Rectificatie: dankzij de scherpzinnigheid van mede-blogger Marcel Crok is inmiddels de oorspronkelijke publicatiedatum van het artikel van Bram Bregman achterhaald (D66 bedankt voor jullie onhandige weglaten van publicatiedatum bij een dergelijk artikel). In deze bron vinden we: in juli 2006 gepubliceerd in Idee, het tijdschrift van het kenniscentrum van D66. De actualiteit is dat CdV op basis van deze niet gedateerde tekst zijn D66-lidmaatschap heeft opgezegd.  Met deze kennis op zak moet mijn satirische commentaar hieronder op enige punten worden afgezwakt, zoals het feit dat ten tijde van het schrijven van dit artikel Climategate en de IPCC-schandalen nog niet waren gepasseerd, dat de golfstroomkwestie toen nog niet gesettled was en dat de Argos boeien pas een jaartje in de oceaan dreven. Zo wordt het een beetje een anachronistische satire zoals je nu ook een debat tussen Obama en Ronald Reagan op Youtube kunt vinden). Bij deze nodig ik Bram en D66 uit om op korte termijn een nieuw artikel “Zin en onzin van klimaatverandering” te produceren. In het artikel uit 2006 waren tenslotte al voldoende aanknopingspunten voor een sceptische heuse coming out van Bram Bregman. Ik zal het hier zonder commentaar integraal overnemen. Misschien komt CdV dan wel terug op zijn beslissing! Hoewel: de op de opzegging volgende mailwisseling (die ik ook nog zal publiceren) stemt weer minder hoopvol!   

Onlangs publiceerde Dr. Bram Bregman, coördinator klimaatbeleid bij het KNMI – officieus ook klimaatlobbyïst te Den Haag, een uitvoerig artikel Zin en onzin over klimaatverandering op de website van D66. Juist nu er veel ophef is over een totaal tendentieuze klimaatbrochure van de KNAW is het boeiend om te zien dat het artikel van Bregman tenminste tot één opzegging van het lidmaatschap van D66 heeft geleid.

Eén opzegging, en dan spreken van “Leegloop”? Inderdaad, dat is niet helemaal zuiver. Toegegeven:  het is satire en het zou toch enorme winst zijn als klimaatalarmisten ook zouden toegeven dat hun pomp and circumstance over CO2 eigenlijk ook gewoon maatschappelijke satire is op een niet bestaand probleem.

Laten we eens kijken wat er loos is met het artikel van Bregman:

Hieronder lardeer ik het D66-artikel van Bram met commentaar:

Zin en onzin over klimaatverandering

Heeft de mens nu wel of geen invloed op de verandering van het klimaat? Loopt Nederland gevaar door de stijging van de zeespiegel of zitten we voorlopig nog wel even droog?

Als we blijven pompen zitten we droog in Nederland. Met zeespiegelstijging of klimaatverandering heeft dat niets uit te staan.

Klimaatverandering is een hot onderwerp in de media.

NOT! Die gouden tijden zijn voorbij Bram. Helaas voor je.

Maar wat moet je nou eigenlijk geloven van al die berichten?

Met enige regelmaat confronteren de media het publiek met artikelen over klimaatverandering. Soms is de berichtgeving spectaculair.

Veelal!

Zo zouden menselijke activiteiten een verwaarloosbare rol spelen bij klimaatverandering

Hé, wat maak je me nu? De spectaculaire berichtgeving zou de sceptische kant betreffen? Dat kun je niet menen. Je zult toch moeten beamen dat het gros van alle spectaculaire berichten juist de alarmistische lijn volgt. Hoe kan het ook anders? Ja ten tijde van climategate en de IPPC-blunders was de berichtgeving spectaculair sceptisch, maar dat was toch een storm in een glas water?

en zouden de maatregelen in het kader van het Kyotoprotocol nauwelijks helpen.

Die helpen dus ook geen zier en dat wordt ook door niemand bestreden. James Hansen is zelfs mordicus tegen cap & trade en alle andere kleptocratische Kyoto greenwash. Vriend en vijand zijn het erover eens dat alle Kyoto maatregelenen slechts een symbolische betekenis hebben als “opwarmertje” voor een veel drastischer tweede protocol, dat er zoals jij en ik weten nooit zal komen.

Ook verschijnen er berichten over een mogelijke afkoeling in West-Europa (in plaats van de verwachte opwarming) door het stoppen van de warme golfstroom.

Bram, Bram toch! Jij hoeft je als Dr. Ir. toch niet te verlagen tot het niveau van The day after tommorow? En je weet heus wel dat niemand, maar dan ook niemand meer rept over die golfstroom (na peer reviewed publicaties die de hypothese onderuit haalden; zie ook een recente publicatie over de Younger Dryas). Je weet toch heus wel dat de media toch wel in enige mate hebben opgepikt dat het hot issue is dat het de laatste 10 jaar al niet meer warmer is geworden en dat dat helemaal niks met een verandering van de golfstroom te maken heeft en dat vriend Kevin Trenberth erover mailde: “It’s a travesty that we cannot account for the lack of warming”.

