Natuurmonumenten kan Marker Wadden makkelijk van eigen geld betalen

Screenshot: Natuurmonumenten kan Marker Wadden makkelijk van eigen geld betalen

Vandaag deel 10 van de Geldmachine Natuurmonumenten-reeks: De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters- een vereniging van particuliere landeigenaren- stapt opnieuw naar de Europese rechter als de Nederlandse staat haar 30 miljoen euro steun niet intrekt aan de Marker Wadden. Het project betreft het opspuiten van een zandplaat met baggerspecie langs de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat meldt de Volkskrant. Dit project van Natuurmonumenten ving van het Ministeries van ILM en EZ  30 miljoen euro. Dat is NAAST de ruim 50 miljoen euro subsidies die Natuurmonumenten in 2013 al kreeg.

Ook Europese subsidies voor Marker Miljard Moeras
Momenteel ligt de Milieu Effect Rapportage van het project ter inzage, van het project dat NM met Rijkswaterstaat wil uitvoeren.Om de eerste 1000 hectare van het project aan te leggen is overigens 75 miljoen euro nodig en Natuurmonumenten wil dat de extra tientallen miljoenen bij de provincies weghalen en Europa. Zo diende Natuurmonumenten een subsidie-aanvraag bij de EU (LIFE) in waarvoor ze deze inrichtingsschets instuurden. 

De toewijzing van de extra miljoenen staatssteun vond plaats nadat het Europese Hof van Justitie de Vereniging GG in 2013 nog gelijk gaf (en bij een vergelijkbare zaak in Duitsland zo oordeelde): Natuurmonumenten cs zijn gewoon ondernemingen, wanneer zij commerciële activiteiten bezigen. Natuurmonumenten verdient bij toewijzing van subsidies en natuurgrond dus geen voorkeursbehandeling van de staat.

Natuurmonumenten: houtboer, grondexploitant, belegger, fondsenwervend multi-miljoenenbedrijf
In het jaarverslag van Natuurmonumenten erkennen zij dit zelf: ze willen ‘ondernemer zijn voor de natuur’ en voerden recent nog de houtkap op voor houtverkoop. Ook treden zij op als grondexploitant, door van de staat verkregen boerengrond terug te verpachten aan boeren. Nu verhogen zij de pacht opnieuw. Daarnaast heeft Natuurmonumenten 190 miljoen euro aan beleggingen uitstaan.

De Vereniging GG zette niet verder door, wanneer de overheid deze voorkeurspositie zou be-eindigen. Maar de ministeries hebben dus niets geleerd. Voor het project kreeg Natuurmonumenten ook 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij, met als voorwaarde dat ze cofinanciering zouden vinden.

Screen Shot 2015-04-10 at 08.37.16

Marker Miljard Moeras: Toewijzing op valse ecologische gronden, kosten miljard euro
Zoals wij reeds berichtten is subsidie voor het project toegekend op valse ecologische gronden. Natuurmonumenten beweerde met dit project bij te dragen aan hersteldoelen voor Natura 2000. Zo prijzen ze het project ook aan: ‘natuurherstel’. Er geldt een herstelopgave voor visetende vogels, zoals de sinds de jaren 70 in aantal verdubbelde fuut. Dit dankzij een procedure van Vogelbescherming Nederland in december 2011.

Voor het Rijk zou het project als Natura 2000-joker worden ingezet, zoals wij schreven. Als groene uitruil voor geplande stedelijke ontwikkeling in de as Almere-Amstedam. Dat groen poetsen van verdere stedelijke ontwikkeling rond het Markermeer noemt men ‘Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem’ (TBES): hiermee zou liefst een miljard euro gemoeid zijn, en de Marker Wadden gelden als belangrijkste onderdeel. Het volledige project Marker Wadden zelf zou tenminste 300 miljoen euro’s kosten. In totaal zouden we dus een miljard besteden voor een moeras.

Natuurmonumenten werd groot dankzij de loterijen

Natuurmonumenten kocht zichzelf groot met de loterijgelden: 357 miljoen euro

Autonoom Neergaande Trend.
De meeste negatieve trends ten aanzien van visetende vogels in het gebied door lagere fosfaatgehaltes zijn te verklaren. Dat toonde het Autonoom Neergaande Trend-onderzoek van Deltares dat maart 2014 verscheen. Sindsdien zijn de ecologische redenaties achter de Marker Wadden al weerlegd. Het opspuiten van zandplaten zal ook niet helpen om het troebeler Markermeer helder te maken, zo erkende Deltares indirect. Die troebelheid was juist groter in de jaren ’90, toen het WEL goed ging met de vogels waarvoor onder Natura 2000 een hersteldoel kwam. Ook is de naam ‘Wadden’ misleidend voor een opgespoten zandplaat zonder getij. Wadden zijn getijdengebieden. Daarmee vervalt ook het publieke belang van het project. De belastingbetaler zou andermaal het grootste deel van de miljard euro totale projectkosten moeten betalen.

RZ14aalscholver2

Extra inkomsten uit verpachten van gronden aan boeren, grond die ze gratis kregen
Natuurmonumenten ving sinds 2000 al meer dan 0,64 miljard euro staatssteun, zoals via gratis toegewezen grond. Deze tienduizenden hectares gratis verkregen grond verpachten ze nu vaak weer terug aan boeren. Daarbij wil Teo Wams van Natuurmonumenten ook de subsidies (betalingsrechten) innen die boeren voor deze grond krijgen, ongeveer 220 euro per hectare. Omdat boeren dat weigeren, heeft Wams nu de pachtgelden verhoogd met dat bedrag.

Marc van den Tweel: krijgt meer salaris dan Mark Rutte

Geheel zonder enige toesteming van google geript. Marc van den Tweel: krijgt meer salaris dan Mark Rutte

Natuurmonumenten kan Marker Wadden makkelijk zelf betalen
Teo Wams krijgt meer salaris dan Mark Rutte, hun directeur Marc van den Tweel (zie foto) eveneens. De 3-koppige directie krijgt bijna een half miljoen euro salaris. Natuurmonumenten kreeg sinds 1989 al 357 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Hun oud voorzitter Pieter Winsemius was ook commissaris bij de Nationale Postcode Loterij.  Dankzij die loterij-miljoenenvloed kocht Natuurmonumenten 300.000 extra leden via een agressieve Direct Mail-campagne. Die raken ze nu weer met tienduizenden per jaar kwijt. Terwijl ze van leden jaarlijks 16-17 miljoen euro innen, is de belastingbetaler het meest lucratieve lid. Natuurmonumenten kreeg in 2013 nog meer dan 50 miljoen euro subsidies.

Schatrijk Natuurmonumenten kan beter ZELF portemonnee trekken

Schatrijk Natuurmonumenten kan beter ZELF portemonnee trekken

Van mij mag Natuurmonumenten de Marker Wadden best aanleggen. Ze hebben nog 190 miljoen euro belegd vermogen op de beurs uitstaan. Ze kunnen het dus makkelijk zelf betalen, en dus is die 30 miljoen euro staatssteun nergens voor nodig bij deze schatrijke onderneming.

Dit is deel 10 uit de Geldmachine Natuurmonumenten-reeks. Lees ook: