André Bijkekrk achtergrond Global temperatures Bob TisdaleAndré Bijkerk.

Is iets waar of niet waar? Als het vandaag over de hele wereld warmer is dan vorige week dan is er ipso facto sprake van global warming. En dat is dus waar. Voordat we iets kunnen weerleggen moeten we eerst de spelregels vaststellen. Wat verstaan we onder global warming? Hier is een definitie.

Ik lees daar vertaald: “De toegenomen hoeveelheden kooldioxide en andere broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, land ontginning, landbouw en andere menselijke activiteiten, worden verondersteld de primaire bronnen te zijn van de opwarming van de aarde die zich heeft voorgedaan in de afgelopen 50 jaar.”

Het gaat dus om het broeikas effect. Een heel verhaal hier.
Hoe was het ook al weer? Misschien uit den treure. Zonne- energie komt als zichtbaar licht vrijwel ongehinderd door de atmosfeer en warmt de aarde op. Deze gaat daardoor infraroodenergie uitstralen, welke echter gedeeltelijk wordt geabsorbeerd door de atmosfeer, die daardoor opwarmt en daardoor ook weer infrarood energie gaat uitstralen en wel in alle richtingen. Een deel wordt terug gestraald naar de aarde en zorgt voor extra opwarming; het broeikaseffect.
Wanneer aan de top van de atmosfeer de hoeveelheid inkomende zonne- energie in balans is met de uitgaande stralings-energie is er sprake van een evenwicht. Zolang er meer energie binnenkomt dan er uit gaat zal de aarde opwarmen totdat evenwicht is bereikt. Zo wordt de aarde verondersteld gemiddeld 33 graden warmer te zijn dan wanneer er geen broeikasgassen zouden zijn.

Nu is het idee, de hypothese, dat wanneer er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen, dat er meer uitgaande infrarood energie wordt onderschept, waardoor er minder energie wordt uitgestraald aan de top of de atmosfeer. De balans is dan dus zoek. Deze kan echter worden hersteld door een verdere opwarming van de aarde waardoor deze meer infrarood energie gaat uitstralen en waardoor meer energie de top van de atmosfeer kan bereiken. Dat is de grondgedachte van thermageddon.

Men heeft met modellen zoals MODTRAN ook kunnen vaststellen hoeveel opwarming nodig zou zijn bij een verdubbeling van broeikasgassen en voor CO2 is dat ongeveer een graad Celsius. Dat stelt dus niet zoveel voor en daarom heeft men de beruchte positieve feedback uitgevonden, waarover misschien later meer, voorlopig hebben we echter genoeg hieraan.

De kern van de broeikashypothese is dit: wanneer er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen, wordt er meer uitgaande infrarood energie geabsorbeerd. Wat betekent dit nog meer? Ingevolge de wet van Stefan Boltzman is er een directe relatie tussen opgenomen stralingsenergie en temperatuur. Ergo, wanneer de toegenomen hoeveelheid broeikasgassen meer energie absorberen, moet de atmosfeer, althans daar waar dit proces plaatsvindt, noodzakelijkerwijs ook warmer worden. Dit is bovendien nodig voor de eigenschap om met hogere temperaturen meer infraroodenergie te kunnen terugstralen naar de aarde om deze volgens het broeikaseffect op te warmen. Dit is dus een concrete eigenschap van het broeikaseffect die één op één kan worden getest.

Hier zijn de laatste meteorologische data.

Wat we hier zien is drie oppervlakte temperatuur series NCEI, GISS, HADCRUT tegen twee satellietmetingen voor de lagere atmosfeer, waar de broeikaseffecten zich afspelen. We moeten constateren dat de grondstation data alle op een lichte opwarmingstrend wijzen terwijl beide satelliet series het eens zijn over een lichte afkoeling.

Die lichte afkoeling van de atmosfeer betekent volgens de wet van Stefan Boltzman dat het aardoppervlak geleidelijk minder infrarood straling ondervond van de atmosfeer, zoals het broeikaseffect dat voorschrijft. Deze data betekenen dus dat de lichte opwarmingstrend van het aardoppervlak niet kan zijn veroorzaakt door het broeikaseffect. En volgens de simpele Popperiaanse wetenschapsfilosofie kan daarmee de broeikashypothese naar de prullenbak worden verwezen.

Aldus André Bijkerk.
– – –
The great tragedy of science – the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact.

Thomas Henri Huxley

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.