Tel uw zegeningen, vooral die van CO2

Jeroen co2 molecules Jeroen Hetzler.

In de afgelopen decennia heeft zich vanuit de milieubeweging een succesvolle, edoch onterechte, demonisering van CO2 voltrokken. Het woord succesvol heeft wel een ironische connotatie, omdat het gaat om een reukloos, kleurloos en onschuldig gas in de atmosfeer dat de oorzaak is van ons bestaan op deze aarde in zijn functie als bouwsteen van plant en boom. Grassen als voedsel voor rundvee, granen, groenten en fruit voor ons voedsel, hout voor brandstof, steenkool, olie, gas, ik noem maar enkele gevolgen van het voorkomen van CO2.

Het Amerikaanse EPA (Environment Protection Agency) heeft het voor elkaar gekregen om CO2 in de Clean Air Act als een luchtvervuiler aan te merken met niet nader omschreven gezondheidsrisico’s van dien. Dit is klinkklare kolder. Pas bij een concentratie in de atmosfeer van 900 maal de huidige, is CO2 dodelijk, maar dit is puur door verdrijving van zuurstof. Op de duikboten in de Tweede Wereldoorlog wist men hier alles van.
Gemakshalve vergeet het EPA bovendien de gezondheidsvoordelen te vermelden.
In onze atmosfeer komen ook andere gassen voor, zoals zuurstof, stikstof, argon et cetera.

Stikstof neemt 78% voor zijn rekening en zuurstof 21%. CO2 0,03%. Waterdamp 1%.  Volgens Al Gore zou die luttele hoeveelheid heel erg moeten zijn. Vóór hem had ene Arrhenius iets in die geest geponeerd als hypothese, maar die bleek niet erg te voldoen.

Al Gore zag zich echter niet geremd in zijn streven een achteraf gebleken uiterst effectief verdienmodel te lanceren door middel van een SF-documentaireachtige op 35 punten rammelende filmmontage die de wereldbevolking de stuipen op het lijf moest jagen. Dankzij een briljante PR-campagne die in de vruchtbare bodem viel van goedgelovigheid en onberedeneerde oerangsten, waar doemprofeten, goochelaars en illusionisten handig misbruik van maken, kreeg deze demonisering van CO2 het niet meer uit het dagelijks denken en handelen weg te denken eclatant succes.

Dit zegt uiteraard alles over de kwaliteiten van dat PR-bureau en niets over de feitelijke inhoud van die SF-documentaire. Al Gore was door zijn succes zo onhandig om enkele krasse uitspraken te doen van het type dat wij nog dagelijks in de media vernemen. U kent ze wel: 97% consensus onder de wetenschappers over opwarming, in 2050 heeft biomassa alle fossiele energie vervangen (Greenpeace), wind- en zonne-energie zijn nu concurrerend met fossiele en zelfs kernenergie, subsidie voor fossiele en kernenergie vele malen hoger dan voor hernieuwbaar, en ga zo maar door. Ziehier de visionaire uitspraken van ’s werelds prominentste klimaatexpert: uitspraak in 2008. Zie hier de werkelijkheid:

TempIJS

Bron hier.

Ja, de hitte is thans bijna niet meer te verdragen. Grote delen van de wereld zuchten thans onder extreme hitte en het aantal doden als gevolg van die mondiale hitte is onrustbarend gestegen, toch? Laten we dus vaststellen dat het verstandig is om kritisch nota te nemen van deze en dergelijke alarmistisch getinte uitspraken.

En dan hebben we de visionaire klimaatmodellen van het IPCC (het KNMI wordt ook genoemd):

ObservatiesDuidelijk blijkt de falsificatie van de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). Echter, de cognitieve dissonantie door de fact-deniers blijft prevaleren. Helaas vrees ik dat hier psychologie/emotie inderdaad de regie overneemt:

Niet falsificatie doet paradigma’s verschuiven, maar de autoriteit van de zittende macht. Zolang die zijn misvatting niet in wil zien, zullen sceptici niet slagen in het omverwerpen van de bestaande theorieën door middel van contrabewijzen en falsificaties. Popper’s principe dat elke theorie bij één falsificatie ongeldig is klopt in principe, maar geldt helaas niet in de praktijk.

Aldus de psychologen Kruger en Dunning

Hoe reëel de nefaste gevolgen hiervan zijn, moge weer eens blijken uit het jongste voorbeeld van de heksenjacht op criticasters door het terzijde schuiven van de Franse weerman Philippe Verdier omdat deze kritische opmerkingen te boek stelde over de AGW-hypothese. Dergelijk optreden door de gevestigde klimaatorde toont er de kwade bedoelingen van aan en het gebrek aan zelfkritiek, laat staan de schade die zij hierdoor de wetenschap als geheel berokkent.

Het is verstandiger om zich los te maken van dergelijke vooroordelen en de blik te vestigen op de voordelen van CO2 die wel zonneklaar zijn aangetoond. De zegeningen van CO2 zijn niet gering. Eerder is al genoemd dat zonder CO2 wij hier niet zouden rondlopen. Dit lijkt mij alleen al een zegen.

Verder is het aardig te mogen vertellen dat verhoogde concentraties CO2 in de glastuinbouw ruim worden toegepast.

Van meer zijden komt de roep op herbezinning op de status van CO2. Ik citeer:

In an important new report published today by the Global Warming Policy Foundation, former IPCC delegate Dr Indur Goklany calls for a reassessment of carbon dioxide, which he says has many benefits for the natural world and for humankind.

