Slochteren, de bel onder onze economie, het aandeel van aardgasbaten steeg in 15 jaar van 4 naar 8 procent

De regering liegt steeds meer tegen burgers dankzij de opmars van ‘communicatie’ sinds de commissie Wallage (PvdA uiteraard…): de afdeling beleidsverkoop (draagvlak…) bij (semi-)overheidsinstellingen. Waarbij de overheidsmarketeers een lastenverzwaring als voordeel uitleggen in glossy format.

Agentschap.nl wil weer eens ‘draagvlak’ creëren (= Brussels klimaatbeleid dat voor lastenverzwaring zorgt door uw keelgat duwen, en dit positief uitleggen). Ditmaal lanceert deze klimaatpakjesboot van het Ministerie van Economissche Zaken een quasi-objectieve energiewijzer, Energie in cijfers. Alsof u vroeg om 120 euro extra energielasten per jaar (SDE-opslag), om windmolens en biomassabijstook te financieren van voormalige nutsbedrijven.

Agentschap.nl licht u op
Heel subtiel en daarom extra smerig, suggereren ze dat ‘de duurzame sector’banen en geld oplevert. Door een niet gedefinieerd getal van ‘10.000 banen in de duurzame sector’ en de omzet daarvan (een niet te achterhalen 3,3 miljard euro) te plaatsen onder onze belangrijkste energie- en accijnsbron: aardgas.

Werkelijke nieuws: afhankelijkheid aardgasbaten groeit van 4 naar 8 procent in 15 jaar
Aardgas is goed voor liefst 12 miljard euro schone winst per jaar/ subsidie van de fossiele energie-industrie aan de staat, of de opgegeven 70.000 banen kloppen weet ik zo even niet. Wat ik wel weet: Zo plaatsen ze twee totaal verschillende zaken onder één noemer, om een gelijke categorie te suggereren, één die veel voordeel levert voor de economie.

Men had het bij de Rabobank niet smeriger kunnen bedenken…Agentschap.nl is dubbel smerig, omdat de getallen tussen statistieken staan die wél op zichzelf staan en betrouwbaar kunnen zijn.

    Het meest belangrijke aan deze grafiek is juist te zien hoe onze staatsfinancien steeds meer gesubsidieerd worden door fossiele energie. Sinds 1995 groeide het aandeel van aardgasbaten in onze schatkist van 4 naar 8 procent. In de zelfde periode dat onze overheid minstens 18 miljard uitgaf/contractueel toelegde aan ‘duurzaam’ (= niet-fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsing)


Definieer wat ‘duurzaam’is, behalve ‘niet-fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsing om papieren doelen te bezweren’
Terwijl de omzet van ‘duurzaam’bestaat bij gratie van overheidsbeleid dat miljarden euro’s MEP- en SDE-subsidiegelden rondpompt, met Agentschap.nl als uitgiftepunt. Het Ministerie van Economische Zaken verkoopt hier dus gewoon een harde leugen om een beleidswerkelijkheid uit Brussel te verkopen, en beleidsvoornemens van het huidige PvdA-kabinet Rutte: één die bij eerlijke uitleg nooit geaccepteerd zou zijn in een werkelijk democratisch land.

Regerings(PvdA)beleid: burger is onze duurzame melkkoe

UIT HET REGEER AKKOORD: 15. SDE+ regeling
Het kabinet zet in op het realiseren van 16% duurzame energie in 2020. Om dit te realiseren worden de uitgaven SDE+ verhoogd en komen er middelen beschikbaar voor het stimuleren van bij- en meestook van biomassa in kolen- en gascentrales. Het in de kolom structureel opgenomen bedrag heeft betrekking op de benodigde middelen voor 16% duurzame energie in 2020. Na 2020 zijn de benodigde middelen afhankelijk van de reeds aangegane verplichtingen en de dan geldende doelstelling.De verhoging van de uitgaven voor duurzame energie (zie post 114) wordt gedekt uit een verhoging van de SDE+ heffing.

Die SDE is onder CDA-PvdA-bewind geformuleerd, Ger Koopmans heeft ‘m opgesteld.

Subsidiemiljonairs lachen u uit
Die 120 euro extra energiebelasting kunnen gezinnen niet meer naar eigen keuze uitgeven in de lokale middenstand, bijvoorbeeld wél een voorgerecht in het restaurant, waar de hotelier weer blij mee is. Moet je weer een subsidieregeling ‘stimuleer de middenstand’in het leven roepen, om een falende overheid met meer overheidsfalen te corrigeren.

Oh ja, en het verplicht bijstoken van rendementsverlagende biomassa in kolencentrales. Met als ‘duurzaam’voorbeeld, de Amercentrale waar men houtpallets uit Amerika aansleept om ze hier voor 5000 euro MEP-subsidie per uur te verbranden.

Een beter schoolvoorbeeld van de leugen die ‘duurzaam’heet kun je niet geven. Maar bij Agentschap.nl lachen ze ons uit, want men waant zich onaantastbaar: je kunt politici van poppetjes wisselen, maar lobbies dicteren waar onze overheid geld aan uitgeeft.

Hele beleid op halve waarheid gebaseerd
Zie ook de harde leugen die het Ministerie van Miljardenverbranding zonder Rentabiliteitstoetsing (‘economische zaken’) verkoopt, om dit aan de Tweede Kamer te verkopen in het ‘Energierapport’

In het Energierapport 2011 spreekt het kabinet de ambitie uit om de energiehuishouding duurzamer te maken en minder afhankelijk van de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen.

Die fossiele brandstoffen worden voorlopig nog niet steeds schaarser, dit is slechts een verkoopargument van klassiek klimaatbeleid: ja over 500 jaar is de boel misschien op. De aanvoer van steenkool in Europa steeg alleen maar, mede dankzij ‘groen’beleid. Vergelijk het met Rik Leemans die roept dat ‘als de Groenlandse ijskap smelt, stijgt de zeespiegel 6 meter’. Over 10.000 jaar, als er dan al geen ijstijd is.

  • In de eerste plaats betreft dit een wetsvoorstel met het oog op de minderheidsprivatisering van TenneT en Gasunie, inclusief de noodzakelijke waarborgen. (= het opdrijven van prijzen voor burgers, omdat het enige effect is dat voormalige ambtenaren zich nu als CEO gaan gedragen)
  • Ten tweede is in het Energierapport uitgesproken om in aanvulling op de SDE+ het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales te verplichten. In het kader van de Green Deal is met energiebedrijven afgesproken dat energiebedrijven die grootschalig biomassa bij- en meestoken in hun kolencentrale dit de komende jaren blijven doen op het huidige niveau van ongeveer 10%.
  • Het derde wetsvoorstel regelt enkele onderwerpen uit het energierapport, waaronder het onderwerp gassamenstelling en het onderwerp zelflevering naar aanleiding van de motie Jansen die in 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen.
    • Aan de blogbezoekers mijn vraag die wetsvoorstellen eens uit te pluizen, en te reageren in de comments.