Daarnaast berichten de media regelmatig over een verwachte zeespiegelstijging van enkele meters als gevolg van het afsmelten van de ijsmassa op Groenland

Wees dan wel zo eerlijk – als je collega Bart van der Hurk – te erkennen dat jouw instituut met haar bijdrage aan het Veerman-rapport sterk heeft bijgedragen aan de verspreiding van deze lariekoek.

en voorspellen zij de toename van extreem weer: hittegolven en wateroverlast.

Sinds wanneer voorspellen de media het weer en het klimaat? Ik neem aan dat je bedoelt dat de media sneller dan wetenschappelijk verantwoord de link leggen tussen extreme weergebeurtenissen en global warming of global weirding of hoe je jouw feestje wilt noemen.  Ook hier kan ik je uit de brand helpen: de media leggen deze link nauwelijks meer. Met de Russische warmtegolf al niet meer en al helemaal niet met ons mooie voorjaar en onze natte zomer en ook niet met de recente warmte records. Al Gore heeft recent nog een theatrale poging gedaan met zijn new normal, maar hiervoor is hij door vriend en vijand al openlijk teruggefloten

Complexe klimaatmodellen
Los van het waarheidsgehalte van dergelijke berichten is het belangrijk twee feiten te onderkennen. Ten eerste heeft het onderzoek naar het begrip van het klimaatsysteem een grote ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen tientallen jaren.

Correct! Dat is winst en ook uitermate interessant!

Wereldwijd verrichten klimaatonderzoekers veel inspanningen binnen diverse klimaatprogrammas. De klimaatmodellen worden geavanceerder en fijnmaziger.

Nee Bram, hier vlieg je uit de bocht zoals Henk Tennekes je haarfijn had kunnen uitleggen als hij niet enkele jaren voor jouw komst naar het KNMI door nieuwe activistische collega’s was weg gesaneerd. Met fijnmaziger modellen winnen we niets. Hoogstens een iets betere weersvoorspelling en zelfs dat alleen voor de korte termijn. Waarom wijs je niet op de almaar groeiende stroom aan meetgegevens waarmee jouw onderzoeksgebied eindelijk een beetje een behoorlijke wetenschappelijke basis verwerft.

Aan de basis van alle kennis over het klimaatsysteem staat validatie van klimaatmodellen met metingen.

Als de wetenschap je lief is, zou je dit zo moeten formuleren: “Aan de basis van alle kennis over het klimaatsysteem staan metingen waarmee hypotheses getoetst kunnen worden, waarbij klimaatmodellen soms maar lang niet altijd een hulpmiddel kunnen zijn.”

De huidige klimaatmodellen houden rekening met belangrijke natuurlijke factoren zoals zonnevariabiliteit en vulkaanuitbarstingen.

O ja Bram? Dan houden ze vast ook rekening met de pas net ontdekte sterke invloed van de sterke variatie van de UV-output van de zon? Dan houden ze vast ook rekening met de recente doorbraak van het CLOUD-onderzoek van CERN en de totaal verrassende recent gevonden volstrekt verbluffende correlatie tussen temperatuur en Forbush-events? Nee dat doen ze niet. Ze schepen de machtige god Helios af als impotent oud mannetje met een variatie van de irradiance van 0,1%. En vulkaanuitbarstingen zitten in de modellen ja, ook al omdat jullie graag de industriële vervuiling van de jaren vijftig en zestig in de modellen nodig hadden om de afkoeling (of stokkende opwarming) destijds te verklaren. En hoe gaan die mooie modellen van je de toekomst voorspellen rekening houdend met vulkanisme? Ik hoorde je collega Rob van Dorland onlangs zeggen dat jullie geen seizoensvoorspellingen kunnen doen, maar wel precies weten hoe weer en klimaat in de periode 2090-2100 zal zijn. Mag ik dan ook jullie lijst van voorspelde vulkaanuitbarstingen tot 2100 zien?

Verder bevatten ze behalve fysische modules, modules die relevante deelprocessen representeren, zoals bijvoorbeeld chemische en biotopische processen, maar ook menselijke activiteiten en de daaraan gerelateerde emissies van broeikasgassen en vervuilende stoffen die onze luchtkwaliteit aantasten.

Echt waar? Dus je hebt ook dioxines in je model zitten? Nog net wat minder geconcentreerd aanwezig dan het sporengas CO2 maar het klinkt natuurlijk wel zo maatschappelijk verantwoord om dat leugenachtige bijzinnetje in je betoog op te nemen.

De toegenomen complexiteit van klimaatmodellen stelt hoge eisen aan de klimaatmodelontwikkelaars.