Veelzeggend zijn om te beginnen deze in dit rapport aangehaalde uitspraken rond Arrhenius:

The Swedish chemist Svante Arrhenius, winner of the 1905 Nobel Prize for Chemistry,was the first scientist to develop a quantitative relationship between the increase in atmospheric carbon dioxide and global surface temperature. In 1895 he gave a paper to the Stockholm Physical Society on ‘The influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground’. But this father of anthropogenic global warming theory (AGW) also understood, as should anybody who has ever taken high school biology, that carbon dioxide is plant food and essential to life on earth. From this insight, he deduced that an increase in atmospheric carbon dioxide concentration would benefit mankind by enhancing the growth of plants.

Anyone repeating Arrhenius’s conclusion today risks being branded as a ‘science denier’ by some of the more committed proponents of the dangers of AGW. This group, which tends to see the spectre of global warming in almost every adverse weather event, has arguably had a disproportionate influence on the climate debate because influential elements of the media often conflate, or otherwise fail to sufficiently emphasize the distinction between, their views on global warming and the more nuanced opinions of careful scientists.

Niet alle gewassen reageren overigens even sterk op verhoogde CO2-concentraties (zie voor details verderop in dit artikel), maar de belangrijkste voedingsgewassen reageren wel positief (zie blz 7). Los hiervan gaat dit rapport ook in op de effecten op het zeeleven. Ook hier zijn de netto effecten positief. Een van de conclusies van dit rapport luidt:

The approach used in impacts assessments therefore suffers from three fundamental flaws. Firstly, they rely on climate models that have failed the reality test. Secondly, they do not fully account for the benefits of carbon dioxide. Thirdly, they implicitly assume that the world of 2100 will not be much different from that of the present – except that we will be emitting more greenhouse gases and the climate will be much warmer. In effect, they assume that for the most part our adaptive capacity will not be any greater than today. But the world of 2015 is already quite different from that of 1990, and the notion that the world of 2100 will be like that of the baseline year verges on the ludicrous. Moreover, this assumption directly contradicts: (a) the basic assumption of positive economic growth built into each of the underlying IPCC scenarios. (b) the experience over the past quarter millennium, of relatively rapid technological change and increasing adaptive capacity.

It is also refuted by any review of the changes that have taken place in the human condition and the ordinary person’s life from generation to generation, at least as far back as the start of the Industrial Revolution.

Dit lijkt mij een gerede en behartenswaardige conclusie. Er is geen reden om aan te nemen dat het plotseling anders zou gaan. Het tegengestelde, technische verstarring door toepassing van het Voorzorgprincipe of te veel subsidie, is een klassieke denkfout die slechts leeft in de belevingswereld van hen die onze mentale atmosfeer vervuilen met onwaarheden, onze (klein)kinderen ziek maken van angst en gepreoccupeerd zijn met het aanwijzen van zondebokken als CO2, kapitalisme en imaginaire betalingen door de lobby van de fossielgestookte industrie.

Laten we eens het gevolg bezien van de uitbanning van CO2, maar lees eerst alle plannen voor een toekomstige planeconomische heilstaat met als protagonisten Naomi Klein (‘Global warming is not about science but destroying capitalism’) en Figueres. De beide dames en de milieubeweging hebben de handen ineengeslagen in een ideologische convergentie.

Bij het gewenste resultaat mogen wij ons verheugen in een maatschappij waarbij de stroomleverantie afhankelijk is van de wisselvalligheden van het weer die zelfs de beide dames noch de milieubeweging beheersen, de gasleverantie voor verwarming door import uit het buitenland geheel gestopt is, en waarbij Slochteren en het schaliegas in de Nederlandse bodem verboden zijn. Een schamel rantsoen van uurtje per dag door gaslevering uit de Poepduurzame-Biogascentrale in de wijk verplicht gevoed met poep van de wijkbewoners garandeert in de wintermaanden een sterftecijfer dat niet zal onderdoen voor dat in de 18e eeuw.

In verzorgingshuizen zal vooral onder ouderen de sterfte door kou een ware slachting aanrichten. Kou is veel dodelijker van warmte met zeker 35% meer sterfte. Als ik de ambities van de de carbonisten verder vertaal, dan zal ook de landbouw het slechts van hernieuwbaar moeten hebben, zonder mechanisatie en transport want ik zie niet dadelijk een tractor rijden op windmolenstroom. Dit zal me een succes worden met trekpaarden, ossen en buffels; die moeten trouwens ook eten. Ooit gedacht hoeveel landbouwgrond dit kost? Ik denk het niet, maar dit vermag de cognitieve dissonantie niet op te heffen. CO2-vrij, geheel zonder kunstmest, en fossiele en kernbrandstoffen is waar het om gaat. Het Voorzorgprincipe waarop al deze plannen mede gebaseerd zijn, zal er Voor Zorgen dat de komende generatie linea recta in de hel van het pre-industriële tijdperk belandt. Niet voor niets trekken survival-achtige programma’s zulke hoge kijkcijfers. Lekker griezelen bij de warme kachel. Zij liever dan ik. Maar met de huidige plannen zullen die ‘wij’ daadwerkelijk die ‘zij’ worden.

Grofweg bezien zal het beoogde beleid van de planeetredders dus ook het terugdraaien bewerkstelligen van het onderstaande succes:

At the conclusion of the experiment, the scientists determined that the growth response of the wheat was a linear function of atmospheric CO2 concentration in both cultivars under both adequate and less-than-adequate soil water regimes. Based on the linear regression equations they developed for grain yield in these situations, it can be calculated that the 100-ppm increase in atmospheric CO2 concentration experienced over the past century and a half should have increased the mean grain yield of the two wheat cultivars by about 72% under well-watered conditions and 48% under water-stressed conditions, for a mean yield increase on the order of 60% under the full range of moisture conditions likely to have existed throughout the entire real world.

