Marx en Engels, adviseurs Geleide Planecologische commissie Nieuw Agrarisch Natuurbeheer

Marx en Engels, adviseurs Geleide Planecologische commissie Nieuw Agrarisch Natuurbeheer

Agrarisch Natuur Beheer- kosten 46 miljoen euro subsidies per jaar- mislukte op landelijk niveau op het hoofddoel weidevogelfok: De grutto blijft met 5-7 procent per jaar achteruit gaan, mede dankzij de stormachtige opkomst van succesvolle dieren als buizerd, blauwe reiger, ooievaar, hierna ‘de luchtmacht’ genoemd. In het Nieuwe Stelsel Agarisch Natuurbeheer komen echter jaarlijks 14 miljoen extra subsidies vrij voor (onder andere) die kunstmatige weidevogelfok, de creatie van een vossensnackbar. Het Vakblad Natuur Bos en Landschap (huisorgaan Naturocratie) meldt namelijk dat de nieuwe papieren tijger voor 2016 tot 2021 in de maak is, het Nieuwe Stelsel Agrarisch Natuurbeheer.

Gewenst, waarde 30 miljoen euro per jaar

Gewenst, waarde circa 30 miljoen euro per jaar

Dus 300 miljoen euro in 5 jaar voor gruttoteelt+ Ot en Sientje spelen.

...ongewenst, kosten sinds 1970: 0 euro

…ongewenst, kosten sinds 1970: 0 euro

De subsidies worden hooguit meer geconcentreerd in vaag omschreven ‘kerngebieden’. Belangrijkste maatregel die men daar noemt is het kappen van bomen, dat zou predatie door de luchtmacht tegengaan. Dus bomen die je elders met subsidie mag onderhouden, moet je hier met subsidie verwijderen. En dan zijn er de grondtroepen ook nog van vos, das, wezel, hermelijn, rat enz.

..ecologen haben die Natur nur verschieden interpretiert, es komt daran auf Sie zu veranderen

..Ecologen haben die Natur nur verschieden interpretiert, es komt daran auf Sie zu veranderen

Geleide planecologie om Trotski op te zijn! 80 pagina’s subsidie-specificaties
In het Vakblad Natuur Bos en Landschap is het geloof in de Geleide Planecologie springlevend(term bedacht door oud-directeur Vogelbescherming Eric Wanders). Natuur is stuurbaar via subsidies en vijfjarenplannen.

De eerdere samenwerkingsverbanden van agrarische natuurverenigingen gaan nu Agrarische Collectieven heten. Die gaan per collectief sturen op exact 67 soorten waarvan ambtenaren constateerden dat die belangrijk zijn, of 66 als de Engelse gele kwikstaart bedankt: no thanks. De Friedrich Engels kwikstaart, die doet toch nog wel mee?

Ieder collectief moet die soorten ergens in een plannetje faciliteren.

Screen Shot 2015-05-17 at 07.42.48Die 67 soorten leven op exact 4 natuur-Typen: Open akkers, Open grasland, Droge Dooradering, Natte Dooradering. Die 4 typen hebben weer elk eigen ‘criteria’, uitgesplitst naar 80 pagina’s nauwgezette subsidievoorwaarden per- ja hoe zullen we dat noemen- natuurcriteria-type-typering? Zulke nauwgezetheid, waar je in zo’n klein landje al niet Trotski op kunt zijn!

Die reigers, die ziet u niet, dat zijn niet de goede weidevogels

Die reigers, die ziet u niet, dat zijn niet de goede weidevogels

Een boom is niet zomaar een boom voor hij subsidiabel is
Wanneer je een boom in een weiland ziet, en dacht, nou ja, da’s een boom…. Hah: dat had je gedacht! Wat voor type boom hebben we dan? En waar staat die boom dan boom te zijn? Als eenpittende Zelfstandige Zonder Perspectief of in een Collectief? En welk collectief dan, ho ho….

Hier de natuurcriteriadoeltypeoverlegstructuurkadervijfjarenplansubsidieabiliteitsvergadertypenbeteresamenwerkingmonitoring, de Beheerpakketten per nummer:

