De bruinvis heeft de onhebbelijke gewoonte op stranden te gaan liggen: pure aandachttrekkerij

In mijn vorige liefdesverklaring aan de bruinvis, schetste ik het sociale krachtenveld rond dit zeezoogdier dat bescherming nodig schijnt te hebben omdat het nu zo goed met hem gaat….

Pindakaastruc
Ik werd al door de orde der humorlozen beticht van ‘rabiaat haatzaaien tegen de bruinvis’. Nu is het tijd voor een meer zakelijke analyse van hoe Imares dit dier de kustzone insmokkelt als te beschermen dier voor Natura 2000: gewoon als reservebeest om vissers mee weg te herstellen in habitat H1110. Dat doen zij met de pindakaastruc, die onderwerp is van dit blog.

Die bruinvis heeft de onhebbelijke gewoonte om op stranden aan te spoelen. Dat wil men toeschrijven aan visserij, terwijl Meike Scheidat van Imares al aantoonde dat de bouw van offshorewindparken de dieren schaadt, en uit vele internationale studies blijkt dat de dieren doof en gedesorienteerd kunnen raken Vier van de 10 bruinvissen heeft last met effecten tot op 20 kilometer. Zowel voor de Engelse kust als de Duitse kust worden offshoreparken gebouwd.

Maar omdat Han Lindeboom voor windmolenclub We@Sea bijklust en offshoreparken zo’n lucratieve inkomstenbron zijn qua onderzoek, is de visserij dus schuldig. Welke ‘bewijzen’daarvoor zijn? Géén, enkel opinies van de zelfde ‘wetenschapper’. Lees maar mee.

We kunnen constateren: de meeste bruinvissen leven voor de Duitse, Engelse en Deense kust en vooral ook in de Baltische zee. Zie ook dit Imaresrapport figuur 8: de meeste waarnemingen van bruinvissen via vliegtuigtellingen vinden ver buiten de kustzone plaats. Conclusie: de Noordzeekustzone, Habitat H1110 is op basis van EIGEN WAARNEMINGEN van Imares dus niet doorslaggevend als habitat voor de bruinvis, al wordt hij er wel gezien.

Imares laat aantallen virtuele bruinvissen toenemen
We stelden al eerder vast, dat de bruinvis hier de laatste decennia zonder enig beschermingsplan steeds vaker voorkomt en stormachtig toeneemt. Maar crisis: zonder beschermingsplan komt de academische werkverschaffing in gevaar, het universitair dierknuffelen. Hoe lossen ze dat potentieel naderende werkgebrek op bij Imares?

Geef Imares maar pindakaas
Door de populatie van het gehele Nederlands Continentaal Plat als pindakaas over de kust uit te smeren. Zie dit Imaresrapport maar op bladzijde 46,. Terwijl het gros zich dus volgens eigen waarnemingen ver buiten de kust concentreert, komt door deze pindakaastruc, het aantal virtuele bruinvissen in de kustzone plots hoger te liggen dan je op basis van waarnemingen kunt rechtvaardigen: dankzij die pindakaastruc vallen ze in categorie B: 2-15 procent van de populatie zou nu in de kustzone leven. Zo heeft Nederland voor Habitat H1110 voor de bruinvis plots de noodzaak voor een instandhoudingsdoel volgens Natura 2000.

Fuck the Fisherman, de groef waarin Imaresrapporten onder Han Lindeboom-directie blijven steken
In dat zelfde rapport claimt men dat dit habitat H1110 herstel nodig heeft. Nu ook voor de bruinvis, die dus al zonder hersteldoelen uit zichzelf toenam. Wat is er dus aan de hand met die kustzone in ecologisch opzicht?

De impact van de visserij op de fauna wordt in het rapport over de bijzondere gebieden van Lindeboom et al. (2005) negatief beoordeeld. De mate van instandhouding van de structuur is daarom geschat als ‘III’ (passabele of gedeeltelijk aangetaste structuur).

en

In dit onderdeel moeten de vooruitzichten voor de instandhouding van de structuur van de habitat worden ingeschat, rekening houdend met ongunstige factoren enerzijds en alle realistisch geachte beschermingsmaatregelen anderzijds. Wanneer de kustzone minder bevist zou gaan worden in de toekomst zou de kwalificatie ‘goede vooruitzichten’ kunnen worden toegekend. Op dit moment zijn er geen tekenen die wijzen op het sluiten van de kustzone voor visserij. Vooralsnog is daarom de status III ‘passabele of ongunstige vooruitzichten’ toegekend.

