Pauli hoort in functionerende democratie geen bestuurder te zijn

Pauli hoort in functionerende democratie geen bestuurder te zijn

In deel 3 van dit Bert Pauli (VVD)-biomassadrieluik, toon ik dat bij een normaal functionerende democratie Brabants VVD-gedeputeerde Bert Pauli niet langer bestuurder mag zijn, nadat hij loog tegen de PVV-fractie over klimaatvoordelen van bijstook van Amerikaans bos in de Amercentrale tegen een geschatte 5000 euro subsidies per uur.

Ook het door hem aangehaalde Green Gold Certificate kan namelijk geen betrouwbare kwantitatieve garantie geven over CO2-uitsparing. Vooralsnog veroorzaakt bijstook van duizenden hectares Amerikaans natuurbos in de Amercentrale juist een exorbitante TOENAME van CO2-emissies- in vergelijking met wanneer enkel kolen werden gestookt, zoals ik hier onweerlegbaar aantoon. Waarbij op geen enkele wijze vaststaat dat bosherplant deze (pas over ettelijke decennia) compenseert.

Green Gold Certificate valse concreetheid
Op 27 november 2012 is bij de Amercentale in de boeken gekeken door jurist Sikkema van Control Union uit Zwolle, dat is de accreditatie op de Green Gold S6-standaarden. Hierbij wordt een dagje gekeken of de papieren in orde zijn met betrekking tot bedrijfsvoering.

De beweringen in het Green Gold Certificaat S6 dat de bijstook van Amerikaans hout leidt tot maximaal 712,8 kg emissies per MWh energie- en dat de Amercentrale daar aan voldoet- is op géén enkele doorzichtige wijze hard te maken, aangezien

 • a. hoeveelheid koolstof in het gerooide natuurbos uit Georgia/Appalachen niet betrouwbaar geschat kan zijn: op mondiaal niveau liggen schattingen uiteen met een factor 10 (zie bv bij REDD). De wetenschappelijke discussie hierover is nog vol aan de gang
 • b. tot voor kort geen schattingen bestonden vanhet bosbeheer niet op biomassa was afgestemd, alles komt uit natuurbos dat was blijven staan of tot waardevol materiaal verwerkt wanneer Essent geen miljarden euro’s ‘groene’subsidie had gekregen. Er is geen betrouwbare nulmeting, van houtopstand, koolstofverlies bodem en residues
  • De CO2-emissieplafondnorm voor kolencentrales is nu door EPA in de VS gesteld op 1012 kg/MWh. Dus op welke wijze denkt men via Green Gold die 300 kilo emissies per Mwh te sparen door eerst natuurbos te rooien in de Appalachen in Georgia, het tot pellets te verwerken, dan te verschepen en dan hier bij te stoken tegen verlaagde efficiency, terwijl dat bos zonder subsidies uit Nederland was blijven staan?

  Efficiency kolencentrale keldert door houtbijstook: dus meer hout en kolen nodig per Mwh en dus méér CO2
  Vanwege punt b. toonden we al in de eerste blog dat houtbijstook in de Amercentrale moet leiden tot MEER CO2-emissies dan wanneer kolen was gestookt. Het is ZEKER dat deze emissies niet lager zijn maar hóger, dan wanneer enkel kolen werden gestookt. Want zoals de Green Gold standaard ook aangeeft daalt het rendement van de centrale door bijstook, wat het certificaat een ‘default efficiency factor’noemt, in principle 11.1:

  Actual efficiency of co-firing pellets in a specific utility (e.g. by using previous annual data). The default efficiency factor (= vermindering van efficiency) of co-firing a certain share of wood pellets is set on 39.2%.

  Je draait door bijbranden van duizenden hectares natuurbos uit de Appalachen per jaar in de Amercentrale dus bijna 2/5 minder efficient, en please, corrigeer mij als ik dit verkeerd heb begrepen. Ik vrees namelijk dat ik goed zit…. En dat heet dan ‘duurzaam’.