Inderdaad: zoals Johann von Neuman al zei: geef me 4 vrije variabelen en ik modelleer een olifant, geef me er vijf dan laat ik hem met zijn slurf zwaaien. Applaus! Toch is die Nobelprijs – en dan bedoel ik niet dat Vredesding van Al Gore en het IPCC, maar een echte wetenschappelijke – weer aan jullie voorbij gegaan. Hoe zou dat toch komen?

De klimaatwetenschappers lopen voortdurend tegen de grenzen aan van onze huidige kennis van het klimaatsysteem.

Briljant geformuleerd. Climategate was ook al zo’n harde grens, waar jullie niet doorheen konden. Nou geloof me, jullie bewegingsvrijheid zal jaar in jaar uit afnemen – nu de klimaatwetenschap pas echt goed op dreef komt en zoals Popper het omschreef de echte wetenschappers een donkere kamer blind aftastend de zaak steeds beter in kaart brengen. Als ik jou was zou ik alvast op zoek gaan naar de uitgang… want de dageraad van een op een hele nieuwe IPCC-vrije leest geschoeide klimatologie breekt aan.

Het toetsen van klimaatmodellen met metingen is daarom van groot belang.

Bram, je weet best wel dat hier eigenlijk moet staan: “het fröbelen en tunen van de modellen tot we de metingen weer enigszins kunnen volgen en we weer vrolijke doemplaatjes kunnen uitprinten”. Je weet toch wel dat vanaf de “missing hotspot” de modellenbouwers niet eens meer de moeite nemen hun modellen aan de werkelijkheid te toetsen? Zou ik ook niet doen want in een zuiver wetenschapsbedrijf moeten die modellen dan namelijk op de schroothoop om weer helemaal vooraan te beginnen. Bij die bodem! Maar toegegeven: “Het toetsen van klimaatmodellen met metingen is daarom van groot belang” om op die wijze ook de laatste subsidiemiljoenen nog richting het alarmistische kamp te schuiven. Het is ten slotte pakken wat je pakken kunt. Wist je dat onlangs iemand het serieuze voorstel heeft gedaan bij de verdeling van onderzoeksgeld voortaan te loten? Liever 50% van al het geld naar flutonderzoek dan het risico nog langer al het geld naar een bepaalde wetenschappelijke maatschappelijk gewenste politiek correcte bias te laten gaan.

Nauwkeurige metingen
Ten tweede laten de huidige klimaatmodellen zien dat het mondiale temperatuurverloop gedurende de afgelopen 150 jaar goed kan worden verklaard.

Von Neuman. Gaap! Missing hot spot. Gaap. Blablabla.

Het is belangrijk te vermelden dat de nauwkeurigheid van de metingen een cruciale factor is.

Goh je meent het!

Juist de recente metingen zijn nauwkeurig en staan daarom garant voor een kritische toets van de modellen.

O dus jij wilt klimatologie bedrijven op basis van recente nauwkeurige metingen (laten we zeggen het begin van het “satelliettijdperk in de klimatologie” rond 1979) en dan dingen gaan zeggen die relevant zijn voor klimatologische processen over honderden, duizenden nee miljoenen jaren? Nu schoffeer je toch echt de paleoklimatologie en dan bedoel ik niet het frauduleuze broddelwerk van Mann en Briffa, maar degelijke wetenschappelijke productie van iemand als Bas van Geel. En wees nu tenminste zo eerlijk te erkennen dat er over het Urban Heat Island effect waar je collega Jos de Laat ook iets meer over weet nog niet het laatste woord gezegd is. En dat speelde toch juist bij die recente metingen niet? Enne…. waren de kwikthermometers uit de begintijd niet nauwkeurig dan? Zou jij met een gerust geweten een 100-jarige meetreeks overboord kieperen? Zo niet, dan moet je toch erkennen dat je hier “gewenst genuanceerd” uit je nek kletst.

Verder laten deze modellen ook zien dat als men alleen rekening houdt met natuurlijke activiteiten, de mondiale temperatuurtoename vanaf 1950 wordt onderschat en dat dus menselijke activiteiten nodig zijn om het gemeten temperatuurverloop te verklaren.

Nee Bram, je moet zeggen: “als we met de huidige generatie modellen alleen rekening houden met een zeker aantal bekende natuurlijke activiteiten dan komen we nog niet bij de waargenomen (mogelijk nog te beperkt voor UHI gecorrigeerde) opwarming vanaf 1950. Dus moeten we alternatieve hypotheses onderzoeken en een daarvan zou kunnen zijn een menselijke invloed via gestegen CO2. Evengoed kan er nog een tot dusver onbegrepen natuurlijke component de verklaring bieden, maar ja daar was de afgelopen twintig jaar lang niet zo makkelijk onderzoeksgeld voor binnen te schoffelen als met de CO2-hypothese.”

IJskapdynamica
Een voor Nederland relevant spectaculair voorbeeld van abrupte klimaatverandering is een mogelijk sterke zeespiegelstijging van enkele meters als gevolg van het afsmelten van de ijskap van Groenland de komende eeuwen.