It is also important to note that this CO2-induced yield enhancement was not restricted to wheat. Based on the voluminous amount of data summarized by Idso and Idso (2000) for the world’s major food crops, the calculations made for wheat can be scaled to determine what the past 150-year increase in atmospheric CO2 concentration likely did for the productivity of other agricultural staples. Doing so, one finds that the Industrial Revolution’s flooding of the air with CO2 resulted in mean yield increases on the order of 70% for other C3 cereals, 28% for C4 cereals, 33% for fruits and melons, 62% for legumes, 67% for root and tuber crops, and 51% for vegetables.

Dit zijn bemoedigende cijfers in die laatste regels, zeker met de nog te verwachten groei van de wereldbevolking. Niet alle planten en bomen reageren overigens even sterk op CO2

Daarnaast gelden natuurlijk ook factoren als vocht, vruchtbaarheid en bodemgesteldheid. In vele doemscenario’s komt naast regen ook toenemende verdroging voor. Je moet nu eenmaal de druk op de ketel blijven houden. De Sahel was in het nabije verleden, tezamen met Ethiopië, het poster child van verwoestijning. In dit licht is het volgende over Sahel leerzaam. Wat raar toch dat ik hierover noch over Ethiopië hoor. Gebrek aan uitgehongerde hummeltjes?

Enkele passages luiden:

These increases in soil moisture content likely contributed to peak ecosystem CO2 uptake rates that were 21 and 31% greater at 400 and 600 ppm CO2 than they were at 280 ppm CO2. In addition, the two levels of atmospheric CO2 enrichment had no effect on nighttime respiratory carbon losses from the ecosystems. Thus, these model semi-arid grasslands were clearly acting as carbon sinks under CO2-enriched conditions. In fact, the elevated CO2 levels increased total community biomass by 14% over that produced by the communities exposed to the sub-ambient CO2 concentration. Also, when the total biomass produced was related to the total amount of water lost via evapotranspiration, the communities grown at atmospheric CO2 concentrations of 440 and 600 ppm exhibited CO2-induced increases in water-use efficiency that were 17 and 28% higher, respectively, than those displayed by the control communities exposed to air of 280 ppm CO2.

Ook dit laat bemoedigende cijfers zien. En het wordt nog interessanter als we lezen:

That these phenomena are indeed widespread and operative in the real world was suggested by a number of observational studies, beginning with that of Nicholson et al. (1998), who used satellite images of the Central and Western Sahel from 1980 to 1995 to determine the extent of purported desertification in this region. In addition, rain-use efficiency (RUE), which relates plant productivity to rainfall, was calculated to determine if the biological productivity of the area was affected by factors other than drought; and this work revealed no overall expansion of deserts during the 16-year study period, as well as no decrease in RUE, although vegetation did expand and contract somewhat in response to periods of relatively more or less rainfall. Hence, neither human activities nor periodic climatic changes in this huge arid region caused massive desertification of the type that was so highly hyped by the United Nations in the 1970s.

Feiten over de Sahel spreken van gestage vooruitgang. Positieve geluiden waarvoor geen belangstelling is, want dat zou mensen maar sceptisch kunnen maken.

In another such study, Prince et al. (1998) also used satellite images and RUE to map the occurrence and severity of desertification; but they did so for the entire Sahel from 1982 to 1990. They, too, could find no evidence of widespread desertification; and they determined that RUE did not decline during their 9-year investigation. In fact, they discovered a small but steady rise in RUE for the Sahel as a whole, suggesting that plant productivity there had increased over the time of their study.

Laten wij hierbij ook de positieve rol van genetische modificatie niet vergeten. Ook dit is iets wat alarmisten een doorn in het oog is, omdat hierdoor ook deze pijler onder hun bestaansrecht wordt weggenomen. Met bekommernis om de mensheid heeft hun alarmisme namelijk niets te maken (zie de campagnes tegen Golden Rice en malariabestrijding).

Het wordt er dus allemaal steeds interessanter op, nu de niet te veronachtzamen positieve effecten van CO2 zich nadrukkelijk hebben aangediend.

Natuurlijk is dit niet uitsluitend het gevolg van toegenomen CO2, maar ook van betere technieken en het weer. Algemeen bekend moge zijn dat koude niet de best oogsten oplevert. Dit was al bekend van de Kleine IJstijd en 1816, het jaar zonder zomer, toen hongersnoden schering en inslag waren puur door kou en niet onwaarschijnlijk dus ook door lage CO2-concentratie gezien het hiervoor aangetoonde.

Hoe dan ook, massale hongersnoden blijven thans opvallend hardnekkig afwezig.

Wat decarbonisatie wel zal bereiken is het doen uitkomen van de projecties van Paul Ehrlich. De man snakt al 40 jaar naar een grootschalige hongersnood. Hij heeft het al drie keer tevergeefs geprobeerd. Decarbonisatie zonder uitbreiding van kernenergie, zal samenvattend zeker leiden tot teruglopende c.q. duurdere of geheel verdwijnende mechanisatie en transport. En verder zouden we ons zo maar kunnen voorbereiden op afkoeling, gegeven de effecten die aan CO2 worden toegedicht. Het mes snijdt immers aan twee kanten. Dus kunnen we zo maar 6 graden afkoelen als ik de betogen van het Tweede Kamerlid Vos van de PvdA begrijp.

Bij de door de protagonisten van hernieuwbaar uitgelokte hongersnoden door 14% minder CO2 mogen we het volgende optellen: 35% hogere sterfte door koude, honderdduizenden doden door gebreksziekten (Golden Rice), miljoenen malariadoden (verbod op DDT), miljoenen doden door binnenshuis op hout stoken, ziekten en vroegtijdig overlijden door proteïnegebrek door verbod op visvangst en veehouderij et cetera. Ik schets in grove lijnen de wereld zoals die zal ontstaan door de beoogde onbesuisde emotionele decarbonisatie en protagonisten van biologische landbouw gepaard aan het streven naar een planeconomie, indien wij ons het initiatief uit handen laten slaan door intimiderende alarmisten van anti liberale en anti democratische signatuur.

