Ook een weidevogel tegenwoordig, de havik, maar volgens natuurbestrijders niet de goede....

Ook een weidevogel tegenwoordig, de havik, maar volgens natuurbestrijders niet de goede….

Nestbomen omzagen van buizerds, haviken, ooievaars en blauwe reigers. Het riet wegmaaien waar bruine kiekendieven nestelen, maar ook karekieten, rietzangers, blauwborsten en vele ruigtevogels, kleinschalige landschapselementen vernietigen, bosjes door de hakselaar. Nee, we hebben het hier niet over de massale overtreding van bestaande natuurwetgeving, maar de intentie van het Fries provinciebestuur met Friese weidevogelaars die Altenburg en Wymenga een protocol lieten opstellen over ‘predatorenbeheer’. Ze willen de bestaande natuur toetakelen, in de hoop dat dan minder grutto’s door roofdieren worden gevangen, die nu vooral bij boeren in de hakselaar belanden. Nu nog berenburgfabrikant Sonnema als sponsor, en we hebben hier echte Sharon Dijksma-participatienatuur die ‘midden in de samenleving staat’. (haar favoriete kreet)

Wie doen haar aan mee? Niet alleen de Koninklijke Jagersvereniging. Daar van mogen de leden niet meer plezier hebben in gewoon lekker jagen. Zij moeten nu de nuttige natuurbeheerder uithangen na decennia pesterij door Faunabescherming cs. Ook Natuurmonumenten, Fryske Gea en Staatsbosbeheer zetten hier hun krul onder met de provincie Friesland. En natuurlijk DE terug naar de jaren 50 club van natuurland, de BFVW, de Friese weidevogelaars die WEL de weidevogelstand van de jaren ’50 terug willen, maar tegelijk de boeren te vriend willen houden die met met 40 kilometer per uur naar binnen toe maaien.

Natuurbestrijdingsorganisaties. Men zal wel ergens een zoete subsidiepot ruiken.

Ben ik nu gek, als ik het nu ook niet meer weet? Nu hebben we eindelijk natuur die zich zelfstandig redt zonder subsidies of enig protocol, beleidsplan, natuurpact of top… de buizerds zijn onze nieuwe weidevogels, we zien ooievaars, de blauwe reiger die mensen uit het buitenland met open mond aangapen (want daar zeldzaam) is hier zelfs gewoon geworden. Allemaal nieuwe vogels, en dat die kieviten en grutto’s achteruithollen: ja hoe gek is dat? In het wachtgebied waar ik opgroeide van Franeker, zie je een verschuiving van de overblijvende broedgevallen van kieviten naar bouwland. Dat moderne monotone en snel groeiende grasland kunnen ze niks mee. Ik zie ook geen enkele kievit op gras hier, ze duikelen boven de stoppelvelden tot de boer ook daar de boel omkeert. En dan zijn ze weg.

De veldleeuwerik hoor je ook alleen nog op Texel (het wemelt daar van predatoren) en op de vliegbasis Leeuwarden (idem)

Nu blinken de Friezen al uit in het illegaal omzagen van nestbomen van roofvogels, en het over de kling jagen van haviken buizerds en alles wat daar voor een boerenproleet enigszins op lijkt. Daar schreef ik voor HP de Tijd een reportage over. Hoe kun je dan nog verwachten dat de milieupolitie tegen deze mensen kan handhaven. Als de provinciale overheid tot die zelfde activiteiten opdracht geeft. En als een club zelfs een protocol laat opstellen door een ecologisch bureau om de vernietiging en eliminatie van bestaande biodiversiteit een wetenschappelijke en bestuurlijk verantwoorde vermomming te geven, een soort groen boevenlapje?

….

Ik werk graag met de jagers samen, maar vind dat ze niet de predatorbeheerder hoeven uit te hangen. Er zijn legio ganzen om op te jagen, reewild, damherten in de Waterleidingduinen en overheerlijke wilde zwijnen die uit de Meinweg en Veluwe willen breken. Dat lekker oogsten en daar plezier in hebben, daar hoeven ze voor mij geen zuur groen excuus van ‘nut’ voor ‘de natuur’ aan te hangen. Jagen doe je voor de lol en de pot. Van mij mogen ze ook al die betuttelaars afschieten, die dat een ander niet gunnen.