Theo Wolters, die klimaatwetenschap geheel in zijn vrije tijd bedrijft maar die wel de intelligentie en integriteit bezit om objectief naar de materie te willen en kunnen kijken, heeft overtuigend uit de doeken gedaan dat de Groenlandse IJskap never ever gaat smelten of schuiven zoals jouw instituut Veerman nog wel had ingefluisterd. Dit is dus wél spectaculair maar níet relevant. En als dit door “de media” wordt opgepikt ben jij daarvoor verantwoordelijk en niet zij.

Op de website van een KNMI onderzoeker (1) is te lezen dat de zeespiegel de afgelopen eeuw met ongeveer 20 cm is gestegen (1.8 ± 0.3 mm/jaar). Binnen de nauwkeurigheid is er overeenstemming tussen theorie en metingen.

Keurig. Exact juist!

Met klimaatmodellen kan worden berekend hoeveel de zeespiegel kan gaan stijgen de komende eeuw.

Nee, het is: “Met klimaatmodellen kunnen we van deze volstrekt onschuldige zeespiegelstijging, toch weer een draai geven aan het verhaal dat het allemaal toch fors zorgwekkend is. Zonder dergelijke pseudowetenschappelijke spin had Amerika Irak nooit binnen kunnen vallen en kan de EU haar CO2-doelen niet door onze strot duwen. Het is dus hoogst belangrijk werk!”

Uit recente modelstudies in de nieuwe klimaatscenarios van het KNMI (2) blijkt dat bij een temperatuurstijging van 4 graden in het jaar 2100 de zeespiegel tussen de 25 cm en 46 cm hoger zal zijn ten opzichte van 1990.

Doe mij nog een pizza! Beetje extra mozzarella als het kan!

Daarbovenop komen dan nog bijdrages van afsmeltende gletsjers en ijskappen.

Ja, wat salami en champignons erbij. Heerlijk!

De gevoeligheid van het smelten van ijskappen voor temperatuurstijging is echter niet goed bekend.

Oh, maar dat hindert toch niet! Een kniesoor die zich daaraan stoort!

Op basis van de veranderingen in het klimaat in de periode tussen de twee recentste ijstijden is berekend dat ongeveer 130.000 jaar geleden de ijskap op Groenland voor ongeveer de helft was afgesmolten en een bijdrage van maximaal 3.4 meter aan de zeespiegel gaf. Het volledig afsmelten duurt in het model 3.000 jaar.

Oh, dus we hebben nog even?

Een andere studie concludeert echter dat mogelijk in de komende eeuw een drempelwaarde wordt overschreden waardoor de ijskap van Groenland op termijn van enkele eeuwen vrijwel geheel kan afsmelten.

Ach ja, tuurlijk Bram. Een drempelwaarde. Tipping point noemen ze dat toch in de USA? Nee natuurlijk en daarmee moet het voorzorgsprincipe weer uit de kast en mogen we niks meer. Nu ja niks meer behalve dan het slopen van onze westerse economie zoals je vriend Maurice Strong het ooit zo indringend en overtuigend formuleerde. Laten we eens een brainstormsessie doen en kijken wat voor mooie omslagpunten we nog meer kunnen verzinnen… nog één KNMI-medewerker erbij en het hele gebouw valt om? Nog één klimaatlobbyïst naar Den Haag en Jolanda Sap en Marianne Thieme vallen van hun geloof?

Dit is in de wetenschapwereld een bekende maar controversiële discussie, gevoed door onzekerheden van met name de ijskapdynamica. Rekening houdend met de waargenomen zeespiegelstijging en een mogelijke versnelling in het afsmelten van de ijskappen komt het KNMI in haar hoogste klimaatscenario tot een totale zeespiegelstijging van 85 cm in 2100 ten opzichte van 1990.

Nu ja dat is een mooi politiek correct, NRC voor wie de nuance zoekt, D66 het redelijk alternatief gekozen getal… 85cm! Op een ochtend werd Rob van Dorland of wie ook wakker met een nat laken en wist het zeker: beetje sleutelen nog en we zitten op die licht alarmistische maar nog net geloofwaardige 85cm. En heb ik gelijk als jullie je hier NIET voor met peperdure escorts of andere cadeautjes hebben laten fêteren door de bouwbranche? Zo niet, dan vind ik dat wel goed stom van jullie. Ik bedoel een Pruisje had er toch echt vanaf moeten kunnen. Met alle extra’s natuurlijk.

Warme golfstroom
Een ander voorbeeld dat ook in de kranten verscheen, betreft het afremmen van de warme golfstroom in West- en Noord-Europa wat eerder tot afkoeling zou kunnen leiden in Nederland dan tot opwarming.

