Essent kwam heerlijk uit de MEP-regeling (Pieter van Geel CDA), en bedong miljarden euro’s subsidie voor het bijstoken van hout in haar kolencentrale. Dat is dan ‘klimaatbeleid’. We berichten al over de ‘Green Deal’die de bijstook van bos uit Georgia (VS) subsidieert met miljarden euro’s uit de SDE+-pot. Wij van Climategate leveren niet alleen munitie voor vissers, maar ook voor politici, immers, ook de Kamervragen van René Leegte en het CE Delft-onderzoek kwamen voort uit Climataegate.

De Brabantse politicus en ondernemer, Harry van den Berg van de PVV-fractie Noord Brabant is wijs genoeg hier eens vragen over te stellen, in de provinciale Staten van Brabant, waar de subsidiekachel staat. Ironisch genoeg mogen Statenleden geen stukken printen om per vergadering een boom te sparen, terwijl even verderop per dag een volledig bos wordt bijgestookt. We geven zijn vragen hier weer, en verwachten een oorverdovend stilzwijgen als antwoord:

Schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: bijstook pellets in Amercentrale Geertruidenberg

De PVV-fractie is geschokt door diverse berichtgevingen (1,2,) waaruit blijkt dat er nodeloos met subsidiegeld wordt gesmeten onder toeziend oog van de provincie (3) door bijstook van Noord-Amerikaanse (oer-)bossen / pellets (4, 5) in de Amercentrale.
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het College bekend met het beleid dat wordt gevoerd door het “Stichting Essent Sustainability Development”, waarvan de Provincie Noord Brabant volgens de bijlage van de jaarstukken 2012, 30,8% van de aandelen bezit?

2. Is het college met de PVV van mening dat het gevoerde beleid ten aanzien van biomassa volledig faalt indien er ingezet wordt op bijstook van pellets die vervaardigd zijn uit Canadese en (vooral) Amerikaanse bossen en per stookolie gestookt schip de Atlantische Oceaan overgevaren zijn, resulterend in een berekende toename van de CO2 uitstoot per energie-eenheid (6 en 7, in dit laatste bericht wordt zelfs gerept over + 79%!)?

3. Deelt het college de mening van de PVV dat de strategie met deze pellets qua klimaatbeleid uitsluitend en alleen ten doel heeft de papieren (EU-)-doelen te halen en niets, maar dan ook niets te maken heeft met een bijdrage aan een veronderstelde bestrijding van een verondersteld klimaatprobleem wereldwijd? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt het college de mening van de PVV dat de strategie met deze pellets qua bedrijfsvoering er uitsluitend en alleen op is gericht om schaamteloos enorme sommen subsidiegeld uit de staatskas te trekken ten einde de bedrijfsresultaten van RWE-Energy danig op te krikken ten koste van zowel de belastingbetaler als – volgens de gelovigen van het CO2-verhaal als vertolkt door klimaatjomanda Al Gore- “het klimaat”? Zo nee, waarom niet?

5. Kennis genomen hebbende van de onthutsende feiten: is het college genegen om met haar 30,8% aandelen druk uit te oefenen binnen de “Stichting Essent Sustainability Development”, deze voor alle partijen en kennelijk “het klimaat”, behalve RWE zelf, nadelige subsidie-binnenhark-praktijken een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

6. Acht het College het moreel verantwoord medewerking te verlenen aan een peperdure truc die de Nederlandse burger rechtstreeks raakt in de portemonnee, terwijl daar slechts veronderstelde “klimaatschade” tegenover staat, in plaats van het door RWE gepresenteerde rooskleurige klimaatplaatje? (8)

7. Indien RWE volhardt in deze CO2-gehalte opdrijvende praktijken, zal het college dan een procedure in het werk stellen om de clausule “wanbeleid” (3), met bijbehorende boete van € 20.000.000 te effectueren? Zo nee, waarom niet?

8. Met kennelijke instemming van het College worden in de Amercentrale jaarlijks ongeveer 2.000.000 bomen verbrand. Deelt het College de mening van de PVV dat in dit licht gezien de besparing van één boom per vergadering door papierloos te werken volstrekt hypocriet, of liever, volslagen belachelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zullen we dan maar weer gewoon met papier gaan vergaderen?

Het is de PVV die weer opent, de VVD blijft- Leegte uitgezonderd- een verzameling visie- en klotenloze Maurice de Schoothondjes, maar kan altijd nog volgen natuurlijk als iemand daar in de tent eindelijk het licht ziet. En waarom niet ook de PvdA en SP die voor de minima willen opkomen, zeggen ze, maar die dankzij steun voor klimaatbeleid vooral bereiken dat de energierekening stijgt. Wat je ook van de PVV mag vinden, ze doen het hier tenminste- lekker smeuiig met termen als ‘klimaatjomanda’- en laat de rest dan volgen.