  Houtpellets onttrekken residue bos, op landschapsniveau EXTRA CO2-emissies
  Kwalijker is dat houtpellets méér koolstof aan het bos onttrekken, omdat voor biomassa alle houtige stof wordt verwerkt, ook residue dat bij boskap voor hout bleef liggen en langzaam in de bodem verging om door andere planten te worden opgenomen. Bij een normale dunning voor houtoogst blijft 90 procent staan, bij biomassa maar 10 procent. Zoals deze nieuwe discussiepaper ‘On the timing of Greenhouse Gas Mitigation Benefits’ aangeeft over emissievergelijkingen door biomassa, we hebben het dan over de STAND VAN WETENSCHAP ANNO 2013:

  In a bio-energyscenario where logging residues are collected en used for bio-energy(zoals in VS gebeurt, zie artikel Wall Street Journal), the forest carbon will be retained in the forest for shorter periods then under a reference scenario where residues are left to decay. This difference in timing of carbon emissions between thereference and bioenergy scenarios is a critical factor determining whether or not forest bioenergy is found to contribute positively
  to climate change mitigation. From the stand level perspective, the collected logging residues will be accounted as a carbon loss from the stand,i.e.,GHG emissions

  Dus omdat houtpellets bosresidue bevatten (dat bij boskap voor hout blijft liggen, verschil 90 procent versus 10 procent), dat normaal bleef liggen is de CO2-balans de komende decennia extra negatief.

  Green Gold Essent is pure klimaatbluf
  Misschien kan Green Gold garanties leveren over verantwoord bosbeheer, al voegt het niets toe aan FSC en PEFC> Maar het is op zijn best pure bluf te beweren dat je tot achter de komma een emissievergelijking met kolen kan maken, en dat die dan láger uitvalt, terwijl deze HOGER uitvalt en de standaard geen garantie geeft over compensatie daarvan.

  Samengevat de milieunadelen van bosbijstook door Essent:Je moet

 • a. méér hout en kolen stoken om evenveel energie te maken om volgens onze overheid ‘groene energie’te maken, wanneer je hout bijstookt: je efficiency verláágt en dat noem je dan duurzaam.
 • b. Het duurt vele decennia voor je die reeds uitgestootte emissies weer zou compenseren, waarbij de
 • discussiepaper hier aangeeft dat die compensatie volledig afhangt van het gevoerde bosbeheer.
 • c. Omdat houtpellets ook residue verstoken dat anders in het bos werd opgenomen VERGROTEN houtpellets de CO2 emissies éxtra, ook als er wél beheer op biomassa plaatsvindt (waarbij je residue laat liggen)

   Daarnaast verlaagt beheer voor biomassa de productiviteit van de bosbodem door deze onttrekking, zoals door mineralen en vraagt dus om bemesting en mineralendepositie.

  Transportemissies veel groter, in tegenstelling tot wat Bert Pauli beweerde
  Bert Pauli deed vragen over transportemissies af met ‘nou eeh, kolen komen hier ook per schip’. Bertje Bertje, je denkt echt dat wij gek zijn? Wat bij een vergelijking kolen/biomassa verder achterwege blijft is dat kolen een hogere energiedichtheid hebben: uit één klein oppervlak komt meer energie, terwijl de duizenden hectares bos waarop de Amercentrale brandt veel meer arbeid en transportbrandstof vergen. Bedenkt dat voor pelletproductie ook extra energie nodig is. Ook neemt de milieubelasting enorm toe, omdat bosbijstook mineralen onttrekt, de bosbodem verarmt, noopt tot herplant van snelgroeiende monocultures, erosiegevaar vergroot enzovoort.

  De Appalachen (VS) bron van het bos dat Essent in kolencentrale verbrandt voor miljarden euro's subsidie

  De Appalachen (VS) bron van het bos dat Essent in kolencentrale verbrandt voor miljarden euro’s subsidie

   Onvermijdelijk volgt uit de wijze waarop VVD-gedeputeerde Bert Pauli Statenvragen beantwoordde- ons beleid spaart CO2-emissies en helpt tegen klimaatverandering- dat Bert Pauli een oplichter en leugenaar is, nadat hij ons met een kluitje in het riet wilde sturen. Niet doen Bertje, dan zetten we de zaag in je overtollige bestuurlijke biomassa. Moet ik nog een Dikke van Dale-definitie geven van het woord liegen, of kunt u dat zelf ook bedenken?