Maar Bram, dsaar schrijft echt niemand meer over! Wat is dat voor een desinformatie! Wees nu eerlijk en geef toe dat er veel is gezegd en geschreven over de missing heat, het feit dat de oceanen afkoelen sinds de lancering van de Argos boeien in 2005 en dat er sinds 1995 ook op land geen significante opwarming meer is.

Het gerenommeerde vaktijdschrift Nature meldde onlangs dat Britse geleerden uit metingen een afname constateerden van 30 procent.

Dat is echt al weer een heel tijdje geleden Bram. Nog voor de film meen ik. En theoretisch ook allang weer onderuit gehaald.

Klimaatmodellen laten zien dat bij een toename van de hoeveelheid broeikasgassen de golfstroom inderdaad afneemt, hoewel er nog veel onzekerheden zijn.

Tuurlijk: Quatre Stagioni deze keer? Hé leuke meteorologische woordspeling is dat.

Door meer regen en rivierafvoer in de Arctische zeeën en door opwarming aan het zeeoppervlak zinkt het water minder gemakkelijk.

Nee Bram, nu raaskal je. Opwarming zorg voor meer verdamping en dus een hogere zoutconcentratie en dus meer afzinken. Zoals je weet is water van 4 graden het zwaarst. Dus ook als arctisch zeewater zou opwarmen van 2 naar 3 graden heb ik meer afzinken. En voorlopig overweegt boven de poolcirkel toch echt de sneeuwval de regen en dat blijft ook nog wel even zo. Of ga jij binnenkort ook op klimaatreddende poolexpeditie in T-shirt en shorts?

Of deze afname een aanwijzing is van menselijk handelen is nog te bezien. De gemeten 30 procent is significant,

Maar ook al weer ontkracht in recentere studies. Wat licht je het publiek toch slecht voor. Ik bedoel alle wetenschappelijke publicaties bevatten significante uitslagen anders zou het niet publicatiewaardig zijn. Ook de oude resultaten van allang vergeten en begraven hypotheses (maagzweer door stress bijvoorbeeld) stonden bol van significante getallen.

maar zou volgens het KNMI ook te wijten kunnen zijn aan natuurlijke variaties.

Goh, je meent het!

De metingen waren te schaars om een betrouwbaar beeld te vormen.

Ach maar daar stoort een IPCC-klimaatwetenschapper zich toch niet aan? Ik bedoel een handvol boomstammetjes of een enkel meetstation op heel Antarctica is toch een prima basis voor verregaande conclusies met geopolitieke en economie-ontwrichtende consequenties?

Tevens zou een afname van 30 procent betekenen dat de Noord Atlantische Oceaan zou afkoelen terwijl die juist warmer is geworden.

O ja? Zie Argos. De oceanen koelen juist af! En je vermoeit de lezer met een volstrekt achterhaalde “verhaallijn”. Maar dat is natuurlijk juist het rookgordijn dat je probeert op te trekken. Nee, knap werk!

Hoewel de sterkte van de golfstroom in de toekomst waarschijnlijk afneemt,

Mmmm, Calzone?

is het temperende effect lang niet groot genoeg om de opwarming door broeikasgassen tegen te houden.

Ja een double whopper!

Alle klimaatmodellen laten een opwarming zien gedurende de 21ste eeuw, ook boven de Atlantische oceaan.

Sure! Het is jouw feestje tenslotte! Word ik ook thuisgebracht?

De zomer van 2003
De uitzonderlijk warme zomer van 2003 in West-Europa wordt vaak in verband gebracht met klimaatverandering.

“Werd” Bram. “Werd” Je blijft hangen in de groef uit de gouden tijden waarin je nog met zevenmijlslaarzen carrière maakte binnen het gepolitiseerde KNMI (hangt je onafscheidelijke Arafat sjaal nog in de kast?). Inderdaad over die hittegolf werd destijds volop geschreven. Inconvenient truth moest nog verschijnen. vroeger was alles beter. Niet waar Bram? Tegenwoordig schrijven de media helemaal niet meer over de relatie tussen extreme events en global warming! Zoals vriend, of moet ik zeggen kameraad Schnellhuber ooit in een video lamenteerde: “Men belt helemaal niet meer als er in Rusland een hittegolf is” (zie video).

Volgens modelberekeningen die het KNMI onlangs in het kader van het Dutch Challenge project uitvoerde op de supercomputer van SARA en waarvan de resultaten zijn ingebracht in het World Climate Research Programme (WCRP) (3) kan de warme zomer van 2003 een normale zomer worden in 2040.

Jij zegt het Bram. Jij zegt het!

Regionale klimaatprojecties zijn echter niet eenvoudig. De onzekerheden zijn groot.

Alle profeten weten het: altijd een slag om de arm houden.

Een voorbeeld betreft de geografische ligging van Nederland. Ons land ligt aan de rand van een groot continent, maar ook dicht bij het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. De meeste klimaatmodellen berekenen een sterkere temperatuurstijging boven het continent dan boven de oceanen, waardoor in verhouding grote temperatuurgradiënten aanwezig zijn op het grensgebied. De KNMI klimaatscenarios laten zien dat door de ligging van Nederland de temperatuurveranderingen zeer gevoelig zijn voor windrichting.

