Alle planten accumuleren kwik in bladeren en stam

Alle planten accumuleren kwik in bladeren en stam

Greenpeace en Natuur en Milieu procederen tegen kwikemissies van de RWE-Kolencentrale in de Eemshaven, maar Greenpeace gaat tegelijk akkoord met bijstook van biomassa in kolencentrales zo meldt  de Volkskrant. Dat bijstoken verlaagt de efficiency van centrales en verhoogt de kwikemissies. Ook is biomassastook een toenemende bron van kwikemissies. Dat beschrijft onder andere deze studie van Huang et al uit 2011 in toptijdschrift Environmental Science and Technology. In een kwaad jaar kan de stook uit houtige biomassa wel 5-10 procent van alle antropogene kwikemissies bedragen.

Planten nemen de in zeer lage concentraties circulerende hoeveelheden kwik -zowel van menselijke als natuurlijke bron- op via de bladeren en dit wordt opgeslagen in de stam. Bij 14 bemonsteringen in Amerikaans bos (dat Essent bij stookt in de Amercentrale) werden in stam en bladeren kwikgehaltes van respectievelijk 14 en 40 nanogram (miljardste) per gram gevonden. In Chinese bossen ligt dit 11 procent hoger. Bij verbranding komt die geaccumuleerde kwik weer vrij. Wat voor niet fossiele planten geldt, dat geldt voor gefossilliseerd plantenmateriaal als steenkool. Kolencentrales zijn de grootste bron van antropogene kwik-emissies, een reden waarom Obama hun uitstoot in 5 jaar in de VS met 90 procent wil terugbrengen.  De nu betwistte 95 kilo per jaar die de RWE-centrale van bijna 1600 MW mag uitstoten ligt beneden het Amerikaanse gemiddelde naar rato van vermogen.

De vraag is dus niet OF kwikemissies omlaag moeten, maar hoe je dat het beste bereikt…

RWE loost niet op de Waddenzee
Zoals gewoonlijk verkoopt Greenpeace ten aanzien van de RWE Kolencentrale in de Eemshaven- met vlak daarnaast een nieuwe rokende biomassacentrale- op zijn best weer halve waarheden en chemische onzin. Volgens Kees Kodde van Greenpeace zou RWE kwik op de Waddenzee lozen, dat is een leugen.

kees kodde (@keeskodde_GP)
12-03-15 09:08
#Mansveld en #Groningen weigeren giftige kwiklozingen in Waddenzee te beperken

Tjerk Leugenaar van Natuur en Milieu stelt verder:

De uitstoot van CO2, stikstof en kwik vindt nu al plaats. De kolencentrale moet daarom zo snel mogelijk worden stilgelegd zodat de natuur en het milieu niet verder onherstelbaar worden beschadigd.’

40 procent van domestische kwikvervuiling komt van buiten de grenzen in de VS

40 procent van domestische kwikvervuiling komt van buiten de grenzen in de VS

Meeste kwik dat op Wad neerslaat komt van andere bronnen
Dat is totale onzin. De lucht bevat van nature al voor 80 procent stikstof (al klinkt ‘stikstof’ voor meestal chemisch analfabete journalisten wel lekker eng). Hij zal stikstofoxiden bedoelen die ook vrijkomen bij het door hem gelegitimeerde bijstoken van biomassa in kolencentrales. CO2-emissies van biomassa zijn hoger, en terwijl de OOGST van biomassa WEL ecosystemen beschadigt, doet CO2-emissie voor het ecosysteem van het Wad geen enkel kwaad. Planten groeien beter door deze onmisbare biologische meststof.

Belangrijker is echter dit rapport van ECN van Seebregts en Van Dril dat uitlegt waarom de bouw van de hoog efficiente (46 procent rendement) poederkoolcentrale van RWE in de Eemshaven groen licht kreeg van Jacqueline Cramer (Milieudefensie) als milieuminister, als ‘Dwingende Reden van Openbaar Belang:

De kolencentrale draagt bij aan het verlagen van het primaire energiegebruik ten opzichte van een bestaande en oudere kolencentrale. In dat geval levert de centrale een bij- drage aan het verlagen van een aantal emissies dat de luchtkwaliteit beïnvloedt. Dit betreft emissies van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en fijn stof.

Dankzij milieubeweging alle emissies fors omhoog
De moderne centrale moest oude minder efficiënte en daardoor meer kwik uitstotende centrales gaan vervangen. Die moeten dankzij Greenpeace nu langer openblijven, wanneer ze ook kwikhoudend Amerikaans bos bijstoken. Zie verder de ervaringen in het
sterk kwik uit kolencentrales-reducerende Minnesota. De meeste kwik die bij hen neerslaat komt buiten de grenzen vandaan. Zo komt ook (veruit) de meeste kwik die in het ecosysteem van de Wadden zou terecht komen uit ANDERE bronnen dan de RWE-centrale. 

En kan sluiting van de RWE-centrale dus voor HOGERE kwik-emissies zorgen op langere termijn. Het lijkt mij beter om de kantoren van milieuclubs te sluiten. Voor de natuur en ons milieu. Wat Greenpeace natuurlijk wil afdwingen is de sluiting van de RWE-centrale en het failliet van de energieboer. Ze hebben met Greenpeace Energy zelf een handeltje in gesubsidieerde energie.

Bedenk verder dat de meeste kwik vrijkomt bij kolengebruik voor metaalproductie, metaal dat onder andere nodig is voor de bouw van…windmolens, 80 ton staal per turbine. Bedenk verder dat dankzij het ‘groene’ energiebeleid kolenenergie het wint van gas- een kwikloze energie-opwekking. IN 2013 steeg het met kolen opgewekte  vermogen in Europa met 13 procent, terwijl de groei in windenergie 11 procent was. Dus dankzij een perverse club als Greenpeace is zo ook de kwikemissie in Europa met een veelvoud gestegen, een groei die verbleekt bij wat zij met sluiting van de RWE centrale willen afdwingen.

Daarom mijn stelling: de grootste natuur- en milieucriminelen werken bij de milieubeweging. Zum Kotzen dat volk…