Er is geen twijfel mogelijk dat de Europese beschaving door het slaafs volgen van de milieubeweging volledig te gronde zal gaan. Maar ik blijf optimist tot in de kist:

Yet the benefits of carbon dioxide emissions are not even controversial in scientific circles. As Richard Betts of the Met Office tweeted last week, the “CO2 fertilisation effect” — the fact that rising emissions are making plants grow better — is not news and is discussed in the reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change. The satellite data show that there has been roughly a 14 per cent increase in the amount of green vegetation on the planet since 1982, that this has happened in all ecosystems, but especially in arid tropical areas, and that it is in large part due to man-made carbon dioxide emissions. 

Bron hier.

Zijn wij mensen toch nog ergens goed voor.

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-08T11:30:38+00:00 24 oktober 2015|51 Reacties

51 Reacties

 1. Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 09:17- Antwoorden

  Ah, en daar is tie weer, de lieg grafiek van Spencer. Het wordt nu door de sceptici mee getorst als een gouden kalf, een heilig relikwie. Zelfs Stevie Wonder ziet binnen een seconde dat de alignment niet deugd. Het probleem is een beetje als je daar mee komt dat de rest van het verhaal dan ook al niet meer serieus wordt genomen. En waarom moet ik nu aannemen dat er met de laatste UAH versie niet gerommeld is?

  • Erik 24 oktober 2015 om 12:03- Antwoorden

   Goed artikel. Herman, waar liegt Spencer? Of is dit zo maar een losse flodder?

   • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 13:22- Antwoorden

    Beste Erik. De Roy Spencer alignment is op diverse blogs vakkundig afgeserveerd. Ook alhier is het regelmatig aangekaart. Volg je het nog wel een beetje Erik Jan? Momenteel krijg ik geen link geplaatst. Google even op “Roy Spencer” en alignment dan kom je het vanzelf wel tegen.

  • Brekebeen 24 oktober 2015 om 23:06- Antwoorden

   Ook een niet onbelangrijk voordeel is dat planten in een atmosfeer met meer CO2 efficienter met water omgaan:
   http://plantsneedco2.org/default.aspx?menuitemid=329&AspxAutoDetectCookieSupport=1
   Maw planten kunnen beter met droogte omgaan in een wereld met meer CO2! Daarmee worden bepaalde gebieden op aarde meer geschikt voor landbouw!
   Hoe zit het nou precies? Planten moeten hun huidmondjes aan de onderkant van de bladeren openen om CO2 op te kunnen nemen. Daarbij verliezen ze echter tevens water door verdamping. Er is sprake van een trade-off tussen CO2-opname en water verlies. In een atmosfeer die rijker is aan CO2 hoeven de planten minder huidmondjes te maken en/of deze minder wijd te openen, omdat er door de hogere CO2-concentratie meer CO2 door de huidmondjes in het blad komt. Het gevolg is een lager verlies aan water door verdamping. En dus hoeven planten via hun wortels minder water op te nemen.
   Zie bijvoorbeeld deze bron:

   Evolution of stomatal responsiveness to CO2 and optimization of water-use efficiency among land plants. New Phytologist
   Vol. 183, No. 3, Plant Adaptation: Following in Darwin’s Footsteps (Aug., 2009), pp. 839-847
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.02844.x/full

 2. G-Krul 24 oktober 2015 om 11:01- Antwoorden

  Hetzler, dat 1816 geen zomer had kwam door de vulkaanuitbarsting op Tambora:
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Uitbarsting_van_de_Tambora_(1815)

  Herman, als leek ben ik er in geïnteresseerd te weten wat er met die grafiek aan de hand is. Is dit in een paar zinnetjes uit te leggen?

  • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 13:44- Antwoorden

   Dat is heel simpel uit te leggen G-Krul . De forecast der modellen begint in 2005, de hindcast dus voor 2005. Spencers ‘waarnemingen’ vallen al zwaar onder de hindcast. Dat is niet geloofwaardig. Zie bijvoorbeeld de uitleg op
   https://klimaatverandering.wordpress.com/2014/02/12/spencers-grafiekengoochelarij/

   • Hans Erren 24 oktober 2015 om 14:20- Antwoorden
    • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 14:38- Antwoorden

     Wat bedoel je met overtuigend Hans? Bedoel je soms dat de waarnemingen niet overtuigend de modellen volgen? Wat bedoel je nu? P.S. 2014 en 2015 staan hier nog niet in…..

     Waar het in de eerste plaats om gaat is of de zaak bedonderd wordt of niet.

    • Hans Erren 24 oktober 2015 om 15:23- Antwoorden

     De hete modellen zijn popperiaans gefalsifieerd, alles wijst op een kage klimaatgevoeligheid, dus geen catastrofe.

     Clive Best
     Not all CMIP5 models can be correct
     http://clivebest.com/blog/?p=6868

    • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 23:19- Antwoorden

     Hans Erren, Je bent bezig met wazige mistgordijnen. De vraag is simpel: Is Spencer ‘slordig’ geweest met zijn alignment? om het maar eens heel netjes uit te drukken. Ja Spencer valt opzichtig door de mand. En dat is jammer want daarmee ondergraaft Spencer onnodig zijn reputatie.

    • Hans Erren 25 oktober 2015 om 00:00- Antwoorden

     Nee spencer is duidelijk, hij vergelijkt de sateliettemperaturen met de waarnemingen, net als Lucia Liljegren al een aantal jaren doet.
     http://rankexploits.com/musings/wp-content/uploads/2014/11/TempsSince2000.png
     http://rankexploits.com/musings/2014/temperature-compare-to-ar4/

     Geneuzel over nog net in de modellenrange of net er buiten doet niets af aan het feit dat de hete modellen al lang en breed gefalsifieerd zijn en het IPCC dat niet wil erkennen.

