EU-onderzoekstsarina Maire Geoghan-Quinn heeft op 21 oktober het nieuwe klimaatkennisprogramma tot 2020 bekendgemaakt, zoals dat werd goedgekeurd door de opperste Sovjet.

‘Nieuw’is een groot woord, het is vooral oude wijn in nieuwe zakken. Meer uniformiteit en eensgezindheid zijn verder belangrijke agendapunten, dat schijnt dan goed te zijn voor de wetenschap.

Met obligate belijdenissen als:

De klimaatverandering is een van de grootste actuele uitdagingen: in het Akkoord van Kopenhagen ( 1 ) is de 2 °C- doelstelling bevestigd, wordt benadrukt dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd en wordt opgeroepen tot maatregelen om de effecten van de klimaatverandering te beperken.

Op papier is het onmogelijke weer verenigbaar, niets is onmogelijk voor bureaucraten die willen

In de Europa 2020-strategie wordt duidelijk gemaakt dat de in het verleden door de Europese Unie vastgestelde emissiedoelstellingen moeten worden gehaald en onderstreept dat onze economische veerkracht en onze capaciteit inzake rampenpreventie en -respons moeten worden versterkt om het hoofd te bieden aan de klimaatrisico’s.


Al lijkt deze zin wel wat meer slagen om de arm te geven, en weet ik dat een EU-onderzoekstsaar heeft gezegd dat ze teveel geld uitgaven aan klimaatonderzoek

Een betere kennis is essentieel om te weten op welke manieren we de klimaatverandering kunnen beperken en ons eraan aanpassen en om de potentiële baten, effecten en kosten te vergelijken met een referentiescenario zonder maatregelen.

Wie kan hier iets van bakken?

Er is dringend behoefte aan technologieën, concepten en mechanismen om de klimaatverandering te beperken om ervoor te zorgen dat de kooldioxide-uitstoot tegen 2050 drastisch wordt beperkt, onder meer door onderzoek en innovatie naar hernieuwbare energie, CO 2 -afvang en -opslag, een efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, alternatieve brandstoffen, wijzigingen van het landgebruik, duurzame mobiliteit, land- en bosbouw, en een vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen die de menselijke gezondheid en het milieu aantasten.

Aanbevelingen voor meer IPCC-werkgroep 2-achtig onderzoek met meer computermodellen om de toekomst te voorspellen volgen. En dan komt een lijst met oproepen tot eenvormingheid en saamhorigheid tussen de EU-volkeren die bijelkaar geduwd moeten worden in één academische Sojoez-capsule.

De Raad Concurrentievermogen heeft tijdens zijn vergadering van 26 mei 2010 ( 1 ) het thema „klimaatkennis koppelen ten behoeve van Europa” erkend als gebied waarop gezamenlijke programmering een grote meefrwaarde biedt om de versnippering van de onderzoeksinspanningen van de lidstaten terug te dringen.

En als aanbeveling dit totaal onbegrijpelijke bureaucratische Baghwanproza

Er moeten sterke koppelingen worden ontwikkeld op relevante klimaatveranderingsgebieden die niet specifiek in het huidige GPI aan bod komen, met name voor de ontwikkeling en mildering van aanpassingsopties, alsook de risico’s en potenties van klimaatmaatregelen;

En verdere decreten van de opperste EU-sovjet zijn..

2. De lidstaten worden aangespoord om een operationele gezamenlijke strategische onderzoeksagenda vast te stellen waarbij onderzoeksbehoeften en -doelstellingen voor de middellange tot lange termijn worden vastgesteld op het gebied van klimaatverandering. Die agenda dient een uitvoeringsplan te omvatten blabla blazzzzzz

4. De lidstaten worden gestimuleerd een gemeenschappelijke beheersstructuur op het gebied van klimaatverandering te handhaven en verder te ontwikkelen

En m

7. De lidstaten worden aangespoord intensief overleg te plegen met het Strategisch forum voor internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking (SFIC)

Meer vergaderen met het Bureaucratisch Academisch Complex op EU-niveau, is wat ik daar zo uit haal als meest concrete agendapunt. Al met al concluderend heb ik toch nog iets geleerd. Ik wist niet dat die Maire Quinn, een Ierse ex-onderwijzeres onze wetenschappelijke baas was, met meer macht dan onze nationale onderwijsministeries.

Nu wel. Reuze nuttig.