 • 32: Houtkade, houtwal, haag en singel, en dan ben je er nog niet, want je kunt die houtige gewassen- pardon Droge Dooradering- weer verdelen in struweelhagen en singels, en die struweelhagen weer in twee typen met verschillende snoeicycli van 5-7 jaar en 7-12 jaar.
 • 33: Bomenrij, dat klinkt heel eenvoudig maar schijn bedriegt.  Je hebt een subsidietype met een stamdiameter van 20 centimeter of kleiner, en nog subsidiebomen met stamdiameter tussen 20 en 60 centimeter en een ander type van 60 centimeter, of meer. Dat is al 3 typen voor bomen die in een ‘laan’ staan. Maar dan heb je ook 3 van die zelfde categorie en die zich ‘bomenrij’ laten noemen.
 • Dan hebben we nog type 36.elzensingel waarbij exact 75 procent van de bomen of meer els moet zijn,
 • 37.geriefhoutbosjes die zich laten onderverdelen in snel- en langzaamgroeiende geriefhoutbosjes,
 • 38.knip- en scheerheggen die weer zijn onder te verdelen in jaarlijks of 2-3jaarlijks te knippen en scheren heggen.
 • En 40.knotbomen die het ook voor niet minder doen dan tenminste 3 diameter- en snoeicriteria.
 • Waarna we nog 41. holle wegen vinden, dat zijn lanen en boerenpaden waar ook bomen en hagen overheen groeien, maar toch weer net andere hagen en bomen.
 • en 42.hoogstamboomgaarden, waarbij tot de blaadjes nauwkeurig uitgesplitst staat waar de subsidie mag groeien en waar niet.

Subsidies per hectare kunnen anno 2015 afhankelijk van de beheerspakketten oplopen tot bijna 1500 euro per hectare zoals in Zeeland. Het landelijk gemiddelde ligt op 370 euro per hectare, in Friesland op 570 euro per hectare gemiddeld.

...zowel de windmolenaar als de kievit-teler krijgen subsidie

…zowel de windmolenaar als de kievit-teler krijgen subsidie

Waarom besteed ik zoveel aandacht aan die bomen, pardon Droge Dooradering?
Omdat je deze subsidieplantages nu ook MET subsidie mag, nee zelfs MOET omzagen wanneer je Collectief heeft bepaald dat dit voortaan Kerngebied gaat heten voor weidevogels, versmald tot de grutto. Nu roept men dat de inspanningen voor gruttofokkerij geconcentreerd worden in ‘kerngebieden’. Eigenlijk is dat de enige maatregel die je uit het ‘nieuwe’ plan kan halen, die verschilt.

De meest concrete maatregel voor die ‘kerngebieden’ is dat boeren die toch al hun land wilden strak trekken en boomwallen verwijderden, daar nu subsidies voor kunnen aanvragen. En dit natuurbeheer mogen noemen, in Friesland ‘predatiebeheer’.

..die mag je met het Fries Natuurplan in de hand omzagen, bestrijden

..die mag je met het Fries Natuurplan in de hand omzagen, bestrijden

Dick Melman van Alterra zoekt nog naar gruttofokgebieden, kerngebieden die in totaal 100.000 hectare bedragen. Niet alle boeren staan te springen om aanwijzing tot Leninistisch gruttoproductiemeerjarenplan-gebied. Door het expliciet onvermeld laten van predatie als een oorzaak van grutto-achteruitgang en wazige termen als ‘goed beheer’ (…iemand die vraagt om slecht beheer?) toont hij al dat Alterra het vooral gaat om borging van eigen werkgelegenheid:

Op dit moment is de landelijke broedpopulatie van de grutto zo’n 36.000 paar. Jaarlijks gaat deze met 5-7 procent achteruit. Gebrek aan OPENHEID (is- we moeten meer bomen, pardon Droge Dooradering snoeien), goede vochtomstandigheden, rust en goed beheer zijn hiervan de belangrijkste oorzaken.

..de buizerd is zonder enige subsidie wel succesvol, en niet weg te krijgen door de kieviten

Natuurlijke onrust en verstoring..de buizerd is zonder enige subsidie wel succesvol, en niet weg te krijgen door de kieviten

Het overvliegen van een buizerd, reiger, ooievaar, kraaien de komst van een vos geeft inderdaad een enorme onrust in zo’n weidevogelland. Ik reken dan de reguliere boeren-racebanen al niet mee waar de eerste snee met een maand werd vervroegd, en waar de boer ook ’s nachts aan het werk is, die noem ik geen weiland maar agro-industriele bankschuldaflosplantage. Als dat boertype mekkert over ‘de vos’ ….

De redenering van Melman vinden wij terug bij Wolf Teunissen van Sovon Vogelonderzoek, als hij het kerngebied definieert:

Het landschap moet open zijn (predatieverliezen zijn daar lager)

Elzensingels opruimen met subsidie, en onderhouden met subsidie: het kan via SNL

Elzensingels opruimen met subsidie, en onderhouden met subsidie: het kan via SNL-A

Alle biodiversiteit wegvagen voor 1 soort?
Predatie wordt daar al genoemd. En die ‘openheid’, daar zit een wereld op zich achter, want die duidt uitsluitend op de aanpak van de luchtmacht. Want die verwijst naar bomen waar roofvogels in kunnen zitten, die daar niet meer mogen zitten. Maar buizerds broeden ook al op de grond, zitten op paaltjes, kiekendieven broeden ook op de grond. Of een landschap nu open of dicht is, de reiger, ooievaar, zwarte kraai, ekster komen er even goed. Zij namen stormachtig toe in aantal zonder een cent subsidie. En dat mag dus niet. Met het verwijderen van bosjes verdwijnen verder ook niet de vosjes. Die zitten zelfs in kaal land.