    • Herman Vruggink 25 oktober 2015 om 00:26- Antwoorden

     Hans, Je bedoelt neem ik aan dat Spencer satelliettemperaturen (dat zijn de waarnemingen ) vergelijkt met de modellen? Toch? Wat betreft de Lucia grafiek kan ik mij niet zo snel een oordeel geven. Ik mis informatie, op het eerste gezicht kan het best in orde zijn. We hebben het nu over de Spencer ‘shift.’ Een afleidingsmanoeuvre Hans om over Lucia te beginnen?

    • Hans Erren 25 oktober 2015 om 10:40- Antwoorden

     Nee Herman geen afleidingsmethode. Google zelf dan maar afbeeldingen “hadcrut CMIP5” voor het failliet van de hete klimaatmodellen. Spencer neemt 1 jaar als referentie, als je een 10-jarige of 30-jarige basis neemt, krijg je een vergelijkbaar resultaat: de klimaatgevoeligheid is laag.

    • Hans Erren 25 oktober 2015 om 10:45- Antwoorden

     Of google anders maar “RSS CMIP5” als je het niet gelooft.

 3. Turris 24 oktober 2015 om 11:10- Antwoorden

  Duidelijk verhaal met neven-conclusie, dat officiële staatsgodsdienst (=klimaatreligie) de kenmerken van de vroeg-middeleeuwse Paapse kerk heeft. Sceptici van AGW en IPCC (=Katharen van de 21ste eeuw) bevinden zich in een godsdienstoorlog met hun staatskerkelijke en klimaatreligieuze overheid.

 4. believer 24 oktober 2015 om 11:16- Antwoorden

  Als u nu nog niet in de gaten hebt dat de onvolprezen klimaatmodellen de vermaledijde stagnatie niet hebben voorzien, is mogelijk meer aan u voorbij gegaan. Trollen kan ook een verklaring zijn voor uw reactie Dus doe eens gek en ga voor het EUReferendum in het voorjaar.
  Hetzler, uitstekend verhaal. Arme mensen voedselproductie onthouden en daarnaast land roven voor biobrandstof monocultuur, dat is pas misdadig. Het genoemde gouden kalf, maar met andere aanbidders.

 5. Hans Erren 24 oktober 2015 om 11:58- Antwoorden

  Arrhenius kreeg de Nobelprijs Scheikunde (niet natuurkunde!) voor zijn baanbrekend onderzoek in de electrochemie, niet voor zijn klimaatwerk. Al Gore kreeg de nobelprijs voor de vrede, dus ook niet voor natuurkunde.

  Laat ik Arrhenius nu wel gelezen hebben.
  Arrhenius meende in de infraroodwaarnemingen van Langley een CO2 signaal te herkennen. Helaas was het bereik van de waarnemingen volledig beneden de 15 micronband. Door een foute weging in de kleinstekwadratenmethode (Mann!) verkreeg hij een groot co2-effect. Hij was de eerste die een meekoppeling van waterdamp postuleerde, en kwam zo op 5 graden voor een verdubbeling van CO2.
  https://klimaathype.wordpress.com/2010/02/21/presentatie-nationale-ontgroeningsdag/

 6. Erik 24 oktober 2015 om 12:16- Antwoorden

  Als ik dit verhaal goed begrepen heb is het zo dat door de industriële ontwikkeling met fossiele brandstoffen een grotere wereld bevolking mogelijk werd door, ten eerste meer voedsel door mechanisatie, ten tweede meer voedsel door meer CO2.
  Indien we in de toekomst onze energie zonder fossiel gebruik gaan opwekken moeten we dus op een andere manier extra CO2 in de lucht zien te houden voor voldoende voedsel productie.
  Overigens wordt CO2 pas dodelijk boven 80000 ppm in de lucht. Dat is teveel voor ons, maar dat geldt voor veel meer gezonde stoffen, als je er teveel van krijgt is het niet gezond meer. Denk maar aan sommige medicijnen die in kleine dosis genezend werken, maar als je er teveel van inneemt kan het dodelijk worden.

 7. Andre Bijkerk 24 oktober 2015 om 13:13- Antwoorden

  Tja, die “lieg grafiek”. Ik meen te hebben begrepen dat de verschillende series op de Y-as zijn verschoven met verschillende nulpunten. Als je de sateliet/balloon observaties iets hoger verschuift dan lijkt het verschil optisch minder uitgesproken. De trends veranderen daarbij uiteraard niet

  Ik meen me te herinneren deze verschuiving in de klimaatmilitie breed is uitgemeten, uiteraard met veel pek en veren voor de auteur. Bij gebrek aan zelfdenkzaamheid is dit het enige dat bij het klimaatleger is blijven hangen. de lieggrafiek.

  • Turris 24 oktober 2015 om 13:37- Antwoorden

   Allang is vastgesteld wie het hardste overdrijft (en liegt) in de klimaatreligie-oorlog, daar bestaat geen twijfel over: Het is het duo Nobelprijs voor de Vrede winnaars vanuit 2007.

  • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 14:26- Antwoorden

   Roy Spencer gooit een steen door de ruit waar de klimaatmilitie bijstaat en vervolgens gaat hij stokken uitdelen en vraagt : sla mij. Blijkbaar heeft hij de hoop al opgegeven om nog serieus te worden genomen en schrijft alleen nog voor zijn achterban waar alles voor zoete koek geslikt wordt. Net als een Feyenoord hooligan die roept dat alle Ajaxieden stinken. Massaal gaan dan in het vak alle duizend duimpjes omhoog. Maakt niet uit wat je roept als het maar slecht is over Ajax.

   Voor een trendbepaling maakt een verticale verschuiving geen bal uit. Indien we echter waarnemingen met modellen vergelijken dan natuurlijk wel.

   • Andre Bijkerk 24 oktober 2015 om 14:53- Antwoorden

    Hier is een meer gedetailleerd overzicht van de aanslag van SS op Spencer:

    http://www.globalwarming.org/2013/06/10/climate-models-epic-failure-or-spot-on-consistent-with-observed-warming/

    Het komt er op neer, wat je gebruikt, oppervlakte temperatuur of lagere troposfeer, waarbij ik eraan moet herinneren dat de hypothese van het broeikaseffect vereist dat de lagere troposfeer sneller op moet warmen dan het oppervlak om de vereiste ‘back radiation’ te verkrijgen. Zonder warmte geen straling. Hier lezen we daarover:

    If the models accurately represented the atmosphere’s heat content, Christy told me by email, the warming rate of the tropical mid-troposphere (TMT) would be 1.4 times that of the surface. In reality, the TMT warming rate is only 0.6 times that of the surface. The models simply project too much warming in the bulk atmosphere.

    Spencer sums up the situation thusly: ”I frankly don’t see how the IPCC can keep claiming that the models are ‘not inconsistent with’ the observations. Any sane person can see otherwise.”

    • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 15:27- Antwoorden

     Het is echt niet zo moeilijk Andre. Neem deze figuur als uitgangspunt waar model en Hadcrut instaat en fit UAH daar naar beste weten overheen. Em wat zie je?
     http://www.climate-lab-book.ac.uk/wp-content/uploads/fig-nearterm_all_UPDATE_2014.png
     ( O ja, waarom moet Spencer zo’n obscuur filter gebruiken i.p.v. jaargemiddelden? ) En het is niet een aanslag van SkS maar een zo klaar als een klontje voor de hele wereld behalve voor struisvogels.

    • Andre Bijkerk 24 oktober 2015 om 17:50- Antwoorden

     Misschien ligt het toch iets anders, de grafiek die Hetzler laat zien, is een vergelijking van de “voorspellingen” en actueel gemeten temperaturen van de tropische Mid Troposfeer, niet van het oppervlak. Daar speelt HADCRUt4 geen enkele rol.

     De bedoeling was dat het daar sneller moet opwarmen dan het oppervlak, voor die back-radiation, maar het tegendeel is het geval.

     http://www.co2science.org/education/reports/co2benefits/whichone.php

    • Andre Bijkerk 25 oktober 2015 om 07:30- Antwoorden

     Misschien even de rode rechthoekjes vergelijken, Herman:

     https://dl.dropboxusercontent.com/u/22026080/TMT-vs-global.png

    • Janos73 25 oktober 2015 om 08:38- Antwoorden

     Blijft de vraag waarom mag Spencer eenduidig grafieken verschuiven zonder dat iemand er iets van zegt hier, terwijl Mann na een onderzoekje of 7 nog steeds wordt beschuldigd van fraude?

     Dubbele standaard iemand?

    • Herman Vruggink 25 oktober 2015 om 09:22- Antwoorden

     Ja Andre, maar ‘Global’ is precies het zelfde verhaal. Het is en blijft crap. En wie dat verdedigd is een crap defender.

    • Andre Bijkerk 25 oktober 2015 om 11:51- Antwoorden

     en zo zijn we weer op DH0 niveau beland.
     http://www.paulgraham.com/disagree.html

    • Janos73 25 oktober 2015 om 12:04- Antwoorden

     André,

     Als je niet op de argumenten van een ander in wenst te gaan en niet durft te erkennen dat iemand er een zooitje van maakt dan krijg je dat op een gegeven moment.

     Wat me wel opvalt is dat je het hele DH0 gedoe er altijd bij haalt als je niet iemand kan overtuigen, het ontbreekt totaal als ” sceptici” een argument maken dat slaat als lul op Dirk

   • Andre Bijkerk 25 oktober 2015 om 12:14- Antwoorden

    Maar beste Janos, waar hebben we een onderbouwde DH5 of DH6 weerlegging kunnen lezen van de vergelijking van model predicties en werkelijke metingen van de tropische mid troposfeer?

    Alles wat we horen is dat de SS het niet eens is met de methodiek van Spencer over de vergelijkingen in een andere grafiek zoals een gemeenschappelijk nulpunt en een vijf jarige “smoothing”. Beide is niet het geval met de tropische troposfeer grafiek die Hetzler hierboven gebruikt. Wat zijn dus de andere argumenten op grond dat de DH0 belediging voor Spencer rechtvaardigt?

    • Janos73 25 oktober 2015 om 12:44- Antwoorden

     Herman heeft het broddelwerk van Spencer gister al met een duidelijke bron naar de prullenbak verwezen.

     Alle modellen en de grafiek van UAH starten in hetzelfde punt en dat is dus wat er fout mee is.

     En waarom vergelijkt Spencer een model wat de stijging van de oppervlakte temperaturen modelleert met een een satelliet data set?

     Het blijft me verbazen dat jij het blijft verdedigen, maar die dubbele standaard zal hier altijd blijven gelden.

     Waar zijn de wetenschappelijke onderbouwingen van het broddelwerkje van Jeroen Hetzler? En wanneer ga je die lastig vallen met DHxy BS?

    • Andre Bijkerk 25 oktober 2015 om 13:02- Antwoorden

     Janos, Er is toch een verschil tussen wetenschap en oorlogsvoering. We hebben het over de grafiek die Hetzler hierboven gebruikt. Deze toont het verloop van model predicties / projecties en actuele metingen. De bronnen daarvan zijn gegeven. Iedereen kan die bronnen opzoeken en zelf de plot maken, onverschillig of …(vul hier je grootste vijand in )… die plot maakt of dat ….(vul hier je grootste held in)…. die plot maakt. In beide gevallen moet de uitkomst hetzelfde zijn. Reproduceerbaarheid. Dat is wetenschap.