Maar Bram: daar hebben we toch echt geen supercomputers voor nodig. Dat voelt elke boer en amateurmeteoroloog op zijn klompen aan. Dat is toch een open deur. Laten we dan helemaal niet meer rekenen en gewoon nú dijken gaan bouwen in Bangladesh. Dan zien we straks wel wat er bij ons gebeurt. Ik boedoel: je kinderen moeten ook nog iets te studeren hebben.

Uit onderzoek is bekend dat West-Europa een sterke natuurlijke temperatuurvariabiliteit vertoont. Dit maakt het niet eenvoudig het regionale klimaat in beeld te brengen.

Dure woorden Bram. Sjieke woorden. Mooie nuance! Chapeau. Maar niet met MIJN belastinggeld. Als het nu theater was. Dat zouden we als we de windmolens wegdoen nog kunnen subsidiëren, maar je wilt toch echt niet betogen dat dit verdienstelijk onderzoek is?

Regen
Krijgen we meer regen als gevolg van het broeikaseffect? Een van de belangrijkste fysische consequenties van een warmere atmosfeer is de toegenomen capaciteit om vocht vast te houden. Volgens een bekend natuurkundig principe (4) neemt deze opnamecapaciteit snel toe met de luchttemperatuur. Volgens dit principe neemt de kans op neerslag en de neerslagintensiteit toe als de aarde warmer wordt. Een aantal KNMI klimaatscenarios laten zien dat de winters natter en de zomers droger worden, maar wel met een hogere neerslagintensiteit van de zomerbuien. Door de grote natuurlijke variabiliteit is het moeilijk neerslagtrends te detecteren.

Ja die meettrends zijn ook helemaal niet belangrijk. Dan moet je weer dat lastige traject in je model te valideren. Nee, liever zeggen we dat er nu geen pijl op te treken is maar straks wel. En dat het in elk geval veel erger wordt. Erger wat? Ach dat maakt eigenlijk niet uit.

Adaptatiekosten
Klimaatverandering is van alle tijden, aldus Nobelprijswinnaar voor de Chemie Paul Crutzen in het boek Klimaatverandering van Van Dorland en Geurts. De grote natuurlijke variabiliteit van het klimaat is treffend verwoord in het boek van Kroonenberg, De menselijke maat.

Geniaal! Geniaal! Je indekken door met de aartsscepticus Kroonenberg te strooien. Alsof het KNMI geen betere en meer recente kennis rondom natuurlijke variatie ter beschikking staat. En dat dan plaatsen tegenover het boek van je collega’s! Nee, geniaal!

Dit gegeven maakt het lastig uitspraken te doen over het belang van de menselijke bijdrage aan de huidige klimaatverandering.

Ach nee. Is dat nu je coming out als scepticus?

Ongeacht de oorzaken van klimaatverandering is aanpassing (adaptatie) van de mens aan klimaatverandering ook van alle tijden.

Meer dan dat: het is de aanjager van zowat alle biologische evolutie inclusief die van de homo sapiens die op bizarre wijze is uitgelopen op de creatie van de ondersoort homo sapiens alarmisticus!

Anders dan tienduizenden jaren geleden leven wij thans in een veel complexere samenleving die adaptatie aan klimaatverandering aanzienlijk bemoeilijkt.

Tuurlijk: wij hebben slechts vliegtuigen, hijskranen, vrachtwagens, supertankers, IT, iphones en noem maar op. Nee dan de Romeinen of de Kelten of de homo erectus die hadden pas gadgets en assets.

Hoewel we in tienduizend jaar tijd technologisch gezien enorme stappen hebben gezet, zijn we ook kwetsbaarder geworden.

Absoluut! We sterven als ratten. En we krimpen ook. Door steeds slechtere voeding. En we doen elkaar steeds ergere dingen aan (NOT! Zie deze TED lezing). Ik voel me ook zo kwetsbaar de laatste tijd. Ik reed laatst 100km in onze splinternieuwe Peugot 5008 (geen Prius) in windkracht 6 met klaterregen. Echt geen doen.

Zonder werkende infrastructuur zijn we vleugellam.

Jij misschien. Ik ben een aardige woudloper.  Maar ook je vraagstelling is tendentieus, want het wegdenken van alles wat we samen hebben opgebouwd is net zo willekeurig als het wegdenken van de zee of het bos of alle mieren. Ons systeem is – anders dan de Marxistische broeders denken tot wie jij mogelijk in enige graad van verwantschap staat – zeer robuust. Ook de huidige crisis komen we weer te boven. Zoals we WWI en WWII te boven zijn gekomen. Alleen aan de andere kant van het ijzeren gordijn zag met het kapitalisme altijd als “kurz vor dem zusammenbruch“. Ook in 1989 dacht men dat nog in de DDR.