 • Hamvraag van dit alles is natuurlijk: waarom moet je ten gunste van 1 soort-de grutto- wel 100.000 hectare land toetakelen voor de vele andere soorten die daar nu zonder subsidie wel succes hebben?
 • Hoe effectief is dat?
 • Betekent lager predatieverlies in open land niet dit: dat die open landerijen van nature minder soortenrijk zijn in fauna. En dus, dat je de biodiversiteit in Kerngebieden dus eigenlijk omlaag wilt brengen ten gunste van 1 campagnebeestje, de grutto?
Subsidiekaketoe

Subsidiekaketoe

Er is veel het zelfde gebleven
Wat gelijk blijft op papier is natuurbeheer op basis van wantrouwen. Omdat bij bureaucratisering van natuur de natuurliefhebbers afhaken en de subsidieboeren aanhaken. Provincies met personeel zonder enige kennis van zaken gaan die collectieven dan bespioneren, en kunnen bij een beheer-‘fout’ op papier van 1 deelnemer het hele collectief korten.

Maar gelukkig, er komt een nieuw ‘Deskundigenteam Cultuurlandschap’ dit Natuur-Leninisme ondersteunen, aangemoedigd door Teo Wams van Natuurmonumenten/Adviescommissie OBN.  Waarin de Fries Douwe Hoogland van Agrarische natuurvereniging de Noordelijke Friese Wouden zitting heeft. Dat is het zelfde gebied waar de provincie nu die vierbaansweg van nergens (Garyp) naar Dokkum dwars door aanlegt, de Centrale As, en waarbij de voorzitter van aangrenzende Agrarische Natuurvereniging Butenfjild GROOT VOORSTANDER was voor de vernietiging van tenminste 1500 hectare oud cultuurlandschap. En het vernietigen van elzensingels.

Elzensingel op de lijst voor rooien, vanwege Centrale As

Elzensingel op de lijst voor rooien, vanwege Centrale As

Dat is subsidiecategorie 36:

 • L01.03.01c: Elzensingel bedekkingsgraad > 75%

Alterra/Vakblad Natuur Bos en Landschap met bruine arm in kont van groene clubs
Wat is verder ‘nieuw’ aan het nieuwe stelsel: we lezen zonder enige ironie in het Vakblad, bladzijde 13 als nieuwsbericht:

Het succes van het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer staat of valt met een goede samenwerking tussen overheden en collectieven. Dat was de rode draad van de landelijke dag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op 22 april.

Ik dacht dat aanhoudende tegenwerking van boeren, bijvoorbeeld door Natuurmonumenten zo’n succesformule was. Want waarom bleef Teo Wams zijn club boeren anders overal pesten, zoals via falend ganzenbeheer…Dat moet hij wel voor de natuur doen, omdat daarmee het succes valt of staat. We lezen uit de mond van David Kleijn van Alterra verder:

Bij boeren is weinig animo om natuurorganisaties te betrekken bij hun plannen,

…maar zijn direct daarop volgende verklaring is de grootste witte leugen van de groene geschiedenis

..waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat het geld kost

...Natuurmonumenten doet het alleen voor de natuur, en boeren alleen voor het geld, aldus David Kleijn Alterra

…Natuurmonumenten (directeur krijgt jaarsalaris 187 duizend euro) doet het alleen voor de natuur, en boeren alleen voor het geld, aldus David Kleijn Alterra

Oh ja, die angstige geldbeluste boeren. Met zo’n opstelling wordt Agrarisch Natuurbeheer een groot succes.

Natuurclubs kosten boeren inderdaad bakken met geld. Inderdaad eist Teo Wams de Betalingsrechten op (EU-subsidies) van boeren die land pachten voor 260 euro per hectare. Land, dat Natuurmonumenten om niet van de Staat kreeg. Daarboven komen de vele milieumaatregelen die zij al moeten betalen zoals PAS-emissierechten voor die natuur en ganzenschade. David Kleijn toont vooral wat er mis gaat. Alterra zit met een bruine arm in de belangen van groene clubs. Vanuit Alterra zul je nooit een kritisch onafhankelijk geluid horen. Het Vakblad Natuur Bos en Landschap leest ook als 1 grote verzameling White Lies, om de groene sponsoren te vriend te houden.

Dus David Kleijn, doe een nieuwe poging: waarom zitten veel boeren niet te wachten op meer Naturocratie en Teo Wams (167 duizend euro jaarsalaris)?