     Nu is het toevallig Spencer die de data heeft opgezocht en geplot, met als gevolg dat hij een heksenjacht van de SS en zijn volgelingen op zich afriep en dat is oorlog.

     Ik heb overigens nog geen DH5-6 weerlegging van het noch uitstekende stuk van Hetlzer, nog van de plot van de Spencer kunnen ontwaren. Ik zie hoogstens wat stropoppen.

    • Janos73 25 oktober 2015 om 13:36- Antwoorden

     Andre,

     Als jij het niet gelezen hebt heb je het verhaal waaraan Herman refereerde niet gelezen

     https://klimaatverandering.wordpress.com/2014/02/12/spencers-grafiekengoochelarij/

     De eerste die trouwens met SkS aankomt ben jij trouwens.

     En het gemeenschappelijke 0 punt is het probleem en als je dat niet begrijpt zit je te wachten op een DH0

    • Andre Bijkerk 25 oktober 2015 om 14:28- Antwoorden

     Janos

     Moeilijk om die stropop los te laten, niet? Het gaat hier niet om de heksenjacht op Spencer, die de toorn van de klimaatkrijgers heeft opgeroepen. Dat is een andere discussie. Het gaat hier om de grafiek die Hetzler gebruikt. Die staat nergens in die links die jullie aanvoeren, want het gaat in deze grafiek hierboven helemaal niet om de “global temperature”. Het gaat erom dat de tropische atmosfeer niet zo reageert als de global warming modellen hebben voorspeld.

     “and if it disagree with experiment/nature… it’s wrong, and that simple statement is the key to science.”

     https://www.youtube.com/watch?v=EYPapE-3FRw (op 40 sec)

     Dat het toevallig Spencer is die het heeft aangedurfd om daarop te wijzen, heeft daarmee niets te maken. Iedereen die dapper genoeg is om de wetenschap te verdedigen, had dat kunnen doen. Het enige wat je nog zou kunnen doen is dezelfde data onafhankelijk te plotten om te zien of je op hetzelfde uitkomt.

    • Herman Vruggink 25 oktober 2015 om 18:23- Antwoorden

     Andre, Hetzler heeft geen flauw benul gehad wat voor grafiek hij liet zien. In de tekst die hij schrijft heeft hij het over global warming. dan laat je een grafiek die over global warming gaat zien toch? Om dat gebrek goed te maken liet ik ik de global versie zien. Maar het maakt niet uit, in beide gevallen deugd de alignment van geen kanten. De hele wereld ziet dat behalve de struisvogels. En de hele wereld ziet dat de struisvogels blind zijn en zien nog meer reden om niet naar de struisvogels te luisteren. De enige hoop voor de struisvogels is dan nog een duidelijke afkoeling in 2017 -2018.

    • Hans Erren 25 oktober 2015 om 21:39- Antwoorden

     Herman het maakt geen ene mallemoer uit welke combinatie van CMIP5 en waarnemingen je neemt, allemaal tonen ze het failliet van de hete modellen.

    • Andre Bijkerk 25 oktober 2015 om 21:47- Antwoorden

     Enig idee Herman, waarom de alignment is zoals hij is? Ik bedoel met zijn PhD training moet Spencer toch wel in staat worden geacht om te onderbouwen waarom de grafiek is zoals hij is? Misschien heeft hij alle trendlijnen wel door hetzelfde nulpunt geprojecteerd. Maar met de SS op het oorlogspad maakt het niet uit. Alles wat hij doet, is natuurlijk per definitie verkeerd.

    • Herman Vruggink 26 oktober 2015 om 08:23- Antwoorden

     Dat heb ik je al uitgelegd Andre. Het boeit Spencer niet meer wat de klimaatwetenschap er van vindt. Hij richt zich slechts op zijn eigen achterban, de hooligans waar alles voor zoete koek wordt geslikt. En dat SS argument op oorlogspad is bullshit. Op vele blogs is de lieg grafiek van Spencer direct vakkundig afgeserveerd. Als struisvogel wens jij het niet te zien. Ach, moet jij weten, de rest van de wereld weet beter. Nogmaals, de hindcast voor 2005 ligt al geheel buiten het model. Hoe geloofwaardig is dat.

    • Herman Vruggink 26 oktober 2015 om 08:45- Antwoorden

     Hans Erren: Kletskoek. Kijk even mee. Zo ziet de rest van de wereld dat. Zullen we 2015 er alvast maar inplotten?
     http://www.climate-lab-book.ac.uk/wp-content/uploads/fig-nearterm_all_UPDATE_2014.png
     Indien het werkelijk een beetje gaat afkoelen zijn de modellen zo failliet. Maar nu nog even niet.

 8. David 24 oktober 2015 om 15:47- Antwoorden

  Bij de klimaatdiscussies wordt het “tipping point” genoemd, eenmaal voorbij dat punt is het met de planeet (zijn bewoners) gedaan.
  Regeringen hebben een stijging van 2 graden C. aangenomen.

  Mijn tipping point is 42 graden, daarboven is het met mij gedaan.
  Maar dat is een absoluut getal, die 2 graden van de politiek is relatief.
  Wat is het absolute tipping point van moeder aarde?
  In een recent linkje (van Hetzler) gaat men daarop in en wat blijkt : de “standaard” gezonde gemiddelde temperatuur van de planeet was eens gesteld op 16 C. dan weer 15, of 14,6 maar wordt de laatste tijd helemaal niet meer genoemd.

  Als ik onderkoeld uit een wak wordt gered, dan is opwarming met een graad of 10 weldadig, maar bij leven en gezondheid is 5 graden fataal.
  Wat moet je daar nu mee?

