Ik blogde op Wereldbiodiversiteitsdag over de Natuurbalans 2010 van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL), die zou aantonen dat ‘slechts 40 procent over is van de biodiversiteit in de Noordzee’. De Natuurbalans is geen wetenschappelijk document maar een politiek lobbydocument en we gaan dus weer mythbuster spelen, met de volgende bewering:

In alle Natura 2000-gebieden in de Noordzee wordt minder dan 20% van de oppervlakte ecologisch duurzaam bevist

    Stel jezelf weer de vraag: wat is dat, hoe weten ze dat, hoe hebben ze dat gemeten? Alles begint bij het stellen van de juiste vragen.

Een bezwering voor ingewijden
Want wat is ‘ecologisch’ in deze context, die zo lijkt te verwijzen naar de niet-wetenschappelijke lading die het in de jaren ’70 kreeg van vorige eeuw: hoe kwantificeer je ‘ecologisch’, en wat is ‘duurzaam’laat staan ‘ecologisch duurzaam’. Dit lijkt een esoterische bezwering die voor religieus ingewijden een belevingswereld aanspreekt.

Wordt die bezwering gekwantificeerd? Nee.
Deze bewering blijkt te leunen op één andere bewering, die als doorslaggevend ‘bewijs’fungeert: namelijk dat visserij met boomkor alle ‘langlevende schelpdiersoorten’zou doen verdwijnen. , hoewel daarover in de Ecologische Atlas van de Noordzee van Han Lindeboom uit 2008 nauweljks meetgegevens of goede referenties zijn te vinden. En áls ze ergens in moesten staan is het daar.

‘Ecologisch duurzaam’ blijkt bij nazoeken het zelfde te zijn als GEEN BOOMKORVISSERIJ, want de bewering leunt alleen op visserijdata van 2001-2007, en- schrik niet- de gevolgen voor één schelpdier in 1980-90- waarvan na 2000 géén bestandsmetingen zijn gedaan. , terwijl na 1990 de visserijvloot met éénderde kromp.

Met name langlevende en zich langzaam voortplantende dieren ondervinden sterk negatieve gevolgen,waardoor de dichtheid van deze dieren in de bodem afneemt. Met behulp van de visserijgegevens van de jaren 2001 tot en met 2007 is berekend welke oppervlakte van de Natura 2000-gebieden zodanig weinig bevist wordt dat kwetsbare bodemdieren zich daar nog kunnen handhaven. In alle Natura 2000-gebieden in de Noordzee wordt minder dan 20% van de oppervlakte ecologisch duurzaam bevist

De Noordkromp procedeert de boomkor van de Noordzee
Nu, wat is zo’n ‘langlevende soort’op basis waarvan Wortelboer zulke verregaande conclusies kan trekken? De noordkromp. Wat zegt het rapport BUITEN DE SAMENVATTING – dus het gedeelte dat journalisten en beleidsmakers nooit zullen lezen. Bladzijde 44:

Omdat er geen betrouwbare schattingen (of zelfs maar benaderingen)zijn van de dichtheden in een referentiesituatie voor het hele NCP, kon de dichtheid van de noordkromp niet als indicator voor de Natuurkwaliteit op het NCP meegenomen worden. Op basis van de beschadigingen van de schelpen van nog levende noordkrompen is een indicator ontwikkeld die de mate van aantasting van de populatie door de bodemvisserij met wekkerkettingen aangeeft (Witbaard, 1997; Baptist en Jagtman,
1997).

Uit dit onderzoek bleek dat van de in de jaren 90 levende noordkrompen er circa 10% in de periode 1960-1970 een beschadiging had opgelopen, en circa 30% van de dieren een beschadiging had uit de periode na 1985. Dit onderzoek is na 2000 niet meer voortgezet (……).

Cumulatieve motorvermogen: Dramatische krimp vissersvloot NL zet in op 1990

Hier wordt niet bijverteld dat de Nederlandse visserijvloot sinds de jaren 80-90 – waaruit de Noordkromp-beschadigingsgegevens stammen- met meer dan 1/3 is gekrompen, men speculeert alleen wat over noordkrompen uit die periode.

Ik vind deze grafiek ook misleidend die Imares/Lei uitgeven. ZIj geven een afname in motorvermogen, maar vertellen niet dat dit cumulatief is. Het vermogen per schip nam juist toe. Die afname wordt dus louter veroorzaakt door dramatische krimp van het áántal visserijschepen. En juist dat aantal schepen en vaarbewegingen zou een hogere intensiteit van bodemberoering moeten geven. Terwijl die ‘ecologisch duurzaam’-bewering is gebaseerd op het aantal vaarbewegingen…

    Wat zeggen jullie van deze Imares-‘myth’: Ik zeg ‘busted’.