Maar…waarom eigenlijk? Omdat één onderzoeker dat wil
De enige bron voor de ellende die visserij zou veroorzaken komt van anti-visserijlobbyist voor Greenpeace Han Lindeboom: zijn rapport uit 2005, geschreven voor onze met milieuclubs knuffelende overheid bevat GEEN ENKELE studie die kwantitatieve gegevens aanlevert voor schade die visserij zou leveren aan fauna. Er volgen slechts opinies, van iemand die al sinds 1990 lobbiet voor visserijloze reservaten op zee. Je mijn claim zelf hier controleren in dit rapport, ik som hier ALLE passages op die betrekking hebben op visserij:

Lindeboom: Van de verschillende gebruiksfuncties heeft de boomkorvisserij verreweg de grootste impact op de bodemfauna.

Staat nergens gekwantificeerd noch staat er enige referentie, het betreft een ontoetsbare opinie.

Dan vervolgt Lindeboom

Juist de hoge diversiteit aan bodemfauna is een belangrijk selectiecriterium geweest voor de begrenzing van de gebieden.

Als die diversiteit zo hoog is bij moment van schrijven, waar is die schade van visserij dan aan af te lezen. Die diversiteit is dus zo hoog terwijl die vermeend destructieve visserij plaatsvindt. Of spreekt Lindeboom hier zijn hoop uit? Opnieuw een opinie, die ontoetsbaar is.

Sterfte van bodemfauna leidt tot verschuivingen in soortensamenstelling en leeftijdsopbouw van populaties. Ook beïnvloedt visserij de habitatkarakteristieken, bijvoorbeeld in rif- en grindgebieden. Daarnaast heeft de boomkorvisserij uiteraard ook een aanzienlijke impact op de demersale visfauna (bodemvissen).

Ja nogal logisch, die bodemvissen daar vissen ze op zocat wij ze kunnen eten: maar wat is daar intrinsiek fout aan, of meetbaar fout? En als visserij grindgebieden ‘beinvloed’, wat zou dat? Alles heeft invloed, maar beschadigen ze het grind? Moet Nederland grind op de zeebodem beschermen van Han Lindeboom? Moeten alle steentjes op de zelfde plaats blijven liggen van Han Lindeboom?

Naast korte termijn-effecten (onttrekking)betreft het ook lange termijn-effecten (wijziging
populatieopbouw); beiden verschillen uiteraard van soort tot soort.Vooral soorten met een lage groei- en voortplantingssnelheid zijn gevoelig. Door de mobiliteit van vissen is de lokale omvang van deze lange termijn-effecten echter veelal onbekend.

Of een visser nu een vis wegvist, of een haai hapt ‘m weg: dat maakt voor die vis geen verschil. Dood is dood. En bestaat er een norm voor populatieopbouw zoals deze ‘hoort’? De aap komt uit de mouw in de laatste zin: naar Imares-traditie weet men zonder meten: men heeft geen gegevens en roept dus maar wat.

De enige literatuurverwijzing van Han Lindeboom is naar….Han Lindeboom

De belangrijkste effecten van de visserij zijn het wegvangen van vis en (met name bij de boomkorvisserij) het beroeren van de zeebodem, waardoor bodemdieren sterven37.
Referentie 37 Lindeboom, H.J.(2004). De ecologische effecten van visserij op macrofauna. Bundel van bestaande teksten samengebracht ten behoeve van dit rapport.

Wij moeten dus een ecoloog betalen van Imares om ons te vertellen dat visserij er op gericht is om vissen weg te vangen. En als Lindeboom naar zichzelf en ‘Bundel van teksten voor dit rapport’verwijst, en we kennen zijn citatiegeschiedenis: moeten we dan aan poeziebundels denken? Lindeboom verwees eerder al naar Winnetou-schrijver Karel May, en in een emailwisseling naar jeugdanecdotes. Zijn het ditmaal de avonturen van Old Shatterhand Han?