 9. Erik 24 oktober 2015 om 19:32- Antwoorden

  Beste Herman Janos

  Zoals je al zelf suggereert gaat het niet om de verschuiving maar om de trends van de model profetieën en de werkelijkheid. Bij de grotendeels lineaire modellen gebruikt men klimaatgevoeligheid. Neem aan dat men hiervoor 3 graden gebruikt. Sceptici als wij betwijfelen de rol van waterdamp als versterker vh broeikaseffect. Wij nemen voor de klimaatgevoeligheid hoogstens 1 graad aan. Stop dat in je modellen en zie de trends kloppen nu veel beter met elkaar, dus wanneer je de modeltrends door 3 deelt.
  Voor mij is dit bewijs dat de klimaatgevoeligheid circa 1, of nog iets lager is en dat de modellen het aardig doorrekenen mits je de correcte gevoeligheid neemt. Tja en de nieuwe profetie geeft dan echt geen 2 graden in 2100.

  • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 23:13- Antwoorden

   Nee beste Erik Jan Zuiderma, het gaat helemaal niet om de trends in dit geval maar de vergelijking model met de waarnemingen. Vallen de waarnemingen nog binnen de modelgrenzen ja of nee. En dan maakt een verschuiving natuurlijk wel degelijk uit.

   • Erik 25 oktober 2015 om 13:38- Antwoorden

    Beste Hermanos Janos Vruggink (73)

    Het gaat wel degelijk om de trends. Als de stijgende trend van de modellen bijv. een factor 3 te hoog is, loopt het in bijv 2100 helemaal uit de hand. De trends moeten dus goed met elkaar kloppen wil een model profetie kloppen. En dat is niet het geval. Dat je dit niet snapt beste Herman Jan.
    Overigens, omdat de satelliet data (en ook de nauwkeurige landreeks USCRN) nog steeds een Hiatus plateau vertonen is de klimaatgevoeligheid nu al 18 jaar nul, dus =0 Herman.

    • Janos73 26 oktober 2015 om 13:11- Antwoorden

     Voor satelietten is de periode van 18 jaar veeeel te kort om iets nuttigs te zeggen over de trend, zeker als je gaat kersenplukken.

     Het USCRN is een meetreeks in de VS en heeft dus niets met de mondiale data.

     Je vergelijkt appels met koeien.

    • Hans Erren 26 oktober 2015 om 18:32- Antwoorden

     Gek dat argument hoor ik nou nooit als het over de groenlandse of antarctische ijskap gaat.

    • Erik 26 oktober 2015 om 20:10- Antwoorden

     Janos, beschouw USCRN maar als een zeer nauwkeurige proxy van de globale temperatuur. Het zou wel erg vreemd zijn als de temperatuur op de enige plek met zeer nauwkeurige oppervlaktemetingen niet representatief zou zijn, en de temperatuur op andere plekken, met een reusachtig Urban Heat Island effect, of met vele twijfelachtige stations, wel. De boomringetjes van Mann worden door alarmisten wel serieus genomen, hoewel ze ook in het begin maar een klein deel vd US beschreven, en zelfs na 1960 niet voortgezet konden worden, omdat ze een temperatuurdaling lieten zien.
     In ieder geval zijn de USCRN data strijdig met alle sterk stijgende landreeksen in de afgelopen 10 jaar, en kloppen ze redelijk met de satellietdata van RSS.

 10. Hans Erren 25 oktober 2015 om 11:21- Antwoorden
 11. Joris van Dorp 26 oktober 2015 om 12:19- Antwoorden

  Als men hier dan ook Figueres gaat afbranden tegenwoordig, dan is het goed om eens een doortastend interview met haar te lezen. Dan blijkt het allemaal toch anders te zijn dan men hier lijkt te denken. (Figueres lijkt welliswaar te denken dat hernieuwbare energie (al)kan concurreren met fossiele energie, maar ze houdt het belang van de minder welvarenden in de wereld scherp in het oog.

  CB: We’ve got the papal encyclical, the divestment movement, the growth of renewables, early evidence, as you’ve said, that emissions can be now decoupling from economic growth… Given external events, could the world tackle climate change without the UNFCCC?

  CF: I think it is – first of all, it is already tackling climate change, right. Because you see already capital beginning to shift. Very, very interesting announcements from systemically important financial institutions, even just lately, that are really beginning to shift. You see capital decisions, or investment decisions, lending decisions, in the multilateral development banks already beginning to shift. So you see both public and private capital shifting, and that is exactly what needs to happen here in order to change the economy. Now, if you ask me would that capital have shifted without a UNFCCC process? Maybe – but not now. I think what the UNFCCC process does, and has to continue to do, is basically two components. First, to raise the voice of urgency. Because the transformation in the energy sector is one that I believe would happen anyway under normal market forces, because if you look at the evolution of the history of fuels, we would be moving toward more renewable energy anyway. But this is not about obeying the timing of the market, or even the timing of development of technology. This is about obeying the timing of science. So the UNFCCC, one of the very important things that this process has to do, is to raise the voice of urgency. There is only a small window in time that will allow us to tackle climate change. And the second part that I think is absolutely critical, and very unique to the UNFCCC process, in addition to the urgency, is the fact that this has to be done in a way that not only responds to the forces of the market and the development of technology, but this has to be done in a way that protects the most vulnerable. That would not occur without the UNFCCC.So, those two components are key and they do lead to a different outcome. An outcome that is much more directed by the moral imperative and the scientific urgency.

  http://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-interview-christiana-figueres/

 12. […] vindt er in de wetenschappelijke literatuur een geleidelijke herwaardering plaats van de rol van CO2. CO2 is immers een bouwsteen van het leven. Zonder CO2 zouden er geen planten, dieren en mensen […]

Geef een reactie