José van Dijck achtergrond Trippenhuis

José van Dijck, president KNAW. Achtergrond Trippenhuis waar de KNAW thans is gevestigd.

Arnold Fellendans schreef onderstaande ingezonden brief aan de NRC. Deze werd op 13 juni 2015 gepubliceerd.

Oliver Burkeman meldt in deze krant uit het boek Don’t even think about it, van klimaatactivist George Marshal, dat we moeten erkennen dat we allemaal klimaatontkenner zijn, die niet kunnen geloven dat er iets heel ergs aan de hand is.

Ik geloof dat klimaatactivisten de mogelijkheid ontkennen dat de klimaatverandering niet onze schuld is. Twee Ma-studenten van klimaatwetenschapper professor Arthur Petersen moesten in 2013 als afstudeeropdracht de motivatie van klimaatsceptici onderzoeken, mensen die zeker weten dat wij de klimaatverandering niet kunnen veroorzaken. Hun conclusie was dat bij alle sceptici een sterk geloof was aan te wijzen, maar ze gaven in ons gesprek toe dat ook bij de alarmisten geloof een rol speelt.

Als het mogelijk kan zijn dat wij niet de klimaatverandering veroorzaken, dan moeten wij ook andere toekomstscenario’s onderzoeken. De nieuwe president José van Dijck van de KNAW kan dat starten door een zorgvuldige dialoog te organiseren tussen serieuze wetenschappers uit beide geloofsgroepen, die samen tot overeenstemming moeten komen. Daarmee toont zij ethisch gedrag van de KNAW wel van belang te vinden, anders dan voorganger Robbert Dijkgraaf, die na het KNAW-klimaatsymposium in 2010 aan de Tweede Kamer een klimaatbrochure liet sturen, waaruit de mening van sceptici totaal was weggelaten.

Arnold Fellendans
Wassenaar
– – –

Eerder had Arnold Fellendans de volgende vraag ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda:

‘Hoe zeker is het dat mensen de schuld hebben aan de opwarming van de aarde?’

Hij ontving daarop het volgende antwoord:

Beste NWA-vraagsteller,

Het KNMI heeft een aantal vragen, waaronder die van u, uitgekozen in het kader van ‘In gesprek met’. Hierbij ontvangt u een aankondiging voor een bijeenkomst met vraagstellers en wetenschappers.

Met vriendelijke groet,

Het NWA-secretariaat

– – –

Aankondiging

Krachtenbundeling, kruisbestuiving en verbeelding!

Het KNMI en Nationale Wetenschapsagenda organiseren op 4 september een  publieksbijeenkomst over weer, klimaat en seismologie

In de afgelopen maanden zijn er bijna 12.000 vragen binnengekomen op de website van de Nationale Wetenschapsagenda. Vragen die gesteld zijn door burgers, overheden, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zo’n 500 vragen daarvan richten zich op de thema’s weer, klimaat en seismologie.

Voorbeeldvraag: Door klimaatverandering is het te verwachten dat de voedselketen in de Noordzee zal veranderen, kortom: is er nog Hollandse Nieuwe in 2030?

Krachtenbundeling
De vraagstellers zijn op 4 september van harte welkom bij het KNMI in De Bilt. Op deze dag gaan we in op de vragen die aan de genoemde thema’s gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld over de gevolgen van klimaatverandering, van extreem weer of van gasbevingen in Groningen. Bij het interactieve programma zijn verschillende Nederlandse kennisinstellingen betrokken die actief werkzaam zijn op deze onderwerpen.

Voorbeeldvraag: Kan de schade door gaswinning (aardbevingen) worden tegengegaan door het aanbrengen van gas of water in de bodem?

Kruisbestuiving
Op een aantal vragen kunnen we al een antwoord geven. De vragen verdelen we daarom in ‘al beantwoorde vragen’ en ‘nog te beantwoorden vragen’. Waarbij de eerste vragenreeks iets zegt over de stand van de wetenschap en de tweede vragenreeks wordt gebruikt voor het aanscherpen van de Nationale Wetenschapsagenda. Beide typen vragen komen op 4 september aan bod. We gaan met elkaar in gesprek en proberen zo gezamenlijk een stap verder te komen.

Voorbeeldvraag: Kan een hoge-luchtdrukbom orkaanontwikkeling doen stoppen?

Verbeelding
Maak kennis met de wondere wereld van het KNMI en partners als PBL, RIVM, TNO. Neem een kijkje achter de schermen en beleef het brede scala aan onderwerpen waar het KNMI en zijn partners zich mee bezighouden. U kunt vragen stellen, kennismaken, ontdekken en nog veel meer. Mis het niet!

Komt u ook?
Reserveer alvast in uw agenda: 4 september van 12.00 tot 17.00 uur bij het KNMI in de Bilt. Nadere informatie volgt.

– – –

Arnold Fellendans zou graag in contact willen komen met andere sceptici die ook een vraag hebben ingestuurd over het klimaatdebat, om zich samen voor te bereiden.

Wellicht dat de KNMI-bijeenkomst de aanbeveling oplevert om de KNAW te verzoeken opnieuw een bijeenkomst tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese te organiseren, maar deze keer in de vorm van een respectvolle dialoog, met een schriftelijke rapportage, die door de deelnemers goedgekeurd moet worden.

Zijn insteek is niet de klimaatdiscussie zelf (daarvoor erkent hij te weinig kennis te hebben van de materie) maar toekomstverkenning d.m.v. scenario’s. Hij heeft daar in een brief in de NRC (zie boven) al aandacht voor gezocht. Als de klimaatverandering niet door mensen wordt veroorzaakt, maar gewoon door de natuur zelf, dan kan de temperatuur een onbekend aantal jaren onveranderd hoog blijven, met allerlei gevolgen, waartegen we ons maar gedeeltelijk kunnen beschermen.

Vooroverleg met andere sceptici (ook die geen wetenschapsvraag hebben ingediend) zal het overdenken van, alweer, verschillende veranderingsscenario’s zijn. Dialoog en brainstormen.

Aldus Arnold Fellendans (fellendans@omdeaarde.nl)

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.