De adaptatiekosten zijn hoog. Adaptatie mag dan in Nederland en andere deltas in rijke westerse landen wel financierbaar zijn, volgens een recent rapport van de Wereldbank (5) kunnen de adaptatiekosten als gevolg van een mondiale temperatuurstijging van 2-3°C voor ontwikkelingslanden deze eeuw oplopen tot $40 miljard per jaar. De schattingen variëren van enkele miljarden tot $100 miljard per jaar. De financiële consequentie voor veel ontwikkelingslanden is een reductie van het Bruto Nationaal Product met 5-10%. Er bestaan geen schattingen van de totale adaptatiekosten aan klimaatverandering.

Doe dit niet Bram. Laat dit aan Bjorn Lomborg over. Gun elk zijn specialisme. Jij je lobbykracht in Den Haag en je leuke stukjes op politiek correcte platforms! Anderen weer het degelijke economische rekenwerk. En weet je wat: die tegenstelling tussen “de rijke landen in het westen” en “de ontwikkelingslanden” is er zo lang niet meer. Of wordt in de komende 50 jaar zelfs omgedraaid. En ik dacht nog dat jij zulke profetische gaven had!

In de praktijk betekent dit dat de illustratieve boer in Bangladesh

Nee Bram, die boer is niet  illustratief! Die is reëel. Net als die moeder met aan malaria lijdende kinderen in Afrika. En wij kunnen helpen. Hands on. Pak een vliegtuig en lieg er niet bij over CO2. Ga die mensen helpen – zoals John Christie jarenlang heeft gedaan – in plaats van ze “illustratief ” voor je opportunistische alarmistische karretje te spannen.

, zoals beschreven in het boek van Kroonenberg, zal moeten verhuizen als de zeespiegel verder stijgt;

Nee, Bram: de ellende in Bangladesh komt omdat Nederlandse ingenieurs een dijkensysteem maar half hebben afgebouwd terwijl mensen al werden verleid in de delta te gaan wonen. Wij hebben boter op ons hoofd.

er is geen enkele donor bereid dergelijke bedragen op tafel te leggen.

O nee? Heb je daar je supercomputers op losgelaten? Me dunkt dat als je een oproep had geplaatst aan alle D66-ers om elk 1000 euro te doneren en Smit-Tak pro deo zou meehelpen, en ons leger belangeloos de genie zou inzetten, dat we dan al dik aan het werk waren.

Bovendien is de arme boer in Bangladesh niet in staat te verhuizen door de enorme bevolkingsdichtheid

Dat hoeft dus ook helemaal niet omdat je met de kosten van één enkele grote IPCC conferentie de hele delta in dat land al had kunnen consolideren. Met een fractie van alle nu gemaakte honderden miljarden klimaatflauwekul waaronder jouw baan en jouw salaris, was dat appeltje allang gewassen en had Nederland de schuld van zijn koloniale verleden in een klap van zich afgewassen en konden we met schoon blazoen samen met de chinezen in Afrika aan de slag, de rest van de EU(SSR) het nakijken gevend.

en de slechte economische toestand van hem en zijn land.

Dat is tijdelijk Bram. Snap dat nu. Het kapitalisme is bezig de hele wereld binnen enkele generaties naar ons welvaartsniveau te brengen en dan elke generatie weer hoger en hoger. Snap dat nu eindelijk.

Dit geldt niet alleen voor de delta in Bangladesh, waarin alleen al meer dan 17 miljoen mensen wonen (6), maar voor de deltagebieden in vrijwel alle ontwikkelingslanden.

Wat is dit nu weer voor een blabla. Zoveel zijn dat er niet. Me dunkt dat die deltaproblematiek maar voor een handvol landen geldt en dat juist daarom Nederland een morele plicht heeft die paar landjes te helpen in plaats van de bink uit te hangen in Afghanistan.

Morele verantwoordelijkheid
Cruciaal in deze problematiek is de bijdrage van menselijke activiteiten aan klimaatverandering. Als de menselijke invloed op klimaatverandering gering is ten opzichte van de natuurlijke variabiliteit, dan valt de morele verantwoordelijkheid weg iets aan klimaatverandering te ondernemen. Het impliceert tevens dat elke beleidsmaatregel ineffectief zal zijn.

Eureka!

Hiertegenover staan de conclusies van het Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC. Het IPCC stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat een deel van de opwarming sinds de tweede helft van de twintigste eeuw door menselijk handelen is veroorzaakt. Sterker nog, waarschijnlijk komt het grootste deel van de recente opwarming op rekening van de mens.

Maar het is redelijke mensen als D66-ers toch onwaardig om tegen hen te gaan zeggen: “tegenover deze en deze objectieve bevindingen over condooms, staan de conclusies van het Vaticaan dat….”. En toch doe je dit nu.

