustus 2008? Of moeten we nog cynischer zijn en vragen wat bijvoorbeeld het recente PBL-rapport heeft gekost? We weten allemaal dat Maurits Groen tonnen heeft ontvangen van VROM onder meer voor een welkomstfeestje voor Al Gore en voor de evaluatie van de mislukking van Kopenhagen.

Wil je actief meedenken over hoe deze vork in de steel zit? Vul dan een map op je compu met de volgende bestanden: onze afwijzingsbrief plus ons projectplan en evaluatieplande lijst van alle projecten die wel een deel van de nu uitgekeerde 3.000.000,- euro hebben gekregen (maxcimaal 125.000- per project); en de lijst met alle toekenningen van 2004 t/m 2009. Wie zin heeft erin te duiken: graag! Alle feedback is momenteel natuurlijk meer dan welkom. We laten het nieuws even bezinken en berichten in de komende dagen hoe we verder zullen gaan.

Om te beginnen is de ondertitel van het blog weer terugveranderd van….

Zes cruciale maanden nieuwsgaring en moderatie klimaatdebat – 12 april t/m 12 oktober 2010

in…

Neêrlands meest gelezen en besproken online platform over klimaatverandering

Opmerkelijk is dat SMOM juist vandaag de ClimategateNL twitterfeed is gaan volgen. Dat was voor de teleurstellende brief op de mat viel. Het leek een hoopvol teken. Nu vragen wij ons af: wat wil die club nog van ons…. Wij willen in elk geval niets meer van hen. Bah!