Vervolgens moet hij weer toegeven dat Imares te LUI is geweest om fatsoenlijk onderzoek te doen

De visserij heeft nadelige effecten op de populatieopbouw van de totale visgemeenschap in de Noordzee.Visserij is gericht op de grotere en commercieël interessante vissoorten, maar de
hoeveelheid zogenaamde discards (ondermaatse en nietmarktbare vis, die weer -dood- in zee wordt geworpen) is aanzienlijk.Het paaibestand en de aanwas van jonge dieren is hierdoor sterk afgenomen. De veranderingen in de vispopulatie in de Noordzee hebben mogelijk effecten op de
gehele voedselketen van het Noordzee-ecosysteem, maar de kennis hierover is onvoldoende om concrete uitspraken te doen.

Kunnen we dan beter niet constateren Han dat je gewoon beter samen met je collegae je mond moet houden en wat bescheidenheid betracht met al je opinies en wilde verdachtmakingen?

Heheh, eindelijk een literatuurverwijzing..

Door de boomkorvisserij wordt ook een aanzienlijk deel van de gemeenschap van bodemdieren weggevangen of beschadigd. Zo bedraagt de directe sterfte van schelpdieren in het tracé van een boomkor tussen de 12 en 84%. De sterfte van wormen is aanzienlijk lager (1 tot 14%)38.

Als we de ondergrens aanhouden, 12 procent is er dus weinig aan de hand. Wanneer je een schatting van 12 tot 84 procent geeft, is dat bijna het zelfde als zeggen 0-100 procent of toegeven dat je het niet weet. Tegelijk geven andere studies die Lindeboom niet aanhaalt, zoals van Adriaan Rijnsdorp aan dat ook bij jaarlijkse bevissing de volledige schelpdierfauna weer terugkeert.

Ruim de helft (55%) van het NCP wordt meer dan één maal per jaar bevist en slechts 14% minder dan één keer in de vierjaar39.

Toevallig heeft Han Lindeboom de studie waarnaar hij verwijst niet goed gelezen. Deze vermeldt namelijk dat 34 procent meer dan één maal wordt bevist, en liefst 25 procent minder dan ééns in vier jaar.

Last but not least: waarom Imares een oplichtersclub is

Een ander effect van (met name de trawl- en kieuwnet) visserij is de bijvangst van zeezoogdieren.Daarnaast zijn er effecten op het ecosysteem als gevolg van het overboord gooien van discards (wat veel vogels aantrekt) en de effecten op sedimenthuishouding (vertroebeling en sedimentatie).

Met deze bewering komen we bij de enige mening die verkondigt dat visserij de bruinvis zou kunnen beinvloeden. Echter, er staat nergens gekwantificeerd hoeveel er worden bijgevangen. Er is maar één Imaresrapport over staandwant visserij, dat weer zo’n typische Imaresschatting meegeeft: 7-70 procent (is ‘we weten het niet maar willen toch wat roepen’)

    Toch is DIT rapport, met de meningen van anti-visserijactivist voor Greenpeace Han Lindeboom DE ENIGE grond, onder de sluiting van 15 procent van de Noordzee voor visserij. I shit you not: wie andere kwantificeerbare gronden kan aanvoeren, geef ze me. Ik smeek het je, maar ze zijn er niet. Onze regering handelt dus op basis van de warrige opinies van één man om daarmee honderden gezinnen en een economische sector te duperen: Han Lindeboom.

Han, je bent een oplichter.
Dat is geen mening maar een controleerbaar feit, zo heb ik nu toch wel laten zien in deze reeks. En zo sluiten we de Natura 2000-reeks dan even af en zal het Lindeboom-woord hier verder van de blogrol verdwijnen. Maar met Imares ben ik nog lang niet klaar: sterker nog, ik begin net warm te draaien. We kunnen constateren dat je- als je iets over de ecologie van een gebied wilt weten- net zo goed zelf iets kunt verzinnen. Dan hanteer je de zelfde onderzoeksmethodiek als Imares. Die club van Martin Scholten zuigt ook maar wat uit haar duim, om te concluderen: het is de visserij.