Regeringen beschouwen de uitkomsten van de IPCC rapporten als leidraad voor klimaatbeleid en de eerste twee rapporten (1991 en 1997) stonden aan de basis van een wereldwijde afspraak om broeikasgasemissies te reduceren.

Ja en zo heeft George W. Bush de door de CIA netjes op tijd aangedragen bewijzen voor Weapons of Mass Destruction als leidraad genomen voor de inval in Irak. Zo werkt de politiek Bram. Doe nu niet zo naïef! En dwing me niet een Godwin te gaan inzetten omtrent de rassenleer!

Deze afspraak staat beter bekend als het Kyotoprotocol. Hiermee hebben 34 landen zich verplicht tot het reduceren van de CO2 emissies met gemiddeld 5.2 procent ten opzichte van 1990.
Er is veel kritiek op het protocol; landen worden opgescheept met hoge kosten en de effecten lijken minimaal.

Zijn minimaal! Zijn minimaal.

Met het halen van de doelstellingen van het Kyotoverdrag is veel geld gemoeid

Je meent het! Waarom moet ik nu onwillekeurig aan de prohibition denken?

en diverse landen geven al aan de hoge kosten niet meer te kunnen (of willen) betalen, wat een bedreiging vormt voor het protocol.

De wal keert het schip Bram. Ga die uitgang nu maar alvast zoeken. Bij Greenpeace zoeken ze nog een senior campaigner. De procedure sluit 15 oktober.

Op dit moment is er echter geen alternatief om tot een wereldwijde oplossing te komen,

Oplossing van een non-probleem, Bram. Jij kunt het weten.

zeker met het gegeven dat rijke westerse landen hoogst waarschijnlijk niet bereid zijn de hoge adaptatiekosten voor ontwikkelingslanden te bekostigen. Verder is het belangrijk te constateren dat Kyoto geen doel op zich is. Kyoto kijkt niet verder dan 2012 en is daarom niet meer dan een instrument om landen te bewegen schone energiebronnen te ontwikkelen.

Had je deze poster over de werking van het klimaatalarmisme en de duurzame industrie al gezien Bram?

Sceptici welkom
Zoals met elke wetenschapsdiscipline is ook het klimaatonderzoek onderhevig aan voortschrijdend inzicht.

Gelukkig maar! Jouw wetenschap ontgroeit op dit moment heel langzaam het peuterstadium. Nog een jaar of vijftig (twee generaties) en dan kunnen we misschien spreken van een volwassen wetenschap met enigszins solide theorieën.

Onderzoeksuitkomsten over klimaatverandering, zeker als deze spectaculair abrupt zijn, moeten daarom altijd kritisch worden bekeken. Dit geldt zowel voor de bijdrage van natuurlijke processen als voor de bijdrage van menselijk handelen. In tegenstelling tot het beeld dat klimaatwetenschappers gezamenlijk optrekken en outsiders, soms sceptici genoemd, per definitie buitensluiten bestaat de werkelijkheid dat ze elkaars werk kritisch volgen. Iedere criticus wordt uitgenodigd aan te geven waar de huidige klimaatmodellen fouten vertonen. Het commentaar is zelfs welkom: immers van iedere modelverbetering profiteren we uiteindelijk allemaal.

Welke paddo heb je nu genuttigd toen je dit opschreef Bram? Tuurlijk: sinds Climategate gaat het stapje voor stapje beter en komt die uitwisseling geleidelijk op gang met dank aan moedige echt bruggenbouwende wetenschappers zoals Judith Curry. Jouw woorden hierboven zijn voor mensen met enige kennis van het climategate-schandaal even bizar als wanneer je zou schrijven dat het héél goed gaat tussen Joran van der Sloot en de families van Natalee Holloway en Stephany Flores.

Echter, zoals onlangs in het weekblad Nature stond: Until now, no sceptic has been able to shoot holes in the modelling of the current climate.

Waar haal je die quote vandaan? Beetje vreemd: “modelling of the current climate”? Het ging toch juist om het modelleren van verleden en toekomstig klimaat? En het gaat er niet om om gaten in de modellen te schieten, maar om gaten in hypotheses en theorieën te schieten. En volgens Popper zouden jullie dit juist zelf moeten doen. Jullie zouden die gaten zelf moeten schieten. Maar kijk anders even in deze lijst van 900 peer reviewed papers of er iets van je gading bij zit.

Nee, je ontpopt je nu toch echt als een climategate denier. En je begaat een enorme PR blunder:

Bij pr-blunders gaat het meestal om een dubbele fout. Eerst gaat er in het betreffende bedrijf iets grondig mis en vervolgens begaat het management een tweede blunder door te ontkennen dat er iets mis ging of door ongepast te reageren.
Bron: zdnet.be

Bij nader inzien is dit verhaal te mooi om met 1 blog af te doen. Daarom de opzeggingsbrief en fragmenten uit  de navolgende correspondentie in 1 of 2 opvolgende blogjes.